ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57

รายชื่อนักกีฬาทั้งหมดของ วังทอง 4

# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน # รายการกีฬา ประเภท
1. เด็กชายจิรายุ จุมพรม โรงเรียนสามัคคีธรรม 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
2. เด็กชายธนธรณ์ ธูปเกิด โรงเรียนสามัคคีธรรม 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
3. เด็กชายสายลม ปราณีตพลกรัง โรงเรียนสามัคคีธรรม 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
4. เด็กชายภาคิน พุฒผล โรงเรียนสามัคคีธรรม 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
5. นางสาวจุฑรารัตน์ สกุลปทุมทอง โรงเรียนสามัคคีธรรม 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
6. เด็กหญิงพัชรวรินทร์ พรหมหิด บ้านเนินทองราษฏร์พัฒนา 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
7. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภูทองเทียม บ้านเนินทองราษฏร์พัฒนา 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
8. เด็กหญิงปภาวดี ชาวเวียง บ้านเนินทองราษฏร์พัฒนา 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
9. นางสาวสุวิมล แก้วกำเนิด บ้านเนินทองราษฏร์พัฒนา 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
10. นายอดิศักดิ์ เสาร์คำ บ้านเนินทองราษฏร์พัฒนา 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
11. เด็กชายธีรธัช แก้วดี วัดพันชาลี 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
12. เด็กชายธเนศ แสงสุข วัดพันชาลี 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
13. เด็กชายคีตธัช แก้วดี วัดพันชาลี 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
14. เด็กชายศุภวัตร จันทฆาต วัดพันชาลี 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
15. นางกาญจนาพรรณ ใจกล้า วัดพันชาลี 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
16. เด็กหญิงปริญญาพร แสงขาว โรงเรียนสามัคคีธรรม 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
17. เด็กหญิงประภัสสร ตรีศาสตร์ โรงเรียนสามัคคีธรรม 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
18. เด็กหญิงนิษฐกานต์ แก้วนพรัตน์ โรงเรียนสามัคคีธรรม 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
19. เด็กหญิงสุภานันท์ ม่วงมันดี โรงเรียนสามัคคีธรรม 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
20. นางอังคณา วงศ์หล้า โรงเรียนสามัคคีธรรม 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
21. เด็กชายศุภากรณ์ ยิ้มเกิด โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
22. เด็กชายณัฐวุฒิ ยิ้มเกิด โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
23. นายสุภวัฒน์ กันชัยยา โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
24. นางสาวทิพาชา นวลหลง โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
25. นายกรกฎ ว่องนุกูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
26. เด็กหญิงสิริกัญญา พลรบ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
27. เด็กหญิงฐิติการต์ บัวจอม โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
28. เด็กหญิงบัณฑิตา กันฟัก โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
29. นางสาวทิพาชา นวลหลง โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
30. นายกรกฎ ว่องนุกูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
31. ด.ช.จิรณัฐ จันทร์ส่งสิงห์ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
32. ด.ช.บุณยวีร์ ป้อมสมบูรณ์ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
33. ด.ช.เกียรติศักดิ์ แสนประสิทธิ์ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
34. ด.ช.กมลทัต สาขุนทด โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
35. ด.ช.ศุภกร เผือกโฉลง โรงเรียนสามัคคีธรรม 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
36. ด.ช.สุรศักดิ์ อ่ำบางกระทุ่ม โรงเรียนสามัคคีธรรม 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
37. ด.ช.บูรพา สนธิโพธิ์ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
38. ด.ช.สรธร ทับเชียงทอง โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
39. ด.ช.ธนโชติ สาที โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
40. ด.ช.วิวัฒน์ ว่าวสูงเนิน โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
41. ด.ช.อนุวัฒน์ ขุนบุรี โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
42. นายสาธิต ทองศรี โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
43. นายธนรินทร์ โอชะ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
44. นายกิตติ อุทก โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
45. ด.ญ.สโรชา สุขโชติ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
46. ด.ญ.จิรัชญา คชรินทร์ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
47. ด.ญ.สุชาดา อินสุ่ม โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
48. ด.ญ.วราภรณ์ บางนาชาด โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
49. ด.ญ.อภิณห์พร เพ็ชรแก้ว โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
50. ด.ญ.วรรณวิษา รางกระโทก โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
51. ด.ญ.เปมิกา พลรบ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
52. ด.ญ.ปริยา แจ้งชาวนา โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
53. ด.ญ.บุญยานุช มาเต โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
54. นางนงนุช พลธรรม โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
55. นายกิตติ อุทก โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
56. ด.ช.ธนสิทธิ์ เจริญสุข โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
57. ด.ช.ปาราเมฆ ยุรมาตร์ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
58. ด.ช.วชิรวิชญ์ อ้นเกษ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
59. ด.ช.อรรถพล ดาดง โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
60. ด.ช.เจษฎา ขาวเอี่ยม โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
61. ด.ช.ธงชัย อุ่นอินทร์ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
62. นายฐานิศร จิตปัญโญ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
63. นายธีรภัทร พงษ์พรต โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
64. นายนพดล เพ็งพันธ์ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
65. ด.ช.รวีโรจน์ คงแสงศักดิ์ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
66. ด.ช.วรานนท์ สาขุนทด โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
67. ด.ช.ธนกาญจน์ ศรีสุโพธิ์นารี โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
68. นายธนรินทร์ โอชะ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
69. นายกิตติ อุทก โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
70. ด.ญ.นุชนาถ พุทธวงศ์ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
71. นางสาวชยุดา ด่านเมืองจีน โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
72. ด.ญ.วรัญญา ศรีเจริญ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
73. ด.ญ.ยุวธิดา ศรีพระจันทร์ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
74. ด.ญ.พรรทิภา นาคสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
75. ด.ญ.กนกวรรณ วุฒิ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
76. ด.ญ.นุชนรา ไชยวงค์ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
77. ด.ญ.สุภาวดี พลสว่าง โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
78. ด.ญ.กัลยา บัววังโปร่ง โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
79. ด.ญ.กรรณิการ สนธิโพธิ์ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
80. ด.ญ.มัทนีย์ จำรัสประเสริฐ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
81. นายธนรินทร์ โอชะ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
82. นายกิตติ อุทก โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
83. เด็กชายเอกภพ รูปสม โรงเรียนสามัคคีธรรม 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
84. เด็กชายณัฏฐพงศ์ แดงชาวนา โรงเรียนสามัคคีธรรม 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
85. เด็กชายสุรศักดิ์ อ่ำบางกระทุ่ม โรงเรียนสามัคคีธรรม 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
86. เด็กชายศุภกร เผือกโฉลง โรงเรียนสามัคคีธรรม 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
87. เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์อักศร โรงเรียนสามัคคีธรรม 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
88. เด็กชายสิทธิศักดิ์ อยู่บุญ โรงเรียนสามัคคีธรรม 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
89. เด็กชายคุณากร บุญผ่อง โรงเรียนสามัคคีธรรม 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
90. นางสาวฉัตรสุดา ทรัพย์เจริญ โรงเรียนสามัคคีธรรม 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
91. นายภาณุพงศ์ เลิศคง โรงเรียนสามัคคีธรรม 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
92. เด็กหญิงวรรณวิษา รางกระโทก วัดสุพรรรพนมทอง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
93. เด็กหญิงอภิณห์พร เพ็ชรแก้ว วัดสุพรรรพนมทอง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
94. เด็กหญิงสโรชา สุขโชติ วัดสุพรรรพนมทอง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
95. เด็กหญิงเปมิกา พลรบ วัดสุพรรรพนมทอง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
96. เด็กหญิงนภัสสร ศึกสูงเนิน วัดสุพรรรพนมทอง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
97. เด็กหญิงจิรัชญา คชรินทร์ วัดสุพรรรพนมทอง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
98. เด็กหญิงวราภรณ์ บางนาชาด วัดสุพรรรพนมทอง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
99. เด็กหญิงนิภาดา สีแดง วัดสุพรรรพนมทอง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
100. เด็กหญิงสุชาดา อินสุ่ม วัดสุพรรรพนมทอง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
101. นางสาวณัชชา อภัยภักดิ์ วัดสุพรรรพนมทอง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
102. นางสาวภัชธนัน จันทะคุณ วัดสุพรรรพนมทอง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
103. เด็กชายธีรภัทร พงษ์พรต วัดสุพรรณพนมทอง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
104. เด็กชายพีรพัฒน์ ว่าวสูงเนิน วัดสุพรรณพนมทอง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
105. เด็กชายปาราเมฆ ยุรมาตร์ วัดสุพรรณพนมทอง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
106. เด็กชายทวีศักดิ์ หวัดสูงเนิน วัดสุพรรณพนมทอง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
107. เด็กชายอรรถพล ดาดง วัดสุพรรณพนมทอง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
108. เด็กชายธงชัย อุ่นอินทร์ วัดสุพรรณพนมทอง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
109. เด็กชายเจษฎา ขาวเอี่ยม วัดสุพรรณพนมทอง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
110. เด็กชายวิณัฐ รางกระโทก วัดสุพรรณพนมทอง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
111. เด็กชายนพดล เพ็งพันธ์ วัดสุพรรณพนมทอง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
112. นางสาวอัญญาณี สีหาราช วัดสุพรรณพนมทอง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
113. นายนันธิพงษ์ ชมจันทร์ วัดสุพรรณพนมทอง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
114. เด็กหญิงยุวธิดา ศรีพระจันทร์ วัดสุพรรณพนมทอง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
115. เด็กหญิงพรรทิภา นาคสวัสดิ์ วัดสุพรรณพนมทอง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
116. เด็กหญิงกัลยา บัววังโปร่ง วัดสุพรรณพนมทอง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
117. เด็กหญิงณิชา สุขโชติ วัดสุพรรณพนมทอง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
118. เด็กหญิงนุชนรา ไชยวงศ์ วัดสุพรรณพนมทอง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
119. เด็กหญิงสุกัญญา ยังเพ็ง วัดสุพรรณพนมทอง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
120. เด็กหญิงกรรณิกา สนธิโพธิ์ วัดสุพรรณพนมทอง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
121. เด็กหญิงธันย์ชนก สถิตยังต์ วัดสุพรรณพนมทอง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
122. เด็กหญิงกนกวรรณ วุฒิ วัดสุพรรณพนมทอง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
123. เด็กหญิงมัทนีย์ จำรัสประเสริฐ วัดสุพรรณพนมทอง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
124. เด็กหญิงสุภาวดี พลสว่าง วัดสุพรรณพนมทอง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
125. เด็กหญิง บุญยานุช ทองเพ็ง วัดสุพรรณพนมทอง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
126. นายนันธิพงษ์ ชมจันทร์ วัดสุพรรณพนมทอง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
127. นางสาวอัญญาณี สีหาราช วัดสุพรรณพนมทอง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
128. เด็กชายพิทยุตม์ คูณสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
129. เด็กชายปิยะวัชร์ พิมภู โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
130. เด็กชายสิงห์กร ดำดิน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
131. เด็กชายภูมิรพี รสโฉม โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
132. นางสาวธิดารัตน์ รุ่งทอง โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
133. นางสาวมนัสวี อุ่นขจี โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
134. นางสาวรัตนา คำสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
135. เด็กหญิงวริศรา ทองเนื้อดี โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
136. เด็กหญิงนภสร สังข์ทอง โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
137. เด็กหญิงพฤกษา หนูแก้ว โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
138. เด็กหญิงกวินธิดา ห่านคำวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
139. เด็กหญิงดมิสา มั่งสูงเนิน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
140. นางสาวธิดารัตน์ รุ่งทอง โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
141. นางสาวรัตนา คำสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
142. นายณัฐวุฒิ ยิ้มเกิด วัดสุพรรณพนมทอง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
143. เด็กชายเจษฎา ขาวเอี่ยม วัดสุพรรณพนมทอง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
144. นายธีรภัทร พงษ์พรต วัดสุพรรณพนมทอง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
145. เด็กชายอรรถพล ดาดง วัดสุพรรณพนมทอง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
146. นายนพดล เพ็งพันธ์ วัดสุพรรณพนมทอง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
147. นางจุรึรัตน์ มีเพชร วัดสุพรรณพนมทอง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
148. นางสาววิมลศิริ คงทัน วัดสุพรรณพนมทอง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
149. เด็กหญิงสุภาวดี พลสว่าง วัดสุพรรณพนมทอง 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
150. นางสาวบัณฑิตา กันฟัก วัดสุพรรณพนมทอง 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
151. นางสาวฐิติกานต์ บัววจอม วัดสุพรรณพนมทอง 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
152. เด็กหญิงมัทนีย์ จำรัสประเสิฐ วัดสุพรรณพนมทอง 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
153. นางจุรัรัตนื มีเพชร วัดสุพรรณพนมทอง 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
154. นางสาววิมลศิริ คงทัน วัดสุพรรณพนมทอง 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
155. เด็กหญิงอัปศร วงค์สุวรรณ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
156. เด็กหญิงวรกานต์ พรมมา โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
157. เด็กหญิงรวิสุดา แวงดา โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
158. เด็กหญิงนัชชนาถ ปิ่นม่วง โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
159. เด็กหญิงณัฐธิตา เพชรแก้ว โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
160. เด็กชายพิษณุกรณ์ บัววังโปร่ง โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
161. เด็กชายปาณัสม์ สิทธิพันธ์ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
162. เด็กชายถิรวัฒน์ บุญมีมา โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
163. เด็กชายชนะชัย บุญส่ง โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
164. เด็กชายกฤชกร ทิพรมมา โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
165. นางสาวสุจิตรา อิ่มกระจ่าง โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
166. เด็กชายอนุวัฒน์ ขุนบุรี วัดสุพรรณพนมทอง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
167. เด็กชายศุภกร เผือกโฉลง วัดสามัคคีธรรม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
168. เด็กชายจิรณัฐ จันทร์ส่งสิงห์ วัดสุพรรณพนมทอง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
169. เด็กชายชุติพนธ์ เทือกเพีย วัดสุพรรณพนมทอง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
170. เด็กชายสุรศักดิ์ อ่ำประทุม วัดสามัคคีธรรม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
171. เด็กชายบุณยวีย์ ป้อมสมบูรณื วัดสุพรรณพนมทอง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
172. เด็กชายกานต์ตะวัน มากทรัพย์ วัดสุพรรณพนมทอง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
173. เด็กชายฤทธิศักดิ์ เดชทอง วัดท่าหมื่นราม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
174. เด็กชายเกียรติศักดิ์ แสนประสิทธิ์ ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
175. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทัพฤกษ์ วัดท่าหมื่นราม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
176. เด็กชายบูรพา สนธิโพธิ์ วัดสุพรรณพนมทอง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
177. เด็กชายศิวพัฒน์ มาเต วัดสุพรรณพนมทอง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
178. เด็กชายสรธร ทับเชียงทอง วัดสุพรรณพนมทอง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
179. เด็กชายกมลทัต สาขุนทด วัดสุพรรณพนมทอง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
180. เด็กชายกฤษณะ แสงอรุณ วัดสุพรรณพนมทอง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
181. เด็กชายธนโชติ สาที วัดสุพรรณพนมทอง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
182. เด็กชายวิวัฒน์ ว่าวสูงเนิน วัดสุพรรณพนมทอง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
183. นายธนรินทร์ โอชะ วัดสุพรรณพนมทอง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
184. นางสาวโชติกา ศรีสอน วัดสุพรรณพนมทอง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
185. นายกิตติ อุทก วัดสุพรรณพนมทอง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
186. เด็กหญิงศิรประภา โมดี วัดพันชาลี 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
187. เด็กหญิงปภาวดี ชาวเวียง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
188. เด็กหญิงพิฐสรา วรรณศรี บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
189. เด็กหญิงวันวิสา โสภาวัง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
190. เด็กหญิงนิชากร ดอกสันเที๊ยะ บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
191. เด็กหญิงชลดา คำพา บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
192. เด็กหญิงสุนิสา พรมศรี บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
193. เด็กหญิงชุติมา โอ่งเคลือบ บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
194. เด็กหญิงโศภิษฐา ชาวเวียง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
195. เด็กหญิงวาสนา พรมมา วัดพันชาลี 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
196. เด็กหญิงชนัญชิตา จำนงค์ภักดิ์ บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
197. เด็กหญิงทรรศพร ช่วยหลำ วัดพันชาลี 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
198. เด็กหญิงมณฑิตา ใจตรง บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
199. เด็กหญิงนภัสรา พยัคน้อย วัดพันชาลี 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
200. เด็กหญิงกษิรา อินทรประชา บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
201. เด็กหญิงชฎารัช แสงจันทร์ วัดพันชาลี 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
202. เด็กหญิงภรวริน โกษาแก้ว บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
203. เด็กหญิงปัทมนันท์ สนธิดี บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
204. นางสาวจุฬาวรรณ สุขสถิตย์ บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
205. นายไกรทศ ชลประทิน วัดพันชาลี 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
206. นายทรงวุฒิ เจริญลาภ บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
207. นายวิณัฐ รางกระโทก วัดสุพรรณพนมทอง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
208. เด็กชายฐาณิศร จิตปัญโญ วัดสุพรรณพนมทอง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
209. นายทวีศักดิ์ หวัดสูงเนิน วัดท่าหมื่นราม 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
210. นายชนันธร ถิ่นซื่อตรง วัดท่าหมื่นราม 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
211. นายอธิรวัฒน์ สร้อยคำ วัดท่าหมื่นราม 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
212. เด็กชายสุวิจักษ์ ม่วงแนม วัดสุพรรณพนมทอง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
213. เด็กชายรวิโรจน์ คงแสงศักดิ์ วัดสุพรรณพนมทอง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
214. เด็กชายวรานนท์ สาขุนทด วัดสุพรรณพนมทอง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
215. เด็กชายธนากาญจน์ ศรีสุโพธิ์นารี วัดสุพรรณพนมทอง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
216. เด็กชายสราวุธ อยู่โพธิ์ วัดสุพรรณพนมทอง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
217. เด็กชายธนสิทธิ์ เจริญสุข วัดสุพรรณพนมทอง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
218. เด็กชายปาราเมฆ ยุรมาตร์ วัดสุพรรณพนมทอง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
219. เด็กชายวชิรวิชญ์ อ้นเกษ วัดสุพรรณพนมทอง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
220. เด็กชายอรรถพล ดาดง วัดสุพรรณพนมทอง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
221. เด็กชายเจษฎา ขาวเอี่ยม วัดสุพรรณพนมทอง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
222. นายนพดล เพ็งพันธ์ วัดสุพรรณพนมทอง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
223. เด็กชายธงชัย อุ่นอินทร์ วัดสุพรรณพนมทอง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
224. นายธีรภัทร พงษ์พรต วัดสุพรรณพนมทอง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
225. นายกิตติ อุทก วัดสุพรรณพนมทอง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
226. นายธนรินทร์ โอชะ วัดสุพรรณพนมทอง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
227. นางสาวโชติกา ศรีสอน วัดสุพรรณพนมทอง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
228. เด็กหญิงชยุดา ด่านเมืองจีน วัดท่าหมื่นราม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
229. เด็กหญิงนุชนาถ พุทธวงศ์ วัดท่าหมื่นราม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
230. เด็กหญิงวรัญญา ศรีเจริญ วัดสุพรรณพนมทอง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
231. เด็กหญิงยุวธิดา ศรีพระจันทร์ วัดสุพรรณพนมทอง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
232. เด็กหญิงกรรณิการ์ แพ่งต่าย วัดสุพรรณพนมทอง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
233. เด็กหญิงขวัญจิรา หอมจันทร์ วัดสุพรรณพนมทอง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
234. เด็กหญิงณิชมน แก่นหมวก วัดสุพรรณพนมทอง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
235. เด็กหญิงพรรทิภา นาคสวัสดิ์ วัดสุพรรณพนมทอง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
236. เด็กหญิงกนกวรรณ วุฒิ วัดสุพรรณพนมทอง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
237. เด็กหญิงนุชนรา ไชยวงศ์ วัดสุพรรณพนมทอง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
238. เด็กหญิงสุภาวดี พลสว่าง วัดสุพรรณพนมทอง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
239. เด็กหญิงกัลยา บัววังโปร่ง วัดสุพรรณพนมทอง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
240. เด็กหญิงกรรณิการ์ สนธิโพธิ์ วัดสุพรรณพนมทอง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
241. เด็กหญิงมัทนีย์ จำรัสประเสริฐ วัดสุพรรณพนมทอง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
242. นายธนรินทร์ โอชะ วัดสุพรรณพนมทอง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
243. นางสาวโชติกา ศรีสอน วัดสุพรรณพนมทอง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
244. นายกิตติ อุทก วัดสุพรรณพนมทอง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
245. เด็กชายอภิชัย อินทร์สระเกษ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 24 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร นักกีฬา
246. นางสาวอโณทัย ย่อยสูงเนิน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 24 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร ผู้ฝึกสอน
247. เด็กหญิงอัปศร วงค์สุวรรณ โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 25 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร นักกีฬา
248. นางสาวสุจิตรา อิ่มกระจ่าง โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 25 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร ผู้ฝึกสอน
249. เด็กชายพชรพล พุ่มโพธิ์ทอง โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 26 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร นักกีฬา
250. นางสาวเกวรินทร์ เงินลาง โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 26 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
251. เด็กหญิงกุลดา อ่อนเมือง โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 27 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร นักกีฬา
252. นางสาวศิราภรณ์ โสดา โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 27 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
253. เด็กชายนฤบดินทร์ แก้วบัวดี โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 28 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร นักกีฬา
254. นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 28 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
255. เด็กหญิงพรทิพา ปานคะเชนทร์ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 29 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร นักกีฬา
256. นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 29 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
257. เด็กชายนฤบดินทร์ แก้วบัวดี โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 30 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร นักกีฬา
258. นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 30 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
259. เด็กหญิงพรทิพา ปานคะเชนทร์ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 31 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร นักกีฬา
260. นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 31 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
261. เด็ก​ชายภูตะวัน​ กระแสกุล โรงเรียน​ชุมชน​2​บ้าน​กก​ไม้แดง​ 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
262. เด็ก​ชายชนากร อ่อนอยู่ โรงเรียน​ชุมชน​2​บ้าน​กก​ไม้แดง​ 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
263. เด็กชาย​ณัฐกาล​ ​คุ้มภัย โรงเรียน​ชุมชน​2​บ้าน​กก​ไม้แดง​ 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
264. เด็กชาย​ฉัตรชัย​ แสนประสิทธิ์ โรงเรียน​ชุมชน​2​บ้าน​กก​ไม้แดง​ 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
265. เด็กชาย​ชญานนท์​ หล่อเงิน โรงเรียน​ชุมชน​2​บ้าน​กก​ไม้แดง​ 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
266. นางสาวพรพะเยาว์​ คงอยู่ โรงเรียน​ชุมชน​2​บ้าน​กก​ไม้แดง​ 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร ผู้ฝึกสอน
267. ด.ญ.ชญาดา บุญราศรี โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
268. ด.ญ.ไพลิน พูลโพธิ์ โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
269. ด.ญ.ภัทรวดี ราชชมภู โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
270. ด.ญ.กัญภร ทองชาวนา โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
271. ด.ญ.ทัศนียา สีพันนา โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
272. นางสาววิไลพร จันทร์หอม โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร ผู้ฝึกสอน
273. เด็กชายธนพล บุญเพ็ชร โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 34 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร นักกีฬา
274. นางสมพร แปลงวงศ์ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 34 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
275. เด็กหญิงปิยพรรณ คุณวงศ์ โรงเรีบนบ้านวังไม้ตอก 35 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร นักกีฬา
276. นางสาวธมวรรณ คำจริง โรงเรีบนบ้านวังไม้ตอก 35 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
277. เด็กชายณัฐนนท์ ใจดี โรงเรียนบ้านหนองงา 36 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร นักกีฬา
278. นางสาวอรวรรณ หอมหวาน โรงเรียนบ้านหนองงา 36 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
279. เด็กหญิงวิยดา แซ่ตั้ง โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 37 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร นักกีฬา
280. นางมัลลิกา แสนประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 37 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
281. เด็กชายนิรันดร์ ฉิมมาทอง โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
282. เด็กชายธนพล บุญเพ็ชร โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
283. เด็กชายทินกร เทพาเสน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
284. เด็กชายนภดล ดีมั่น โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
285. นางธิดารัตน์ ขำสาธร โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
286. เด็กหญิงดวงกมล สีชมพู โรงเรียนบ้านดินทอง 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
287. เด็กหญิงกัญญารัตน์ น้อยกุล โรงเรียนบ้านดินทอง 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
288. เด็กหญิงภาศิณี เนตรสุนทร โรงเรียนบ้านดินทอง 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
289. เด็กหญิงปณิตา จันทะบุตร โรงเรียนบ้านดินทอง 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
290. นายบุญญฤทธิ์ อุตทา โรงเรียนบ้านดินทอง 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
291. เด็กชายอชิรวัฒน์ สร้อยคำ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 40 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร นักกีฬา
292. นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 40 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
293. เด็ก​หญิง​กัลยา​ จุ๊กเจ๊ก โรงเรียน​ชุมชน​2​บ้าน​กก​ไม้แดง​ 41 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร นักกีฬา
294. นายสิรวิชญ์์​ แก้วหาย​เคราะห์​ โรงเรียน​ชุมชน​2​บ้าน​กก​ไม้แดง​ 41 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
295. เด็กชายวิทวัส เอมชาวนา โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 42 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร นักกีฬา
296. นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 42 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
297. เด็ก​หญิง​ภิมลวรรณ​ กัดแก้ว โรงเรียน​ชุมชน​2​บ้าน​กก​ไม้แดง​ 43 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร นักกีฬา
298. นายสิรวิชญ์์​ แก้วหายเคราะห์​ โรงเรียน​ชุมชน​2​บ้าน​กก​ไม้แดง​ 43 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
299. ด.ช.วีรภัทร สงวน โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 44 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร นักกีฬา
300. นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 44 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร ผู้ฝึกสอน
301. เด็กหญิงนุชนารถ พุทธวงศ์ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 45 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร นักกีฬา
302. นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 45 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร ผู้ฝึกสอน
303. เด็กชายธีระวัฒน์ สวัสดิเกิด โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 46 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร นักกีฬา
304. นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 46 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร ผู้ฝึกสอน
305. เด็กหญิงกัลยรัตน์ จอยพุก โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 47 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร นักกีฬา
306. นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 47 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร ผู้ฝึกสอน
307. เด็กชายธีรภัทร ภูมิผล โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 48 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร นักกีฬา
308. นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 48 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร ผู้ฝึกสอน
309. เด็กหญิงยุวธิดา ศรีพระจันทร์ วัดสุพรรณพนมทอง 49 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร นักกีฬา
310. นายธนรินทร์ โอชะ วัดสุพรรณพนมทอง 49 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร ผู้ฝึกสอน
311. ด.ช.อชิรวัฒน์ สร้อยคำ วัดท่าหมื่นราม 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
312. เด็กชายวีรภัทร สงวน โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
313. เด็กชายรัฐภูมิ ศรีแก้ว โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
314. เด็กชายภัทรภูมิ หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
315. นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
316. เด็กหญิงชยาภา ฮวดกระโทก โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
317. เด็กหญิงนุชนารถ พุทธวงศ์ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
318. เด็กหญิงจันทรวิมล รสหอม โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
319. เด็กหญิงชยุดา ด่านเมืองจีน โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
320. นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
321. เด็กชายวิทวัส เอมชาวนา โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
322. เด็กชายภัทรภูมิ หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
323. ด.ช.ธีระวัฒน์ สวัสดิเกิด โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
324. เด็กชายรัฐภูมิ ศรีแก้ว โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
325. นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร ผู้ฝึกสอน
326. ด.ญ.ธุรดารา เข็มทองคำ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
327. เด็กหญิงจันทรวิมล รสหอม โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
328. เด็กหญิงนารินรัตน์ ล่าพเยาว์ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
329. เด็กหญิงชยุดา ด่านเมืองจีน โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
330. นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร ผู้ฝึกสอน
331. เด็กชายนพวินท์ แก้วบัวดี โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 54 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร นักกีฬา
332. นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 54 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
333. เด็กหญิงสรินทร์รัตน์ พลอยกระโทก โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 55 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร นักกีฬา
334. นางมะลิวัลย์ คำเที่ยง โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 55 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
335. เด็กชายสุรเดช คุณคำ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 56 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร นักกีฬา
336. นายธนพงษ์ มณฑาทิพย์ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 56 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
337. เด็กหญิงวณิดา รุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 57 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร นักกีฬา
338. นางมัลลิกา แสนประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 57 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional