ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางสาวเนตรนภา กลิ่นสุคนธ์ (โรงเรียนบ้านหนองสระพัง)
      2 . เด็กชายกิตติพัทธ์ พันท้าว (โรงเรียนบ้านหนองสระพัง)

บางกระทุ่ม 2

      1 . ด.ช.ธนภัทร ขวัญทับทิม (วัดท่านา)
      2 . นางสาวชนันท์นิฏฐา เหมือนคล้าย (วัดท่านา)

วังทอง 1

      1 . นางสาววรรณพร แจ้งฉาย (บ้านใหม่พนมทอง)
      2 . เด็กชายธนกร ขามสันเทียะ (บ้านใหม่พนมทอง)

วังทอง 2

      1 . นายสุเมธ แสงรัตน์ (บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ))
      2 . เด็กชายกฤตพล สุดแท้ (บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ))

วังทอง 3

      1 . นางสาวจารุวรรณ จันแก้ว (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)
      2 . เด็กชายกิตติชัย สอนไชยา (โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12)

วังทอง 4

      1 . นางสาวอโณทัย ย่อยสูงเนิน (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)
      2 . เด็กชายอภิชัย อินทร์สระเกษ (โรงเรียนบ้านเนินสะอาด)

วังทอง 5

      1 . นางสาววัชรี ปานคะเชนทร์ (บ้านเข็ก)
      2 . เด็กชายณัฐพล มีสุข (บ้านเข็ก)

เนินมะปราง 1

      1 . นางสาวธนาพร สุรินทร์ (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)
      2 . เด็กชายภัทรพล แก้วสวาท (โรงเรียนบ้านทุ่งยาว)

เนินมะปราง 2

      1 . ด.ช ภัทรภาคิน จันทร์ดา (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
      2 . นางสาว ทาริกา นนทพัฒน์ (บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional