ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
นักกีฬา กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร

บางกระทุ่ม 1

      1 . นางทัศนวรรณ แสงอินทร์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      2 . นางสาวชนัญญา บุญจันทร์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      3 . นางสาวชนิตา บุญจันทร์ (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      4 . เด็กหญิงวรกานต์ สุขเฉลิม (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))
      5 . เด็กหญิงสิริกร พ่วงสุข (โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล))

บางกระทุ่ม 2

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 1

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

วังทอง 2

      1 . ด.ญ.กมลทิพย์ อินแตง (โรงเรียนห้วยพลู)
      2 . ด.ญ.พรพิมล ทับทอง (โรงเรียนห้วยพลู)
      3 . ด.ญ.อภัสรินทร์ วีระบุตร (โรงเรียนห้วยพลู)
      4 . ด.ญ.อภิญญา นวลพุ่ม (โรงเรียนห้วยพลู)
      5 . นายศรัณย์พัชร เชาวนะ (โรงเรียนห้วยพลู)

วังทอง 3

      1 . นางวรรณา เขมดำรง (วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      2 . นางสาวแพรวา สินธุ์ชัย (วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      3 . เด็กหญิงกมลรัตน์ บัวหลวง (วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      4 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดผล (วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)
      5 . เด็กหญิงวรดา หลี่ (วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์)

วังทอง 4

      1 . ด.ญ.ธุรดารา เข็มทองคำ (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      2 . นายธีระศักดิ์ ปรางใกล้ถิ่น (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      3 . เด็กหญิงจันทรวิมล รสหอม (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      4 . เด็กหญิงชยุดา ด่านเมืองจีน (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)
      5 . เด็กหญิงนารินรัตน์ ล่าพเยาว์ (โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม)

วังทอง 5

ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา

เนินมะปราง 1

      1 . นางสาวนันทนัช คำอ่อน (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      2 . นางสาวสรีรัตน์ ขอบเงิน (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      3 . เด็กหญิงณิชาภัทร คำอ่อน (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      4 . เด็กหญิงรจนา แสงปัญญา (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))
      5 . เด็กหญิงศิริณภา รุ่งเรื่อง (โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี))

เนินมะปราง 2

      1 . นายวิมัจ จันทะไพร (บ้านผาท่าพล)
      2 . เด็กหญิงชยุตรา ฟ้าคะนอง (บ้านผาท่าพล)
      3 . เด็กหญิงนันทิดา รักพงษ์ (บ้านผาท่าพล)
      4 . เด็กหญิงหนึ่งฤทัย นฤพาน (บ้านผาท่าพล)
      5 . เด็กอนัญญา สังข์จีน (บ้านผาท่าพล)
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional