กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 . เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายพัทธนันท์ ผลประเสริฐ                                                  
2เด็กชายณัฐพงษ์ สิงคำ                                                  
3เด็กชายวรเมธ ขุนทอง                                                  
4เด็กชายภาคภูมิ พรสุวรรณ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายเลา แซ่วื่อ                                                  
2เด็กชายถิรายุ รสโฉม                                                  
3เด็กชายประสภโชคน์ ช้อนทอง                                                  
4เด็กชายอนุวัฒน์ สุภาพันธ์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายธนพัฒน์ คำท้าว                                                  
2เด็กชายวงศกร เกียรติวิริยะพงษ์                                                  
3เด็กชายจิตติพัฒน์ อ่างรัมย์                                                  
4เด็กชายคุณากร ป่าไม้ทอง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายภาคิน พุฒผล                                                  
2เด็กชายสายลม ปราณีตพลกรัง                                                  
3เด็กชายธนธรณ์ ธูปเกิด                                                  
4เด็กชายจิรายุ จุมพรม                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายพิชิตพล นุชประเสริฐ                                                  
2เด็กชายพิชตินันท์ ศิริบุตร                                                  
3เด็กชายปรเมศวร์ หนุนครบุรี                                                  
4เด็กชายศุภภณ อัศวภูมิ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายกฤษณากร เดชรักษ์                                                  
2เด็กชายนภัทร จันทะไพร                                                  
3เด็กชายอนิวัตต์ ทาดา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ช.พรรษา ไทยเจริญ                                                  
2ด.ช.ปัณณวิชญ์ พองผลา                                                   
3ด.ช.เตชิต ชอนหนองบอน                                                  
4ด.ช.ศิวฤทธิ์ สุขสำราญ                                                    
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายภูริพัฒน์ ภักดี                                                  
2เด็กชายนวมินทร์ ภูคำมี                                                  
3เด็กชายวรศักดิ์ สมปร้อง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายอรรตพล บุญเรือง                                                   
2เด็กชายกรวิทญ์ สุขสมัคร                                                   
3เด็กชายภูมิพิพัฒน์ เพชรน้อย                                                    
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 04 Oct 2023 10:42:15