กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
10 . ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1น.ส.วริศรา ตลึงเพชร                                                  
2น.ส.สุกัลยาณี จันทร์แดง                                                  
3น.ส.กมลชนก ศรีมนทา                                                  
4ด.ญ.กนิษบา ใจลิน                                                  
5ด.ญ.อรกัญญา ก้อนเพียง                                                  
6ด.ญ.ศศิวรรณ ฉายสุวรรณ                                                  
7ด.ญ.ฟ้าใส คำพวง                                                  
8ด.ญ.ณัฐธิดา เอี่ยมสะอาด                                                  
9ด.ญ.วรรณิศา จันคีรี                                                  
10ด.ญ.ปรีญยฎา บุญแต่ง                                                    
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหยิงอัญชลี สองขุนทด                                                  
2เด็กหญิงนฤมล อินสถิตย์                                                  
3เด็กหญิงวิญาดา ซื่อตรง                                                  
4เด็กหญิงสุภัสสรา แดงจันที                                                  
5เด็กหญิงกุลภัสสร์ พิมเสน                                                  
6เด็กหญิงวราภา สีเสือ                                                  
7เด็กหญิงนฤมล บุเกตุ                                                  
8เด็กหญิงพุทธินันท์ สุขเมือง                                                  
9เด็กหญิงวิภาดา ซื่อตรง                                                  
10เด็กหญิงกนกอร หมั่นจิตร์                                                  
11นายเขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ                                                  
12นายวิษณุ บุญมาก                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงกฤติยา ทองปัน                                                  
2เด็กหญิงพรรณพัชร โสภา                                                  
3เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปาทอง                                                  
4เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อยู่สนอง                                                  
5เด็กหญิงปาณิศา กงเกตุ                                                  
6เด็กหญิงวรรณวิสา ทองไสล                                                  
7เด็กหญิงธันย์ชนก อยู่อิน                                                   
8เด็กหญิงชนิตา หุ่นสิงห์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ญ.มัทนีย์ จำรัสประเสริฐ                                                  
2ด.ญ.กรรณิการ สนธิโพธิ์                                                  
3ด.ญ.กัลยา บัววังโปร่ง                                                  
4ด.ญ.สุภาวดี พลสว่าง                                                  
5ด.ญ.นุชนรา ไชยวงค์                                                  
6ด.ญ.กนกวรรณ วุฒิ                                                  
7ด.ญ.พรรทิภา นาคสวัสดิ์                                                  
8ด.ญ.ยุวธิดา ศรีพระจันทร์                                                  
9ด.ญ.วรัญญา ศรีเจริญ                                                  
10นางสาวชยุดา ด่านเมืองจีน                                                  
11ด.ญ.นุชนาถ พุทธวงศ์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงชลธิชา ตึกสูงเนิน                                                   
2เด็กหญิงชญานิศวร์ ศรีประดิษฐ์                                                  
3เด็กหญิงอรุณรัตน์ อุมา                                                  
4เด็กหญิงปาริชาติ ชัยโย                                                  
5เด็กหญิงรติมาพร แก่นสันเทียะ                                                  
6เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสนตระกูล                                                  
7เด็กหญิงชลลดา ระวังชน                                                  
8เด็กหญิงมาลิตา พิมโพธิ์                                                  
9นางสาวสุชาดา การะเกตุ                                                  
10เด็กหญิงพัชรพร อ่อนพรมราช                                                  
11เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีหาราช                                                  
12เด็กหญิงจันทิมา เที่ยงเกษม                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงปิยะนันท์ มาโพธิ์ชัย                                                  
2เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ธูปชาวนา                                                  
3เด็กหญิงนภัสสรา เศษผักหวาน                                                  
4เด็กหญิงวาริน กลิ่นชาวนา                                                  
5เด็กหญิงพลอยศิลา ถนอมชาติ                                                  
6เด็กหญิงนันท์ชพร แสงจันทร์                                                  
7นางสาวธนัญญา สังข์ทอง                                                  
8นางสาวพลอยชนก ศรีพระจันทร์                                                  
9นางสาวสุกัญญา เพียงผล                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1นางสาวนันทนัช คำอ่อน                                                  
2นางสาวรัชนาท พูลเพิ่ม                                                  
3นางสาวช่อศิรดา วัยวัน                                                  
4นางสาวชไมพร บุญยิ่ง                                                  
5เด็กหญิงณิชาภัทร คำอ่อน                                                  
6เด็กหญิงรจนา แสงปัญญา                                                  
7เด็กหญิงกริยา สุวรรณลา                                                  
8เด็กหญิงพิสินี อินทะเลีย                                                  
9เด็กหญิงวิภาดา หินทอง                                                  
10เด็กหญิงมาริสา ขุนราช                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ญ สุทธิดา เกิดยิ้ม                                                  
2ด.ญ จีรนันท์ พันโสดา                                                  
3ด.ญ นุชวรี ทองวิเชียร                                                  
4ด.ญ ปนัดดา ขมขุนทด                                                  
5ด.ญ กัลยกร เสนนะ                                                  
6ด.ญ อนันยา ยอดรัก                                                  
7นางสาวศิริญาพร โภคทรัพย์                                                   
8ด.ญ ธนัชพร ทองสุข                                                  
9ด.ญ ชยุตรา ฟ้าคะนอง                                                  
10ด.ญ ศิรินาถ งามยิ่ง                                                  
11ด.ญ จิรธิดา นรชาญ                                                  
12ด.ญ นริศรา มานะ                                                    
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 04 Oct 2023 11:30:46