กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
11 . วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายพิชญะ เหลาท้าว                                                  
2เด็กชายธวัชชัย คำอิน                                                  
3เด็กชายธนาศร พันธ์กลาง                                                  
4เด็กชายธีรภัทร เฉยสอน                                                  
5เด็กชายยุทธศักดิ์ คุณพลอย                                                  
6เด็กชายณัฐพนธ์ เข็มทอง                                                  
7เด็กชายภูมิกร อะโนศรี                                                  
8เด็กชายสรวิศ แก้วทองดี                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายภานุวัฒน์ พันทะวงษ์                                                  
2เด็กชายวรรณชาติ ทองทา                                                  
3เด็กชายนรินทร งามดอน                                                  
4เด็กชายพิทวัส บุญอาจ                                                  
5เด็กชายพงค์พัฒน์ นันทะแพทย์                                                  
6เด็กชายจารุพัฒน์ แสงสุวรรณ์                                                  
7เด็กชายอภิวัฒน์ จุลวิถี                                                  
8เด็กชายรัฐพล สามารถ                                                  
9เด็กชายปภาวิชญ์ พันทะวงษ์                                                  
10เด็กชายสุชาครีส์ คำสุข                                                  
11เด็กชายธนภัทร บุญมา                                                  
12เด็กชายณัฐพล นันทะแพทย์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายคุณากร บุญผ่อง                                                  
2เด็กชายสิทธิศักดิ์ อยู่บุญ                                                  
3เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์อักศร                                                  
4เด็กชายศุภกร เผือกโฉลง                                                  
5เด็กชายสุรศักดิ์ อ่ำบางกระทุ่ม                                                  
6เด็กชายณัฏฐพงศ์ แดงชาวนา                                                  
7เด็กชายเอกภพ รูปสม                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายณัฐพล เรืองศรี                                                  
2เด็กชายทัศนัย ทับทิมทอง                                                  
3เด็กชายธนวิชญ์ บุญเพิ่ม                                                  
4เด็กชายอนุชา จันนาค                                                  
5เด็กชายวชิราวุฒิ สีแสน                                                  
6เด็กชายมนตรี อารีกุล                                                  
7เด็กชายอภิชา ทรายทอง                                                  
8เด็กชายณัฐวัฒตร จารุเพ็ง                                                  
9เด็กชายศุภกานต์ เดชห้วยไผ่                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายภูริณัฐ สมานมิตร                                                  
2เด็กชายจิรายุ งามทะวงษ์                                                  
3เด็กชายอธิราช วิวัฒน์                                                  
4เด็กชายพรพิชัย อ้นชาวนา                                                  
5เด็กชายทฤษฏี เหลาเลิศ                                                  
6เด็กชายกุลธวัช ทองเทียน                                                  
7เด็กชายชลธาร มะณีเติม                                                  
8เด็กชายทานวีร์ เหลาเลิศ                                                  
9เด็กชายวิชญะ พรหมมา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายธีรภัทร์ ยิ่งนอก                                                  
2เด็กชายปธานิน ตุ้มทอง                                                  
3เด็กชายสิทธิชัย ปาปะไพ                                                  
4เด็กชายธนชาติ ปานแย้ม                                                  
5เด็กชายเตชิต เอมพิน                                                  
6เด็กชายกิตติคุณ แขวกระทุ่ม                                                  
7เด็กชายธีร์กวินณ์ ช้างปาน                                                  
8เด็กชายศักดินนท์ ไพรสิงห์                                                  
9เด็กชายณฐกร เงินจันทร์                                                  
10เด็กชายอติชาญ จี้หอม                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายธนพล แก้วระว้า                                                  
2เด็กชายธนพล สุขเกษม                                                  
3เด็กชายอัคนี สีดาคำ                                                  
4เด็กชายปูญญพัฒน์ วิระปิง                                                  
5เด็กชายนนทพัฒน์ พัฒนผล                                                  
6เด็กชายภูดิษ สีมะนาว                                                  
7เด็กชายชยธร เณรเกษร                                                  
8เด็กชายนริญทร เมืองทอง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายชโยดม ง้วนหอม                                                  
2เด็กชายธีรภัทร์ แก้วล้ำ                                                  
3เด็กชายเตวิช ยศปัญญา                                                  
4เด็กชายบุญฤทธิ์ ทองคำ                                                  
5เด็กชายอัครพล ชัยเสนา                                                  
6เด็กชายกันตพงศ์ บุญเจริญ                                                  
7เด็กชายปัญฑิวัฒน์ สอนใหม่                                                  
8เด็กชายกิตติพงศ์ พานิช                                                  
9เด็กชายชยพล เมืองทอง                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 22 Sep 2023 11:32:18