กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
12 . วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงกมลนิตย์ สีบุ                                                  
2เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์ กุลเจริญ                                                  
3เด็กหญิงทิพย์ลาวัลย์ ระหงษ์                                                  
4เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สีฟอง                                                  
5เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุวรรณสน                                                  
6เด็กหญิงปาปาพิว                                                  
7เด็กหญิงศศิวิมล สาดา                                                  
8เด็กหญิงปลายฟ้า โพทะจันทร์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงธนพร เผือกสีสุข                                                  
2เด็กหญิงพัชชานัน เหรียญทอง                                                  
3เด็กหญิงประภา แซ่ลี                                                  
4เด็กหญิงสายรุ้ง ดวงจันทร์                                                  
5เด็กหญิงปภาพร พันธ์พุก                                                  
6เด็กหญิงเพชรลดา ชุ่มเย็น                                                  
7เด็กหญิงภัทรวดี วรรชนะ                                                  
8เด็กหญิงวรพร แก้วสว่าง                                                  
9เด็กหญิงปกเกศ บัวแสง                                                  
10เด็กหญิงปลายฟ้า ยกบุตร                                                  
11เด็กหญิงวรรณษา เสนานุช                                                  
12เด็กหญิงจินตนา นวลจันทร์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
11. เด็กหญิงอนุสรา มั่งมี                                                  
22.เด็กหญิง อุษณี ผัสดา                                                  
3เด็กหญิง พรนภา เป็งหล้า                                                  
4เด็กหญิง นริตตาร์ อิ่มกิจ                                                  
5เด็กหญิง ปิยะพร ขีนานา                                                  
6เด็กหญิง กัลยารัตน์ ภูนิทาน                                                  
7เด็กหญิง กานต์ดา สนสิริ                                                  
8เด็กหญิง ณัฐสุมา เชื้ออินทร์                                                  
9เด็กหญิง นิลลญา ไข่ขาว                                                  
10เด็กหญิง พิมพ์นภา บุญศรี                                                  
11เด็กหญิงณัฎฐานิตญ์ จันทร์คลอง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงสุชาดา อินสุ่ม                                                  
2เด็กหญิงนิภาดา สีแดง                                                  
3เด็กหญิงวราภรณ์ บางนาชาด                                                  
4เด็กหญิงจิรัชญา คชรินทร์                                                  
5เด็กหญิงนภัสสร ศึกสูงเนิน                                                  
6เด็กหญิงเปมิกา พลรบ                                                  
7เด็กหญิงสโรชา สุขโชติ                                                  
8เด็กหญิงอภิณห์พร เพ็ชรแก้ว                                                  
9เด็กหญิงวรรณวิษา รางกระโทก                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงจามิกร ชุมสมาน                                                  
2เด็กหญิงรมิตา มหานาม                                                  
3เด็กหญิงขวัญข้าว ทองอิ่ม                                                  
4เด็กหญิงวันวิสาข์ สละริม                                                  
5เด็กหญิงชนากานต์ เดชห้วยไผ่                                                  
6เด็กหญิงพิชญาภา ทองคำนุช                                                  
7เด็กหญิงนันทพร ศรีอินทร์                                                  
8เด็กหญิงนันทิชา ผามั่น                                                  
9เด็กหญิงรุ่งนภา เชื้อเพชร                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงภคพร นาคหาดกระบือ                                                  
2เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เชื้อดี                                                  
3เด็กหญิงทิตา ประสิทธิการ                                                  
4เด็กหญิงชุติเนตร ทองอ้น                                                  
5เด็กหญิงสุภาวิดา สกุลงาม                                                  
6เด็กหญิงปริยาภัทร์ กัณหา                                                  
7เด็กหญิงพิชชาภา จันทเสน                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงกุลดา ทองเนื้ออ่อน                                                  
2เด็กหญิงปภัสรา บุญเปลื่อง                                                  
3เด็กหญิงอรนารถ ศรีปาน                                                  
4เด็กหญิงสุมิตตรา พูลยิ้ม                                                  
5เด็กหญิงศุภกานต์ เงินจันทร์                                                  
6เด็กหญิงธาราทิพย์ โกสิงห์                                                  
7เด็กหญิงพรรณวษา ดีอินทร์                                                   
8เด็กหญิงกัญญาพัชร คงเมือง                                                  
9เด็กหญิงวรดา เร่ในไพร                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศิริยาตร์                                                  
2เด็กหญิงกนกพร สารเอก                                                  
3เด็กหญิงศิราวัลย์ วังใหม่                                                  
4เด็กหญิงธาดา ศรีแก้ว                                                  
5เด็กหญิงจีรวรรณ หาคม                                                  
6เด็กหญิงชุลีพร ชัยปรีชา                                                  
7เด็กหญิงปารมี พรมรักษา                                                  
8 เด็กหญิงภัทรพร แก้วสวาท                                                  
9เด็กหญิงปิยะมา สุวรรณกรึก                                                  
10เด็กหญิงกมลพร ประสงค์ผล                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงธณัสญา นครจันทร์                                                  
2เด็กหญิงเบญญา ทนครบุรี                                                  
3เด็กหญิงชลธิรศน์ มีบุญ                                                  
4เด็กหญิงอังศุมาลิน วันทา                                                  
5เด็กหญิงจิรารัตน์ กุดัง                                                  
6เด็กหญิงพรชนก แจ้งเรือง                                                  
7เด็กหญิงรัตนชนก ปั้นจอม                                                  
8เด็กหญิงณฐมน ยาทา                                                  
9เด็กหญิงณัฐวลัย ศรีนวลอินทร์                                                  
10เด็กหญิงกวินตา จอมธรรม                                                  
11เด็กหญิงวรรณนิกา ก๊กมาศ                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 04 Oct 2023 11:07:33