กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
13 . วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายสิทธิโชค จันทะวงษ์                                                  
2เด็กชายธนากร สิงห์สอน                                                  
3เด็กชายพงศกร ยอดมีกลิ่น                                                  
4เด็กชายศิริชัย วงค์คำจันทร์                                                  
5เด็กชายศิวัช บัวสนธิ์                                                  
6นายปาราเมศ เสนะจำนงค์                                                  
7เด็กชายชิติพัทธ์ ทองขาว                                                  
8นายนพดล สิงห์สอน                                                  
9นายจิรศักดิ์ สิงห์สอน                                                  
10เด็กชายอนุชา จันคำ                                                  
11เด็กชายเตวิช อุทธา                                                  
12เด็กชายคุณานนท์ หะฉิมมา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายชัยวัฒน์ คุ้มภัย                                                  
2เด็กชายวรภพ แสนไชยวงค์                                                  
3เด็กชายธนพล เอี่ยมสำอางค์                                                  
4เด็กชายกฤษณะ มาลี                                                  
5เด็กชายธีรพล ทองศรี                                                  
6เด็กชายสวิตต์ ศรีโยธิน                                                  
7เด็กชายพีระวัชร์ รักจันดา                                                  
8เด็กชายภูริภัทร์ โลกวิจิตร                                                  
9เด็กชายกีรติ แก้วทะชาติ                                                  
10เด็กชายณัฐพล ลาป่าน                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายกล้าเกล้า เณรนาค                                                  
2เด็กชายสุธินันท์ สารพงษ์                                                  
3เด็กชายธนโชติ คำวงษ์                                                  
4เด็กชายธนากร อยู่สนอง                                                  
5เด็กชายจารุกร ทองตัน                                                  
6เด็กชายการณ์กูล วงษ์เขียน                                                  
7เด็กชายประวิทย์ ดอนพรม                                                  
8เด็กชายวีระชัย อ่อนหอม                                                  
9เด็กชายเอกรักษ์ จันสุก                                                  
10เด็กชายวงศกร จันทร์มา                                                  
11นายชัชพงษ์ เทพนิคม                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายนพดล เพ็งพันธ์                                                  
2เด็กชายวิณัฐ รางกระโทก                                                  
3เด็กชายเจษฎา ขาวเอี่ยม                                                  
4เด็กชายธงชัย อุ่นอินทร์                                                  
5เด็กชายอรรถพล ดาดง                                                  
6เด็กชายทวีศักดิ์ หวัดสูงเนิน                                                  
7เด็กชายปาราเมฆ ยุรมาตร์                                                  
8เด็กชายพีรพัฒน์ ว่าวสูงเนิน                                                  
9เด็กชายธีรภัทร พงษ์พรต                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายสุริยา เกลี้ยงโท้                                                  
2เด็กชายนฤชัย ไหลครบุรี                                                  
3เด็กชายเขมทัต ดาเดช                                                  
4เด็กชายไตรวิทย์ งามกระโทก                                                  
5เด็กชายสรพงษ์ ลิลาด                                                  
6เด็กชายพีรพัฒน์ พรชาวนา                                                  
7นายกันทรากร แก้วเกิด                                                  
8เด็กชายไกรนุวัฒน์ หาญสูงเนิน                                                  
9เด็กชายอนุภัทร แหนมครบุรี                                                  
10เด็กชายพิษณุ พลูทวี                                                  
11เด็กชายภูวดล เสารี                                                  
12เด็กชายวรินทร พัดมณี                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายอัครวัฒณ์ วรรณวัติ                                                  
2เด็กชายณัฐวัฒน์ จันสารคาม                                                  
3เด็กชายอธิภัทร น้อยใจมั่น                                                  
4เด็กชายเมฆา พิศพร                                                  
5เด็กชายปฏิภัทร มากรณ์                                                  
6เด็กชายปุณภัทร จอยวงศ์                                                  
7เด็กชายกัญจนจักร์ บูรณพงศ์                                                  
8เด็กชายธนภัทร ขำน้ำคู้                                                  
9เด็กชายภูเบศ น่วมน้อย                                                  
10เด็กชายณัฐสิทธิ เอี่ยมสมบูรณ์                                                  
11เด็กชายกฤตภาส ฉิมพาลี                                                  
12เด็กชายอดิศร ท้องแท้                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายธีรภัทร เทพพาบ                                                  
2เด็กชายอภิสร ชมขำ                                                  
3เด็กชายอิงควัฒน์ กรุดอินทร์                                                  
4เด็กชายวีระพงษ์ โพธิ์นวม                                                  
5เด็กชายธนภัทร ศรีปาน                                                  
6เด็กชายอติวิชญ์ ภักดีสุข                                                  
7เด็กชายกฤษกร สุขประเสริฐ                                                  
8เด็กชายพัชรพล เขียวสอาด                                                  
9เด็กชายปัณณวิชญ์ วดีศิริศักดิ์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายนันทกร ใจสมัคร                                                  
2เด็กชายธนวัต สังข์เทศ                                                  
3เด็กชายธีรกร สอนอ่อน                                                  
4เด็กชายสิรภัทร ภู่จิ๋ว                                                  
5เด็กชายดนู อำภัย                                                  
6เด็กชายปราโมทย์ ปิ่นดี                                                  
7เด็กชายนราธิป นวลหอม                                                  
8เด็กชายอดิเทพ โพธิรัมย์                                                  
9เด็กชายปูญญพัฒน์ วิระปิง                                                  
10เด็กชายธนพล แก้วระว้า                                                  
11เด็กชายชยธร เณรเกษร                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายมงคลชัย กัมมูลลัด                                                  
2เด็กชายณัฐภูมิ เนียมพันธ์                                                  
3เด็กชายวรากร ปั่นแก้ว                                                  
4เด็กชายกฤษฎา รสดี                                                  
5เด็กชายดนุสรณ์ ศรีสุข                                                  
6เด็กชายชนกันต์ ดือเร๊ะ                                                  
7เด็กชายพรศักดิ์ สองขุนทศ                                                  
8เด็กชายกิตติธัช กองศรี                                                  
9เด็กชายจลากร ใจเพ็ชร                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 22 Sep 2023 11:06:08