กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
14 . วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงธัญวรัฒม์ พรหมอินทร์                                                  
2เด็กหญิงกนกพร แก้วเอี่ยม                                                  
3เด็กหญิงกัลยารัตน์ เลิศสวย                                                  
4เด็กหญิงศิริพร ดรเนตรงาม                                                  
5นางสาวนันท์นภัส พรหมอินทร์                                                  
6เด็กหญิงศศิพร จันทะหุม                                                  
7นางสาวรธีพร อิสสระ                                                  
8เด็กหญิงวรรณษา ขะชี้ฟ้า                                                  
9เด็กหญิงพิชชาพร นันตะวงค์                                                  
10นางสาวรัตติกาล นงภา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงวรรณษา เสนานุช                                                  
2เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ ธูปหอม                                                  
3เด็กหญิงทรรศิกา อยู่ลือ                                                  
4เด็กหญิงกมลชนก แสนประสิทธิ์                                                  
5เด็กหญิงสรัญญา ปานเมือง                                                  
6เด็กหญิงกัญญารัตน์ เดชห้วยไผ่                                                  
7เด็กหญิงพรทิพย์ โสดา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุขศิริ                                                  
2เด็กหญิงปารีณา นะมาเส                                                  
3เด็กหญิงภัควดี ทองพานเหล็ก                                                  
4เด็กหญิงแพรวนภา ดำรงค์ไทย                                                  
5เด็กหญิงสุรัสวดี ทับทิม                                                  
6เด็กหญิงจันทร์ธิรา มาไชยนาม                                                  
7เด็กหญิงกมลรัตน์ บัวหลวง                                                  
8เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดผล                                                  
9เด็กหญิงปัณฑิตา เม่นชาวนา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิง บุญยานุช ทองเพ็ง                                                  
2เด็กหญิงสุภาวดี พลสว่าง                                                  
3เด็กหญิงมัทนีย์ จำรัสประเสริฐ                                                  
4เด็กหญิงกนกวรรณ วุฒิ                                                  
5เด็กหญิงธันย์ชนก สถิตยังต์                                                  
6เด็กหญิงกรรณิกา สนธิโพธิ์                                                  
7เด็กหญิงสุกัญญา ยังเพ็ง                                                  
8เด็กหญิงนุชนรา ไชยวงศ์                                                  
9เด็กหญิงณิชา สุขโชติ                                                  
10เด็กหญิงกัลยา บัววังโปร่ง                                                  
11เด็กหญิงพรรทิภา นาคสวัสดิ์                                                  
12เด็กหญิงยุวธิดา ศรีพระจันทร์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงสุทธิกาญจน์ ดวงจิต                                                  
2เด็กหญิงจารุมน เนืองเสน                                                  
3เด็กหญิงวรัชญาพร นุชประเสริฐ                                                  
4เด็กหญิงศิรินภา นามบุญลือ                                                  
5เด็กหญิงศศิวรรณ ทองพูล                                                  
6เด็กหญิงเบญจลักษณ์ อุยเอก                                                  
7เด็กหญิงกรรณิกา นุชเฉย                                                  
8เด็กหญิงพรพิมล นุชเฉย                                                  
9เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้ววังสาร                                                  
10เด็กหญิงรัตติการณ์ เศษท้าว                                                  
11เด็กหญิงปุณณภา ยุพารุ่งคุณ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงกนกอร พึ่งเพ็ง                                                  
2เด็กหญิงชนกานต์ สุขกระแสร์                                                  
3เด็กหญิงวรวรรณ พรหมบึงลำ                                                  
4เด็กหญิงศีดาพัฒน์ อ่วมแพ                                                  
5เด็กหญิงจอมขวัญ บัววังโปร่ง                                                  
6เด็กหญิงณัฐกานต์ เมฆประดับ                                                  
7เด็กหญิงนริศรา ศรีสะอาด                                                  
8เด็กหญิงณัฐชญา วัฒนจินดา                                                  
9เด็กหญิงจรรยาพร เพิ่มพล                                                  
10เด็กหญิงสุฑาทิพย์ แก้วบางทราย                                                  
11เด็กหญิงไอริณ เต๊ะหวัง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงศิริวิภา จันทรสอน                                                  
2เด็กหญิงนภาภัทร ปลื้มใจ                                                  
3เด็กหญิงพิชญาวรรณ นุชบ้านป่า                                                  
4เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วกำพล                                                  
5เด็กหญิงพรวดี กลมพุก                                                  
6เด็กหญิงพรพรรณษา จำปาอ่อง                                                  
7เด็กหญิงจิราพร ทั่วสูงเนิน                                                  
8เด็กหญิงอภิญญา โต๊ะโต                                                  
9เด็กหญิงเยาวพา ช้างทอง                                                  
10เด็กหญิงกัญญารัตน์ ต้วนยี่                                                  
11เด็กหญิงอาริษา เลี้ยงวงษ์                                                  
12เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา เจริญกุล                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงจุฑามาศ วังคีรี                                                  
2เด็กหญิงนราภรณ์ สมบัติ                                                  
3เด็กหญิงลักษิกา ตุนานันท์                                                  
4เด็กหญิงลักษิกา สังข์เทศ                                                  
5เด็กหญิงสายฝน บุญสุข                                                  
6เด็กหญิงกัลยาณี ทองจันดา                                                  
7เด็กหญิงสิตานัน แต่งตั้ง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงธณัสนันท์ นครจันทร์                                                  
2เด็กหญิงธัญญาเรศ เหรียญวงศกร                                                  
3เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ทองบุญรอด                                                  
4เด็กหญิงสุวิชาดา สมิงพยัคฆ์                                                  
5เด็กหญิงอรสินี ตันตุลา                                                  
6เด็กหญิงผกามาศ ศรีพูล                                                  
7เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ฝ้ายอ้าย                                                  
8เด็กหญิงธัญญาพร ยอดเกตุ                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 04 Oct 2023 10:43:42