กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
15 . เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ช.อภิรักษ์ เบ้าอาสา                                                  
2ด.ช.กฤษณะ พุมจันทร์                                                  
3ด.ช.เอกภพ พิมเสน                                                  
4ด.ช.ประวีร์ เฉลิม                                                  
5 ด.ช.พุฒิเมธ คำระวุธ                                                    
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายพัฒพงษ์ พรมสมบูรณ์                                                  
2เด็กชายกฤติเดช บุญประสิทธิ์                                                  
3เด็กชายธนภัทร ระเริง                                                  
4เด็กชายอดิศักดิ์ ตั้งภูเขียว                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายคณิศร คุณมี                                                  
2เด็กชายจตุนภัทร คำยอด                                                  
3เด็กชายสุภโชค เป่าวิชา                                                  
4เด็กชายภัทชัย ตลุ่มเครือ                                                  
5เด็กชายศุภากร แก้วชาวนา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายภูมิรพี รสโฉม                                                  
2เด็กชายสิงห์กร ดำดิน                                                  
3เด็กชายปิยะวัชร์ พิมภู                                                  
4เด็กชายพิทยุตม์ คูณสวัสดิ์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายทัศนัย ทับทิมทอง                                                  
2เด็กชายธนวิชญ์ บุญเพิ่ม                                                  
3เด็กชายอนุชา จันนาค                                                  
4เด็กชายณัฐพล เรืองศรี                                                  
5เด็กชายณัฐวัฒตร จารุเพ็ง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายกิตติชัย กุมพสิงห์                                                  
2เด็กชายพีรพัฒน์ คงทิพย์                                                  
3เด็กชายกิตติศักดิ์ กรองแก้ว                                                  
4เด็กชายอาทิวรา ศรีผ่อง                                                  
5เด็กชายรพีภัทร พรหมรักษ์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายธนภัทร คนหลัก                                                  
2เด็กชายวรเมธ กลิ่นแย้ม                                                  
3เด็กชายใจเด็ด ต๊กควรเฮง                                                  
4เด็กชายณชพล รอดมณี                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายจิรกฤต มาหลอด                                                  
2เด็กชายศิระณัฐ จันทร์มา                                                  
3เด็กชายศุภโชค กัณหา                                                  
4เด็กชายยุทธการ ศิริภักดี                                                  
5เด็กชายชลากร น้อยตั้ง                                                  
6เด็กชายดนยวรรธน์ จรรยา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายอาชวิน เสมือนโพธิ์                                                  
2เด็กชายเวชพิสิฐ มัฆวาล                                                  
3เด็กชายอาณาจักร พรมราช                                                  
4เด็กชายกัณภัทร มีเทียม                                                  
5เด็กชายนพดล วุ่นบิดา                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 22 Sep 2023 13:06:27