กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
16 . เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงสุชาวดี สาดี                                                  
2เด็กหญิงศิรประภา พวงเพชร                                                  
3เด็กหญิงกาญจนา จันทร์เขียว                                                  
4เด็กหญิงสุพรรษา ภุมรินทร์                                                  
5เด็กหญิงสุชาวดี รามโพธิ์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงอนุสรา อาสนภิญโญ                                                  
2เด็กหญิงอภิชญา แก้วมิตร                                                  
3เด็กหญิงภัทรสุดา สนารี                                                  
4เด็กหญิงธิดาพร พูลพังงา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงดมิสา มั่งสูงเนิน                                                  
2เด็กหญิงกวินธิดา ห่านคำวงษ์                                                  
3เด็กหญิงพฤกษา หนูแก้ว                                                  
4เด็กหญิงนภสร สังข์ทอง                                                  
5เด็กหญิงวริศรา ทองเนื้อดี                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงจิตตานันท์ นวนสูงเนิน                                                  
2เด็กหญิงจิตตินันท์ นวนสูงเนิน                                                  
3เด็กหญิงภัทรปภา ยอยยิ้ม                                                  
4เด็กหญิงจิราภา อั้นใจใหญ่                                                  
5เด็กหญิงกสิณา อินทับ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงกัลยกร ป้อมสาหร่าย                                                  
2เด็กหญิงพรปวีณ์ ภูมิผล                                                  
3เด็กหญิงสุภาวดี ทองไทย                                                  
4เด็กหญิงบุณยวีร์ พุทธไธสง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงรัตนวลี รัตนมณี                                                  
2เด็กหญิงสุพิชญา สว่างเมฆ                                                  
3เด็กหญิงสุพิชยา ราชา                                                  
4เด็กหญิงประภัสสร ยี่สุ่นแก้ว                                                  
5เด็กหญิงธนฌา จำลองเพ็ชร์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงกัลยรัตน์ โคตรหลักคำ                                                  
2เด็กหญิงกมลพร ประสงค์ผล                                                  
3เด็กหญิงภัทรพร แก้วสวาท                                                  
4เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วแก่น                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงรินรดา เทียนเหลือ                                                  
2เด็กหญิงวรรณวิสา ผะอบเหล็ก                                                  
3เด็กหญิงอนัญญา บุญมี                                                  
4เด็กหญิงพศิกา สีลา                                                  
5เด็กหญิงณัฐธีรา สาวันดี                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 04 Oct 2023 10:18:18