กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
17 . เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายอภิวัฒน์ กันทองสุข                                                  
2เด็กชายณัฐนันท์ แดงด้วง                                                  
3เด็กชายนราวิชญ์ เนตรแสงสี                                                  
4เด็กชายยุทธนา โซ                                                  
5เด็กชายสมโพธน์ ศรีสอาด                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายศุภกร ปันคำ                                                  
2เด็กชายเตชินท์ สีปัดชา                                                  
3เด็กชายนิธิศ ขวัญคุ้ม                                                  
4เด็กชายจีรวัฒน์ ธรรมยา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายพชรพล มุมขุนทด                                                  
2เด็กชายวีระชัย อ่อนหอม                                                  
3เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แผวผาลา                                                  
4เด็กชายธีระพงษ์ พูลวังทอง                                                   
5เด็กชายทศพร ยูฮันเงาะ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1นายนพดล เพ็งพันธ์                                                  
2เด็กชายอรรถพล ดาดง                                                  
3นายธีรภัทร พงษ์พรต                                                  
4เด็กชายเจษฎา ขาวเอี่ยม                                                  
5นายณัฐวุฒิ ยิ้มเกิด                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1นายกันทรากร แก้วเกิด                                                  
2นายภูวดล เสารี                                                  
3นายสุริยา เกลี้ยงโท้                                                  
4เด็กชายนฤชัย ไหลครบุรี                                                  
5เด็กชายสุทิพงษ์ โชติบ้านขาม                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1นายปฏิพัทธิ์ มากรณ์                                                  
2เด็กชายเมฆา พิศพร                                                  
3เด็กชายอภิภัทร น้อยใจมั่น                                                  
4นายธนภัทร ขำน้ำคู้                                                  
5นายกฤตภาส ฉิมพาลี                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายกิตติศักดิ์ คงยัง                                                  
2เด็กชายพงษ์กร แก้วกระจ่าง                                                  
3เด็กชายเมธาวิน อ้อยกลาง                                                  
4เด็กชายเอกสิทธิ์ สกุนา                                                  
5เด็กชายทินภัทร ทิพยศ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายสมใจ มีกาย                                                  
2เด็กชายธนภัทร สมบุตร                                                  
3เด็กชายมีบุญ เหมือนกรุง                                                  
4เด็กชายอดิศักดิ์ แก้วเรณู                                                  
5เด็กชายณัฐพนธ์ สมบุตร                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 22 Sep 2023 12:49:49