กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
18 . เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1นางสาวรธีพร อิสสระ                                                  
2เด็กหญิงศศิพร จันทะหุม                                                  
3เด็กหญิงกัลยารัตน์ เลิศสวย                                                  
4เด็กหญิงกนกพร แก้วเอี่ยม                                                  
5นางสาวนันท์นภัส พรหมอินทร์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงกัญญารัตน์ เดชห้วยไผ่                                                  
2เด็กหญิงพรทิพย์ โสดา                                                  
3เด็กหญิงทรรศิกา อยู่ลือ                                                  
4เด็กหญิงวรรณษา เสนานุช                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงมัทนีย์ จำรัสประเสิฐ                                                  
2นางสาวฐิติกานต์ บัววจอม                                                  
3นางสาวบัณฑิตา กันฟัก                                                  
4เด็กหญิงสุภาวดี พลสว่าง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1นางสาวจิราพร เกษตรณ์                                                  
2นางสาวณัฐชนันท์ สวัสดี                                                  
3นางสาวจริยา นิลแสง                                                  
4นางสาวเกษมณี แผ้วกิ่ง                                                  
5เด็กหญิงลลิตา ไชยวุฒิ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงกนกอร พึ่งเพ็ง                                                  
2เด็กหญิงนริศรา ศรีสะอาด                                                  
3เด็กหญิงชนกานต์ สุขกระแสร์                                                  
4นางสาวพลอยชนก ศรีพระจันทร์                                                  
5เด็กหญิงสุฑาทิพย์ แก้วบางทราย                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงกัญญารักษ์ พาชัย                                                  
2เด็กหญิงอริยา ชัยหมื่น                                                  
3เด็กหญิงสิรินทรา หงษา                                                  
4เด็กหญิงลักษิณา บุบพันธ์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงนัฏฐภัทร อิชิอิ                                                  
2เด็กหญิงณัฐนิชา อัคปะชะ                                                  
3เด็กหญิงอรอุมา อาษา                                                  
4เด็กหญิงปัญญดา เขียวหัน                                                  
5เด็กหญิงปัญญาพร เขียวหัน                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 22 Sep 2023 11:16:40