กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
19 . ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ช. อัครวินทร์ ผุยศร                                                  
2ด.ช.พีรพัฒน์ วิลานันท์                                                  
3ด.ช. ธนกฤต ดำดิน                                                  
4ด.ช. ประโพธ ขาวโต                                                  
5ด.ช. พีรกานต์ เกษาแสง                                                  
6ด.ช.ณัฐพล รอบรู้                                                  
7ด.ญ. ภิรฎา กลัดจำนงค์                                                  
8ด.ญ. สุชัญญา สาดี                                                  
9ด.ญ. เจนจิรา พุทธวงค์                                                  
10 ด.ญ. บุญนภา แก้วล                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ช.วรพงศ์ ทำนุดวงโรจน์                                                  
2ด.ช.ภัทรเดช ไม้หอม                                                  
3ด.ช.จักรี เล็งตามดี                                                  
4ด.ช.วิทวัส เอี่ยมบู่                                                  
5ด.ญ.โดเธอร์ จันทร์แสน                                                  
6ด.ญ.โชติกา ฉิมมาทอง                                                  
7ด.ญ.สุณัฐชา บุญมีมา                                                  
8ด.ญ.จิตติมา ฉิมมาทอง                                                  
9ด.ช.อนุวัต กิสิน                                                  
10ด.ช.ณัฐพัชร์ ศิริโรจน์                                                  
11ด.ช.ภาคิน วิจิตรปัญญา                                                  
12ด.ช.กมลณัฐ เกลียวกลม                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายกวินทร์ สิงห์เส                                                  
2เด็กชายวิชชาบูรณ์ เทียนแย้ม                                                  
3เด็กชายศรัณย์พงษ์ ไกรสกุล                                                  
4เด็กชายจักรินทร์ คุ้มภัย                                                  
5เด็กหญิงธนันพร ขันวาว                                                  
6เด็กหญิงอิ่มเอม ชูประสิทธิ์                                                  
7เด็กชายธนภัทร จินะใจ                                                  
8เด็กชายณัฐภูมิ แสนประสิทธิ์                                                  
9เด็กหญิงสุภิศรา ธัญญอุดม                                                  
10เด็กหญิงกวินทิพย์ ประวิตราวงศ์                                                  
11เด็กหญิงลลิตา เสือผึ้ง                                                  
12เด็กชายกิตติชัย สอนไชยา                                                  
13เด็กหญิงกรรณาภรณ์ สิงห์เรือง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายกฤชกร ทิพรมมา                                                  
2เด็กชายชนะชัย บุญส่ง                                                  
3เด็กชายถิรวัฒน์ บุญมีมา                                                  
4เด็กชายปาณัสม์ สิทธิพันธ์                                                  
5เด็กชายพิษณุกรณ์ บัววังโปร่ง                                                  
6เด็กหญิงณัฐธิตา เพชรแก้ว                                                  
7เด็กหญิงนัชชนาถ ปิ่นม่วง                                                  
8เด็กหญิงรวิสุดา แวงดา                                                  
9เด็กหญิงวรกานต์ พรมมา                                                  
10เด็กหญิงอัปศร วงค์สุวรรณ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายกฤติพงศ์ ธัมโคตร์                                                  
2เด็กชายกลวัชร ตันต่อมแก้ว                                                  
3เด็กชายพีรชัช ยศปัญญา                                                  
4เด็กชายวชิราวุฒิ หอมกลิ่น                                                  
5เด็กชายณัฐวุฒิ ยุติธรรม                                                  
6เด็กหญิงสิรินทรา สุวรรณโต                                                  
7เด็กหญิงวริศรา ศรีบุญเทียม                                                  
8เด็กชายสุทธิพงษ์ ฟักทองอ่อน                                                  
9เด็กชายพิชญ์ชาภัทร เกษวงษ์                                                  
10เด็กหญิงพิชญา รวมญาติ                                                  
11เด็กชายปรีชา แสงอรุณ                                                  
12เด็กหญิงปานรวี วิลัยพฤกษ์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายกิตติพัทธ์ พันท้าว                                                  
2เด็กชายเอกโชติ วงค์สะโสม                                                  
3เด็กชายอัครพล อ่อนคำ                                                  
4เด็กชายณัฐดนัย อุตโรกุล                                                  
5เด็กหญิงอมรสิริ น้อมผล                                                  
6เด็กหญิงลลิตา ศรียาน                                                  
7เด็กหญิงปพิชญา ดาวเรือง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายณัฏฐชัย โสภาเถร                                                  
2เด็กชายศุภกร ผ่องอุดม                                                  
3เด็กชายอธิวัฒน์ ขาวขำ                                                  
4เด็กชายศุภกิจ ใจเที่ยงธรรม                                                  
5เด็กชายญาณโรจน์ เพ็ชรรัตน์                                                  
6เด็กชายจุฑาวัฒน์ เสืออ่ำ                                                  
7เด็กหญิงณิชกมล ประทีปรัตน์                                                  
8เด็กหญิงพิชชาพร คำพันธ์                                                  
9เด็กหญิงกัญญาณัฐ กุจั่น                                                  
10เด็กหญิงวรัญญา เร่ในไพร                                                  
11เด็กหญิงจิดาภา บุญราชแขวง                                                  
12เด็กหญิงฉันท์ชนก ยาท้วม                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายฐิติกร กมลรัตน์                                                  
2เด็กชายไกรวิชญ์ คุตปราณี                                                  
3เด็กชายอภิมุข แสนโท                                                  
4เด็กชายยุทธนา ศิริภักดี                                                  
5เด็กหญิงปณิตา อินสิทธิ์                                                  
6เด็กหญิงโชติกา วรรณุไล                                                  
7เด็กชายวรโชติ ห่อทอง                                                  
8เด็กหญิงศิริวรรณ วงศ์ศรี                                                  
9เด็กชายเปม่า ศิริโสตร์                                                  
10เด็กหญิงมีนา คุตปราณี                                                  
11เด็กชายกฤษดา นาสินพร้อม                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายชณพัฒน์ ฉิมพลี                                                  
2เด็กชายณัฐพล อ้นลิ                                                  
3เด็กชายวัชระวิชญ์ พิทยธรานันท์                                                  
4เด็กชายแทนตะวัน ตระกูลศักดิ์                                                  
5เด็กชายวรินทร์ณภัทร คำหลง                                                  
6เด็กชายนราวิชญ์ ด้วงสงกา                                                  
7เด็กชายณรุดินทร์ พรมพาน                                                  
8เด็กหญิงกันยกร วิลัยฤทธิ์                                                  
9เด็กหญิงกชกร แจ่มศิริ                                                  
10เด็กหญิงอนัญญา ลงกระโทก                                                  
11เด็กหญิงจิรภิญญา เกิดเทวา                                                  
12เด็กหญิงญาดา แซ่ง้อ                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 04 Oct 2023 10:52:59