กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
2 . เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ญ.วริสรา สิงรักษ์                                                  
2ด.ญ.พัชรีญา อ่วมแจง                                                  
3ด.ญ.สุกัญญา ทรงสวัสดิ์วงค์                                                  
4ด.ญ.ภัทรกัญญา สิงห์รักษ์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงศุพรรดา รอดแสง                                                  
2เด็กหญิงกัญญาภัทร งามวิลาศ                                                  
3เด็กหญิงจิราพัชร แสงศิริ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงฉัตรชนก โชติขันธ์                                                  
2เด็กหญิงอนันตยา เสนพิทักษ์                                                  
3เด็กหญิงปรีชญา ทองพูล                                                  
4เด็กหญิงสุวธิดา บุญศรี                                                    
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงปภาวดี ชาวเวียง                                                  
2เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภูทองเทียม                                                  
3เด็กหญิงพัชรวรินทร์ พรหมหิด                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงณสา หุ่นทอง                                                  
2เด็กหญิงกวินธิดา เลิศแตง                                                  
3เด็กหญิงสุรัสวดี พรมบุตร                                                  
4เด็กหญิงพลอยไพริณ ระดมสุข                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงสุทธิดา มณีธรรม                                                  
2เด็กหญิงกัญญาพัชร ใจหอมชื่น                                                  
3เด็กหญิงรุ่งนภา มนตรี                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ พลสว่าง                                                   
2เด็กหญิงสุพิชญา จินาพันธ์                                                   
3เด็กหญิงอลิศา จีนด้วง                                                    
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงพรทิพา การสมดี                                                  
2เด็กหญิงสุกฤตา เจตนา                                                  
3เด็กหญิงสิรินทรา นรบุตร                                                  
4เด็กหญิงทิพกร นุชเทียน                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงณัฐวดี สำเนียงสูง                                                  
2เด็กหญิงกิ่งฉัตร บุตรศรี                                                  
3เด็กหญิงชนิภรณ์ เรืองแลง                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 04 Oct 2023 11:23:55