กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
20 . ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ช.พุฒิเมธ คำระวุธ                                                  
2ด.ช.อภิรักษ์ เบ้าอาสา                                                  
3ด.ช.กฤษณะ พุ่มจันทร์                                                  
4ด.ช.เอกภพ พิมเสน                                                  
5ด.ช.ประวีร์ เฉลิม                                                  
6ด.ช.พีรภัทร คำเขียว                                                  
7ด.ช.ชนม์ณภัทร ณะอุบล                                                  
8ด.ช.ธนพัฒน์ เนตรแสงสี                                                  
9ด.ช.เกียรติภูมิ บำรุงชู                                                  
10ด.ช.วายุ ดีสะท้าน                                                  
11ด.ช.วรานนท์ สายสินธุ์                                                  
12ด.ช.คหบดี กำมาทอง                                                  
13ด.ช.พีรพล ช่ออัญชัญ                                                  
14 เด็กชายเตชินท์ พันธ์กลาง                                                   
15เด็กชายอภิสิทธิ์ ติศิลป์                                                   
16ด.ช.สุพจน์ โทจำปา                                                  
17ด.ช.ธันวา อ่ำเกิด                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายวรกันต์ ตรีเศียร                                                  
2เด็กชายอัษฎายุธ โกฉิม                                                  
3เด็กชายธนวัฒน์ สร้อยแก้ว                                                  
4เด็กชายชุมพล แก้วนารี                                                  
5เด็กชายศักดิ์ดา อินสถิตย์                                                  
6เด็กชายปรเมฆ เทียนโสภา                                                  
7เด็กชายบรรณสรณ์ อุณหิต                                                  
8เด็กชายวิชา รัตนะจันทร์                                                  
9เด็กชายพุฒิพงศ์ พรมมาอินทร์                                                  
10เด็กชายอนันตสิน นัยวัฒน์                                                  
11เด็กชายภูริณัฐ ก้อนทอง                                                  
12เด็กชายณัฐพล พิมเสน                                                  
13เด็กชายณัฐพงศ์ จำปา                                                  
14เด็กชายธีรภัทร์ อาทร                                                  
15เด็กชายอริญชัย แก้วมา                                                  
16เด็กชายปัญญา รัตนะจันทร์                                                  
17นายอรรถพงษ์ จันทะเดช                                                  
18เด็กชายปภินวิช ปิ่นตามูล                                                  
19เด็กชายพัสกร ตาสมัยเอี่ยม                                                  
20เด็กชายจิรวัฒน์ สุขานนท์                                                  
21เด็กชายภาศกร บุญอาจ                                                  
22เด็กชายนิธิคุณ เมธา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายภาณุพงษ์ ดอนพรม                                                  
2เด็กชายสิทธิชัย โพธิ์เกตุ                                                  
3เด็กชายวรชิต ดอนพรม                                                  
4เด็กชายศิริวัฒน์ สร้อยศรีสุวรรณ                                                  
5เด็กชายธีรภัทร อิ่มกระจ่าง                                                  
6เด็กชายหฤษฎ์ จันทร์สงวนวัฒน์                                                  
7เด็กชายภัสกร คงชู                                                  
8เด็กชายธีรเดช ทองพานเหล็ก                                                  
9เด็กชายกฤษดา จันสุก                                                  
10เด็กชายพงษ์พัฒน์ พิรมแหยม                                                  
11เด็กชายชินพัฒน์ จันทร์สงคราม                                                  
12เด็กชายพีรดนย์ แต่จรูญจิตต์                                                  
13เด็กชายธนโชติ คำวงษ์                                                  
14เด็กชายทักษ์ดนัย อินสุ่ม                                                  
15เด็กชายฐิติพงศ์ นิกระโทก                                                  
16เด็กชายอภิชาต เฉลาหอม                                                  
17เด็กชายธนกฤต อินจันทร์                                                  
18เด็กชายกรวิชญ์ ดอนพรม                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายบุณยวีย์ ป้อมสมบูรณื                                                  
2เด็กชายจิรณัฐ จันทร์ส่งสิงห์                                                  
3เด็กชายอนุวัฒน์ ขุนบุรี                                                  
4เด็กชายวิวัฒน์ ว่าวสูงเนิน                                                  
5เด็กชายธนโชติ สาที                                                  
6เด็กชายกฤษณะ แสงอรุณ                                                  
7เด็กชายกมลทัต สาขุนทด                                                  
8เด็กชายสรธร ทับเชียงทอง                                                  
9เด็กชายศิวพัฒน์ มาเต                                                  
10เด็กชายบูรพา สนธิโพธิ์                                                  
11เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทัพฤกษ์                                                  
12เด็กชายเกียรติศักดิ์ แสนประสิทธิ์                                                  
13เด็กชายฤทธิศักดิ์ เดชทอง                                                  
14เด็กชายสุรศักดิ์ อ่ำประทุม                                                  
15เด็กชายศุภกร เผือกโฉลง                                                  
16เด็กชายกานต์ตะวัน มากทรัพย์                                                  
17เด็กชายชุติพนธ์ เทือกเพีย                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายจอดาดา -                                                   
2เด็กชายธนภัทร ศรีดี                                                  
3เด็กชายชัยพัชร์ แสงอ่วม                                                  
4เด็กชายภัทรพล คดมาก                                                  
5เด็กชายนราเทพ ทองสุข                                                  
6เด็กชายนัทธวัฒน์ นาคงาม                                                  
7เด็กชายธรรมรัตน์ จันทนา                                                  
8เด็กชายวรเมธ มีไผ่ขอ                                                  
9เด็กชายศุภวิชญ์ สุวโรจน์รุ่งเรืองกิจ                                                  
10เด็กชายทัศตพล สระทองย้อย                                                  
11เด็กชายภูวณัตถ์ จินดาเฟือง                                                  
12เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญอ้น                                                  
13เด็กชายชรินทร อ่ำเจริญ                                                  
14เด็กชายจีรทิปต์ ทัศนกาลจน์                                                  
15เด็กชายพิพัฒน์ นามบุญลือ                                                  
16เด็กชายคณิศร แช่มช้อย                                                  
17เด็กชายนิพัฒน์ ขำแก้ว                                                  
18เด็กชายญาณเดช ชัยโย                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายกิตติชัย กุมพสิงห์                                                  
2เด็กชายทินภัทร แสนลา                                                  
3เด็กชายพีรพัฒน์ คงทิพย์                                                  
4เด็กชายอาทิวรา ศรีผ่อง                                                  
5เด็กชายนวมินทร์ ศรีผ่อง                                                  
6เด็กชายรพีภัทร พรหมรักษ์                                                  
7เด็กชายกิตติศักดิ์ กรองแก้ว                                                  
8เด็กชายสิขเรศวร์ นาคอัง                                                  
9เด็กชายวันเฉลิม สุทธิพันธ์                                                  
10เด็กชายธุวพัส พวงทอง                                                  
11เด็กชายปรานต์ปกรณ์ เทียนสมจิตร                                                  
12เด็กชายนันทวัฒน์ ทองชาวนา                                                  
13เด็กชายอภินันท์ นันทา                                                  
14เด็กชายศุภโชค ไชยราช                                                  
15เด็กชายปุญญพัฒน์ พ่วงชาวนา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายศิริวัฒน์ ป้อมสาหร่าย                                                  
2เด็กชายธนภัทร มั่งคั่ง                                                  
3เด็กชายพฤติพงศ์ ไกรกรุง                                                  
4เด็กชายไพโรจณ์ ขำน้ำคู้                                                  
5เด็กชายธีรภัทร์ กลิ่นชาวนา                                                  
6เด็กชายอัครรินฐ์ จำปาทอง                                                  
7เด็กชายเจตนิพิฐ สุดอ่อนน้อม                                                  
8เด็กชายปุญญพัฒน์ พร้อมมูล                                                  
9เด็กชายภัคพงศิ์ จิ๋วน๊อต                                                  
10เด็กชายสุธี กำราบภัย                                                  
11เด็กชายพิชญพงศ์ ไชยศิลา                                                  
12เด็กชายกวินณ์ ช้างปาน                                                  
13เด็กชายธนภัทร คนหลัก                                                  
14เด็กชายณชพล รอดมณี                                                  
15เด็กชายวรเมธ กลิ่นแย้ม                                                  
16เด็กชายทรงพล อินทร์งาม                                                  
17เด็กชายธนวัฒน์ ดีอินทร์                                                  
18เด็กชายใจเด็ด ต๊กควรเฮง                                                  
19เด็กชายทรงพล เกษรเพชร์                                                  
20เด็กชายรัชพงศ์ ผู้ดี                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายณัฐกิตติ์ หมากสุก                                                  
2เด็กชายศักรินทร์ สนใจ                                                  
3เด็กชายอนุชิต พิลึก                                                  
4เด็กชายบุญฤทธิ์ แย้มยอด                                                  
5เด็กชายธีรภัทร เสนานุช                                                  
6เด็กชายปฏิภัทร เสนานุช                                                  
7เด็กชายพนธ์ฤทธิ์ แปลงไธสง                                                  
8เด็กชายศิริราช นาคนา                                                  
9เด็กชายอธิเชษฐ์ ประทุมเม                                                  
10เด็กชายปัฐน์พล จันทร์มา                                                  
11เด็กชายกมลนิตย์ โชคลาภ                                                  
12เด็กชายกฤษดา ชายวอน                                                  
13เด็กชายอนุวัต วังคีรี                                                  
14เด็กชายโยธิน กลึกสูงเนิน                                                  
15เด็กชายภูเบศ สร้อยเพชร                                                  
16เด็ฏชายพีรดลย์ จันทร์จำนงค์                                                  
17เด็ฏชายสิทธินนท์ คงทัศน์                                                  
18เด็กชายอิทธิพัทธ์ บางแก้ว                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายทักษิณัตว์ คิดดี                                                  
2เด็กชายศรวัส สีทาพรม                                                  
3เด็กชายกมลภพ พวงมาลัย                                                  
4เด็กชายวรปรัชญ์ การินทร์                                                  
5เด็กชายนิพิฐพน รักพงษ์                                                  
6เด็กชายรัชชานนท์ สุทธิ                                                  
7เด็กขายธีรเดช ทำชอบ                                                  
8เด็กชายกรภัทร ไชยพล                                                  
9เด็กชายวรวุฒิ แสนพันนา                                                  
10เด็กชายณัฐวัฒน์ สีแสด                                                  
11เด็กชายนันทพร คิดดี                                                  
12เด็กชายภคพงษ์ มีนวลจันทร์                                                  
13เด็กชายจตุรภัทร ไชยพล                                                  
14เด็กชายอจลวิชญ์ หลังยาหน่าย                                                  
15เด็กชายณพล ศรีแสงจันทร์                                                  
16เด็กชายจิรพัส สังข์แก้ว                                                  
17เด็กชายกรวุฒิ ก้อนมั่นคง                                                  
18เด็กชายพลัฏฐ์ อยู่จุ้ย                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 22 Sep 2023 11:14:56