กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
21 . ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงศศินิภา เหลือบแล                                                  
2เด็กหญิงวรรณวิสา จันทร์พฤกษ์                                                  
3เด็กหญิงขวัญจิรา อินหันต์                                                  
4เด็กหญิงกาญจนา จันทร์เขียว                                                   
5เด็กหญิงธนภรณ์ วงค์ห้วยเเก้ว                                                   
6เด็กหญิงณัฐนิชา สังวริ                                                   
7เด็กหญิงกชมน รอดพ่าย                                                   
8เด็กหญิงวิไลพร สารมะโน                                                   
9เด็กหญิงเบญทิพย์ เนตรแสงสี                                                   
10เด็กหญิงกัลยารัตน์ ใจสบาย                                                  
11เด็กหญิงญาณิศา จูชาวนา                                                  
12 เด็กหญิงดาริน                                                  
13เด็กหญิงปาณิสรา สงวนสิน                                                  
14เด็กหญิงมธุรดา จันทราพรม                                                  
15เด็กหญิงศศิประภา เหลือบแล                                                  
16เด็กหญิงสิรภัทร พุดตาน                                                  
17เด็กหญิงสุวีรยา นวลจีน                                                  
18เด็กหญิงอมรวรรณ ปืนขุนทด                                                  
19เด็กหญิงเจนจิรา ศรีสุวรรณ                                                  
20เด็กหญิงกนกพร ทัศนา                                                    
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงสุภัสสรา แดงจันที                                                  
2เด็กหญิงวราภา สีเสือ                                                  
3เด็กหญิงธนัญญา เฟื่องฟู                                                  
4เด็กหญิงจินดารัตน์ หุมห้อง                                                  
5เด็กหญิงกรรณิกา สืบขุนทด                                                  
6เด็กหญิงนันทิดา จันทร์หมวก                                                  
7เด็กหญิงเจนจิรา มาขุน                                                  
8เด็กหญิงวรรณพร สุดจู                                                  
9เด็กหญิงมินชญา นกน่วม                                                  
10เด็กหญิงปภาวดี พรมราช                                                  
11เด็กหญิงภาวิตา สุขเมือง                                                  
12เด็กหญิงเมษา ชาวนา                                                  
13เด็กหญิงสุพรรษา เสรีบุตร                                                  
14เด็กหญิงอรอุมา จำปา                                                  
15เด็กหญิงกรันฑรัตน์ ผุยมูล                                                  
16เด็กหญิงพุทธินันท์ สุขเมือง                                                  
17เด็กหญิงนฤมล บุเกตุ                                                  
18เด็กหญิงปัทมา ผิวพรรณ                                                  
19เด็กหญิงวทิดา คงเพ็ชร                                                  
20เด็กหญิงวิภาดา ซื่อตรง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงกมนธิดา ห้วยหงษ์ทอง                                                  
2เด็กหญิงนงนภัส สำลีดี                                                  
3เด็กหญิงณิชารีย์ ดอนทราย                                                  
4เด็กหญิงปริมวรา บุญยืน                                                  
5เด็กหญิงเยาวภา ไพสา                                                  
6เด็กหญิงปกแก้ว จันหอกลอง                                                  
7เด็กหญิงสุชานันท์ สร้อยศรีสุวรรณ                                                  
8เด็กหญิงอารดา มูฮัมหมัด                                                  
9เด็กหญิงสุพรรษา เอี่ยมแจง                                                  
10เด็กหญิงสุมาลี เอี่ยมแจง                                                  
11เด็กหญิงประไพรินทร์ หนองทราย                                                  
12เด็กหญิงปาณิศา กงเกตุ                                                  
13เด็กหญิงญาณิชา บัวคลี่                                                  
14เด็กหญิงแสงสุรีย์ เดชพงษ์                                                  
15เด็กหญิงสุพิชญา กิ่งวงษา                                                  
16เด็กหญิงวรรณวิสา ทองสไล                                                  
17เด็กหญิงศิริวรรณ บัวเกตุ                                                  
18เด็กหญิงวรรณภา เอี่ยมพงษ์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงปัทมนันท์ สนธิดี                                                  
2เด็กหญิงภรวริน โกษาแก้ว                                                  
3เด็กหญิงกษิรา อินทรประชา                                                  
4เด็กหญิงมณฑิตา ใจตรง                                                  
5เด็กหญิงชนัญชิตา จำนงค์ภักดิ์                                                  
6เด็กหญิงโศภิษฐา ชาวเวียง                                                  
7เด็กหญิงชุติมา โอ่งเคลือบ                                                  
8เด็กหญิงสุนิสา พรมศรี                                                  
9เด็กหญิงชลดา คำพา                                                  
10เด็กหญิงนิชากร ดอกสันเที๊ยะ                                                  
11เด็กหญิงวันวิสา โสภาวัง                                                  
12เด็กหญิงพิฐสรา วรรณศรี                                                  
13เด็กหญิงชฎารัช แสงจันทร์                                                  
14เด็กหญิงนภัสรา พยัคน้อย                                                  
15เด็กหญิงทรรศพร ช่วยหลำ                                                  
16เด็กหญิงวาสนา พรมมา                                                  
17เด็กหญิงปภาวดี ชาวเวียง                                                  
18เด็กหญิงศิรประภา โมดี                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงจิตตินันท์ นวนสูงเนิน                                                  
2เด็กหญิงภัทรปภา ยอยยิ้ม                                                  
3เด็กหญิงจิราภา อั้นใจใหญ่                                                  
4เด็กหญิงกสิณา อินทับ                                                  
5เด็กหญิงจิตตานันท์ นวนสูงเนิน                                                  
6เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีสมัย                                                  
7เด็กหญิงอริยา อ่ำสนิท                                                  
8เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ตังดอน                                                  
9เด็กหญิงวันวิษา แก้วจำปา                                                  
10เด็กหญิงนาธิสา ภักดีโต                                                  
11เด็กหญิงปนัดดา ไกรนารถ                                                  
12เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บุญมา                                                  
13เด็กหญิงนภัสรา ผิววันดี                                                  
14เด็กหญิงชลลดา หินแก่น                                                  
15เด็กหญิงธนธรณ์ ฉัตรไทย                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงศรัญยา เจิมจันทร์                                                  
2เด็กหญิงกรองแก้ว จันทวงษ์                                                  
3เด็กหญิงนันทิกาญจน์ ผันวิลัย                                                  
4เด็กหญิงฐานิดา ทับพันธ์                                                  
5เด็กหญิงหนึ่งณภัทร บุญชาวนา                                                  
6เด็กหญิงนภาวดี เกิดแก้ว                                                  
7เด็กหญิงสุภัคตรา เตชา                                                  
8เด็กหญิงอมรวรรณ สมานโส                                                  
9เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงสว่าง                                                  
10เด็กหญิงสุธิชาพร ศาลาแดง                                                  
11เด็กหญิงณัฐณิญา ชาชาวนา                                                  
12เด็กหญิงนริศรา ชาชาวนา                                                  
13เด็กหญิงนภัศรา ชาชาวนา                                                  
14เด็กหญิงณัฐญา กองเต็ก                                                  
15เด็กหญิงศิริลักษณ์ รัตนอุเบกขา                                                  
16เด็กหญิงณัฐญา สมานโส                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงกัญญาพร สมมล                                                  
2เด็กหญิงณิชากร กลิ่นชาวนา                                                  
3เด็กหญิงพรรณนิภา ลอยสุวรรณ                                                  
4เด็กหญิงประวิชญา หว่องเชนทร์                                                  
5เด็กหญิงกชกร มณีท่าโพธิ์                                                  
6เด็กหญิงกนกวรรณ อยู่ชาวนา                                                  
7เด็กหญิงปลธิชา พลอยระย้า                                                  
8เด็กหญิงพิชญธิดา มีเครือรอด                                                  
9เด็กหญิงกมลลักษณ์ สอนเจริญ                                                  
10เด็กหญิงพรปวีณ์ รุจิเรขอภิรักษ์                                                  
11เด็กหญิงพัชรี โคกทอง                                                  
12เด็กหญิงสุพรรษา ภูมิดี                                                  
13เด็กหญิงชนัฐปภา สุขสมบัติ                                                  
14เด็กหญิงกมลรัตน์ โพธิ์ดง                                                  
15เด็กหญิงศิริลักษณ์ มาโพธิ์ชัย                                                  
16เด็กหญิงพิชญา จูชาวนา                                                  
17เด็กหญิงลภัสนันท์ บุญชาวนา                                                  
18เด็กหญิงสุภาพร เลี่ยมมินพลู                                                  
19เด็กหญิงวรดา เร่ในไพร                                                  
20เด็กหญิงภิรมณ ขวัญอ่อน                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงอธิชา มาลาวัน                                                  
2เด็กหญิงนริศรา โสภี                                                  
3เด็กหญิงวรรณา หน่อคำ                                                  
4เด็กหญิงรินรดา กลิ่นกล่อม                                                  
5เด็กหญิงสุมลรัตน์ ปิงปอง                                                  
6เด็กหณิงกุญช์ภัสส์ มาทำมา                                                  
7เด็กหญิงภนัทชกร ศรีอุดร                                                  
8เด็กหญิงสุธิมา หงษา                                                  
9เด็กหญิงจิรัชญา แดงชาวนา                                                  
10เด็กหญิงศศิกานต์ ดวงศรี                                                  
11เด็กหญิงชญาดา พุฒิชาวนา                                                  
12เด็กหญิงนภัสสร ชมโลก                                                  
13เด็กหญิงสุนิดษา รัตนประทุม                                                  
14เด็กหญิงศรัญญา สมมุติรัมย์                                                  
15เด็กหญิงญานิกา ใจเที่ยง                                                  
16เด็กหญิงธารารัตน์ เพ็ชรรักษ์                                                  
17เด็กหญิงกัญญารัตน์ เที่ยงไธสง                                                  
18เด็กหญิงกัญญาณัฐ เที่ยงไธสง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงจิราพร เต่าทอง                                                  
2เด็กหญิงพลอยรุ้ง เทียนพิมาย                                                  
3เด็กหญิงสุกัญญาพร วันหรั่ง                                                  
4เด็กหญิงภิญญดา จันทร์จำรัส                                                  
5เด็กหญิงกมลรัตน์ เย็นทชิด                                                  
6เด็กหญิงณัฐยา บางปลากด                                                  
7เด็กหญิงชยานุช ทิพวะ                                                  
8เด็กหญิงธนพร ฉิมช้าง                                                  
9เด็กหญิงพิมพกานต์ ฉิมช้าง                                                  
10เด็กหญิงนภัสสร รักพงษ์                                                  
11เด็กหญิงธัญญชนก ทองศรี                                                  
12เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองสุก                                                  
13เด็กหญิงปริญญาพร พิมพ์เสนา                                                  
14เด็กหญิงอังคณา จันเรียน                                                  
15เด็กหญิงภัทรนันท์ เงกสอพอ                                                  
16เด็กหญิงจิณณพัต แซ่เอียว                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 22 Sep 2023 12:17:41