กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
22 . ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1นายญาณภัทร รอดพ่าย                                                  
2เด็กชายปัณณทัต การด                                                  
3นายศุกลวัฒน์ เนตรแสงสี                                                  
4นายธีรภัทร ขุนตาวงษ์                                                  
5เด็กชายนรภัทร สีบุ                                                  
6เด็กชายอนุชา เพียราช                                                  
7เด็กชายยศกร สีฟอง                                                  
8เด็กชายปภาวิชญ์ ศรีสมบัติ                                                  
9เด็กชายอนันต์ สิงหรักษ์                                                  
10เด็กชายธเนตร ไสยราช                                                  
11เด็กชายพัชรพงษ์ คงสมบูรณ์                                                  
12ด็กชายดนุสรณ์ แท่งทอง                                                  
13เด็กชายณัฐวุฒิ สุขแสน                                                  
14เด็กชายโชคดี เอื้งสัจจะ                                                  
15เด็กชายอภิสิทธิ์ เข้าอิสาน                                                  
16เด็กชายศุภกรณ์ แซ่เติ๋น                                                  
17นายสิรภัทร มั่นคง                                                  
18นายธีรภัทร เนตรแสงสี                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายอธิพงษ์ กรีรส                                                  
2เด็กชายปองกิตต์ เกิดดี                                                  
3เด็กชายวงศกร ศรีบุตรตา                                                  
4เด็กชายศุภกร บุญกระจ่าง                                                  
5เด็กชายพิเชฐ มุกดารัตน์                                                  
6เด็กชายณภัทร กรีรส                                                  
7เด็กชายธีรพันธุ์ บุญทะระ                                                  
8เด็กชายชิติพัทธ์ บุญประสิทธิ์                                                  
9เด็กชายสหรัฐ เผ่าฉนวน                                                  
10เด็กชายณัฐพล เอี่ยมสำอางศ์                                                  
11เด็กชายธีรภัทร ประกอบกสิการ                                                  
12นายภูวนัตถ์ วรจันทร์เพ็ญศรี                                                  
13นายชาวี มะโนธรรม                                                  
14นายอดิโชค ตั้งภูเขียว                                                  
15เด็กชายปริยากร ไกรกาพย์                                                  
16เด็กชายชนะภัย พ่วงเกิด                                                  
17เด็กชายปัณณชัย มาละ                                                  
18เด็กชายอภิชาติ บุญเงิน                                                  
19นายวชิรวิทญ์ มาเชื้อ                                                  
20เด็กชายวัชระ วัฒนะศิริ                                                    
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายวีระชัย อ่อนหอม                                                  
2เด็กชายพีระพงษ์ คำแพง                                                  
3เด็กชายธนากร อยู่สนอง                                                  
4เด็กชายประวิทย์ ดอนพรม                                                  
5เด็กชายธีรภัทร ทองสาหร่าย                                                  
6เด็กชายเอกรักษ์ จันสุก                                                  
7เด็กชายศุภฤกษ์ นาทิพย์                                                  
8นายศราวุธ แก้วดอนไพร                                                  
9เด็กชายสุชานันท์ ทัดบรรจง                                                  
10เด็กชายธีรพงษ์ พูลวังทอง                                                  
11เด็กชายชัชพงษ์ เทพนิคม                                                  
12เด็กชายจารุกร ทองตัน                                                  
13เด็กชายพชรพล มุมขุนทด                                                  
14เด็กชายสุรพัศ เลิกนอก                                                  
15เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แผวผาลา                                                  
16เด็กชายกล้าเกล้า เณรนาค                                                  
17เด็กชายณัฐพล มีจันโท                                                  
18เด็กชายภัทรธร ศรีชามก                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1นายวิณัฐ รางกระโทก                                                  
2เด็กชายธงชัย อุ่นอินทร์                                                  
3เด็กชายเจษฎา ขาวเอี่ยม                                                  
4เด็กชายอรรถพล ดาดง                                                  
5เด็กชายวชิรวิชญ์ อ้นเกษ                                                  
6เด็กชายปาราเมฆ ยุรมาตร์                                                  
7เด็กชายธนสิทธิ์ เจริญสุข                                                  
8เด็กชายสราวุธ อยู่โพธิ์                                                  
9เด็กชายธนากาญจน์ ศรีสุโพธิ์นารี                                                  
10เด็กชายวรานนท์ สาขุนทด                                                  
11เด็กชายรวิโรจน์ คงแสงศักดิ์                                                  
12เด็กชายสุวิจักษ์ ม่วงแนม                                                  
13นายอธิรวัฒน์ สร้อยคำ                                                  
14นายชนันธร ถิ่นซื่อตรง                                                  
15นายทวีศักดิ์ หวัดสูงเนิน                                                  
16เด็กชายฐาณิศร จิตปัญโญ                                                  
17นายธีรภัทร พงษ์พรต                                                  
18นายนพดล เพ็งพันธ์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ช.ไตรวิทย์ งามกระโทก                                                  
2ด.ช.กษิภัท พัทมณี                                                  
3ด.ช.กันทรากร แก้วเกิด                                                  
4ด.ช.กมลรัฐ เล็กกระโทก                                                  
5ด.ช.ไกรวิชญ์ หาญสูงเนิน                                                  
6ด.ช.นฤชัย ไหลครบุรี                                                  
7ด.ช.สุพัฒน์ นกพ่วง                                                  
8ด.ช.พิษณุพงศ์ จักจังหรีด                                                  
9ด.ช.นำชัย สนธิรัตน์                                                  
10ด.ช.พงศภัค เนืองเสน                                                  
11ด.ช.จักรี จุฑานิตย์                                                  
12ด.ช.วรินทร พัดมณี                                                  
13ด.ช.ภูวดล เสารี                                                  
14ด.ช.จีรภัทร อุ๋ยตระกูล                                                  
15ด.ช.พานนิวัฒน์ รสจันทร์                                                  
16ด.ช.เขมทัต ดาเดช                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1นายปฏิพัทธิ์ มากรณ์                                                  
2นายกัญจนจักก์ บูรณพงศ์                                                  
3นายธนภัทร ขำน้ำคู้                                                  
4นายปุณภัท จอยวงษ์                                                  
5เด็กชายอดิศักดิ์ สว่างเมฆ                                                  
6นายชญานนท์ ละคำลือ                                                  
7เด็กชายจักรพรรดิ์ เรืองทิม                                                  
8เด็กชายอธิภัทร น้อยใจมั่น                                                  
9เด็กชายเมฆา พิศพร                                                  
10เด็กชายภูเบศ น่วมน้อย                                                  
11นายกฤตภาส ฉิมพาลี                                                  
12เด็กชายอัครวัฒณ์ วรรณวัติ                                                  
13เด็กชายวรพงศ์ รอดเครือวัลย์                                                  
14เด็กชายอดิศร ทองแท้                                                  
15เด็กชายญาณากร อ่ำสำลี                                                  
16เด็กชายณัฐวุฒิ ไพริด                                                  
17เด็กชายณัฐวัฒน์ จันสารคาม                                                  
18เด็กชายอนุวัต อยู่วัฒนา                                                  
19นายรพีภัทร์ เพ็ชรเทียน                                                  
20นายพงศกร ดวงทา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายธีรภัทร์ ตุวิชรานนท์                                                  
2เด็กชายเมธาวิน อ้อยกลาง                                                  
3เด็กชายชัยธวัช เซ็ยตะคุ                                                  
4เด็กชายธนกร เพิ่มพูล                                                  
5เด็กชายปุรเชษฐ์ แปลนาค                                                  
6เด็กชายอัครพนธ์ วิเชียรเครือ                                                  
7เด็กชายกฤษกร เฉลิมจาน                                                  
8เด็กชายชิษณุชา วัฒนะ                                                  
9เด็กชายเอกสิทธิ์ สกุนา                                                  
10เด็กชายรพีภัทร เวลุตัง                                                  
11เด็กชายปวิณ แปลนาค                                                  
12เด็กชายธนกร รอดแสวง                                                  
13เด็กชายณัฐสิทธิ์ ปั้นประเสริฐ                                                  
14เด็กชายศักรินทร์ ปึกสูงเนิน                                                  
15เด็กชายวัณศักดิ์ นาคนา                                                  
16เด็กชายกิตติกวิน ประจงบัว                                                  
17เด็กชายพงษ์กร แก้วกระจ่าง                                                  
18เด็กชายชัยสิทธิ์ ชื่นเย็น                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ช.ธนกร นาพิมพ์                                                   
2ด.ช.ธนภัทธ์ จินดามัง                                                   
3ด.ช.รัฐพล คำไพร                                                   
4ด.ช.อัครพนธ์ ลิสสีมา                                                   
5ด.ช.ภรัคพล พินิจ                                                   
6ด.ช.กฤตเมธ เชื้อพันธ์                                                   
7นายภิควัตร บำรุงขันธ์                                                   
8นายสนธยา พิมพ์เสนา                                                   
9นายภานุพงษ์ ศรีสุข                                                   
10นายจิรวัชร วันกลิ้ง                                                   
11นายณภัทร ตระตูลทิพย์                                                   
12 นายภรัญยู กงพาน                                                  
13นายสรวิชญ์ กล่อมเกลี้ยง                                                   
14ด.ช.ทินภัทร ทะริยะ                                                   
15ด.ช.ณัฐภัทร คำจันดา                                                   
16ด.ช.ภูวดล วิชัยวงค์                                                   
17นายธาราเทพ มะลิซ้อน                                                   
18ด.ช.ธนภัทร สมบุตร                                                    
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 22 Sep 2023 10:49:51