กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
23 . ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1นางสาวสิริยุพา รอดพ่าย                                                  
2นางสาวศุภิกา ดอนไพรพรม                                                  
3เด็กหญิงธิติมา กันทะกุล                                                  
4เด็กหญิงรสสุคนธ์ พุทพัน                                                  
5เด็กหญิงพัทธราภรณ์ ดีธงทอง                                                  
6เด็กหญิงวรัทยา วังอิน                                                  
7เด็กหญิงมาราตรี สีโห้                                                  
8เด็กหญิงราชาวดี มุ่งนา                                                  
9เด็กหญิงมลิวรรณ พรมแคน                                                  
10เด็กหญิงนิชานันท์ พงษ์ประพันธ์                                                  
11เด็กหญิงรัตน์ดา คงวิชา                                                  
12เด็กหญิงอริสรา เนตรแสงสี                                                  
13เด็กหญิงสุชาดา กระบุน                                                   
14เด็กหญิงธาราทิพย์ สิงรักษ์                                                  
15เด็กหญิงชุลิตา แท่งเหล็ก                                                  
16เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ สีหะวงษ์                                                  
17นางสาวศศิธร วุทธา                                                  
18นางสาวศิรินทิญา กมุลหา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงอัญชลี สองขุนทด                                                  
2เด็กหญิงนฤมล อินทร์สถิตย์                                                  
3เด็กหญิงวิญาดา ซื่อตรง                                                  
4เด็กหญิงประภาพรรณ จุลวิถี                                                  
5เด็กหญิงสุภัสสรา แดงจันที                                                  
6เด็กหญิงกุลภัสสร์ พิมเสน                                                  
7เด็กหญิงกนกอร หมั่นจิตร์                                                  
8เด็กหญิงนันท์นภัส น่วมนวล                                                  
9เด็กหญิงศศิธร บุญเชิดชู                                                  
10เด็กหญิงวราภา สีเสือ                                                  
11เด็กหญิงจินดารัตน์ หุมห้อง                                                  
12เด็กหญิงธนันญา เฟื่องฟู                                                  
13เด็กหญิงวิภาดา ซื่อตรง                                                  
14เด็กหญิงนฤมล บุเกตุ                                                  
15เด็กหญิงพุทธินันท์ สุขเมือง                                                  
16เด็กหญิงกรันฑรัตน์ ผุยมูล                                                  
17เด็กหญิงปัทมา ผิวพรรณ                                                  
18เด็กหญิงภาวิตา สุขเมือง                                                  
19เด็กหญิงเมษา ชาวนา                                                  
20นายวิษณุ บุญมาก                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กกญิงธันย์ชนก อยู่อิน                                                  
2เด็กหญิงกฤติยา ทองปัน                                                  
3เด็กหญิงพรรณพัชร โสภา                                                  
4เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปาทอง                                                  
5เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อยู่สนอง                                                  
6เด็กหญิงปาณิศา กงเกตุ                                                  
7เด็กหญิงวรรณวิสา ทองไสล                                                  
8เด็กหญิงกมนธิดา ห้อยหงษ์ทอง                                                  
9เด็กหญิงปริมวรา บุญยืน                                                  
10เด็กหญิงวรรณภา เอี่ยมพงศ์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงมัทนีย์ จำรัสประเสริฐ                                                  
2เด็กหญิงกรรณิการ์ สนธิโพธิ์                                                  
3เด็กหญิงกัลยา บัววังโปร่ง                                                  
4เด็กหญิงสุภาวดี พลสว่าง                                                  
5เด็กหญิงนุชนรา ไชยวงศ์                                                  
6เด็กหญิงกนกวรรณ วุฒิ                                                  
7เด็กหญิงพรรทิภา นาคสวัสดิ์                                                  
8เด็กหญิงณิชมน แก่นหมวก                                                  
9เด็กหญิงขวัญจิรา หอมจันทร์                                                  
10เด็กหญิงกรรณิการ์ แพ่งต่าย                                                  
11เด็กหญิงยุวธิดา ศรีพระจันทร์                                                  
12เด็กหญิงวรัญญา ศรีเจริญ                                                  
13เด็กหญิงนุชนาถ พุทธวงศ์                                                  
14เด็กหญิงชยุดา ด่านเมืองจีน                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ญ.ชลธิชา ตึกสูงเนิน                                                  
2ด.ญ.ชญานิศวร์ ศรีประดิษฐ์                                                  
3ด.ญ.อรุณรัตน์ อุมา                                                  
4ด.ญ.เฉลิมขวัญ คัดครบุรี                                                  
5ด.ญ.รติมาพร แก่นสันเทียะ                                                  
6ด.ญ.ฟ้าใส กลึกสูงเนิน                                                  
7ด.ญ.ชลลดา ระวังชน                                                  
8ด.ญ.กัญญา ภู่คราม                                                  
9ด.ญ. ปาริชาติ ชัยโย                                                  
10ด.ญ.พัชรพร อ่อนพรมราช                                                  
11ด.ญ.กัญญาณัฐ สีหาราช                                                  
12ด.ญ.จันทิมา เที่ยงเกษม                                                  
13ด.ญ.มาลิตา พิมโพธิ์                                                  
14ด.ญ.กัญญณัฐ แสนตระกูล                                                  
15ด.ญ.พรนัชชา ทองสัมฤทธิ์                                                  
16น.ส.สุชาดา การะเกตุ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงกนกอร พึ่งเพ็ง                                                  
2เด็กหญิงชนกานต์ สุขกระแสร์                                                  
3เด็กหญิงวรวรรณ พรหมบึงลำ                                                  
4เด็กหญิงศีดาพัฒน์ อ่วมแพ                                                  
5เด็กหญิงจอมขวัญ บัววังโปร่ง                                                  
6เด็กหญิงณัฐกานต์ เมฆประดับ                                                  
7เด็กหญิงนริศรา ศรีสะอาด                                                  
8นางสาวณัฐชญา วัฒนจินดา                                                  
9นางสาวจรรยาพร เพิ่มพล                                                  
10นางสาวสุฑาทิพย์ แก้วบางทราย                                                  
11เด็กหญิงไอริณ เต๊ะหวัง                                                  
12เด็กหญิงศิริกันยกร อุดมวัฒน์วรโชติ                                                  
13นางสาวอธิชา ภักดีโต                                                  
14เด็กหญิงน้ำทิพย์ แก้วบุตร                                                  
15เด็กหญิงภัทรวดี ยิ่งรุ่งเรือง                                                  
16นางสาวพลอยชนก ศรีพระจันทร์                                                  
17นางสาวธนัญญา สังข์ทอง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทบเทิม                                                  
2เด็กหญิงภูริชญา ทองสน                                                  
3เด็กหญิงธัญพิชชา เวลุตัง                                                  
4เด็กหญิงพิมพ์วิมล อัครพงศ์ภัทร์                                                  
5เด็กหญิงกัญญารักษ์ พาชัย                                                  
6เด็กหญิงสุชาดา สุขสำราญ                                                  
7เด็กหญิงสิรินทรา หงษา                                                  
8เด็กหญิงอาริยา ชัยหมื่น                                                  
9เด็กหญิงณัฐณิชา ตรีเนตร                                                  
10เด็กหญิงอริสรา นาคนา                                                  
11เด็กหญิงอุบลวรรณ ป้อมสาหร่าย                                                  
12เด็กหญิงลักษิณา บุบพันธ์                                                  
13เด็กหญิงธัญจิรา เวลุตัง                                                  
14เด็กหญิงกวินธิดา กาลิกา                                                  
15เด็กหญิงณัฐทิชา เที่ยงหนู                                                  
16เด็กหญิงกนกพร โทนแจ้ง                                                  
17เด็กหญิงจันทกานต์ หอยนอก                                                  
18เด็กหญิงร่มเกล้า เศษผักหวาน                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ญ.เสาวภาคย์ อ่ำดัด                                                   
2ด.ญ.พัชรีภรณ์ อ่ำชมภู                                                   
3ด.ญ.ปิยกานต์ ศรีคำแซง                                                   
4ด.ญ.ภัทธิยา ปาคำวัง                                                   
5ด.ญ.พิชานันท์ เทพประมวล                                                   
6ด.ญ.ประกายดาว ดารา                                                   
7ด.ญ.พรธวัล สวัสดิ์ชัยกุล                                                   
8ด.ญ.กมลรัตน์ คำสูง                                                   
9ด.ญ.ญาณิศา ยี่สุ่นแก้ว                                                   
10ด.ญ.จิรัชญา สังข์ด้วงยา                                                   
11ด.ญ.รุ่งฟ้า อยู่เบิก                                                  
12นางสาวพิมพ์ชนก กลัดนุ่ม                                                   
13นางสาวณริศรา การะเกตุ                                                   
14นางสาวธัญญาเรศ เหรียญวงศกร                                                   
15นางสาวระวิวรรณ แสงแก้ว                                                   
16ด.ญ.รมิดา พุกราชวงษ์                                                  
17ด.ญ.อริสา พูลสวัสดิ์                                                  
18ด.ญ.วราภรณ์ เอี่ยมนาค                                                    
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 22 Sep 2023 11:53:17