กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
32 . กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายศรุต ศรีชาวนา                                                  
2เด็กชายชุติเทพ ปลื้มวงค์                                                  
3เด็กชายพิชยนนท์ ธนาศรี                                                  
4เด็กชายภูวฤทธิ์ ภูสถาน                                                  
5เด็กชายน้ำมนต์ สีบุ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ช.ปกรณ์ ฤทธิ์กระจ่าง                                                  
2ด.ช.วรดร นราศรี                                                  
3ด.ช.ปิยพันธ์ รักชาติ                                                  
4ด.ช.ชัยวัฒน์ รุณอ่อน                                                  
5ด.ช.รัชชานนท์ พรมมาอินทร์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชาย​ชญานนท์​ หล่อเงิน                                                  
2เด็กชาย​ฉัตรชัย​ แสนประสิทธิ์                                                  
3เด็กชาย​ณัฐกาล​ ​คุ้มภัย                                                  
4เด็ก​ชายชนากร อ่อนอยู่                                                  
5เด็ก​ชายภูตะวัน​ กระแสกุล                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายธเนศ มีสัตย์                                                  
2เด็กชายพิชตินันท์ ศิริบุตร                                                  
3เด็กชายพิชิตพล นุชประเสริฐ                                                  
4เด็กชายณัฐพงษ์ สมงาม                                                  
5เด็กชายศุภภณ อัศวภูมิ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายจักกริน อาตจันทึก                                                  
2เด็กชายนิธิกร ขำบางโพธิ์                                                  
3เด็กชายปฐมฤกษ์ เสมียนอ่ำ                                                  
4เด็กชายเมธัส ทับมี                                                  
5เด็กชายศุภโชค บุญชื่น                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายภัคพงศ์ จิ๋วน๊อต                                                  
2เด็กชายอัครรินฐ์ จำปาทอง                                                  
3เด็กชายปภาวิน ยี่สุ่นแก้ว                                                  
4เด็กชายธนโชติ วงศ์ไชยา                                                  
5เด็กชายณพชร คำเรืองศรี                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายสุรสร วรรณศิริ                                                  
2เด็กชายวีรยุทธ คำพิทักษ์                                                  
3เด็กชายบรรณวิชญ์ เวลุตัง                                                  
4เด็กชายธีรภัทร เสนานุช                                                  
5เด็กชายธีรธาดา นาดี                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายจิรภัทร ขวัญใจ                                                  
2เด็กชายสิทธิโชค ศรีชัย                                                  
3เด็กชายกมลภพ มะลิลา                                                  
4เด็กชายธีระนิษฐ์ ศรีแก้วเลิศสกุล                                                  
5เด็กชายศิวกร บุญประกอบ                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 22 Sep 2023 11:36:32