กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
33 . กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงณัฐริกา อินทรมา                                                  
2เด็กหญิงณัฏฐนันท์ มากกุล                                                  
3เด็กหญิงวริสรา สิงรักษ์                                                  
4เด็กหญิงน้ำเบญจทิพย์ พุฒทอง                                                  
5เด็กหญิงนภัสสร คุ้มพ่วง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ญ.จันทร์ทิมาพร อยู่เจริญ                                                  
2ด.ญ.ฑิฆัมพร พรหมทอง                                                  
3ด.ญ.เบญญาภา นิลสนธิ                                                  
4ด.ญ.ฐิติพร อินพิทักษ์                                                  
5ด.ญ.อนุธิดา อภิมล                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงกัญญณัท วันทองสุก                                                  
2เด็กหญิงชุติมณฑ์ มากด่าน                                                  
3เด็กหญิงจิราพร เนียมชาวนา                                                  
4เด็กหญิงธัญพิมล คงชาวนา                                                  
5เด็กหญิงเจนจิรา อินทร์โอภาศ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ญ.ทัศนียา สีพันนา                                                  
2ด.ญ.กัญภร ทองชาวนา                                                  
3ด.ญ.ภัทรวดี ราชชมภู                                                  
4ด.ญ.ไพลิน พูลโพธิ์                                                  
5ด.ญ.ชญาดา บุญราศรี                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ญ.ฑิฆัมพร จอมมาลัย                                                  
2ด.ญ.เพ็ญพรรษา จันทร์สิงห์                                                  
3ด.ญ.พิมพ์ลดา ศรีเจริญ                                                  
4ด.ญ.พลอยไพลิน การะเกตุ                                                  
5ด.ญ.ลักษณ์นารา สมยาประเสริฐ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงชญาภา อบเชย                                                  
2เด็กหญิงขวัญข้าว ฟักเงิน                                                  
3เด็กหญิงปนัสยา ทับทิมจันทร์                                                  
4เด็กหญิงฐิติมา ภักดีโต                                                  
5เด็กหญิงเกวลิน มาลัยทิพย์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงณัฐชพร มณีศาล                                                  
2เด็กหญิงวิกันดา เมฆทับ                                                  
3เด็กหญิงกัลยรัตน์ จิตจริต                                                  
4เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใจนุ่มนิ่ม                                                  
5เด็กหญิงอิษรา โพธิ์นวม                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา ลิสสีมา                                                  
2เด็กหญิงวรรณรษา ขุนราช                                                  
3เด็หญิงชนิสรา สมสา                                                  
4เด็กหญิงณัฐชยา น้อยสี                                                  
5เด็กหญิงปณิชา ครอบตะคุ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงรินรดา เทียนเหลือ                                                  
2เด็กหญิงกวินทิพย์ อ่ำนิ่ม                                                  
3เด็กหญิงนฤมล ปาดจัก                                                  
4เด็กหญิงณัฐตะพร ทะทร้อย                                                  
5เด็กหญิงมนฑกานต์ ทะสร้อย                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 22 Sep 2023 12:39:47