กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
38 . กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายสิทธินนท์ สีฟอง                                                  
2เด็กชายปรินทร คำเขียว                                                  
3เด็กชายพชรพล ภาษี                                                  
4เด็กชายสุเมธัส จันทะคุณ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ช.พรพิรุณ กำมาทอง                                                  
2ด.ช.ปฐพี ทับทิม                                                  
3ด.ช.จิรวัฒน์ สุชานนท์                                                  
4ด.ช.ปรเมศวร์ ขันตรีมิตร                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายศุกลวัฒน์ ชะนะบัว                                                  
2เด็กชายทศพร ใจสมัคร                                                  
3เด็กชายจักรรินทร์ จันทร์สุข                                                  
4เด็กชายอารักษ์ ผาสุก                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายนภดล ดีมั่น                                                  
2เด็กชายทินกร เทพาเสน                                                  
3เด็กชายนิรันดร์ ฉิมมาทอง                                                  
4เด็กชายธนพล บุญเพ็ชร                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายณัฐวัตร จารุเพ็ง                                                  
2เด็กชายพีรศักดิ์ ศรีทัด                                                  
3เด็กชายเจษฏา เสือสะเดา                                                  
4ด.ช.ชัยภัทร หลากจิตต์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายรพีภัทร พรหมรักษ์                                                  
2เด็กชายกิตติชัย กุมพสิงห์                                                  
3เด็กชายศุภโชค ไชยราช                                                  
4เด็กชายปรานต์ปกรณ์ เทียนสมจิตร                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายจิรธณัฐ ฉ่ำบุตร                                                  
2เด็กชายชยพล ทับทิมทอง                                                  
3เด็กชายธีรเดช บุญคง                                                  
4เด็กชายพงศกร อินทร์ขำวงค์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายจักรานนท์ หล้ามาชน                                                  
2เด็กชายพลภัทร ขุนราช                                                  
3เด็กชายสมิตร บริบูรณ์                                                  
4เด็กชายจิตติพัฒน์ พรมภักดี                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายอชิตะ ศรฤทธิ์                                                  
2เด็กชายอติรุจ โคดคำ                                                  
3เด็กชายธงชัย สังสีแก้ว                                                  
4เด็กชายสุธี ทองศักดิ์                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 22 Sep 2023 12:54:25