กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
39 . กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงศศิวิมล สาดา                                                  
2เด็กหญิงนริศรา จือชัย                                                  
3เด็กหญิงปาปาพิว                                                  
4เด็กหญิงธัญรัตน์ สิงห์สอน                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ญ.กุลภรณ์ ตุลาชัย                                                  
2ด.ญ.พรรณนารา ลำตาล                                                   
3ด.ญ.นิพาดา ฤทธิ์เดช                                                  
4ด.ญ.ลักษิกา พลคำมาก                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงดวงกมล สีชมพู                                                  
2เด็กหญิงปณิตา จันทะบุตร                                                  
3เด็กหญิงภาศิณี เนตรสุนทร                                                  
4เด็กหญิงกัญญารัตน์ น้อยกุล                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ เพ็งบ้านไร่                                                  
2เด็กหญิงวันสิริ หวยสูงเนิน                                                  
3เด็กหญิงวราวรรณ จาดยางโทน                                                  
4ด.ญ.ญาณินท์ โสวัตร์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงนัฐณิญา ชาชาวนา                                                  
2เด็กหญิงฐานิดา ทับพันธ์                                                  
3เด็กหญิงนภัศรา ชาชาวนา                                                  
4ด.ญ.อมรวรรณ สมานโสต                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงชลธิชา พลอยระย้า                                                  
2เด็กหญิงพัชรี โคกทอง                                                  
3เด็กหญิงชนิภรณ์ ตรีประดับ                                                  
4เด็กหญิงอารดา กลัดเนินกุ่ม                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงกมลพร ประสงค์ผล                                                  
2เด็กหญิงกัลยรัตน์ โคตรหลักคำ                                                  
3เด็กหญิงหนึ่งฤทัย พุ่มเผย                                                  
4เด็กหญิงปิยะมา สุวรรณกรึก                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงพศิกา สีลา                                                  
2เด็กหญิงฉัตรธิดา ปาดจัก                                                  
3เด็กหญิงทัดดาว สุระภี                                                  
4เด็กหญิงณัฏธิดา จันทร์สงเคราะห์                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 22 Sep 2023 11:20:43