กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
4 . เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงพิมพ์พิสาข์ มาไชยนาม                                                  
2เด็กหญิงนภาภรณ์ คำมี                                                  
3เด็กหญิงสาธิตา เลิศอุดม                                                  
4เด็กหญิงปรัศนี ขาลอ่อน                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงลี แซ่วื่อ                                                  
2เด็กหญิงปิยนุช ยุคะลัง                                                  
3เด็กหญิงเกวลิน โนราช                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงสายสุดา พันจันทร์                                                  
2เด็กหญิงกชพรรณ ชาตินรินทร์                                                  
3เด็กหญิงชลธิชา เฟื่องเดช                                                  
4เด็กหญิงพิชชาภา ชูชาวนา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงสุภานันท์ ม่วงมันดี                                                  
2เด็กหญิงนิษฐกานต์ แก้วนพรัตน์                                                  
3เด็กหญิงประภัสสร ตรีศาสตร์                                                  
4เด็กหญิงปริญญาพร แสงขาว                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงกัญญาวี พงษ์พานิช                                                  
2เด็กหญิงศุกุลรัตน์ ศิริบุตร                                                  
3เด็กหญิงชนาพร อภิชัยเฉลิมวงศ์                                                  
4เด็กหญิงวนิดา กองแสนแก้ว                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงบุญสิตา ก้อนชาวนา                                                  
2เด็กหญิงวาสนา สุนทรชัย                                                  
3เด็กหญิงกัญญาณัฐ กัณภักตร์                                                  
4เด็กหญิงบุณยวีร์ พุทไธสง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงชนมน ขาวสะอาด                                                  
2เด็กหญิงอภิชญา เมฆประดับ                                                  
3เด็กหญิงจิราวัลย์ โตตี่                                                  
4เด็กหญิงภูมิรัตน์ ภูมิผล                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงสุมินทร์ตรา หยวนแหยม                                                  
2เด็กหญิงวาสนา ปานตาดา                                                  
3เด็กหญิงวรรณภา พวงภู่                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงชญานิษฐ์ อินศรีวอ                                                  
2เด็กหญิงไอรดา คาวไธสงค์                                                  
3เด็กหญิงฐิติกานต์ คอลแสง                                                  
4เด็กหญิงพิมพิชญา การะเกตุ                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 22 Sep 2023 11:55:11