กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
5 . เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายศรพิพัฒน์ ขัดติวงศ์                                                  
2เด็กชายจักรกฤษ มีช้อย                                                  
3เด็กชายเพชรรัตน์ สุดใจ                                                  
4เด็กชายศุภสิทธิ์ ดวงอุดมทรัพย์                                                  
5เด็กชายไพสิฐ ชวนชม                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ช.ภัทรพล สุขสมสุข                                                  
2ด.ช.นัฐพร ทองใบ                                                  
3ด.ช.รัฐภูมิ กิ่งกาหลง                                                  
4ด.ช.ภัทรกร สร้อยมี                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายภานุกร นิเวศนา                                                  
2เด็กชายโชคอนันต์ เสือแพร                                                  
3เด็กชายจตุพล จันทร์เจริญ                                                  
4เด็กชายรณสิทธิ กล่อมกระมล                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายณัฐวุฒิ ยิ้มเกิด                                                  
2เด็กชายศุภากรณ์ ยิ้มเกิด                                                  
3นายสุภวัฒน์ กันชัยยา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายไกรวิชญ์ พงษ์พานิช                                                  
2เด็กชายภูธเนศ ทองใบ                                                  
3เด็กชายจิรทีปต์ ทัศนกาลจน์                                                  
4เด็กชายภูมินทร์ ดำรงกระโทก                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายอนุวัต อยู่วัฒนา                                                  
2เด็กชายนพเกล้า บุญช่วย                                                  
3เด็กชายเกรียงไกร แก้วบางทราย                                                  
4เด็กชายชยุตพงศ์ จันทร                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายปัณณวิชญ์ วดีศิริศักดิ์                                                  
2เด็กชายณัฐวุฒิ สุขเปีย                                                  
3เด็กชายอาทิตย์ จูบ้านไร่                                                  
4เด็กชายอภิสร ชมขำ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายปิยวัฒน์ คำเกษ                                                  
2เด็กชายภานุวัตน์ ไพรงาม                                                  
3เด็กชายธาวิน พูลสุข                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายวรเมธ รูปโฉม                                                  
2เด็กชายปรมะ รักษ์กระโทก                                                  
3เด็กชายสุระพัศ นามวงศ์                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 04 Oct 2023 11:11:21