กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
50 . กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1นายญาณภัทร รอดพ่าย                                                  
2เด็กชายปัณณทัต การด                                                  
3นายธีรภัทร ขุนตาวงษ์                                                  
4เด็กชายนรภัทร สีบุ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายชัยอนันท์ ขุนทอง                                                  
2เด็กชายสยุมพร สุดสังข์                                                  
3เด็กชายวงศ์วาน ฤทธิ์แก้ว                                                  
4เด็กชายนรวีร์ อนุเครือ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายภัทรภูมิ หงษ์เวียงจันทร์                                                  
2เด็กชายรัฐภูมิ ศรีแก้ว                                                  
3เด็กชายวีรภัทร สงวน                                                  
4ด.ช.อชิรวัฒน์ สร้อยคำ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายณัฐพัฒน์ ประสงค์                                                  
2เด็กชายวุฒิภัทร เหลืองอ่อน                                                  
3เด็กชายณัฐภูมิ ข่มอารมณ์                                                  
4ด.ช.นิพิฐพนธ์ อินทร์สะอาด                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายอธิภัทร น้อยใจมั่น                                                  
2เด็กชายอัครวัฒณ์ วรรณวัติ                                                  
3นายปุณภัท จอยวงษ์                                                  
4นายปฏิพัทธิ์ มากรณ์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1นายชัยวัฒน์ บัณฑิตย์รักษาพร                                                  
2นายยศพร แก้วนึก                                                  
3นายณัฎฐกรณ์ ไชยสงค์                                                  
4เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยสงค์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ช.ธนวัฒน์ เอี่ยมสอาด                                                  
2ด.ช.พีรเดช บุญอ้น                                                  
3นายณัฐพล ศรีเมฆ                                                  
4ด.ช.กฤตเมธ เชื้อพันธ์                                                    
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 04 Oct 2023 09:28:33