กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
51 . กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1นางสาววชิรญาณ์ มีกันหา                                                  
2เด็กหญิงกรวินท์ ตีอิน                                                  
3เด็กหญิงดวงรัตน์ จันทร                                                  
4เด็กหญิงนัฐธิณี ดีธงทอง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ญ.ปริชญา จำปา                                                  
2ด.ญ.พุทธินันท์ สุขเมือง                                                  
3ด.ญ.วิภาดา ซื่อตรง                                                  
4ด.ญ.วันวิสา นันทา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงวรดา หลี่                                                  
2เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดผล                                                  
3เด็กหญิงกมลรัตน์ บัวหลวง                                                  
4นางสาวแพรวา สินธุ์ชัย                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงชยุดา ด่านเมืองจีน                                                  
2เด็กหญิงจันทรวิมล รสหอม                                                  
3เด็กหญิงนุชนารถ พุทธวงศ์                                                  
4เด็กหญิงชยาภา ฮวดกระโทก                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงจารุมน เนืองเสน                                                  
2เด็กหญิงรัตติการณ์ เศษท้าว                                                  
3เด็กหญิงศศิวรรณ ทองพูล                                                  
4เด็กหญิงกรรณิกา นุชเฉย                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงวรกานต์ สุขเฉลิม                                                  
2เด็กหญิงกันยากร มากทรัพย์                                                  
3เด็กหญิงรัตนากร ไชยรักษ์                                                  
4ด.ญ.ชนิดา โพธิ์เจริญ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1นางสาววัชชิราภรณ์ โพธิ์คา                                                  
2เด็กหญิงหฤทัย แสงสาย                                                  
3เด็กหญิงสมหญิง จันทร์ทรง                                                  
4ด.ญ.วนิดา ธรรมชาติ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงสุพิชฌา ประดับบุตร                                                  
2เด็กหญิงดาวนิล พรมทา                                                  
3เด็กหญิงวรัญญา คำสังวาลย์                                                  
4เด็กหญิงอิสริยา คำสังวาลย์                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 22 Sep 2023 12:05:20