กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
52 . กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1นายพัชรพง คงสมบูรณ์                                                  
2นายดนุสรณ์ แท่งทอง                                                  
3เด็กชายพิษณุ พลอยเลิศ                                                  
4เด็กชายธนพล คงสมบูรณ์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1นายอดิศร เพ็งพาด                                                  
2เด็กชายบัณฑิต ท้ายนาค                                                  
3นายแจ้งวัฒนะ หุ่นฉัตร                                                  
4นายชญาณัฐ ศรีทอง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายรัฐภูมิ ศรีแก้ว                                                  
2เด็กชายภัทรภูมิ หงษ์เวียงจันทร์                                                  
3เด็กชายวิทวัส เอมชาวนา                                                  
4ด.ช.ธีระวัฒน์ สวัสดิเกิด                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายจตุภัทร สาระขวัญ                                                  
2เด็กชายนครินทร์ เพ็ญสุภา                                                  
3เด็กชายคิมหรรษ์ แก้วนนท์                                                  
4เด็กชายชนาธิป ใยลำยวง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายนันทกร ใจสมัคร                                                  
2เด็กชายปราโมทย์ ปิ่นดี                                                  
3เด็กชายดนู อำภัย                                                  
4เด็กชายอดิเทพ โพธิรัมย์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ช นนทกาญจน์ หลงขาว                                                  
2ด.ช ปริญญา อินนวล                                                  
3นายธนากร แสงทอง                                                  
4นายธราเทพ มะลิซ้อน                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 04 Oct 2023 11:36:28