กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
53 . กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ญ.อภิญญา นวลพุ่ม                                                  
2ด.ญ.อภัสรินทร์ วีระบุตร                                                  
3ด.ญ.พรพิมล ทับทอง                                                  
4ด.ญ.กมลทิพย์ อินแตง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1นางสาวแพรวา สินธุ์ชัย                                                  
2เด็กหญิงวรดา หลี่                                                  
3เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดผล                                                  
4เด็กหญิงกมลรัตน์ บัวหลวง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงชยุดา ด่านเมืองจีน                                                  
2เด็กหญิงนารินรัตน์ ล่าพเยาว์                                                  
3เด็กหญิงจันทรวิมล รสหอม                                                  
4ด.ญ.ธุรดารา เข็มทองคำ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงวรกานต์ สุขเฉลิม                                                  
2นางสาวชนิตา บุญจันทร์                                                  
3นางสาวชนัญญา บุญจันทร์                                                  
4เด็กหญิงสิริกร พ่วงสุข                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงณิชาภัทร คำอ่อน                                                  
2เด็กหญิงรจนา แสงปัญญา                                                  
3เด็กหญิงศิริณภา รุ่งเรื่อง                                                  
4นางสาวนันทนัช คำอ่อน                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงหนึ่งฤทัย นฤพาน                                                  
2เด็กหญิงชยุตรา ฟ้าคะนอง                                                  
3เด็กอนัญญา สังข์จีน                                                  
4เด็กหญิงนันทิดา รักพงษ์                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 04 Oct 2023 10:12:40