กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
6 . เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ญ.นันท์นภัส สายบุญเรือง                                                  
2ด.ญ.ปัทมพร คำเขียว                                                  
3ด.ญ.วิมลสิริ เอี่ยมสวัสดิ์                                                  
4นางสาวชนิตา อักษร                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงพัชรี กลิ่นสุคนธ์                                                  
2เด็กหญิงเยาวดี ดีอินทร์                                                  
3เด็กหญิงหทัยภัทร บุญประสิทธิ์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงสุพรรษา เอี่ยมแจง                                                  
2เด็กหญิงสุมาลี เอี่ยมแจง                                                  
3เด็กหญิงอารดา มูฮัมหมัด                                                  
4เด็กหญิงปกแก้ว จันหอกลอง                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงบัณฑิตา กันฟัก                                                  
2เด็กหญิงฐิติการต์ บัวจอม                                                  
3เด็กหญิงสิริกัญญา พลรบ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงพรพิมล นุชเฉย                                                  
2เด็กหญิงมณฑาทิพย์ โรจน์บุญถึง                                                  
3เด็กหญิงศิรินภา นามบุญลือ                                                  
4เด็กหญิงณัชญา ภักดี                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงธนกรณ์ ผิวเขียว                                                  
2เด็กหญิงทิพย์วรา พานนิล                                                  
3เด็กหญิงอัมพวา คล้ายสุบิน                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงรุ่งนภา เที่ยงพร                                                  
2เด็กหญิงจิราพร ทั่วสูงเนิน                                                  
3เด็กหญิงมะลิวัลย์ ปานอ่วม                                                  
4เด็กหญิงศศิภา พรมแพร                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงณิชาภัทร อุกอาจ                                                  
2เด็กหญิงปิญาภัทร กำลังประสิทธิ์                                                  
3เด็กหญิงณัฏฐณิชา น้อยสี                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงธิดารัตน์ ขัดเกลา                                                  
2เด็กหญิงชัญญานุช สอนศาสตร์                                                  
3เด็กหญิงนันทิดา รักพงษ์                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 04 Oct 2023 09:17:10