กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
7 . ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายธันวา อ่ำเกิด                                                  
2เด็กชายประทีป มูระคา                                                  
3เด็กชายพีระเดช ตาลสอน                                                  
4เด็กชายธนพล คงสมบูรณ์                                                  
5เด็กชายจิรภาส จันทร                                                  
6เด็กชายพิรพงษ์ มุจพันธ์                                                  
7เด็กชายชนะพล จันทาบ                                                  
8เด็กชายพิษณุ เลิศพลอย                                                  
9เด็กชายตะวันฉาย โชติกมาศ                                                  
10เด็กชายวัชรพล สุพรรณสาร                                                  
11เด็กชายวุฒิศักดิ์ มีกันหา                                                  
12เด็กชายวรวิทย์ แสงศรี                                                  
13เด็กชายนัทธวัฒน์ ทองจันทร์                                                  
14เด็กชายอดิเทพ หลักหาญ                                                  
15เด็กชายพุฒินันท์ ประสม                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายสุรเดช เสนาคำ                                                  
2เด็กชายณัฐนัย คำนวนถ้อย                                                  
3เด็กชายรัชชานนท์ มายัง                                                  
4เด็กชายศุภณัฐ ยอดคง                                                  
5เด็กชายณัฏฐากร ด้วงไพร                                                  
6เด็กชายดิศรณ์ ตั้งใจ                                                  
7เด็กชายพรพิพัฒน์ จั่นสา                                                  
8เด็กชายวิทย์ธวัฒ เชียงฉ่ำ                                                  
9เด็กชายมนัสวินท์ ทรัพย์ประเสริฐ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายกติกรณ์ น้องน้อย                                                  
2เด็กชายศุกลวัฒน์ ชะนะบัว                                                  
3เด็กชายจตุรภัทร คำยอด                                                  
4เด็กชายศุภโชค เป่าวิชา                                                  
5เด็กชายจักรรินทร์ จันทร์สุข                                                  
6เด็กชายทศพร ใจสมัคร                                                  
7เด็กชายณภัทร ทองกวาด                                                  
8เด็กชายภูตะวัน พุ่มโมลี                                                  
9เด็กชายอารักษ์ ผาสุข                                                  
10เด็กชายเราะฮ์มัต พรหมเมศร์                                                  
11เด็กชายจิรายุ ช้างพินิจ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ช.บุณยวีร์ ป้อมสมบูรณ์                                                  
2ด.ช.จิรณัฐ จันทร์ส่งสิงห์                                                  
3ด.ช.อนุวัฒน์ ขุนบุรี                                                  
4ด.ช.วิวัฒน์ ว่าวสูงเนิน                                                  
5ด.ช.ธนโชติ สาที                                                  
6ด.ช.สรธร ทับเชียงทอง                                                  
7ด.ช.บูรพา สนธิโพธิ์                                                  
8ด.ช.สุรศักดิ์ อ่ำบางกระทุ่ม                                                  
9ด.ช.ศุภกร เผือกโฉลง                                                  
10ด.ช.กมลทัต สาขุนทด                                                  
11ด.ช.เกียรติศักดิ์ แสนประสิทธิ์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายจอดาดา -                                                  
2เด็กชายชัยพัชร์ แสงอ่วม                                                  
3เด็กชายธรรมรัตน์ จันทนา                                                  
4เด็กชายภัทรพล คดมาก                                                  
5เด็กชายนราเทพ ทองสุข                                                  
6เด็กชายนัทธวัฒน์ นาคงาม                                                  
7เด็กชายณัฐวุฒิ ชะมังกลาง                                                  
8เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญอ้น                                                  
9เด็กชายพิพัฒน์ นามบุญลือ                                                  
10เด็กชายจีรทิปต์ ทัศนกาลจน์                                                  
11เด็กชายนิพัฒน์ ขำแก้ว                                                  
12เด็กชายญาณเดช ชัยโย                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายกิตติชัย กุมพสิงห์                                                  
2เด็กชายทินภัทร แสนลา                                                  
3เด็กชายพีรพัฒน์ คงทิพย์                                                  
4เด็กชายอาทิวรา ศรีผ่อง                                                  
5เด็กชายนวมินทร์ ศรีผ่อง                                                  
6เด็กชายรพัภัทร พรหมรักษ์                                                  
7เด็กชายปุญญพัฒน์ พ่วงชาวนา                                                  
8เด็กชายกิตติศักดิ์ กรองแก้ว                                                  
9เด็กชายสิขเรศวร์ นาคอัง                                                  
10เด็กชายวันเฉลิม สุทธิพันธ์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายธีรเดช บุญคง                                                  
2เด็กชายศิวัช ศรีปาน                                                  
3เด็กชายชุติพนธ์ รุ่งแจ้ง                                                  
4เด็กชายธนวัฒน์ โตมา                                                  
5เด็กชายอัฑพัฒน์ พุ่มพฤกษ์                                                  
6เด็กชายภัทรดนัย กลิ่นแย้ม                                                  
7เด็กชายอชิระ วนกาวี                                                  
8เด็กชายอรุณ รุ่งแจ้ง                                                  
9เด็กชายวชิรวิทย์ มากสลุด                                                  
10เด็กชายจรณินท์ เทแก้ว                                                  
11เด็กชายวรภพ ภิญโญสูงเนิน                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายจิตติพัฒน์ พรมภักดี                                                  
2เด็กชายสมิตร บริบูรณ์                                                  
3เด็กชายกัณพัฒน์ แพงโสภา                                                  
4เด็กชายภาณุวัตน์ ภิมา                                                  
5เด็กชายณัฐวุฒ พิมโพพันธ์                                                  
6เด็กชายธนากร น้อมหนู                                                  
7เด็กชายอชินันท์ ผาโคตร                                                  
8เด็กชายณัฐวัฒน์ สานนท์                                                  
9เด็กชายณัฐพล ทองโคต                                                  
10เด็กชายปกรณ์ มาดี                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายสงกรานต์ รักกระโทก                                                  
2เด็กชายมงคล เขียวแฉล้ม                                                  
3เด็กชายณภัทร เอมสวรรค์                                                  
4เด็กชายปณิธาน ชัยวิญญา                                                  
5เด็กชายศุกลวัฒน์ ถนาวร                                                  
6เด็กชายอติรุจ โคดคำ                                                  
7เด็กชายอชิตะ ศรฤทธิ์                                                  
8เด็กชายธงชัย สังสีแก้ว                                                  
9เด็กชายพิชรัตน์ คัชมาตย์                                                  
10เด็กชายปฏิพล เชื้อบุญมี                                                  
11เด็กชายปรฤทธิ์ ถนาวร                                                  
12เด็กชายณัฐพงษ์ ค้อมสิงห์                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 04 Oct 2023 10:15:11