กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
8 . ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงศศิประภา เหลือบแล                                                  
2เด็กหญิงอมรวรรณ ปืนขุนทด                                                  
3เด็กหญิงญาณิศา จูชาวนา                                                  
4เด็กหญิงดาริน                                                  
5เด็กหญิงปาณิสรา สงวนสิน                                                  
6เด็กหญิงสุวีรยา นวลจีน                                                  
7เด็กหญิงเจนจิรา ศรีสุวรรณ                                                  
8เด็กหญิงกัลยารัตน์ ใจสบาย                                                  
9เด็กหญิงกาญจนา จันทร์เขียว                                                  
10เด็กหญิงกนกพร ทัศนา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงอภิชญา เผือกพันธ์                                                  
2เด็กหญิงเอื้องวนา อำไพพันธ์                                                  
3เด็กหญิงณิศรา มาแจ้ง                                                  
4เด็กหญิงนิภาธร แก้วเขียว                                                  
5เด็กหญิงน้ำฝน อำไพพันธ์                                                  
6เด็กหญิงวลัยลักษณ์ นะรุนรัมย์                                                  
7เด็กหญิงวิรัลพัชร ศรีสังปัด                                                  
8เด็กหญิงปิยะดา อินทศร                                                  
9เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกาะแก้ว                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ญ.วราภรณ์ บางนาชาด                                                  
2ด.ญ.สุชาดา อินสุ่ม                                                  
3ด.ญ.จิรัชญา คชรินทร์                                                  
4ด.ญ.สโรชา สุขโชติ                                                  
5ด.ญ.บุญยานุช มาเต                                                  
6ด.ญ.ปริยา แจ้งชาวนา                                                  
7ด.ญ.เปมิกา พลรบ                                                  
8ด.ญ.วรรณวิษา รางกระโทก                                                  
9ด.ญ.อภิณห์พร เพ็ชรแก้ว                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงกสิณา อินทับ                                                  
2เด็กหญิงจิตตานันท์ นวนสูงเนิน                                                  
3เด็กหญิงจิตตินันท์ นวนสูงเนิน                                                  
4เด็กหญิงภัทรปภา ยอยยิ้ม                                                  
5เด็กหญิงจิราภา อั้นใจใหญ่                                                  
6เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีสมัย                                                  
7เด็กหญิงนันทิตา ปานสรวง                                                  
8เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บุญมา                                                  
9เด็กหญิงนภัสรา ผิววันดี                                                  
10เด็กหญิงชลลดา หินแก่น                                                  
11เด็กหญิงธนธรณ์ ฉัตรไทย                                                  
12เด็กหญิงปนัดดา ไกรนารถ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงศรัญยา เจิมจันทร์                                                  
2เด็กหญิงกรองแก้ว จันทวงษ์                                                  
3เด็กหญิงนันทิกาญจน์ ผันวิลัย                                                  
4เด็กหญิงณัฐญา สมานโส                                                  
5เด็กหญิงฐานิดา ทับพันธ์                                                  
6เด็กหญิงหนึ่งณภัทร บุญชาวนา                                                  
7เด็กหญิงนภาวดี เกิดแก้ว                                                  
8เด็กหญิงสุภัคตรา เตชา                                                  
9เด็กหญิงศิริลักษณ์ รัตนอุเบกขา                                                  
10เด็กหญิงอมรวรรณ สมานโส                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงกัญญาพร สมมล                                                  
2เด็กหญิงพิชญา จูชาวนา                                                  
3เด็กหญิงณิชากร กลิ่นชาวนา                                                  
4เด็กหญิงพรรณิภา ลอยสุวรรณ                                                  
5เด็กหญิงลภัสนันท์ บุญชาวนา                                                  
6เด็กหญิงสุภาพร เลี่ยมมินพลู                                                  
7เด็กหญิงกชกร มณีท่าโพธิ์                                                  
8เด็กหญิงประวิชญา หว่องเชนทร์                                                  
9เด็กหญิงกนกวรรณ อยู่ชาวนา                                                  
10เด็กหญิงปลธิชา พลอยระย้า                                                  
11เด็กหญิงวรดา เรในไพร                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กหญิงวิลาวัลย์ กางถิ่น                                                  
2เด็กหญิงนันทิดา กบิลสิน                                                  
3เด็กหญิงสุรดา สีเสียน                                                  
4เด็กหญิงจุฑารัตน์ สายหลอด                                                  
5เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ พรหมดี                                                  
6เด็กหญิงศิริวรรณ อัตพล                                                  
7เด็กหญิงกนกวรรณ ทองมั่น                                                  
8เด็กหญิงวิรากานต์ แพงมี                                                  
9เด็กหญิงกัญญารัตน์ โคตรหลักคำ                                                  
10เด็กหญิงกมลพร ประสงค์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ญ นริศรา มานะ                                                  
2ด.ญ ภัทรนันท์ เงกสอพอ                                                  
3ด.ญ อรพรรณ กาญจนรุ่งเจริญ                                                  
4ด.ญ ณัฎฐณิชา บุ้นประสิทธิชัย                                                  
5ด.ญ กวินตรา หินไธสง                                                  
6ด.ญ ณัฐกมล อาจบุ้ง                                                   
7ด.ญ พัชรภา จาดน้อย                                                   
8ด.ญ จิณณพัต แซ่เอียว                                                   
9ด.ญ พัชรภา สีชมภู                                                   
10ด.ญ ธัญพิชซา หลำพริ้ง                                                   
11ด.ญ สุกัญญาพร วันหรั่ง                                                  
12ด.ญ อังคณา จันทรเรียน                                                   
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 04 Oct 2023 10:58:39