กีฬาต้านภัยยาเสพติด สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
9 . ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี

 
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ช.อภิสิทธิ์ เบ้าอาสา                                                  
2ด.ช.โชคดี เอื้องสัจจะ                                                  
3ด.ช.ธนกร ป้านภูมิ                                                  
4ด.ช.ทรงพล วังคีรี                                                  
5ด.ช.เกียรติศักดิ์ เกษาเเสง                                                  
6ด.ช.วิทยา จันทร์คูณ                                                  
7ด.ช.ภูวดล นะมิตร                                                  
8นายณัฐวุฒิ สุขเสน                                                  
9นายพีรพัฒน์ ทาแก้ว                                                  
10นายณัฐพล จันแสน                                                  
11นายพัฒธพล ฤทธิ์ศักดิ์                                                  
12ด.ช.สุพจน์ โทจำปา                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1นายอดิศร เพ็งพาด                                                  
2เด็กชายสุพศิน เหมราช                                                  
3เด็กชายอัฐพล ทองแฉ่ง                                                  
4เด็กชายบัณฑิต ท้ายนาค                                                  
5เด็กชายกมลภพ จำรัส                                                  
6เด็กชายชญาณัฐ ศรีทอง                                                  
7เด็กชายธนเทพ เสือขัม                                                  
8นายณัฐวุฒิ แป้นคล้าย                                                  
9นายแจ้งวัฒนะ หุ่นฉัตร                                                  
10นายณัฐพงษ์ ด้วงไพร                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 3
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายณัฐวุฒิ บุญสะอาด                                                  
2เด็กชายรัตนศักดิ์ บัวคำ                                                  
3เด็กชายหฤพล ธรรมวรรณ์                                                  
4เด็กชายวิภพ เสือขำ                                                  
5เด็กชายบุญยกร รัศมี                                                  
6เด็กชายกิติพงษ์ ประเสริฐธรรม                                                  
7เด็กชายอาชาวิน ผาสุข                                                  
8เด็กชายไกรสิทธิ์ คชดี                                                  
9เด็กชายพีรพงษ์ จันทร์ประเทศ                                                  
10เด็กชายอภิวัฒน์ บัวลอย                                                  
11เด็กชายพีรวิทญ์ สายเหง้า                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 4
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1นายนพดล เพ็งพันธ์                                                  
2นายธีรภัทร พงษ์พรต                                                  
3นายฐานิศร จิตปัญโญ                                                  
4ด.ช.ธงชัย อุ่นอินทร์                                                  
5ด.ช.เจษฎา ขาวเอี่ยม                                                  
6ด.ช.อรรถพล ดาดง                                                  
7ด.ช.วชิรวิชญ์ อ้นเกษ                                                  
8ด.ช.ปาราเมฆ ยุรมาตร์                                                  
9ด.ช.ธนสิทธิ์ เจริญสุข                                                  
10ด.ช.ธนกาญจน์ ศรีสุโพธิ์นารี                                                  
11ด.ช.วรานนท์ สาขุนทด                                                  
12ด.ช.รวีโรจน์ คงแสงศักดิ์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา วังทอง 5
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ช.ไตรวิทย์ งามกระโทก                                                  
2ด.ช.กษิภัท พัทมณี                                                  
3ด.ช.กันทรากร แก้วเกิด                                                  
4ด.ช.กมลรัฐ เล็กกระโทก                                                  
5ด.ช.ภูรินทร์ ชัยโย                                                  
6ด.ช.นฤชัย ไหลครบุรี                                                  
7ด.ช.สุพัฒน์ นกพ่วง                                                  
8ด.ช.พิษณุพงศ์ จักจังหรีด                                                  
9ด.ช.จีรภัทร อุ๋ยตระกูล                                                  
10ด.ช.พงศพัก เนืองเสน                                                  
11ด.ช.ภูวดล เสารี                                                  
12ด.ช.พานนิวัฒน์ รสจันทร์                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายอชิตพล ศรีคง                                                  
2นายเสกสรรค์ บุญใจ                                                  
3นายศุภวิชญ์ พงษ์พานิช                                                  
4นายชัยวุฒิ จันทวงษ์                                                  
5เด็กชายนัฏฐวัฒน์ ชาวด่านซ้าย                                                  
6นายอดิสร มีชื่อ                                                  
7นายอดิสรณ์ กึ่งวงค์                                                  
8เด็กชายพงศกร คัชมาตย์                                                   
9เด็กชายรังสิมันต์ ปิ่นกระจาย                                                  
10เด็กชายศุภวัฒน์ โพธิ์เจริญ                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา บางกระทุ่ม 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ 
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 1
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1เด็กชายสิรภพ แสงสาย                                                  
2เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยสงค์                                                  
3เด็กชายเจษฏาภรณ์ แก้วนึก                                                  
4เด็กชายธนชัย ป่าเจือ                                                  
5เด็กชายสมชาย เอี่ยมมา                                                  
6เด็กชายเฉลิมชัย การกล้า                                                  
7เด็กชายยศพัฒน์ สมสุข                                                  
8เด็กชายชญานิน บุญสะอาด                                                  
9เด็กชายณัฎฐกรณ์ ไชยสงค์                                                  
10เด็กชายยศพร แก้วนึก                                                  
11เด็กชายชัยวัฒน์ บัณฑิตย์รักษาพร                                                   
 
รายชื่อนักกีฬา เนินมะปราง 2
 
#ชื่อ - นามสกุลลำดับผลการแข่งขันหมายเหตุ
1ด.ช.รัฐพล คำไพร                                                   
2ด.ช.กฤตเมธ เชื้อพันธ์                                                   
3นายสนธยา พิมพ์เสนา                                                   
4นายศุภวิชญ์ คงเทศ                                                   
5นายณัฐพล ศรีเมฆ                                                  
6นายธนดล อาจวิชัย                                                   
7นายจักรพรรดิ์ พรมราช                                                   
8นายไชยกร ยศปัญญา                                                   
9นายศุภณัฐ สอนจันทร์                                                   
10นายชนะภูมิ อุ่นธง                                                  
11นายปณิธิ โพธิ์ศรี                                                   
12ด.ช.พีระพัฒน์ อนันตะศิริ                                                    
 

 
 
พิมพ์เมื่อเวลา : 04 Oct 2023 11:40:51