ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี
1. บางกระทุ่ม 1ชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงปิยะนันท์ มาโพธิ์ชัย นักกีฬา
2 . เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ธูปชาวนา นักกีฬา
3 . เด็กหญิงนภัสสรา เศษผักหวาน นักกีฬา
4 . เด็กหญิงวาริน กลิ่นชาวนา นักกีฬา
5 . เด็กหญิงพลอยศิลา ถนอมชาติ นักกีฬา
6 . เด็กหญิงนันท์ชพร แสงจันทร์ นักกีฬา
7 . นายวีรยุทร ปรางทอง ผู้ฝึกสอน
8 . นายสิทธิชัย ราวิล ผู้ฝึกสอน
9 . นางสาวธนัญญา สังข์ทอง นักกีฬา
10 . นางสาวพลอยชนก ศรีพระจันทร์ นักกีฬา
11 . นางสาวสุกัญญา เพียงผล นักกีฬา
2. วังทอง 5รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กหญิงชลธิชา ตึกสูงเนิน นักกีฬา
2 . เด็กหญิงชญานิศวร์ ศรีประดิษฐ์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงอรุณรัตน์ อุมา นักกีฬา
4 . เด็กหญิงปาริชาติ ชัยโย นักกีฬา
5 . เด็กหญิงรติมาพร แก่นสันเทียะ นักกีฬา
6 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสนตระกูล นักกีฬา
7 . เด็กหญิงชลลดา ระวังชน นักกีฬา
8 . เด็กหญิงมาลิตา พิมโพธิ์ นักกีฬา
9 . นางสาวสุชาดา การะเกตุ นักกีฬา
10 . เด็กหญิงพัชรพร อ่อนพรมราช นักกีฬา
11 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีหาราช นักกีฬา
12 . เด็กหญิงจันทิมา เที่ยงเกษม นักกีฬา
13 . นายบุรินทร์ หนูดี ผู้ฝึกสอน
14 . นายกิ่งดาว บุญเตาอิฐ ผู้ฝึกสอน
15 . นายสุธิชัย เหมยอ้าย ผู้ฝึกสอน
16 . นายวัชระ มาลี ผู้ฝึกสอน
3. วังทอง 4รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . ด.ญ.มัทนีย์ จำรัสประเสริฐ นักกีฬา
2 . ด.ญ.กรรณิการ สนธิโพธิ์ นักกีฬา
3 . ด.ญ.กัลยา บัววังโปร่ง นักกีฬา
4 . ด.ญ.สุภาวดี พลสว่าง นักกีฬา
5 . ด.ญ.นุชนรา ไชยวงค์ นักกีฬา
6 . ด.ญ.กนกวรรณ วุฒิ นักกีฬา
7 . ด.ญ.พรรทิภา นาคสวัสดิ์ นักกีฬา
8 . ด.ญ.ยุวธิดา ศรีพระจันทร์ นักกีฬา
9 . ด.ญ.วรัญญา ศรีเจริญ นักกีฬา
10 . นางสาวชยุดา ด่านเมืองจีน นักกีฬา
11 . ด.ญ.นุชนาถ พุทธวงศ์ นักกีฬา
12 . นายกิตติ อุทก ผู้ฝึกสอน
13 . นายธนรินทร์ โอชะ ผู้ฝึกสอน
4. วังทอง 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหยิงอัญชลี สองขุนทด นักกีฬา
2 . เด็กหญิงนฤมล อินสถิตย์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงวิญาดา ซื่อตรง นักกีฬา
4 . เด็กหญิงสุภัสสรา แดงจันที นักกีฬา
5 . เด็กหญิงกุลภัสสร์ พิมเสน นักกีฬา
6 . เด็กหญิงวราภา สีเสือ นักกีฬา
7 . เด็กหญิงนฤมล บุเกตุ นักกีฬา
8 . เด็กหญิงพุทธินันท์ สุขเมือง นักกีฬา
9 . เด็กหญิงวิภาดา ซื่อตรง นักกีฬา
10 . เด็กหญิงกนกอร หมั่นจิตร์ นักกีฬา
11 . นายเขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ นักกีฬา
12 . นายวิษณุ บุญมาก นักกีฬา
5. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงกฤติยา ทองปัน นักกีฬา
2 . เด็กหญิงพรรณพัชร โสภา นักกีฬา
3 . เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปาทอง นักกีฬา
4 . เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อยู่สนอง นักกีฬา
5 . เด็กหญิงปาณิศา กงเกตุ นักกีฬา
6 . เด็กหญิงวรรณวิสา ทองไสล นักกีฬา
7 . นายชาญณรงค์ มานักฆ้อง ผู้ฝึกสอน
8 . นายณัฐพล วรรณสุข ผู้ฝึกสอน
9 . เด็กหญิงธันย์ชนก อยู่อิน นักกีฬา
10 . เด็กหญิงชนิตา หุ่นสิงห์ นักกีฬา
6. วังทอง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . น.ส.วริศรา ตลึงเพชร นักกีฬา
2 . น.ส.สุกัลยาณี จันทร์แดง นักกีฬา
3 . น.ส.กมลชนก ศรีมนทา นักกีฬา
4 . ด.ญ.กนิษบา ใจลิน นักกีฬา
5 . ด.ญ.อรกัญญา ก้อนเพียง นักกีฬา
6 . ด.ญ.ศศิวรรณ ฉายสุวรรณ นักกีฬา
7 . ด.ญ.ฟ้าใส คำพวง นักกีฬา
8 . ด.ญ.ณัฐธิดา เอี่ยมสะอาด นักกีฬา
9 . ด.ญ.วรรณิศา จันคีรี นักกีฬา
10 . นายอ๓ิชาติ เอี่ยมสงคราม ผู้ฝึกสอน
11 . นายประกาย ชัยวงค์ ผู้ฝึกสอน
12 . ด.ญ.ปรีญยฎา บุญแต่ง นักกีฬา
7. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . ด.ญ สุทธิดา เกิดยิ้ม นักกีฬา
2 . ด.ญ จีรนันท์ พันโสดา นักกีฬา
3 . ด.ญ นุชวรี ทองวิเชียร นักกีฬา
4 . ด.ญ ปนัดดา ขมขุนทด นักกีฬา
5 . ด.ญ กัลยกร เสนนะ นักกีฬา
6 . ด.ญ อนันยา ยอดรัก นักกีฬา
7 . นางสาวศิริญาพร โภคทรัพย์ นักกีฬา
8 . ด.ญ ธนัชพร ทองสุข นักกีฬา
9 . ด.ญ ชยุตรา ฟ้าคะนอง นักกีฬา
10 . ด.ญ ศิรินาถ งามยิ่ง นักกีฬา
11 . นายพรพิทักษ์ แสงพระจันทร์ ผู้ฝึกสอน
12 . นางสาว ทาริกา นนทพัฒน์ ผู้ฝึกสอน
13 . ด.ญ จิรธิดา นรชาญ นักกีฬา
14 . ด.ญ นริศรา มานะ นักกีฬา
8. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาวนันทนัช คำอ่อน นักกีฬา
2 . นางสาวรัชนาท พูลเพิ่ม นักกีฬา
3 . นางสาวช่อศิรดา วัยวัน นักกีฬา
4 . นางสาวชไมพร บุญยิ่ง นักกีฬา
5 . เด็กหญิงณิชาภัทร คำอ่อน นักกีฬา
6 . เด็กหญิงรจนา แสงปัญญา นักกีฬา
7 . เด็กหญิงกริยา สุวรรณลา นักกีฬา
8 . เด็กหญิงพิสินี อินทะเลีย นักกีฬา
9 . เด็กหญิงวิภาดา หินทอง นักกีฬา
10 . เด็กหญิงมาริสา ขุนราช นักกีฬา
11 . นายมงคล จันทร์ลา ผู้ฝึกสอน
12 . นางสาวพชรภัทร แว่นตาดี ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional