ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57

รายชื่อนักกีฬาทั้งหมดของ เนินมะปราง 1

# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน # รายการกีฬา ประเภท
1. เด็กชายวรศักดิ์ สมปร้อง โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
2. เด็กชายนวมินทร์ ภูคำมี โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
3. เด็กชายภูริพัฒน์ ภักดี โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
4. นางสาวปวีณา ฉายศรี โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
5. นางสาวอารียา ม่วงคำ โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
6. เด็กหญิงทิพกร นุชเทียน หัวเขาราษฎร์บำรุง 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
7. เด็กหญิงสิรินทรา นรบุตร หัวเขาราษฎร์บำรุง 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
8. เด็กหญิงสุกฤตา เจตนา หัวเขาราษฎร์บำรุง 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
9. เด็กหญิงพรทิพา การสมดี หัวเขาราษฎร์บำรุง 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
10. นายกฤษณพงศ์ แสงปัญญา หัวเขาราษฎร์บำรุง 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
11. เด็กชายอนุชา จินดารอง โรงเรียนบ้านหนองดู่ 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
12. เด็กชายอภิวัฒน์ เพ็งวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองดู่ 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
13. เด็กชายพชรพล เพ็งวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองดู่ 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
14. นายกฤษณุ เอกมาตย์ โรงเรียนบ้านหนองดู่ 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
15. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ จันวิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองดู่ 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
16. เด็กหญิงวรรณภา พวงภู่ บ้านใหม่สามัคคี 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
17. เด็กหญิงวาสนา ปานตาดา บ้านใหม่สามัคคี 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
18. เด็กหญิงสุมินทร์ตรา หยวนแหยม บ้านใหม่สามัคคี 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
19. นางสาวดาวราย เชื้อดี บ้านใหม่สามัคคี 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
20. นางสาวกนกพร อนันโต บ้านใหม่สามัคคี 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
21. เด็กชายธาวิน พูลสุข โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
22. เด็กชายภานุวัตน์ ไพรงาม โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
23. เด็กชายปิยวัฒน์ คำเกษ โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
24. นางสาวอารียา ม่วงคำ โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
25. นางสาวปวีณา ฉายศรี โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
26. เด็กหญิงณัฏฐณิชา น้อยสี โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
27. เด็กหญิงปิญาภัทร กำลังประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
28. เด็กหญิงณิชาภัทร อุกอาจ โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
29. นางสาวพัชณิดา ขุนณรงค์ โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
30. นางสาวเบญจวรรณ สังข์เดช โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
31. เด็กชายปกรณ์ มาดี โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
32. เด็กชายณัฐพล ทองโคต โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
33. เด็กชายณัฐวัฒน์ สานนท์ โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
34. เด็กชายอชินันท์ ผาโคตร โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
35. เด็กชายธนากร น้อมหนู โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
36. เด็กชายณัฐวุฒ พิมโพพันธ์ โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
37. เด็กชายภาณุวัตน์ ภิมา โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
38. เด็กชายกัณพัฒน์ แพงโสภา โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
39. เด็กชายสมิตร บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
40. เด็กชายจิตติพัฒน์ พรมภักดี โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
41. นายชัชยศ อู่แสนขันธ์ โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
42. นายชัชพงศ์ กมลรัตน์ โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
43. เด็กหญิงกนกวรรณ ทองมั่น โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
44. เด็กหญิงศิริวรรณ อัตพล โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
45. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ พรหมดี โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
46. เด็กหญิงจุฑารัตน์ สายหลอด โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
47. เด็กหญิงสุรดา สีเสียน โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
48. เด็กหญิงนันทิดา กบิลสิน โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
49. เด็กหญิงวิลาวัลย์ กางถิ่น โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
50. เด็กหญิงกมลพร ประสงค์ โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
51. เด็กหญิงกัญญารัตน์ โคตรหลักคำ โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
52. เด็กหญิงวิรากานต์ แพงมี โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
53. นายพัชรพล รอดปันนา โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
54. นางสาวณิชาดา โพตะกาว โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
55. เด็กชายธนชัย ป่าเจือ บ้านวังขวัญ 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
56. เด็กชายเจษฏาภรณ์ แก้วนึก บ้านวังขวัญ 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
57. เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยสงค์ บ้านวังขวัญ 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
58. เด็กชายสิรภพ แสงสาย บ้านวังขวัญ 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
59. เด็กชายชัยวัฒน์ บัณฑิตย์รักษาพร บ้านวังขวัญ 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
60. เด็กชายยศพร แก้วนึก บ้านวังขวัญ 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
61. เด็กชายณัฎฐกรณ์ ไชยสงค์ บ้านวังขวัญ 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
62. เด็กชายชญานิน บุญสะอาด บ้านวังขวัญ 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
63. เด็กชายยศพัฒน์ สมสุข บ้านวังขวัญ 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
64. เด็กชายเฉลิมชัย การกล้า บ้านวังขวัญ 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
65. เด็กชายสมชาย เอี่ยมมา บ้านวังขวัญ 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
66. นายอภิรักษ์ ไทยพยัพ บ้านวังขวัญ 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
67. เด็กหญิงรจนา แสงปัญญา โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
68. เด็กหญิงณิชาภัทร คำอ่อน โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
69. นางสาวชไมพร บุญยิ่ง โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
70. นางสาวช่อศิรดา วัยวัน โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
71. นางสาวรัชนาท พูลเพิ่ม โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
72. นางสาวนันทนัช คำอ่อน โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
73. เด็กหญิงมาริสา ขุนราช โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
74. เด็กหญิงวิภาดา หินทอง โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
75. เด็กหญิงพิสินี อินทะเลีย โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
76. เด็กหญิงกริยา สุวรรณลา โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
77. นางสาวพชรภัทร แว่นตาดี โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
78. นายมงคล จันทร์ลา โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
79. เด็กชายนริญทร เมืองทอง โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
80. เด็กชายชยธร เณรเกษร โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
81. เด็กชายภูดิษ สีมะนาว โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
82. เด็กชายนนทพัฒน์ พัฒนผล โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
83. เด็กชายปูญญพัฒน์ วิระปิง โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
84. เด็กชายอัคนี สีดาคำ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
85. เด็กชายธนพล สุขเกษม โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
86. เด็กชายธนพล แก้วระว้า โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
87. นายกมล สมคิดวิไล โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
88. นายวัลลพ ชูกะนันท์ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
89. เด็กหญิงปารมี พรมรักษา หัวเขาราษฎร์บำรุง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
90. เด็กหญิงชุลีพร ชัยปรีชา หัวเขาราษฎร์บำรุง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
91. เด็กหญิงจีรวรรณ หาคม หัวเขาราษฎร์บำรุง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
92. เด็กหญิงธาดา ศรีแก้ว หัวเขาราษฎร์บำรุง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
93. เด็กหญิงศิราวัลย์ วังใหม่ หัวเขาราษฎร์บำรุง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
94. เด็กหญิงกนกพร สารเอก หัวเขาราษฎร์บำรุง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
95. เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศิริยาตร์ หัวเขาราษฎร์บำรุง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
96. เด็กหญิงกมลพร ประสงค์ผล บ้านทุ่งยาว 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
97. เด็กหญิงปิยะมา สุวรรณกรึก บ้านทุ่งยาว 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
98. เด็กหญิงภัทรพร แก้วสวาท บ้านทุ่งยาว 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
99. นางสาวสุกัญญา น้อยลา หัวเขาราษฎร์บำรุง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
100. เด็กชายอดิเทพ โพธิรัมย์ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
101. เด็กชายนราธิป นวลหอม โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
102. เด็กชายปราโมทย์ ปิ่นดี โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
103. เด็กชายดนู อำภัย โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
104. เด็กชายสิรภัทร ภู่จิ๋ว โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
105. เด็กชายธีรกร สอนอ่อน โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
106. เด็กชายธนวัต สังข์เทศ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
107. เด็กชายนันทกร ใจสมัคร โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
108. เด็กชายชยธร เณรเกษร โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
109. เด็กชายธนพล แก้วระว้า โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
110. เด็กชายปูญญพัฒน์ วิระปิง โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
111. นายกมล สมคิดวิไล โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
112. นายอิทธิมนต์ ทาทอง โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
113. เด็กหญิงสิตานัน แต่งตั้ง โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
114. เด็กหญิงกัลยาณี ทองจันดา โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
115. เด็กหญิงสายฝน บุญสุข โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
116. เด็กหญิงลักษิกา สังข์เทศ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
117. เด็กหญิงลักษิกา ตุนานันท์ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
118. เด็กหญิงนราภรณ์ สมบัติ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
119. เด็กหญิงจุฑามาศ วังคีรี โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
120. นางสาวฐานิกา ชูชัย โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
121. นางสาวนันทิชา พรมจันทร์ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
122. เด็กชายยุทธการ ศิริภักดี โรงเรียนบ้านวังโพรง 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
123. เด็กชายศุภโชค กัณหา โรงเรียนบ้านวังโพรง 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
124. เด็กชายศิระณัฐ จันทร์มา โรงเรียนบ้านวังโพรง 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
125. เด็กชายจิรกฤต มาหลอด โรงเรียนบ้านวังโพรง 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
126. เด็กชายดนยวรรธน์ จรรยา โรงเรียนบ้านวังโพรง 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
127. เด็กชายชลากร น้อยตั้ง โรงเรียนบ้านวังโพรง 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
128. นายวุฒิไกร สีอูด โรงเรียนบ้านวังโพรง 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
129. เด็กหญิงกมลพร ประสงค์ผล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
130. เด็กหญิงกัลยรัตน์ โคตรหลักคำ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
131. เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วแก่น โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
132. เด็กหญิงภัทรพร แก้วสวาท โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
133. นางกันทิมา อัมรนันท์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
134. นายสุธี เทพกัน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
135. นายกานจ์ เกตุภันฑ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
136. เด็กชายทินภัทร ทิพยศ วัดบ้านมุง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
137. เด็กชายเอกสิทธิ์ สกุนา วัดบ้านมุง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
138. เด็กชายเมธาวิน อ้อยกลาง วัดบ้านมุง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
139. เด็กชายพงษ์กร แก้วกระจ่าง วัดบ้านมุง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
140. เด็กชายกิตติศักดิ์ คงยัง วัดบ้านมุง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
141. นางภัคคินี สร้อยพัชรกุล วัดบ้านมุง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
142. นายวิสันต์ คนโท วัดบ้านมุง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
143. เด็กหญิงสิรินทรา หงษา โรงเรียนบ้านซำรัง 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
144. เด็กหญิงอริยา ชัยหมื่น โรงเรียนบ้านซำรัง 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
145. เด็กหญิงกัญญารักษ์ พาชัย โรงเรียนบ้านซำรัง 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
146. เด็กหญิงลักษิณา บุบพันธ์ โรงเรียนบ้านซำรัง 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
147. นายธวัชชัย ทับอาจ โรงเรียนบ้านซำรัง 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
148. เด็กหญิงมีนา คุตปราณี โรงเรียนบ้านวังโพรง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
149. เด็กชายเปม่า ศิริโสตร์ โรงเรียนบ้านวังโพรง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
150. เด็กหญิงศิริวรรณ วงศ์ศรี โรงเรียนบ้านวังโพรง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
151. เด็กชายวรโชติ ห่อทอง โรงเรียนบ้านวังโพรง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
152. เด็กหญิงโชติกา วรรณุไล โรงเรียนบ้านวังโพรง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
153. เด็กหญิงปณิตา อินสิทธิ์ โรงเรียนบ้านวังโพรง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
154. เด็กชายยุทธนา ศิริภักดี โรงเรียนบ้านวังโพรง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
155. เด็กชายอภิมุข แสนโท โรงเรียนบ้านวังโพรง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
156. เด็กชายไกรวิชญ์ คุตปราณี โรงเรียนบ้านวังโพรง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
157. เด็กชายฐิติกร กมลรัตน์ โรงเรียนบ้านวังโพรง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
158. เด็กชายกฤษดา นาสินพร้อม โรงเรียนบ้านวังโพรง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
159. นายศิริพจน์ สุขเจริญ โรงเรียนบ้านวังโพรง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
160. นางสาวศุภิสรา พลเดชปริญญา โรงเรียนบ้านวังโพรง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
161. นางทนัฐอนงค์วรรณ ทับทิมสวน โรงเรียนบ้านวังโพรง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
162. เด็ฏชายสิทธินนท์ คงทัศน์ บ้านซำรัง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
163. เด็กชายณัฐกิตติ์ หมากสุก บ้านซำรัง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
164. เด็ฏชายพีรดลย์ จันทร์จำนงค์ บ้านซำรัง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
165. เด็กชายภูเบศ สร้อยเพชร บ้านซำรัง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
166. เด็กชายโยธิน กลึกสูงเนิน บ้านซำรัง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
167. เด็กชายอนุวัต วังคีรี บ้านซำรัง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
168. เด็กชายกฤษดา ชายวอน บ้านซำรัง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
169. เด็กชายกมลนิตย์ โชคลาภ บ้านซำรัง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
170. เด็กชายปัฐน์พล จันทร์มา บ้านซำรัง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
171. เด็กชายอธิเชษฐ์ ประทุมเม บ้านซำรัง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
172. เด็กชายศิริราช นาคนา บ้านซำรัง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
173. เด็กชายพนธ์ฤทธิ์ แปลงไธสง บ้านซำรัง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
174. เด็กชายปฏิภัทร เสนานุช บ้านซำรัง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
175. เด็กชายธีรภัทร เสนานุช บ้านซำรัง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
176. เด็กชายบุญฤทธิ์ แย้มยอด บ้านซำรัง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
177. เด็กชายอนุชิต พิลึก บ้านซำรัง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
178. เด็กชายอิทธิพัทธ์ บางแก้ว บ้านซำรัง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
179. เด็กชายศักรินทร์ สนใจ บ้านซำรัง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
180. นายณัฐดนัย ใจรัก บ้านซำรัง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
181. เด็กหญิงญานิกา ใจเที่ยง บ้านซำรัง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
182. เด็กหญิงศรัญญา สมมุติรัมย์ บ้านซำรัง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
183. เด็กหญิงสุนิดษา รัตนประทุม บ้านซำรัง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
184. เด็กหญิงนภัสสร ชมโลก บ้านซำรัง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
185. เด็กหญิงชญาดา พุฒิชาวนา บ้านซำรัง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
186. เด็กหญิงศศิกานต์ ดวงศรี บ้านซำรัง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
187. เด็กหญิงจิรัชญา แดงชาวนา บ้านซำรัง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
188. เด็กหญิงสุธิมา หงษา บ้านซำรัง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
189. เด็กหญิงภนัทชกร ศรีอุดร บ้านซำรัง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
190. เด็กหณิงกุญช์ภัสส์ มาทำมา บ้านซำรัง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
191. เด็กหญิงสุมลรัตน์ ปิงปอง บ้านซำรัง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
192. เด็กหญิงรินรดา กลิ่นกล่อม บ้านซำรัง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
193. เด็กหญิงวรรณา หน่อคำ บ้านซำรัง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
194. เด็กหญิงกัญญาณัฐ เที่ยงไธสง บ้านซำรัง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
195. เด็กหญิงนริศรา โสภี บ้านซำรัง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
196. เด็กหญิงกัญญารัตน์ เที่ยงไธสง บ้านซำรัง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
197. เด็กหญิงอธิชา มาลาวัน บ้านซำรัง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
198. เด็กหญิงธารารัตน์ เพ็ชรรักษ์ บ้านซำรัง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
199. นายกิตติคุณ เพ็ชรนิล บ้านซำรัง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
200. เด็กชายชิษณุชา วัฒนะ โรงเรียนบ้านซำรัง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
201. เด็กชายกฤษกร เฉลิมจาน โรงเรียนบ้านซำรัง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
202. เด็กชายอัครพนธ์ วิเชียรเครือ โรงเรียนบ้านซำรัง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
203. เด็กชายปุรเชษฐ์ แปลนาค โรงเรียนบ้านซำรัง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
204. เด็กชายธนกร เพิ่มพูล โรงเรียนบ้านซำรัง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
205. เด็กชายชัยสิทธิ์ ชื่นเย็น โรงเรียนวัดบ้านมุง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
206. เด็กชายชัยธวัช เซ็ยตะคุ โรงเรียนบ้านซำรัง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
207. เด็กชายเมธาวิน อ้อยกลาง โรงเรียนบ้านซำรัง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
208. เด็กชายพงษ์กร แก้วกระจ่าง โรงเรียนวัดบ้านมุง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
209. เด็กชายธีรภัทร์ ตุวิชรานนท์ โรงเรียนบ้านซำรัง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
210. เด็กชายกิตติกวิน ประจงบัว โรงเรียนบ้านซำรัง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
211. เด็กชายวัณศักดิ์ นาคนา โรงเรียนบ้านซำรัง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
212. เด็กชายศักรินทร์ ปึกสูงเนิน โรงเรียนบ้านซำรัง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
213. เด็กชายณัฐสิทธิ์ ปั้นประเสริฐ โรงเรียนบ้านซำรัง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
214. เด็กชายธนกร รอดแสวง โรงเรียนบ้านซำรัง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
215. เด็กชายปวิณ แปลนาค โรงเรียนบ้านซำรัง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
216. เด็กชายรพีภัทร เวลุตัง โรงเรียนบ้านซำรัง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
217. เด็กชายเอกสิทธิ์ สกุนา โรงเรียนบ้านซำรัง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
218. นายพีระพล แปลงไธสง โรงเรียนบ้านซำรัง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
219. เด็กหญิงอุบลวรรณ ป้อมสาหร่าย โรงเรียนบ้านซำรัง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
220. เด็กหญิงอริสรา นาคนา โรงเรียนบ้านซำรัง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
221. เด็กหญิงณัฐณิชา ตรีเนตร โรงเรียนบ้านซำรัง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
222. เด็กหญิงอาริยา ชัยหมื่น โรงเรียนบ้านซำรัง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
223. เด็กหญิงสิรินทรา หงษา โรงเรียนบ้านซำรัง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
224. เด็กหญิงสุชาดา สุขสำราญ โรงเรียนบ้านซำรัง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
225. เด็กหญิงกัญญารักษ์ พาชัย โรงเรียนบ้านซำรัง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
226. เด็กหญิงพิมพ์วิมล อัครพงศ์ภัทร์ โรงเรียนบ้านซำรัง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
227. เด็กหญิงธัญพิชชา เวลุตัง โรงเรียนบ้านซำรัง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
228. เด็กหญิงภูริชญา ทองสน โรงเรียนบ้านซำรัง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
229. เด็กหญิงร่มเกล้า เศษผักหวาน โรงเรียนบ้านซำรัง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
230. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทบเทิม โรงเรียนบ้านซำรัง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
231. เด็กหญิงจันทกานต์ หอยนอก โรงเรียนบ้านซำรัง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
232. เด็กหญิงกนกพร โทนแจ้ง โรงเรียนบ้านซำรัง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
233. เด็กหญิงณัฐทิชา เที่ยงหนู โรงเรียนบ้านซำรัง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
234. เด็กหญิงกวินธิดา กาลิกา โรงเรียนบ้านซำรัง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
235. เด็กหญิงธัญจิรา เวลุตัง โรงเรียนบ้านซำรัง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
236. เด็กหญิงลักษิณา บุบพันธ์ โรงเรียนบ้านซำรัง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
237. นายมนตรี สีบุญ โรงเรียนบ้านซำรัง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
238. เด็กชายภัทรพล แก้วสวาท โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 24 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร นักกีฬา
239. นางสาวธนาพร สุรินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 24 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร ผู้ฝึกสอน
240. เด็กหญฺิงกรีนธิวา จุตตะโน โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 25 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร นักกีฬา
241. นางสาวฐานิตา จันทร์ศร โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 25 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร ผู้ฝึกสอน
242. เด็กชายไกรวิชญ์ คุตปราณี โรงเรียนบ้านวังโพรง 26 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร นักกีฬา
243. นางทนัฐอนงค์วรรณ ทับทิมสวน โรงเรียนบ้านวังโพรง 26 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
244. เด็กหญิงณัฐวดี คงดี โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 27 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร นักกีฬา
245. นางสาวฐานิตา จันทร์ศร โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 27 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
246. เด็กชายอดิศร พั่วแดง โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 28 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร นักกีฬา
247. นาบวัลลพ ชูกะนันท์ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 28 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
248. เด็กหญิงจันทร์ธิรา ศักดิ์เสมานันท์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 29 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร นักกีฬา
249. นางจิราพร จันทร์งาม โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 29 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
250. เด็กชายกิตติทัต แสงรัตน์ บ้านวังขวัญ 30 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร นักกีฬา
251. นางสาวลลิตา สังข์ศรี บ้านวังขวัญ 30 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
252. เด็กหญิงจันทร์ธิรา ศักดิ์เสมานันท์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 31 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร นักกีฬา
253. นายจิรภัฎฐ์ แสนเขียววงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 31 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
254. เด็กชายธีรธาดา นาดี โรงเรียนบ้านซำรัง 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
255. เด็กชายธีรภัทร เสนานุช โรงเรียนบ้านซำรัง 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
256. เด็กชายบรรณวิชญ์ เวลุตัง โรงเรียนบ้านซำรัง 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
257. เด็กชายวีรยุทธ คำพิทักษ์ โรงเรียนบ้านซำรัง 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
258. เด็กชายสุรสร วรรณศิริ โรงเรียนบ้านซำรัง 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
259. นางบันทูน กันทวงศ์ โรงเรียนบ้านซำรัง 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร ผู้ฝึกสอน
260. เด็กหญิงปณิชา ครอบตะคุ โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
261. เด็กหญิงณัฐชยา น้อยสี โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
262. เด็หญิงชนิสรา สมสา โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
263. เด็กหญิงวรรณรษา ขุนราช โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
264. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา ลิสสีมา โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
265. นางสาวกมลชนก ศรีสุนทร โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร ผู้ฝึกสอน
266. เด็กชายจิตติพัฒน์ พรมภักดี โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 34 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร นักกีฬา
267. นายชัชพงศ์ กมลรัตน์ โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 34 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
268. เด็กหญิงปิยะมา สุวรรณกรึก โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 35 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร นักกีฬา
269. นางสาวเมย์ คงทน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 35 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
270. เด็กชายพชร ฉายถนอม หัวเขาราษฎร์บำรุง 36 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร นักกีฬา
271. นายกฤษณพงศ์ แสงปัญญา หัวเขาราษฎร์บำรุง 36 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
272. เด็กหญิงกัลยรัตน์ โคตรหลักคำ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 37 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร นักกีฬา
273. นางจอมจันทร์ ทองเพ็ชร โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 37 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
274. เด็กชายจิตติพัฒน์ พรมภักดี โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
275. เด็กชายสมิตร บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
276. เด็กชายจักรานนท์ หล้ามาชน โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
277. เด็กชายพลภัทร ขุนราช โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
278. นางสาวสรีรัตน์ ขอบเงิน โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
279. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย พุ่มเผย โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
280. เด็กหญิงกัลยรัตน์ โคตรหลักคำ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
281. เด็กหญิงกมลพร ประสงค์ผล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
282. เด็กหญิงปิยะมา สุวรรณกรึก โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
283. นายกานจ์ เกตุภันฑ์ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
284. นายภัทรชัย แสงทอง โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 40 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร นักกีฬา
285. ว่าทีพันตรีธีรพันธ์ุ แสนบุญเลิง โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 40 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
286. เด็กหญิงกัลยาณี ทองจันดา โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 41 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร นักกีฬา
287. นางสาวฐานิกา ชูชัย โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 41 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
288. เด็กชายดนู อำภัย โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 42 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร นักกีฬา
289. นายวัลลพ ชูกะนันท์ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 42 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
290. เด็กหญิงสุชาดา ล่าพเยาว์ โรงเรียนบ้านชมภู 43 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร นักกีฬา
291. ว่าที่ ร.ต. วสันต์ ภัทรศิริวานิช โรงเรียนบ้านชมภู 43 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
292. นายถิรายุทย์ หินทอง โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 44 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร นักกีฬา
293. ว่าที่พันตรีธีรพันธ์ุ แสนบุญเลิง โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 44 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร ผู้ฝึกสอน
294. นางสาวเนตรนภา กันหา บ้านวังขวัญ 45 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร นักกีฬา
295. นางสาวลลินตา พันธากูล บ้านวังขวัญ 45 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร ผู้ฝึกสอน
296. เด็กชายรพีภัทร ทรงภู่ โรงเรียนบ้านชมภู 46 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร นักกีฬา
297. ว่าที่ ร.ต. วสันต์ ภัทรศิริวานิช โรงเรียนบ้านชมภู 46 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร ผู้ฝึกสอน
298. เด็กหญิงรัตนาวดี สว่างศรี บ้านวังขวัญ 47 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร นักกีฬา
299. นางสาวจุฑามาศ คำคลองแก้ว บ้านวังขวัญ 47 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร ผู้ฝึกสอน
300. นายณัฎฐกรณ์ ไชยสงค์ บ้านวังขวัญ 48 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร นักกีฬา
301. นางสาวนัฐฐาพร ศุขวิทย์ บ้านวังขวัญ 48 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร ผู้ฝึกสอน
302. เด็กหญิงธนัชชา สอนอ่อน โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 49 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร นักกีฬา
303. นางสาวนันทิชา พรมจันทร์ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 49 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร ผู้ฝึกสอน
304. เด็กชายณัฐพงษ์ ไชยสงค์ บ้านวังขวัญ 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
305. นายณัฎฐกรณ์ ไชยสงค์ บ้านวังขวัญ 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
306. นายยศพร แก้วนึก บ้านวังขวัญ 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
307. นายชัยวัฒน์ บัณฑิตย์รักษาพร บ้านวังขวัญ 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
308. นางสาวพจนพร บั้งเงิน บ้านวังขวัญ 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
309. เด็กหญิงสมหญิง จันทร์ทรง บ้านวังขวัญ 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
310. เด็กหญิงหฤทัย แสงสาย บ้านวังขวัญ 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
311. นางสาววัชชิราภรณ์ โพธิ์คา บ้านวังขวัญ 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
312. ด.ญ.วนิดา ธรรมชาติ บ้านวังขวัญ 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
313. นางสาวชณิชา ที่บ้านบ่อ บ้านวังขวัญ 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
314. เด็กชายนันทกร ใจสมัคร โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
315. เด็กชายอดิเทพ โพธิรัมย์ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
316. เด็กชายดนู อำภัย โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
317. เด็กชายปราโมทย์ ปิ่นดี โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
318. นายอิทธิมนต์ ทาทอง โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร ผู้ฝึกสอน
319. เด็กหญิงรจนา แสงปัญญา โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
320. เด็กหญิงณิชาภัทร คำอ่อน โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
321. นางสาวนันทนัช คำอ่อน โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
322. เด็กหญิงศิริณภา รุ่งเรื่อง โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
323. นางสาวสรีรัตน์ ขอบเงิน โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร ผู้ฝึกสอน
324. เด็กชายชนากร รักษ์สุจริต โรงเรียนบ้านชมภู 54 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร นักกีฬา
325. ว่าที่ ร.ต. วสันต์ ภัทรศิริวานิช โรงเรียนบ้านชมภู 54 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
326. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา ลิสสีมา โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 55 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร นักกีฬา
327. นางสาวกมลชนก ศรีสุนทร โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 55 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
328. เด็กชายชนากร รักษ์สุจริต โรงเรียนบ้านชมภู 56 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร นักกีฬา
329. ว่าที่ ร.ต. วสันต์ ภัทรศิริวานิช โรงเรียนบ้านชมภู 56 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
330. เด็กหญิงวรรณรษา ขุนราช โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 57 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร นักกีฬา
331. นายชัชพงศ์ กมลรัตน์ โรงเรียนบ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) 57 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional