ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57

รายชื่อนักกีฬาทั้งหมดของ วังทอง 3

# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน # รายการกีฬา ประเภท
1. เด็กชายคุณากร ป่าไม้ทอง โรงเรียนบ้านวังพรม 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
2. เด็กชายวงศกร เกียรติวิริยะพงษ์ โรงเรียนบ้านวังพรม 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
3. เด็กชายธนพัฒน์ คำท้าว โรงเรียนบ้านวังพรม 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
4. เด็กชายจิตติพัฒน์ อ่างรัมย์ โรงเรียนบ้านวังพรม 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
5. นายศุภณัฐ ล้อสินคำ โรงเรียนบ้านวังพรม 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
6. เด็กหญิงปรีชญา ทองพูล โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
7. เด็กหญิงอนันตยา เสนพิทักษ์ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
8. เด็กหญิงฉัตรชนก โชติขันธ์ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
9. เด็กหญิงสุวธิดา บุญศรี โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
10. นางวรรษภรณ์ ปานขาว บ้านบึงพร้าว 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
11. เด็กชายพรพิพัฒน์ มารบุรี โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
12. เด็กชายฟาริด ไชยรงค์ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
13. เด็กชายกฤตเมธ กองบุญ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
14. เด็กชายภูริทัต แพงวังทอง โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
15. นายธนโชติ บุญวังทอง โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
16. เด็กหญิงพิชชาภา ชูชาวนา โรงเรียนบ้านวังพรม 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
17. เด็กหญิงชลธิชา เฟื่องเดช โรงเรียนบ้านวังพรม 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
18. เด็กหญิงกชพรรณ ชาตินรินทร์ โรงเรียนบ้านวังพรม 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
19. เด็กหญิงสายสุดา พันจันทร์ โรงเรียนบ้านวังพรม 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
20. นางสาวณัฐณิชา พึ่งแก้ว โรงเรียนบ้านวังพรม 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
21. เด็กชายจตุพล จันทร์เจริญ โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
22. เด็กชายรณสิทธิ กล่อมกระมล โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
23. เด็กชายโชคอนันต์ เสือแพร โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
24. เด็กชายภานุกร นิเวศนา โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
25. นางวรรณา เขมดำรง โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
26. เด็กหญิงปกแก้ว จันหอกลอง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
27. เด็กหญิงอารดา มูฮัมหมัด โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
28. เด็กหญิงสุมาลี เอี่ยมแจง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
29. เด็กหญิงสุพรรษา เอี่ยมแจง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
30. นางสาวรุ่งฤดี กองแดง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
31. เด็กชายจิรายุ ช้างพินิจ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
32. เด็กชายเราะฮ์มัต พรหมเมศร์ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
33. เด็กชายอารักษ์ ผาสุข โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
34. เด็กชายภูตะวัน พุ่มโมลี โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
35. เด็กชายณภัทร ทองกวาด โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
36. เด็กชายทศพร ใจสมัคร โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
37. เด็กชายจักรรินทร์ จันทร์สุข โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
38. เด็กชายศุภโชค เป่าวิชา โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
39. เด็กชายจตุรภัทร คำยอด โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
40. เด็กชายศุกลวัฒน์ ชะนะบัว โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
41. เด็กชายกติกรณ์ น้องน้อย โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
42. นายพีรวัฒน์ จันทร์หอกลอง โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
43. เด็กชายหฤพล ธรรมวรรณ์ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
44. เด็กชายรัตนศักดิ์ บัวคำ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
45. เด็กชายณัฐวุฒิ บุญสะอาด โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
46. เด็กชายพีรวิทญ์ สายเหง้า พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
47. เด็กชายอภิวัฒน์ บัวลอย พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร12 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
48. เด็กชายพีรพงษ์ จันทร์ประเทศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
49. เด็กชายไกรสิทธิ์ คชดี โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
50. เด็กชายอาชาวิน ผาสุข โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
51. เด็กชายกิติพงษ์ ประเสริฐธรรม โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
52. เด็กชายบุญยกร รัศมี โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
53. เด็กชายวิภพ เสือขำ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
54. นายภูวิศ เหล็กขำ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
55. เด็กหญิงชนิตา หุ่นสิงห์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
56. เด็กหญิงธันย์ชนก อยู่อิน โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
57. เด็กหญิงวรรณวิสา ทองไสล โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
58. เด็กหญิงปาณิศา กงเกตุ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
59. เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อยู่สนอง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
60. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปาทอง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
61. เด็กหญิงพรรณพัชร โสภา โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
62. เด็กหญิงกฤติยา ทองปัน โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
63. นายณัฐพล วรรณสุข โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
64. นายชาญณรงค์ มานักฆ้อง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
65. เด็กหญิง ณัฐสุมา เชื้ออินทร์ บ้านบึงพร้าว 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
66. เด็กหญิง กานต์ดา สนสิริ บ้านบึงพร้าว 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
67. เด็กหญิง กัลยารัตน์ ภูนิทาน บ้านบึงพร้าว 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
68. เด็กหญิง ปิยะพร ขีนานา บ้านบึงพร้าว 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
69. เด็กหญิง นริตตาร์ อิ่มกิจ บ้านบึงพร้าว 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
70. เด็กหญิง พิมพ์นภา บุญศรี บ้านบึงพร้าว 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
71. เด็กหญิง พรนภา เป็งหล้า บ้านบึงพร้าว 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
72. เด็กหญิง นิลลญา ไข่ขาว บ้านบึงพร้าว 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
73. 2.เด็กหญิง อุษณี ผัสดา บ้านบึงพร้าว 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
74. เด็กหญิงณัฎฐานิตญ์ จันทร์คลอง บ้านบึงพร้าว 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
75. 1. เด็กหญิงอนุสรา มั่งมี บ้านบึงพร้าว 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
76. นางสุโรจนา ธิรินทอง บ้านบึงพร้าว 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
77. นาย อนุพงศ์ คงแสง บ้านบึงพร้าว 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
78. นางสาว ชนิฎาภรณ์ ภัทรภิยโย บ้านบึงพร้าว 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
79. เด็กชายธนโชติ คำวงษ์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
80. เด็กชายสุธินันท์ สารพงษ์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
81. นายชัชพงษ์ เทพนิคม โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
82. เด็กชายกล้าเกล้า เณรนาค โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
83. เด็กชายวงศกร จันทร์มา โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
84. เด็กชายเอกรักษ์ จันสุก โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
85. เด็กชายวีระชัย อ่อนหอม โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
86. เด็กชายประวิทย์ ดอนพรม โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
87. เด็กชายการณ์กูล วงษ์เขียน โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
88. เด็กชายจารุกร ทองตัน โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
89. เด็กชายธนากร อยู่สนอง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
90. นางพรรณทิพภา จำเนียรพรม โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
91. นายพิษณุวิทย์ หนุนเพิ่ม โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
92. เด็กหญิงปัณฑิตา เม่นชาวนา โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
93. เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดผล โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
94. เด็กหญิงกมลรัตน์ บัวหลวง โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
95. เด็กหญิงจันทร์ธิรา มาไชยนาม โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
96. เด็กหญิงสุรัสวดี ทับทิม โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
97. เด็กหญิงแพรวนภา ดำรงค์ไทย โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
98. เด็กหญิงภัควดี ทองพานเหล็ก โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
99. เด็กหญิงปารีณา นะมาเส โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
100. เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุขศิริ โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
101. นางสาวจีรวรรณ เขมดำรง โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
102. นางวรรณา เขมดำรง โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
103. นางสาวยุพา กลางจันทรา โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
104. เด็กชายศุภากร แก้วชาวนา โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
105. เด็กชายภัทชัย ตลุ่มเครือ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
106. เด็กชายสุภโชค เป่าวิชา โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
107. เด็กชายจตุนภัทร คำยอด โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
108. เด็กชายคณิศร คุณมี โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
109. นายประสบชัย อ่อนจงไกร โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
110. นายพีรวัฒน์ จันทร์หอกลอง โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร12 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
111. เด็กชายทศพร ยูฮันเงาะ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
112. เด็กชายธีระพงษ์ พูลวังทอง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
113. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แผวผาลา โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
114. เด็กชายวีระชัย อ่อนหอม โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
115. เด็กชายพชรพล มุมขุนทด โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
116. นางสาวนทีกานต์ แจ้งโถง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
117. นางสาวอมรรัตน์ ภูมะลา โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
118. เด็กหญิงลลิตา เสือผึ้ง โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
119. เด็กหญิงกวินทิพย์ ประวิตราวงศ์ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
120. เด็กหญิงสุภิศรา ธัญญอุดม โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
121. เด็กชายณัฐภูมิ แสนประสิทธิ์ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
122. เด็กหญิงกรรณาภรณ์ สิงห์เรือง โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร12 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
123. เด็กชายธนภัทร จินะใจ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
124. เด็กชายกิตติชัย สอนไชยา พิณพลนาษฎร์ ตั้งตรงจิตี12 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
125. เด็กหญิงอิ่มเอม ชูประสิทธิ์ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
126. เด็กหญิงธนันพร ขันวาว โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
127. เด็กชายจักรินทร์ คุ้มภัย โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
128. เด็กชายศรัณย์พงษ์ ไกรสกุล โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
129. เด็กชายวิชชาบูรณ์ เทียนแย้ม โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
130. เด็กชายกวินทร์ สิงห์เส โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
131. นางสาวจารุวรรณ จันแก้ว โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
132. นางสาวภัทรวดี พรรนา โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
133. เด็กชายธีรเดช ทองพานเหล็ก โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
134. เด็กชายภัสกร คงชู โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
135. เด็กชายหฤษฎ์ จันทร์สงวนวัฒน์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
136. เด็กชายธีรภัทร อิ่มกระจ่าง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
137. เด็กชายศิริวัฒน์ สร้อยศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
138. เด็กชายวรชิต ดอนพรม โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
139. เด็กชายสิทธิชัย โพธิ์เกตุ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
140. เด็กชายภาณุพงษ์ ดอนพรม โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
141. เด็กชายกรวิชญ์ ดอนพรม โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
142. เด็กชายธนกฤต อินจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
143. เด็กชายพีรดนย์ แต่จรูญจิตต์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
144. เด็กชายอภิชาต เฉลาหอม โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
145. เด็กชายชินพัฒน์ จันทร์สงคราม โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
146. เด็กชายฐิติพงศ์ นิกระโทก โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
147. เด็กชายทักษ์ดนัย อินสุ่ม โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
148. เด็กชายพงษ์พัฒน์ พิรมแหยม โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
149. เด็กชายธนโชติ คำวงษ์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
150. เด็กชายกฤษดา จันสุก โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
151. นายณัฐพล วรรณสุข โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
152. นายชาญณรงค์ มานักฆ้อง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
153. เด็กหญิงสุชานันท์ สร้อยศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
154. เด็กหญิงปกแก้ว จันหอกลอง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
155. เด็กหญิงวรรณภา เอี่ยมพงษ์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
156. เด็กหญิงเยาวภา ไพสา โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
157. เด็กหญิงศิริวรรณ บัวเกตุ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
158. เด็กหญิงปริมวรา บุญยืน โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
159. เด็กหญิงวรรณวิสา ทองสไล โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
160. เด็กหญิงณิชารีย์ ดอนทราย โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
161. เด็กหญิงนงนภัส สำลีดี โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
162. เด็กหญิงกมนธิดา ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
163. เด็กหญิงสุพิชญา กิ่งวงษา โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
164. เด็กหญิงแสงสุรีย์ เดชพงษ์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
165. เด็กหญิงญาณิชา บัวคลี่ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
166. เด็กหญิงปาณิศา กงเกตุ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
167. เด็กหญิงประไพรินทร์ หนองทราย โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
168. เด็กหญิงสุมาลี เอี่ยมแจง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
169. เด็กหญิงสุพรรษา เอี่ยมแจง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
170. เด็กหญิงอารดา มูฮัมหมัด โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
171. นายณัฐพล วรรณสุข โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
172. เด็กชายจารุกร ทองตัน โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
173. เด็กชายชัชพงษ์ เทพนิคม โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
174. เด็กชายธีรพงษ์ พูลวังทอง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
175. เด็กชายสุชานันท์ ทัดบรรจง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
176. นายศราวุธ แก้วดอนไพร โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
177. เด็กชายภัทรธร ศรีชามก โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
178. เด็กชายศุภฤกษ์ นาทิพย์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
179. เด็กชายณัฐพล มีจันโท โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
180. เด็กชายเอกรักษ์ จันสุก โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
181. เด็กชายกล้าเกล้า เณรนาค โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
182. เด็กชายธีรภัทร ทองสาหร่าย โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
183. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แผวผาลา โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
184. เด็กชายประวิทย์ ดอนพรม โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
185. เด็กชายสุรพัศ เลิกนอก โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
186. เด็กชายธนากร อยู่สนอง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
187. เด็กชายพชรพล มุมขุนทด โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
188. เด็กชายพีระพงษ์ คำแพง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
189. เด็กชายวีระชัย อ่อนหอม โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
190. นายชาญณรงค์ มานักฆ้อง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
191. นายณัฐพล วรรณสุข โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
192. เด็กหญิงวรรณภา เอี่ยมพงศ์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
193. เด็กหญิงปริมวรา บุญยืน โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
194. เด็กหญิงกมนธิดา ห้อยหงษ์ทอง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
195. เด็กหญิงวรรณวิสา ทองไสล โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
196. เด็กหญิงปาณิศา กงเกตุ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
197. เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อยู่สนอง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
198. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปาทอง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
199. เด็กหญิงพรรณพัชร โสภา โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
200. เด็กหญิงกฤติยา ทองปัน โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
201. เด็กกญิงธันย์ชนก อยู่อิน โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
202. นายชาญณรงค์ มานักฆ้อง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
203. นายณัฐพล วรณสุข โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
204. เด็กชายกิตติชัย สอนไชยา โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 24 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร นักกีฬา
205. นางสาวจารุวรรณ จันแก้ว โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 24 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร ผู้ฝึกสอน
206. เด็กหญิงพรสุดา มานักฆ้อง โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 25 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร นักกีฬา
207. นางจิตสุภา แจ้งอรุณ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 25 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร ผู้ฝึกสอน
208. เด็กชายน้ำใจ ผิวชะอุ้ม โรงเรียนบ้านวังพรม 26 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร นักกีฬา
209. นางสุทธิลักษณ์ มีแหยม โรงเรียนบ้านวังพรม 26 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
210. เด็กหญิงพรสุดา มานักฆ้อง โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 27 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร นักกีฬา
211. นางสาวอัฉราภรณ์ คชาโชติ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 27 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
212. เด็กชายนฤบดินทร์ จันทร์สุข โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 28 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร นักกีฬา
213. นายวุฒิชัย บำรุงดิลก โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 28 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
214. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ บัณฑิศย์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 29 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร นักกีฬา
215. นางณัฐกานต์ ฮ้อธิวงศ์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 29 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
216. เด็กชายวัชรพล เรืองทอง โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 30 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร นักกีฬา
217. นางสาวกมรวรรณ ทองงามขำ โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 30 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
218. เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์คุ้ม โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 31 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร นักกีฬา
219. นางสาวธัญญาศิริ ภูมิชัย โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 31 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร นักกีฬา
220. เด็กหญิงเจนจิรา อินทร์โอภาศ โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
221. เด็กหญิงธัญพิมล คงชาวนา โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
222. เด็กหญิงจิราพร เนียมชาวนา โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
223. เด็กหญิงชุติมณฑ์ มากด่าน โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
224. เด็กหญิงกัญญณัท วันทองสุก โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
225. นางรุ่งทิพย์ ฐาพันธุ์ โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร ผู้ฝึกสอน
226. เด็กชายทศพร ใจสมัคร โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 34 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร นักกีฬา
227. นางสุภาพร สุริยะลังกา โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 34 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
228. เด็กหญิงกรรณิการ์ เกิดสูงเนิน โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 35 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร นักกีฬา
229. นางสรัญญา มั่นเมือง โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 35 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
230. เด็กชายอารักษ์ ผาสุก โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 36 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร นักกีฬา
231. นางสุภาพร สุริยะลังกา โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 36 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
232. เด็กหญิงเณศรา มงคลพันธ์ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) 37 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร นักกีฬา
233. นางสาวอรวรานันท์ ทองพานเหล็ก โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) 37 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
234. เด็กชายอารักษ์ ผาสุก โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
235. เด็กชายจักรรินทร์ จันทร์สุข โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
236. เด็กชายทศพร ใจสมัคร โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
237. เด็กชายศุกลวัฒน์ ชะนะบัว โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
238. นางสุภาพร สุริยะลังกา โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
239. เด็กชายเอกรักษ์ จันสุก โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 40 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร นักกีฬา
240. นางณัฐกานต์ ฮ้อธิวงศ์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 40 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
241. เด็กหญิงกฤติยา ทองปัน โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 41 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร นักกีฬา
242. นางสาวธัญญาศิริ ภูมิชัย โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 41 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร นักกีฬา
243. เด็กชายธีรพัฒน์ ทองสาหร่าย โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 42 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร นักกีฬา
244. นางณัฐกานต์ ฮ้อธิวงศ์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 42 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
245. นางสาวธัญญาศิริ ภูมิชัย โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 43 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร นักกีฬา
246. เด็กหญิงธันย์ชนก อยู่อิน โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 43 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร นักกีฬา
247. เด็กชายธีรพงษ์ คำแพง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 44 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร นักกีฬา
248. นางณัฐกานต์ ฮ้อธิวงศ์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 44 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร ผู้ฝึกสอน
249. เด็กหญิงสุภาวรรณ รวมญาติ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 45 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร นักกีฬา
250. ด.ช.กล้าเกล้า เณรนาค โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 46 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร นักกีฬา
251. นางณัฐกานต์ ฮ้อธิวงศ์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 46 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร ผู้ฝึกสอน
252. เด็กหญิงกาญจนาวรรณ ฉายะพงศ์ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 47 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร นักกีฬา
253. นางสรัญญา มั่นเมือง โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 47 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร ผู้ฝึกสอน
254. เด็กชายธนากร อยู่สนอง โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 48 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร นักกีฬา
255. นางณัฐกานต์ ฮ้อธิวงศ์ โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ 48 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร ผู้ฝึกสอน
256. ด.ญ.กาญจนาวรรณ ฉายะพงษ์ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 49 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร นักกีฬา
257. นางสรัญญา มั่นเมือง โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 49 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร ผู้ฝึกสอน
258. เด็กชายวงศ์วาน ฤทธิ์แก้ว โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
259. เด็กชายสยุมพร สุดสังข์ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
260. เด็กชายชัยอนันท์ ขุนทอง โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
261. เด็กชายนรวีร์ อนุเครือ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
262. นางสาวจันทิมา บุญเปรื่อง โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504) 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
263. เด็กหญิงกมลรัตน์ บัวหลวง โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
264. เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดผล โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
265. เด็กหญิงวรดา หลี่ โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
266. นางสาวแพรวา สินธุ์ชัย โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
267. นางวรรณา เขมดำรง โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
268. เด็กหญิงกมลรัตน์ บัวหลวง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
269. เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดผล วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
270. เด็กหญิงวรดา หลี่ วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
271. นางสาวแพรวา สินธุ์ชัย วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
272. นางวรรณา เขมดำรง วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร ผู้ฝึกสอน
273. เด็กชายนครินทร์ คำโม โรงเรียนบึงราชนก 54 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร นักกีฬา
274. เด็กหญิงสุกัญญา จิตรอมร โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 55 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร นักกีฬา
275. นางสรัญญา มั่นเมือง โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 55 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
276. เด็กชายณัฐพล อ่อนดี โรงเรียนบึงราชนก 56 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร นักกีฬา
277. เด็กหญิงพิมพ์นก ใจศิล โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 57 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร นักกีฬา
278. นางสาวดาวเรือง ปานเมือง โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 57 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional