ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57

รายชื่อนักกีฬาทั้งหมดของ วังทอง 2

# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน # รายการกีฬา ประเภท
1. เด็กชายเลา แซ่วื่อ บ้านตอเรือ 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
2. เด็กชายอนุวัฒน์ สุภาพันธ์ บ้านตอเรือ 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
3. เด็กชายประสภโชคน์ ช้อนทอง บ้านตอเรือ 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
4. เด็กชายถิรายุ รสโฉม บ้านตอเรือ 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
5. นายวิทวัส ทองคำ บ้านตอเรือ 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
6. เด็กหญิงจิราพัชร แสงศิริ บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
7. เด็กหญิงกัญญาภัทร งามวิลาศ บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
8. เด็กหญิงศุพรรดา รอดแสง บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
9. นายสุวรรณ ผลสาร บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
10. นายสุเมธ แสงรัตน์ บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
11. เด็กชาย ณัฐพงศ์ บุญมาติด โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
12. เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ เทพสุวรรณ โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
13. เด็กชาย รัชชานนท์ ใจจร โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
14. เด็กชาย อานัฐ คำมูล โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
15. ว่าที่ ร.ต. วรเศรษฐ์ เหล็กเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
16. เด็กหญิงลี แซ่วื่อ บ้านตอเรือ 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
17. เด็กหญิงเกวลิน โนราช บ้านตอเรือ 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
18. เด็กหญิงปิยนุช ยุคะลัง บ้านตอเรือ 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
19. นางสาวศุภัสษร ผิวดี บ้านตอเรือ 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
20. นายวิทวัส ทองคำ บ้านตอเรือ 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
21. ด.ช.ภัทรกร สร้อยมี โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
22. ด.ช.รัฐภูมิ กิ่งกาหลง โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
23. ด.ช.นัฐพร ทองใบ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
24. ด.ช.ภัทรพล สุขสมสุข โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
25. นายสำรวย ยังนา โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
26. เด็กหญิงหทัยภัทร บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
27. เด็กหญิงเยาวดี ดีอินทร์ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
28. เด็กหญิงพัชรี กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
29. นายบุญเสริม บัวคง โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
30. เด็กชายมนัสวินท์ ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
31. เด็กชายวิทย์ธวัฒ เชียงฉ่ำ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
32. เด็กชายพรพิพัฒน์ จั่นสา โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
33. เด็กชายดิศรณ์ ตั้งใจ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
34. เด็กชายณัฏฐากร ด้วงไพร โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
35. เด็กชายศุภณัฐ ยอดคง โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
36. เด็กชายรัชชานนท์ มายัง โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
37. เด็กชายณัฐนัย คำนวนถ้อย โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
38. เด็กชายสุรเดช เสนาคำ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
39. นายณรรฐพล เนียมสัมฤทธิ์ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
40. นายณัฐวุฒิ จันทร์ต๊ะ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
41. นายสราวุฒิ คงนุ่น โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
42. เด็กหญิงอภิชญา เผือกพันธ์ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
43. เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกาะแก้ว โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
44. เด็กหญิงปิยะดา อินทศร โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
45. เด็กหญิงวิรัลพัชร ศรีสังปัด โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
46. เด็กหญิงวลัยลักษณ์ นะรุนรัมย์ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
47. เด็กหญิงน้ำฝน อำไพพันธ์ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
48. เด็กหญิงนิภาธร แก้วเขียว โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
49. เด็กหญิงณิศรา มาแจ้ง โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
50. เด็กหญิงเอื้องวนา อำไพพันธ์ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
51. นายนัฐพล เฟื่องเพียร โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
52. เด็กชายธนเทพ เสือขัม โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
53. เด็กชายชญาณัฐ ศรีทอง โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
54. นายณัฐพงษ์ ด้วงไพร โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
55. เด็กชายกมลภพ จำรัส โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
56. นายแจ้งวัฒนะ หุ่นฉัตร โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
57. เด็กชายบัณฑิต ท้ายนาค โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
58. นายณัฐวุฒิ แป้นคล้าย โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
59. เด็กชายอัฐพล ทองแฉ่ง โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
60. เด็กชายสุพศิน เหมราช โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
61. นายอดิศร เพ็งพาด โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
62. นายณัฐวุฒิ จันทร์ต๊ะ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
63. นายณรรฐพล เนียมสัมฤทธิ์ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
64. นายสราวุฒิ คงนุ่น โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
65. นายวิษณุ บุญมาก บ้านท่าข้าม 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
66. นายเขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ บ้านท่าข้าม 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
67. เด็กหญิงกนกอร หมั่นจิตร์ บ้านท่าข้าม 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
68. เด็กหญิงวิภาดา ซื่อตรง บ้านท่าข้าม 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
69. เด็กหญิงพุทธินันท์ สุขเมือง บ้านท่าข้าม 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
70. เด็กหญิงนฤมล บุเกตุ บ้านท่าข้าม 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
71. เด็กหญิงวราภา สีเสือ บ้านท่าข้าม 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
72. เด็กหญิงกุลภัสสร์ พิมเสน บ้านท่าข้าม 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
73. เด็กหญิงสุภัสสรา แดงจันที บ้านท่าข้าม 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
74. เด็กหญิงวิญาดา ซื่อตรง บ้านท่าข้าม 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
75. เด็กหญิงนฤมล อินสถิตย์ บ้านท่าข้าม 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
76. เด็กหยิงอัญชลี สองขุนทด บ้านท่าข้าม 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
77. เด็กชายณัฐพล นันทะแพทย์ โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
78. เด็กชายธนภัทร บุญมา โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
79. เด็กชายสุชาครีส์ คำสุข โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
80. เด็กชายปภาวิชญ์ พันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
81. เด็กชายรัฐพล สามารถ โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
82. เด็กชายอภิวัฒน์ จุลวิถี โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
83. เด็กชายจารุพัฒน์ แสงสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
84. เด็กชายพงค์พัฒน์ นันทะแพทย์ โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
85. เด็กชายพิทวัส บุญอาจ โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
86. เด็กชายนรินทร งามดอน โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
87. เด็กชายวรรณชาติ ทองทา โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
88. เด็กชายภานุวัฒน์ พันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
89. นางสาวอนัญญา จันทะคูณ โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
90. ว่าที่ ร้อยตรีหญิงชลดา บัวสี โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
91. นางสาวกัลยรัตน์ ชื่นวงศ์ โรงเรียนบ้านม่วงหอม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 43) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
92. เด็กหญิงภัทรวดี วรรชนะ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
93. เด็กหญิงเพชรลดา ชุ่มเย็น โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
94. เด็กหญิงปภาพร พันธ์พุก โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
95. เด็กหญิงสายรุ้ง ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
96. เด็กหญิงประภา แซ่ลี โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
97. เด็กหญิงพัชชานัน เหรียญทอง โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
98. เด็กหญิงธนพร เผือกสีสุข โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
99. เด็กหญิงจินตนา นวลจันทร์ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
100. เด็กหญิงวรรณษา เสนานุช โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
101. เด็กหญิงปลายฟ้า ยกบุตร โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
102. เด็กหญิงปกเกศ บัวแสง โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
103. เด็กหญิงวรพร แก้วสว่าง โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
104. นายวิศววิท นาคะเกศ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
105. นางสาวศิรินภา นาคแก้ว โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
106. นายอภิสิทธิ์ แสงสว่าง โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
107. เด็กชายพีระวัชร์ รักจันดา โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
108. เด็กชายสวิตต์ ศรีโยธิน โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
109. เด็กชายธีรพล ทองศรี โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
110. เด็กชายกฤษณะ มาลี โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
111. เด็กชายธนพล เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
112. เด็กชายวรภพ แสนไชยวงค์ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
113. เด็กชายชัยวัฒน์ คุ้มภัย โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
114. เด็กชายณัฐพล ลาป่าน โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
115. เด็กชายกีรติ แก้วทะชาติ โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
116. เด็กชายภูริภัทร์ โลกวิจิตร โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
117. นางสาวเบญจวรรณ บรรพต โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
118. นางสาวจิราภรณ์ ดีธงทอง โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
119. เด็กหญิงพรทิพย์ โสดา โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
120. เด็กหญิงกัญญารัตน์ เดชห้วยไผ่ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
121. เด็กหญิงสรัญญา ปานเมือง โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
122. เด็กหญิงกมลชนก แสนประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
123. เด็กหญิงทรรศิกา อยู่ลือ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
124. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ ธูปหอม โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
125. เด็กหญิงวรรณษา เสนานุช โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
126. นายวิศววิท นาคะเกศ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
127. นายวิโรจน์ อ้นหนู โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
128. นายอภิสิทธิ์ แสงสว่าง โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
129. นางสาวศิรินภา นาคแก้ว โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
130. เด็กชายอดิศักดิ์ ตั้งภูเขียว โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
131. เด็กชายธนภัทร ระเริง โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
132. เด็กชายกฤติเดช บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
133. เด็กชายพัฒพงษ์ พรมสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
134. นายธราเทพ บุตรอินทร์ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
135. เด็กหญิงธิดาพร พูลพังงา โรงเรียนบ้านน้ำพรม 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
136. เด็กหญิงภัทรสุดา สนารี โรงเรียนบ้านน้ำพรม 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
137. เด็กหญิงอภิชญา แก้วมิตร โรงเรียนบ้านน้ำพรม 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
138. เด็กหญิงอนุสรา อาสนภิญโญ โรงเรียนบ้านน้ำพรม 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
139. นายพรเทพ วงศ์ประดิพัทธ์ โรงเรียนบ้านน้ำพรม 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
140. นางมะลิวัลย์ โกบุตร โรงเรียนบ้านน้ำพรม 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
141. นางสาวสุชาดา โตอดิเทพ โรงเรียนบ้านน้ำพรม 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
142. เด็กชายนิธิศ ขวัญคุ้ม โรงเรียนบ้านน้ำพรม 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
143. เด็กชายเตชินท์ สีปัดชา โรงเรียนบ้านน้ำพรม 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
144. เด็กชายจีรวัฒน์ ธรรมยา โรงเรียนบ้านน้ำพรม 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
145. เด็กชายศุภกร ปันคำ โรงเรียนบ้านน้ำพรม 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
146. นายภิญโญ โออุไร โรงเรียนบ้านน้ำพรม 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
147. นายเจษฎา แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำพรม 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
148. นายพรเทพ วงศ์ประดิพัทธ์ โรงเรียนบ้านน้ำพรม 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
149. เด็กหญิงวรรณษา เสนานุช โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
150. เด็กหญิงทรรศิกา อยู่ลือ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
151. เด็กหญิงพรทิพย์ โสดา โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
152. เด็กหญิงกัญญารัตน์ เดชห้วยไผ่ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
153. นางสาวศิรินภา นาคแก้ว โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
154. นายอภิสิทธิ์ แสงสว่าง โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
155. ด.ช.ณัฐพัชร์ ศิริโรจน์ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
156. ด.ช.อนุวัต กิสิน โรงเรียนบ้านเขาน้อย 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
157. ด.ญ.จิตติมา ฉิมมาทอง โรงเรียนบ้านเขาน้อย 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
158. ด.ญ.สุณัฐชา บุญมีมา โรงเรียนบ้านเขาน้อย 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
159. ด.ญ.โชติกา ฉิมมาทอง โรงเรียนบ้านเขาน้อย 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
160. ด.ญ.โดเธอร์ จันทร์แสน โรงเรียนบ้านเขาน้อย 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
161. ด.ช.วิทวัส เอี่ยมบู่ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
162. ด.ช.จักรี เล็งตามดี โรงเรียนบ้านเขาน้อย 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
163. ด.ช.ภัทรเดช ไม้หอม โรงเรียนบ้านเขาน้อย 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
164. ด.ช.วรพงศ์ ทำนุดวงโรจน์ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
165. ด.ช.กมลณัฐ เกลียวกลม โรงเรียนบ้านเขาน้อย 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
166. ด.ช.ภาคิน วิจิตรปัญญา โรงเรียนบ้านเขาน้อย 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
167. นายสำรวย ยังนา โรงเรียนบ้านเขาน้อย 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
168. เด็กชายศักดิ์ดา อินสถิตย์ บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
169. เด็กชายชุมพล แก้วนารี บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
170. เด็กชายนิธิคุณ เมธา บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
171. เด็กชายธนวัฒน์ สร้อยแก้ว บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
172. เด็กชายภาศกร บุญอาจ บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
173. เด็กชายอัษฎายุธ โกฉิม บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
174. เด็กชายจิรวัฒน์ สุขานนท์ บ้านเขาน้อย 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
175. นายอรรถพงษ์ จันทะเดช บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
176. เด็กชายวรกันต์ ตรีเศียร บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
177. เด็กชายพัสกร ตาสมัยเอี่ยม บ้านเขาน้อย 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
178. เด็กชายปภินวิช ปิ่นตามูล บ้านเขาน้อย 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
179. เด็กชายปัญญา รัตนะจันทร์ บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
180. เด็กชายอริญชัย แก้วมา บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
181. เด็กชายธีรภัทร์ อาทร บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
182. เด็กชายณัฐพงศ์ จำปา บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
183. เด็กชายณัฐพล พิมเสน บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
184. เด็กชายภูริณัฐ ก้อนทอง บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
185. เด็กชายอนันตสิน นัยวัฒน์ บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
186. เด็กชายพุฒิพงศ์ พรมมาอินทร์ บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
187. เด็กชายวิชา รัตนะจันทร์ บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
188. เด็กชายบรรณสรณ์ อุณหิต บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
189. เด็กชายปรเมฆ เทียนโสภา บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
190. นายเขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ บ้านท่าข้าม 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
191. เด็กหญิงภาวิตา สุขเมือง บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
192. เด็กหญิงปภาวดี พรมราช บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
193. เด็กหญิงมินชญา นกน่วม บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
194. เด็กหญิงวรรณพร สุดจู บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
195. เด็กหญิงเจนจิรา มาขุน บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
196. เด็กหญิงนันทิดา จันทร์หมวก บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
197. เด็กหญิงกรรณิกา สืบขุนทด บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
198. เด็กหญิงวิภาดา ซื่อตรง บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
199. เด็กหญิงจินดารัตน์ หุมห้อง บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
200. เด็กหญิงวทิดา คงเพ็ชร บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
201. เด็กหญิงธนัญญา เฟื่องฟู บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
202. เด็กหญิงปัทมา ผิวพรรณ บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
203. เด็กหญิงวราภา สีเสือ บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
204. เด็กหญิงนฤมล บุเกตุ บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
205. เด็กหญิงสุภัสสรา แดงจันที บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
206. เด็กหญิงพุทธินันท์ สุขเมือง บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
207. เด็กหญิงกรันฑรัตน์ ผุยมูล บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
208. เด็กหญิงอรอุมา จำปา บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
209. เด็กหญิงสุพรรษา เสรีบุตร บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
210. เด็กหญิงเมษา ชาวนา บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
211. นายอรรถพงษ์ จันทะเดช บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
212. นายเขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ บ้านท่าข้าม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
213. เด็กชายปองกิตต์ เกิดดี โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
214. เด็กชายอภิชาติ บุญเงิน โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
215. เด็กชายอธิพงษ์ กรีรส โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
216. เด็กชายปัณณชัย มาละ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
217. เด็กชายชนะภัย พ่วงเกิด โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
218. เด็กชายปริยากร ไกรกาพย์ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
219. นายอดิโชค ตั้งภูเขียว โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
220. นายชาวี มะโนธรรม โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
221. นายภูวนัตถ์ วรจันทร์เพ็ญศรี โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
222. เด็กชายธีรภัทร ประกอบกสิการ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
223. เด็กชายณัฐพล เอี่ยมสำอางศ์ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
224. เด็กชายสหรัฐ เผ่าฉนวน โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
225. เด็กชายชิติพัทธ์ บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
226. เด็กชายธีรพันธุ์ บุญทะระ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
227. เด็กชายณภัทร กรีรส โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
228. เด็กชายพิเชฐ มุกดารัตน์ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
229. เด็กชายศุภกร บุญกระจ่าง โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
230. เด็กชายวัชระ วัฒนะศิริ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
231. เด็กชายวงศกร ศรีบุตรตา โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
232. นายวชิรวิทญ์ มาเชื้อ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
233. นายธราเทพ บุตรอินทร์ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
234. นางสาวนันท์นภัส อมดวง โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
235. เด็กหญิงเมษา ชาวนา บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
236. เด็กหญิงวิญาดา ซื่อตรง บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
237. เด็กหญิงภาวิตา สุขเมือง บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
238. เด็กหญิงนฤมล อินทร์สถิตย์ บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
239. เด็กหญิงปัทมา ผิวพรรณ บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
240. เด็กหญิงอัญชลี สองขุนทด บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
241. เด็กหญิงกรันฑรัตน์ ผุยมูล บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
242. เด็กหญิงพุทธินันท์ สุขเมือง บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
243. เด็กหญิงนฤมล บุเกตุ บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
244. เด็กหญิงวิภาดา ซื่อตรง บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
245. เด็กหญิงธนันญา เฟื่องฟู บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
246. เด็กหญิงจินดารัตน์ หุมห้อง บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
247. เด็กหญิงวราภา สีเสือ บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
248. เด็กหญิงศศิธร บุญเชิดชู บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
249. เด็กหญิงนันท์นภัส น่วมนวล บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
250. เด็กหญิงกนกอร หมั่นจิตร์ บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
251. เด็กหญิงกุลภัสสร์ พิมเสน บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
252. นายวิษณุ บุญมาก บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
253. เด็กหญิงสุภัสสรา แดงจันที บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
254. เด็กหญิงประภาพรรณ จุลวิถี บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
255. นายเขมรัฐ ปั่นวงษ์ก๋อ บ้านท่าข้าม 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
256. เด็กชายกฤตพล สุดแท้ บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 24 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร นักกีฬา
257. นายสุเมธ แสงรัตน์ บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 24 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร ผู้ฝึกสอน
258. ด.ญ.ปิ่นนาดา ปันแก้ว โรงเรียนห้วยพลู 25 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร นักกีฬา
259. นางสาวนภัสวรรณ อบสิน โรงเรียนห้วยพลู 25 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร ผู้ฝึกสอน
260. เด็กชายพีรพัฒน์ วงษาศักดิ์ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 26 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร นักกีฬา
261. นาวสาวฐิตาภรณ์ บุษดี โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 26 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
262. เด็กหญิงเอมมิกา เอ็นดู โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 27 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร นักกีฬา
263. นางอรุณี มีจำนงค์ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 27 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
264. ด.ช.อดิเทพ กิสิน โรงเรียนบ้านท่าข้าม 28 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร นักกีฬา
265. นางสาวจุฑามาศ อุ่นเรือน บ้านท่าข้าม 28 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
266. เด็กหญิงวิมลลักษณ์ แก้วมา บ้านท่าข้าม 29 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร นักกีฬา
267. นางสาวจุฑามาศ อุ่นเรือน บ้านท่าข้าม 29 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
268. เด็กชายธนคุณ น้อยเมือง โรงเรียนบ้านโป่งปะ 30 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร นักกีฬา
269. นางสาวรัชฎากร กรอนพรม โรงเรียนบ้านโป่งปะ 30 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
270. เด็กหญิงทิพย์สุดา วงษ์ขุรี โรงเรียนบ้านท่าข้าม 31 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร นักกีฬา
271. นางสาวจุฑามาศ อุ่นเรือน บ้านท่าข้าม 31 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
272. ด.ช.ชัยวัฒน์ รุณอ่อน โรงเรียนบ้านเขาน้อย 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
273. ด.ช.ปิยพันธ์ รักชาติ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
274. ด.ช.วรดร นราศรี โรงเรียนบ้านเขาน้อย 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
275. ด.ช.ปกรณ์ ฤทธิ์กระจ่าง โรงเรียนบ้านเขาน้อย 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
276. ด.ช.รัชชานนท์ พรมมาอินทร์ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
277. นยสำรวย ยังนา โรงเรียนบ้านเขาน้อย 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร ผู้ฝึกสอน
278. ด.ญ.ฐิติพร อินพิทักษ์ โรงเรียนห้วยพลู 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
279. ด.ญ.เบญญาภา นิลสนธิ โรงเรียนห้วยพลู 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
280. ด.ญ.ฑิฆัมพร พรหมทอง โรงเรียนห้วยพลู 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
281. ด.ญ.จันทร์ทิมาพร อยู่เจริญ โรงเรียนห้วยพลู 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
282. ด.ญ.อนุธิดา อภิมล โรงเรียนห้วยพลู 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
283. นายศรัณย์พัชร เชาวนะ โรงเรียนห้วยพลู 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร ผู้ฝึกสอน
284. เด็กหญิงนิภาธร แก้วเขียว โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 35 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร นักกีฬา
285. นางวาสนา ทุมเพชร โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 35 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
286. เด็กหญิง เยาวมาลย์ เทพสุวรรณ โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 37 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร นักกีฬา
287. นางสาว สมหญิง ขวัญอ่อน โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 37 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
288. ด.ช.ปรเมศวร์ ขันตรีมิตร โรงเรียนบ้านเขาน้อย 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
289. ด.ช.จิรวัฒน์ สุชานนท์ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
290. ด.ช.ปฐพี ทับทิม โรงเรียนบ้านเขาน้อย 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
291. ด.ช.พรพิรุณ กำมาทอง โรงเรียนบ้านเขาน้อย 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
292. นายสำรวย ยังนา โรงเรียนบ้านเขาน้อย 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
293. ด.ญ.ลักษิกา พลคำมาก โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
294. ด.ญ.นิพาดา ฤทธิ์เดช โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
295. ด.ญ.พรรณนารา ลำตาล โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
296. ด.ญ.กุลภรณ์ ตุลาชัย โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
297. นายอนุวัฒน์ ทัศบุตร โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
298. นายอดิศร เพ็งพาด โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 40 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร นักกีฬา
299. นายณรรฐพล เนียมสัมฤทธิ์ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 40 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
300. เด็กหญิงธัญชนก ทิมบึงพร้าว โรงเรียนบ้านน้ำพรม 41 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร นักกีฬา
301. นางสาวนงลักษณ์ สายบัว โรงเรียนบ้านน้ำพรม 41 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
302. เด็กชายกิตติพันธ์ พิมเสน โรงเรียนบ้านปากยาง 42 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร นักกีฬา
303. นายมรกต ศรีสมยศ โรงเรียนบ้านปากยาง 42 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
304. เด็กหญิงลดาวัลย์ เจริญชัย โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 43 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร นักกีฬา
305. นางสาวนันท์นภัส อมดวง โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 43 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
306. เด็กชายชัยวัฒน์ แพทย์ไชโย โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 44 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร นักกีฬา
307. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร ผิวดี โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 44 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร ผู้ฝึกสอน
308. เด็กหญิงลลิตวดี แรแก โรงเรียนบ้านปากยาง 45 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร นักกีฬา
309. นายมรกต ศรีสมยศ โรงเรียนบ้านปากยาง 45 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร ผู้ฝึกสอน
310. เด็กชายพรพิพัฒน์ ขุนชัย โรงเรียนบ้านน้ำพรม 46 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร นักกีฬา
311. นายพรเทพ วงศ์ประดิพัทธ์ โรงเรียนบ้านน้ำพรม 46 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร ผู้ฝึกสอน
312. ด.ญ.อภิญญา นวลพุ่ม โรงเรียนห้วยพลู 47 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร นักกีฬา
313. นายศรัณย์พัชร เชาวนะ โรงเรียนห้วยพลู 47 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร ผู้ฝึกสอน
314. เด็กชายโยธิน ตาสี โรงเรียนบ้านน้ำพรม 48 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร นักกีฬา
315. นายภิญโญ โออุไร โรงเรียนบ้านน้ำพรม 48 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร ผู้ฝึกสอน
316. เด็กหญิงจิรชญา จันดา โรงเรียนบ้านน้ำพรม 49 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร นักกีฬา
317. นางสาวรัตนาพร ดอกกะฐิน โรงเรียนบ้านน้ำพรม 49 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร ผู้ฝึกสอน
318. ด.ญ.พุทธินันท์ สุขเมือง โรงเรียนบ้านท่าข้าม 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
319. ด.ญ.ปริชญา จำปา โรงเรียนบ้านท่าข้าม 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
320. ด.ญ.วันวิสา นันทา โรงเรียนบ้านท่าข้าม 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
321. ด.ญ.วิภาดา ซื่อตรง โรงเรียนบ้านท่าข้าม 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
322. นางสาวจุฑามาศ อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านท่าข้าม 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
323. นายแจ้งวัฒนะ หุ่นฉัตร โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
324. เด็กชายบัณฑิต ท้ายนาค โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
325. นายอดิศร เพ็งพาด โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
326. นายชญาณัฐ ศรีทอง โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
327. นายณรรฐพล เนียมสัมฤทธิ์ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร ผู้ฝึกสอน
328. ด.ญ.กมลทิพย์ อินแตง โรงเรียนห้วยพลู 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
329. ด.ญ.พรพิมล ทับทอง โรงเรียนห้วยพลู 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
330. ด.ญ.อภัสรินทร์ วีระบุตร โรงเรียนห้วยพลู 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
331. ด.ญ.อภิญญา นวลพุ่ม โรงเรียนห้วยพลู 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
332. นายศรัณย์พัชร เชาวนะ โรงเรียนห้วยพลู 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร ผู้ฝึกสอน
333. ด.ช.รัชชานนท์ พรมมาอินทร์ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 54 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร นักกีฬา
334. นางสาวจุฑามาศ อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านท่าข้าม 54 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
335. เด็กหญิงสุชาวดี เป้าอาสา บ้านตอเรือ 55 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร นักกีฬา
336. นายวิทวัส ทองคำ บ้านตอเรือ 55 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
337. เด็กชายธนกร เอี่ยมชาวนา โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 56 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร นักกีฬา
338. นางสาวเพ็ญพิชชา คำพันธ์ โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 56 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
339. เด็กหญิงชุตินันท์ พรมมินทร์ โรงเรียนบ้านปากยาง 57 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร นักกีฬา
340. นายมรกต ศรีสมยศ โรงเรียนบ้านปากยาง 57 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional