ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57

รายชื่อนักกีฬาทั้งหมดของ เนินมะปราง 2

# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน # รายการกีฬา ประเภท
1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์ เพชรน้อย โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
2. เด็กชายกรวิทญ์ สุขสมัคร โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
3. เด็กชายอรรตพล บุญเรือง โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
4. ว่าที่ร้อยตรีวรพล โพตะกาว โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
5. นางสาวนุดา ขุนทอง โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
6. เด็กหญิงชนิภรณ์ เรืองแลง บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
7. เด็กหญิงกิ่งฉัตร บุตรศรี บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
8. เด็กหญิงณัฐวดี สำเนียงสูง บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
9. นางสาวน้ำทิพย์ กลางจันทรา บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
10. นางสาวชยาภรณ์ บุญทะระ บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
11. เด็กชายเมธิส สมเนตร บ้านเนินมะปราง 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
12. เด็กชายธนกรณ์ คงเมืองคำ บ้านเนินมะปราง 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
13. เด็กชายชาญณรงค์ ราวิล บ้านเนินมะปราง 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
14. นายศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์ บ้านเนินมะปราง 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
15. นางสุภาภรณ์ จันทร์พงษ์ บ้านเนินมะปราง 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
16. เด็กหญิงชญานิษฐ์ อินศรีวอ โรงเรียนบ้านผารังหมี 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
17. เด็กหญิงพิมพิชญา การะเกตุ โรงเรียนบ้านผารังหมี 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
18. เด็กหญิงฐิติกานต์ คอลแสง โรงเรียนบ้านผารังหมี 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
19. เด็กหญิงไอรดา คาวไธสงค์ โรงเรียนบ้านผารังหมี 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
20. นายสงกรานต์ กลมจันทร์ โรงเรียนบ้านผารังหมี 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
21. เด็กชายสุระพัศ นามวงศ์ บ้านเนินมะปราง 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
22. เด็กชายปรมะ รักษ์กระโทก บ้านเนินมะปราง 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
23. เด็กชายวรเมธ รูปโฉม บ้านเนินมะปราง 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
24. นายศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์ บ้านเนินมะปราง 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
25. เด็กหญิงชัญญานุช สอนศาสตร์ บ้านผาท่าพล 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
26. เด็กหญิงธิดารัตน์ ขัดเกลา บ้านผาท่าพล 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
27. เด็กหญิงนันทิดา รักพงษ์ บ้านผาท่าพล 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
28. นางสาวธัญญาภา เข้มแก้ว บ้านผาท่าพล 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
29. นางสาวณัฏฐณิชา สมใจ บ้านผาท่าพล 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
30. เด็กชายปฏิพล เชื้อบุญมี โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
31. เด็กชายพิชรัตน์ คัชมาตย์ โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
32. เด็กชายธงชัย สังสีแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
33. เด็กชายอชิตะ ศรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
34. เด็กชายอติรุจ โคดคำ โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
35. เด็กชายศุกลวัฒน์ ถนาวร โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
36. เด็กชายปณิธาน ชัยวิญญา โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
37. เด็กชายณภัทร เอมสวรรค์ โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
38. เด็กชายมงคล เขียวแฉล้ม โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
39. เด็กชายสงกรานต์ รักกระโทก โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
40. เด็กชายณัฐพงษ์ ค้อมสิงห์ โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
41. เด็กชายปรฤทธิ์ ถนาวร โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
42. นายพิสิษฐ์ มาลา โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
43. นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
44. นายวัฒนา นันทะกุล โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
45. นายศุภชัย แดนดงเมือง โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
46. ด.ญ จิณณพัต แซ่เอียว บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
47. ด.ญ พัชรภา จาดน้อย บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
48. ด.ญ ณัฐกมล อาจบุ้ง บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
49. ด.ญ กวินตรา หินไธสง บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
50. ด.ญ ณัฎฐณิชา บุ้นประสิทธิชัย บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
51. ด.ญ อรพรรณ กาญจนรุ่งเจริญ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
52. ด.ญ ภัทรนันท์ เงกสอพอ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
53. ด.ญ อังคณา จันทรเรียน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
54. ด.ญ นริศรา มานะ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
55. ด.ญ สุกัญญาพร วันหรั่ง บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
56. ด.ญ ธัญพิชซา หลำพริ้ง บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
57. ด.ญ พัชรภา สีชมภู บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
58. นางสาวทาริกา นนทพัฒน์ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
59. นายพรพิทักษ์ แสงพระจันทร์ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
60. นายสนธยา พิมพ์เสนา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
61. ด.ช.พีระพัฒน์ อนันตะศิริ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
62. ด.ช.กฤตเมธ เชื้อพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
63. ด.ช.รัฐพล คำไพร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
64. นายปณิธิ โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
65. นายชนะภูมิ อุ่นธง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
66. นายศุภณัฐ สอนจันทร์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
67. นายไชยกร ยศปัญญา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
68. นายจักรพรรดิ์ พรมราช โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
69. นายธนดล อาจวิชัย โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
70. นายณัฐพล ศรีเมฆ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
71. นายศุภวิชญ์ คงเทศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
72. ด.ญ ปนัดดา ขมขุนทด บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
73. ด.ญ นุชวรี ทองวิเชียร บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
74. ด.ญ จีรนันท์ พันโสดา บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
75. ด.ญ สุทธิดา เกิดยิ้ม บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
76. ด.ญ นริศรา มานะ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
77. ด.ญ จิรธิดา นรชาญ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
78. ด.ญ ศิรินาถ งามยิ่ง บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
79. ด.ญ ชยุตรา ฟ้าคะนอง บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
80. ด.ญ ธนัชพร ทองสุข บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
81. นางสาวศิริญาพร โภคทรัพย์ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
82. ด.ญ อนันยา ยอดรัก บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
83. ด.ญ กัลยกร เสนนะ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
84. นางสาว ทาริกา นนทพัฒน์ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
85. นายพรพิทักษ์ แสงพระจันทร์ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
86. เด็กชายปัญฑิวัฒน์ สอนใหม่ บ้านเนินมะปราง 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
87. เด็กชายกันตพงศ์ บุญเจริญ บ้านเนินมะปราง 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
88. เด็กชายอัครพล ชัยเสนา บ้านเนินมะปราง 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
89. เด็กชายบุญฤทธิ์ ทองคำ บ้านเนินมะปราง 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
90. เด็กชายเตวิช ยศปัญญา บ้านเนินมะปราง 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
91. เด็กชายธีรภัทร์ แก้วล้ำ บ้านเนินมะปราง 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
92. เด็กชายชโยดม ง้วนหอม บ้านเนินมะปราง 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
93. เด็กชายชยพล เมืองทอง บ้านเนินมะปราง 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
94. เด็กชายกิตติพงศ์ พานิช บ้านเนินมะปราง 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
95. นายวีรเทพ ชัยชนะ บ้านเนินมะปราง 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
96. นางสาวน้ำฝน ยาปัน บ้านเนินมะปราง 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
97. เด็กหญิงกวินตา จอมธรรม บ้านหนองไม้ยางดำ 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
98. เด็กหญิงณัฐวลัย ศรีนวลอินทร์ บ้านเนินมะปราง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
99. เด็กหญิงณฐมน ยาทา บ้านเนินมะปราง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
100. เด็กหญิงรัตนชนก ปั้นจอม บ้านเนินมะปราง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
101. เด็กหญิงพรชนก แจ้งเรือง บ้านเนินมะปราง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
102. เด็กหญิงจิรารัตน์ กุดัง บ้านเนินมะปราง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
103. เด็กหญิงอังศุมาลิน วันทา บ้านเนินมะปราง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
104. เด็กหญิงชลธิรศน์ มีบุญ บ้านเนินมะปราง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
105. เด็กหญิงวรรณนิกา ก๊กมาศ บ้านเนินมะปราง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
106. เด็กหญิงเบญญา ทนครบุรี บ้านเนินมะปราง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
107. เด็กหญิงธณัสญา นครจันทร์ บ้านเนินมะปราง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
108. นายวีรเทพ ชัยชนะ บ้านเนินมะปราง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
109. นางสาวกวิศญาร์ อินสา บ้านเนินมะปราง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
110. เด็กชายมงคลชัย กัมมูลลัด บ้านเนินมะปราง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
111. เด็กชายจลากร ใจเพ็ชร บ้านเนินมะปราง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
112. เด็กชายกิตติธัช กองศรี บ้านเนินมะปราง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
113. เด็กชายพรศักดิ์ สองขุนทศ บ้านเนินมะปราง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
114. เด็กชายชนกันต์ ดือเร๊ะ บ้านเนินมะปราง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
115. เด็กชายดนุสรณ์ ศรีสุข บ้านเนินมะปราง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
116. เด็กชายกฤษฎา รสดี บ้านเนินมะปราง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
117. เด็กชายวรากร ปั่นแก้ว บ้านเนินมะปราง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
118. เด็กชายณัฐภูมิ เนียมพันธ์ บ้านเนินมะปราง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
119. นายวีรเทพ ชัยชนะ บ้านเนินมะปราง 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
120. นางสาวปัทมล บุตรดาจันทร์ บ้านหนองไม้ยางดำ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
121. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ฝ้ายอ้าย บ้านเนินมะปราง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
122. เด็กหญิงผกามาศ ศรีพูล บ้านเนินมะปราง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
123. เด็กหญิงอรสินี ตันตุลา บ้านเนินมะปราง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
124. เด็กหญิงสุวิชาดา สมิงพยัคฆ์ บ้านเนินมะปราง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
125. เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ทองบุญรอด บ้านเนินมะปราง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
126. เด็กหญิงธัญญาเรศ เหรียญวงศกร บ้านเนินมะปราง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
127. เด็กหญิงธณัสนันท์ นครจันทร์ บ้านเนินมะปราง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
128. เด็กหญิงธัญญาพร ยอดเกตุ บ้านเนินมะปราง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
129. นายวีรเทพ ชัยชนะ บ้านเนินมะปราง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
130. นางสาวทิฆัมพร เกษประสิทธิ์ บ้านหนองไม้ยางดำ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
131. เด็กชายนพดล วุ่นบิดา บ้านเนินมะปราง 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
132. เด็กชายกัณภัทร มีเทียม บ้านเนินมะปราง 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
133. เด็กชายอาณาจักร พรมราช บ้านเนินมะปราง 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
134. เด็กชายเวชพิสิฐ มัฆวาล บ้านเนินมะปราง 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
135. เด็กชายอาชวิน เสมือนโพธิ์ บ้านเนินมะปราง 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
136. นางสุภาภรณ์ จันทร์พงษ์ บ้านเนินมะปราง 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
137. นายศุภวิชญ์ บุญสวัสดิ์ บ้านเนินมะปราง 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
138. เด็กหญิงณัฐธีรา สาวันดี ชุมชนบ้านไทรย้อย 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
139. เด็กหญิงพศิกา สีลา ชุมชนบ้านไทรย้อย 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
140. เด็กหญิงอนัญญา บุญมี ชุมชนบ้านไทรย้อย 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
141. เด็กหญิงวรรณวิสา ผะอบเหล็ก ชุมชนบ้านไทรย้อย 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
142. เด็กหญิงรินรดา เทียนเหลือ ชุมชนบ้านไทรย้อย 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
143. นายพร้อมพงศ์ บุญรอด ชุมชนบ้านไทรย้อย 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
144. นายอนุชา จันทร์ปาน ชุมชนบ้านไทรย้อย 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
145. เด็กชายธนภัทร สมบุตร บ้านพัฒนาดงน้อย 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
146. เด็กชายสมใจ มีกาย บ้านพัฒนาดงน้อย 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
147. เด็กชายณัฐพนธ์ สมบุตร บ้านพัฒนาดงน้อย 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
148. เด็กชายอดิศักดิ์ แก้วเรณู บ้านพัฒนาดงน้อย 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
149. เด็กชายมีบุญ เหมือนกรุง บ้านพัฒนาดงน้อย 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
150. นายวรวัตร สิมรุณ บ้านพัฒนาดงน้อย 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
151. นายนิยม รุณไชย บ้านพัฒนาดงน้อย 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
152. เด็กหญิงปัญญาพร เขียวหัน ชุมชนบ้านไทรย้อย 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
153. เด็กหญิงปัญญดา เขียวหัน ชุมชนบ้านไทรย้อย 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
154. เด็กหญิงอรอุมา อาษา ชุมชนบ้านไทรย้อย 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
155. เด็กหญิงณัฐนิชา อัคปะชะ ชุมชนบ้านไทรย้อย 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
156. เด็กหญิงนัฏฐภัทร อิชิอิ ชุมชนบ้านไทรย้อย 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
157. นายอนุชา จันทร์ปาน ชุมชนบ้านไทรย้อย 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
158. นายพร้อมพงศ์ บุญรอด ชุมชนบ้านไทรย้อย 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
159. เด็กหญิงกชกร แจ่มศิริ โรงเรียนบ้านเนินมปราง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
160. เด็กหญิงกันยกร วิลัยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านเนินมปราง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
161. เด็กชายณรุดินทร์ พรมพาน โรงเรียนบ้านเนินมปราง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
162. เด็กชายนราวิชญ์ ด้วงสงกา โรงเรียนบ้านเนินมปราง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
163. เด็กชายวรินทร์ณภัทร คำหลง โรงเรียนบ้านเนินมปราง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
164. เด็กชายแทนตะวัน ตระกูลศักดิ์ โรงเรียนบ้านเนินมปราง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
165. เด็กชายวัชระวิชญ์ พิทยธรานันท์ โรงเรียนบ้านเนินมปราง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
166. เด็กชายณัฐพล อ้นลิ โรงเรียนบ้านเนินมปราง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
167. เด็กชายชณพัฒน์ ฉิมพลี โรงเรียนบ้านเนินมปราง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
168. เด็กหญิงญาดา แซ่ง้อ โรงเรียนบ้านเนินมปราง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
169. เด็กหญิงจิรภิญญา เกิดเทวา โรงเรียนบ้านเนินมปราง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
170. เด็กหญิงอนัญญา ลงกระโทก โรงเรียนบ้านเนินมปราง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
171. นางสาวจุฑามาศ ฮวบเจริญ โรงเรียนบ้านเนินมปราง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
172. นางสาวธันย์ชนก โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านเนินมปราง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
173. นางสาวภัสราภรณ์ นิ่มอ่อน โรงเรียนบ้านเนินมปราง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
174. นางสาวจินดา อินทร์แผลง โรงเรียนบ้านเนินมปราง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
175. เด็กชายนันทพร คิดดี บ้านผาท่าพล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
176. เด็กชายณัฐวัฒน์ สีแสด บ้านผาท่าพล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
177. เด็กชายวรวุฒิ แสนพันนา บ้านผาท่าพล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
178. เด็กชายกรภัทร ไชยพล บ้านผาท่าพล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
179. เด็กขายธีรเดช ทำชอบ บ้านผาท่าพล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
180. เด็กชายรัชชานนท์ สุทธิ บ้านผาท่าพล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
181. เด็กชายนิพิฐพน รักพงษ์ บ้านผาท่าพล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
182. เด็กชายวรปรัชญ์ การินทร์ บ้านผาท่าพล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
183. เด็กชายกรวุฒิ ก้อนมั่นคง บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
184. เด็กชายกมลภพ พวงมาลัย บ้านผาท่าพล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
185. เด็กชายจิรพัส สังข์แก้ว บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
186. เด็กชายศรวัส สีทาพรม บ้านผาท่าพล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
187. เด็กชายทักษิณัตว์ คิดดี บ้านผาท่าพล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
188. เด็กชายพลัฏฐ์ อยู่จุ้ย บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
189. เด็กชายณพล ศรีแสงจันทร์ บ้านผาท่าพล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
190. เด็กชายอจลวิชญ์ หลังยาหน่าย บ้านผาท่าพล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
191. เด็กชายจตุรภัทร ไชยพล บ้านผาท่าพล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
192. เด็กชายภคพงษ์ มีนวลจันทร์ บ้านผาท่าพล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
193. นายธีรสิทธิ์ วิเศษ บ้านผาท่าพล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
194. นางสาวจิราพร ผลสุด บ้านผาท่าพล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
195. นายวิมัจ จันทะไพร บ้านผาท่าพล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
196. เด็กหญิงภัทรนันท์ เงกสอพอ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
197. เด็กหญิงชยานุช ทิพวะ บ้านผาท่าพล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
198. เด็กหญิงณัฐยา บางปลากด บ้านผาท่าพล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
199. เด็กหญิงอังคณา จันเรียน บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
200. เด็กหญิงกมลรัตน์ เย็นทชิด บ้านผาท่าพล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
201. เด็กหญิงภิญญดา จันทร์จำรัส บ้านผาท่าพล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
202. เด็กหญิงสุกัญญาพร วันหรั่ง บ้านผาท่าพล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
203. เด็กหญิงปริญญาพร พิมพ์เสนา บ้านผาท่าพล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
204. เด็กหญิงพลอยรุ้ง เทียนพิมาย บ้านผาท่าพล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
205. เด็กหญิงกัญญาวีร์ ทองสุก บ้านผาท่าพล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
206. เด็กหญิงจิราพร เต่าทอง บ้านผาท่าพล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
207. เด็กหญิงธัญญชนก ทองศรี บ้านผาท่าพล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
208. เด็กหญิงนภัสสร รักพงษ์ บ้านผาท่าพล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
209. เด็กหญิงพิมพกานต์ ฉิมช้าง บ้านผาท่าพล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
210. เด็กหญิงจิณณพัต แซ่เอียว โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
211. เด็กหญิงธนพร ฉิมช้าง บ้านผาท่าพล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
212. นางสาวจิราพร ผลสุด บ้านผาท่าพล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
213. นายธีรสิทธิ์ วิเศษ บ้านผาท่าพล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
214. นายวิมัจ จันทะไพร บ้านผาท่าพล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
215. นางสาวชนาภรณ์ มั่นแสวง โรงเรียนบ้านผาท่าพล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
216. นางสาวสุนันทา นาจำรัส โรงเรียนบ้านผาท่าพล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
217. นายสนธยา พิมพ์เสนา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
218. นายภิควัตร บำรุงขันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
219. ด.ช.กฤตเมธ เชื้อพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
220. ด.ช.ภรัคพล พินิจ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
221. ด.ช.อัครพนธ์ ลิสสีมา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
222. ด.ช.รัฐพล คำไพร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
223. ด.ช.ธนภัทร สมบุตร โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
224. ด.ช.ธนภัทธ์ จินดามัง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
225. นายธาราเทพ มะลิซ้อน โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
226. ด.ช.ธนกร นาพิมพ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
227. ด.ช.ภูวดล วิชัยวงค์ โรงเรียนบ้านเขาดิน 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
228. ด.ช.ณัฐภัทร คำจันดา โรงเรียนบ้านเขาดิน 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
229. ด.ช.ทินภัทร ทะริยะ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
230. นายสรวิชญ์ กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
231. นายภรัญยู กงพาน โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
232. นายณภัทร ตระตูลทิพย์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
233. นายจิรวัชร วันกลิ้ง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
234. นายภานุพงษ์ ศรีสุข โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
235. นายพีระพล เทศเอม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
236. ด.ญ.เสาวภาคย์ อ่ำดัด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
237. ด.ญ.รมิดา พุกราชวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
238. ด.ญ.วราภรณ์ เอี่ยมนาค โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
239. ด.ญ.อริสา พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
240. นางสาวระวิวรรณ แสงแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
241. นางสาวธัญญาเรศ เหรียญวงศกร โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
242. นางสาวณริศรา การะเกตุ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
243. นางสาวพิมพ์ชนก กลัดนุ่ม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
244. ด.ญ.รุ่งฟ้า อยู่เบิก โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
245. ด.ญ.จิรัชญา สังข์ด้วงยา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
246. ด.ญ.ญาณิศา ยี่สุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
247. ด.ญ.กมลรัตน์ คำสูง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
248. ด.ญ.พรธวัล สวัสดิ์ชัยกุล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
249. ด.ญ.ประกายดาว ดารา โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
250. ด.ญ.พิชานันท์ เทพประมวล โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
251. ด.ญ.ภัทธิยา ปาคำวัง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
252. ด.ญ.ปิยกานต์ ศรีคำแซง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
253. ด.ญ.พัชรีภรณ์ อ่ำชมภู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
254. นายวราพล มูลเมือง โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
255. ด.ช ภัทรภาคิน จันทร์ดา บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 24 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร นักกีฬา
256. นางสาว ทาริกา นนทพัฒน์ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 24 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร ผู้ฝึกสอน
257. เด็กหญิงอนัญญา ลงกระโทก โรงเรียนบ้านเนินมปราง 25 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร นักกีฬา
258. นางสาวภัสราภรณ์ นิ่มอ่อน โรงเรียนบ้านเนินมปราง 25 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร ผู้ฝึกสอน
259. เด็กชายชณพัฒน์ ฉิมพลี โรงเรียนบ้านเนินมปราง 26 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร นักกีฬา
260. นางสาวจินดา อินทร์แผลง โรงเรียนบ้านเนินมปราง 26 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
261. เด็กหญิงณัฐณิชา ศาสตร์แจ้ง โรงเรียนบ้านเนินมปราง 27 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร นักกีฬา
262. นางสาวจุฑามาศ ฮวบเจริญ โรงเรียนบ้านเนินมปราง 27 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
263. เด็กชายธนวัฒน์ อินทร์แป้น โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 28 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร นักกีฬา
264. นางสาวทิฆัมพร เกษประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 28 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
265. เด็กหญิงภัคจิรา ควรคิด โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 29 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร นักกีฬา
266. นางนงนุช กมลรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 29 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
267. เด็กชายธนภัทร มีเทียม โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 30 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร นักกีฬา
268. นายพิสิษฐ์ มาลา โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 30 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
269. ด.ญ จิรัชญา จันทร์จำรัส บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 31 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร นักกีฬา
270. นางสาว ทาริกา นนทพัฒน์ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 31 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
271. เด็กชายศิวกร บุญประกอบ บ้านหนองขมิ้น 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
272. เด็กชายธีระนิษฐ์ ศรีแก้วเลิศสกุล บ้านหนองขมิ้น 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
273. เด็กชายกมลภพ มะลิลา บ้านหนองขมิ้น 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
274. เด็กชายสิทธิโชค ศรีชัย บ้านหนองขมิ้น 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
275. เด็กชายจิรภัทร ขวัญใจ บ้านหนองขมิ้น 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
276. นายณรงค์ แสนจันทร์ บ้านหนองขมิ้น 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร ผู้ฝึกสอน
277. เด็กหญิงมนฑกานต์ ทะสร้อย ชุมชนบ้านไทรย้อย 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
278. เด็กหญิงณัฐตะพร ทะทร้อย ชุมชนบ้านไทรย้อย 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
279. เด็กหญิงนฤมล ปาดจัก ชุมชนบ้านไทรย้อย 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
280. เด็กหญิงกวินทิพย์ อ่ำนิ่ม ชุมชนบ้านไทรย้อย 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
281. เด็กหญิงรินรดา เทียนเหลือ ชุมชนบ้านไทรย้อย 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
282. นายพร้อมพงศ์ บุญรอด ชุมชนบ้านไทรย้อย 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร ผู้ฝึกสอน
283. เด็กชายอภิชาติ จริยไพบูลย์ บ้านหนองขมิ้น 34 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร นักกีฬา
284. นายณัฐวุฒิ ยอดจันทร์ บ้านหนองขมิ้น 34 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
285. เด็กหญิงสิริวิมล นาคทอง โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 35 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร นักกีฬา
286. นายสุริยะ ศาลพันลำ โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 35 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
287. เด็กชายสุธี ทองศักดิ์ โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 36 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร นักกีฬา
288. นายศุภชัย แดนดงเมือง โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 36 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
289. เด็กหญิงพลอยรุ้ง เทียนพิมาย บ้านผาท่าพล 37 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร นักกีฬา
290. นางสาวจิราพร ผลสุด บ้านผาท่าพล 37 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
291. เด็กชายสุธี ทองศักดิ์ โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
292. เด็กชายธงชัย สังสีแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
293. เด็กชายอติรุจ โคดคำ โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
294. เด็กชายอชิตะ ศรฤทธิ์ โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
295. นายปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
296. เด็กหญิงณัฏธิดา จันทร์สงเคราะห์ ชุมชนบ้านไทรย้อย 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
297. เด็กหญิงทัดดาว สุระภี ชุมชนบ้านไทรย้อย 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
298. เด็กหญิงฉัตรธิดา ปาดจัก ชุมชนบ้านไทรย้อย 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
299. เด็กหญิงพศิกา สีลา ชุมชนบ้านไทรย้อย 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
300. นายมนตรี พุกอิ่ม ชุมชนบ้านไทรย้อย 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
301. นายมนตรี พุกอิ่ม ชุมชนบ้านไทรย้อย 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
302. นายณัฐพล ศรีเมฆ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 40 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร นักกีฬา
303. นายพีระพล เทศเอม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 40 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
304. เด็กหญิงอริศรา เขียนกัน โรงเรียนบ้านเขาดิน 41 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร นักกีฬา
305. นายแรงชัย จุ้ยด้วง โรงเรียนบ้านเขาดิน 41 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
306. ด.ช.กฤตเมธ เชื้อพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 42 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร นักกีฬา
307. นายพีระพล เทศเอม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 42 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
308. เด็กหญิงจิรนันท์ จันทร์สงเคราะห์ ชุมชนบ้านไทรย้อย 43 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร นักกีฬา
309. นายพร้อมพงศ์ บุญรอด ชุมชนบ้านไทรย้อย 43 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
310. เด็กชายภูวดล วิชัยวงค์ โรงเรียนบ้านเขาดิน 44 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร นักกีฬา
311. นายแรงชัย จุ้ยด้วง โรงเรียนบ้านเขาดิน 44 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร ผู้ฝึกสอน
312. เด็กหญิงณัฏฐกานต์ บริบูรณ์ โรงเรียนบ้านเขาดิน 45 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร นักกีฬา
313. นายแรงชัย จุ้ยด้วง โรงเรียนบ้านเขาดิน 45 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร ผู้ฝึกสอน
314. เด็กชายณัฐภัทร คำจันดา โรงเรียนบ้านเขาดิน 46 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร นักกีฬา
315. นายแรงชัย จุ้ยด้วง โรงเรียนบ้านเขาดิน 46 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร ผู้ฝึกสอน
316. ด.ญ นิชาภา ทรัพย์ถนอม บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 47 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร นักกีฬา
317. นางสาว ทาริกา นนทพัฒน์ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 47 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร ผู้ฝึกสอน
318. ด.ช.อณุภาพ ยอยยิ้ม โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 48 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร นักกีฬา
319. นางสาว ทาริกา นนทพัฒน์ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 48 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร ผู้ฝึกสอน
320. นายวิมัจ จันทะไพร บ้านผาท่าพล 49 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร นักกีฬา
321. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย นฤพาน บ้านผาท่าพล 49 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร นักกีฬา
322. ด.ช.กฤตเมธ เชื้อพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
323. นายณัฐพล ศรีเมฆ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
324. ด.ช.พีรเดช บุญอ้น โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
325. ด.ช.ธนวัฒน์ เอี่ยมสอาด โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
326. นายพีระพล เทศเอม โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
327. เด็กหญิงอิสริยา คำสังวาลย์ บ้านพัฒนาดงน้อย 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
328. เด็กหญิงวรัญญา คำสังวาลย์ บ้านพัฒนาดงน้อย 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
329. เด็กหญิงดาวนิล พรมทา บ้านพัฒนาดงน้อย 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
330. เด็กหญิงสุพิชฌา ประดับบุตร บ้านพัฒนาดงน้อย 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
331. นายพิทักษ์พงศ์ หมื่นจันทร์ บ้านพัฒนาดงน้อย 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
332. นายธราเทพ มะลิซ้อน บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
333. นายธนากร แสงทอง บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
334. ด.ช ปริญญา อินนวล บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
335. ด.ช นนทกาญจน์ หลงขาว บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
336. นางสาวทาริกา นนทพัฒน์ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร ผู้ฝึกสอน
337. เด็กหญิงนันทิดา รักพงษ์ บ้านผาท่าพล 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
338. เด็กอนัญญา สังข์จีน บ้านผาท่าพล 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
339. เด็กหญิงชยุตรา ฟ้าคะนอง บ้านผาท่าพล 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
340. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย นฤพาน บ้านผาท่าพล 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
341. นายวิมัจ จันทะไพร บ้านผาท่าพล 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร ผู้ฝึกสอน
342. เด็กชายธีระนิษฐ์ ศรีแก้วเลิศสกุล โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 54 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร นักกีฬา
343. นายณัฐนนท์ หลิ่งเลย โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 54 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
344. เด็กหญิงปัญญ์นภัส ภักดีสุวรรณ์ บ้านพุกระโดน 55 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร นักกีฬา
345. นายอภิชิต วรรณะวงค์ บ้านพุกระโดน 55 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
346. เด็กชายศุภณัฐ ชฎาจิตร บ้านพุกระโดน 56 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร นักกีฬา
347. นายอภิชิต วรรณะวงค์ บ้านพุกระโดน 56 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
348. เด็กหญิงปัฐมาพร คัชมาตย์ โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 57 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร นักกีฬา
349. นางสาวณัฐนิช จุ้ยขำ โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 57 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional