ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57

รายชื่อนักกีฬาทั้งหมดของ วังทอง 5

# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน # รายการกีฬา ประเภท
1. เด็กชายศุภภณ อัศวภูมิ บ้านเข็ก 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
2. เด็กชายปรเมศวร์ หนุนครบุรี บ้านเข็ก 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
3. เด็กชายพิชตินันท์ ศิริบุตร บ้านเข็ก 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
4. เด็กชายพิชิตพล นุชประเสริฐ บ้านเข็ก 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
5. นางสาวสุวรรณรัตน์ เผยศิริ บ้านเข็ก 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
6. เด็กหญิงพลอยไพริณ ระดมสุข โรงเรียนบ้านสะเดา 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
7. เด็กหญิงสุรัสวดี พรมบุตร โรงเรียนบ้านสะเดา 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
8. เด็กหญิงกวินธิดา เลิศแตง โรงเรียนบ้านสะเดา 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
9. เด็กหญิงณสา หุ่นทอง โรงเรียนบ้านสะเดา 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
10. นางสาวพัชราภรณ์ อินทะรังษี โรงเรียนบ้านสะเดา 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
11. ด.ช.ธนากร อยู่ยา บ้านดงพลวง 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
12. ด.ช.มงคล อาสนะ บ้านดงพลวง 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
13. ด.ช.พลภัทร เวชการ บ้านดงพลวง 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
14. นางสาววารุณี ชื่นตะโก บ้านดงพลวง 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
15. เด็กหญิงวนิดา กองแสนแก้ว บ้านเข็ก 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
16. เด็กหญิงชนาพร อภิชัยเฉลิมวงศ์ บ้านเข็ก 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
17. เด็กหญิงศุกุลรัตน์ ศิริบุตร บ้านเข็ก 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
18. เด็กหญิงกัญญาวี พงษ์พานิช บ้านเข็ก 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
19. นางสาวกาญจนา พานทอง บ้านเข็ก 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
20. เด็กชายภูมินทร์ ดำรงกระโทก บ้านเข็ก 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
21. เด็กชายจิรทีปต์ ทัศนกาลจน์ บ้านเข็ก 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
22. เด็กชายภูธเนศ ทองใบ บ้านเข็ก 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
23. เด็กชายไกรวิชญ์ พงษ์พานิช บ้านเข็ก 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
24. นางสาวอมรรัตน์ สามโพธิ์ศรี บ้านเข็ก 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
25. เด็กหญิงณัชญา ภักดี บ้านเข็ก 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
26. เด็กหญิงศิรินภา นามบุญลือ บ้านเข็ก 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
27. เด็กหญิงมณฑาทิพย์ โรจน์บุญถึง บ้านเข็ก 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
28. เด็กหญิงพรพิมล นุชเฉย บ้านเข็ก 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
29. นางสาวอมรรัตน์ สามโพธิ์ศรี บ้านเข็ก 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
30. เด็กชายญาณเดช ชัยโย โรงเรียนบ้านแม่ระกา 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
31. เด็กชายนิพัฒน์ ขำแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ระกา 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
32. เด็กชายจีรทิปต์ ทัศนกาลจน์ โรงเรียนบ้านเข็ก 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
33. เด็กชายพิพัฒน์ นามบุญลือ โรงเรียนบ้านเข็ก 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
34. เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญอ้น โรงเรียนบ้านคลองเมือง 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
35. เด็กชายณัฐวุฒิ ชะมังกลาง โรงเรียนบ้านคลองเมือง 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
36. เด็กชายนัทธวัฒน์ นาคงาม โรงเรียนวัดวังพิกุล 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
37. เด็กชายนราเทพ ทองสุข โรงเรียนวัดวังพิกุล 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
38. เด็กชายภัทรพล คดมาก โรงเรียนวัดวังพิกุล 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
39. เด็กชายธรรมรัตน์ จันทนา โรงเรียนวัดวังพิกุล 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
40. เด็กชายชัยพัชร์ แสงอ่วม โรงเรียนวัดวังพิกุล 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
41. เด็กชายจอดาดา - โรงเรียนวัดวังพิกุล 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
42. นายสมพงษ์ คงถนอม โรงเรียนวัดวังพิกุล 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
43. นางสุรีรัตน์ หลำชาวนา โรงเรียนวัดวังพิกุล 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
44. นางสาวพรรษา เผ่าคนชม โรงเรียนวัดวังพิกุล 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
45. เด็กหญิงจิราภา อั้นใจใหญ่ โรงเรียนวัดวังพิกุล 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
46. เด็กหญิงภัทรปภา ยอยยิ้ม โรงเรียนวัดวังพิกุล 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
47. เด็กหญิงจิตตินันท์ นวนสูงเนิน โรงเรียนวัดวังพิกุล 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
48. เด็กหญิงจิตตานันท์ นวนสูงเนิน โรงเรียนวัดวังพิกุล 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
49. เด็กหญิงกสิณา อินทับ โรงเรียนวัดวังพิกุล 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
50. เด็กหญิงปนัดดา ไกรนารถ โรงเรียนบ้านคลองเมือง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
51. เด็กหญิงธนธรณ์ ฉัตรไทย โรงเรียนบ้านคลองเมือง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
52. เด็กหญิงชลลดา หินแก่น โรงเรียนบ้านคลองเมือง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
53. เด็กหญิงนภัสรา ผิววันดี โรงเรียนบ้านคลองเมือง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
54. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บุญมา โรงเรียนบ้านคลองเมือง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
55. เด็กหญิงนันทิตา ปานสรวง โรงเรียนบ้านคลองเมือง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
56. เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีสมัย โรงเรียนวัดวังพิกุล 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
57. นางสาวพรรษา เผ่าคนชม โรงเรียนวัดวังพิกุล 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
58. นายสมพงษ์ คงถนอม โรงเรียนวัดวังพิกุล 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
59. นางสุรีรัตน์ หลำชาวนา โรงเรียนวัดวังพิกุล 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
60. ด.ช.พานนิวัฒน์ รสจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
61. ด.ช.ภูวดล เสารี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
62. ด.ช.พงศพัก เนืองเสน โรงเรียนบ้านแม่ระกา 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
63. ด.ช.จีรภัทร อุ๋ยตระกูล โรงเรียนบ้านแม่ระกา 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
64. ด.ช.พิษณุพงศ์ จักจังหรีด โรงเรียนบ้านแม่ระกา 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
65. ด.ช.สุพัฒน์ นกพ่วง โรงเรียนบ้านแม่ระกา 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
66. ด.ช.นฤชัย ไหลครบุรี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
67. ด.ช.ภูรินทร์ ชัยโย โรงเรียนบ้านแม่ระกา 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
68. ด.ช.กมลรัฐ เล็กกระโทก โรงเรียนบ้านแม่ระกา 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
69. ด.ช.กันทรากร แก้วเกิด โรงเรียนบ้านแม่ระกา 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
70. ด.ช.กษิภัท พัทมณี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
71. ด.ช.ไตรวิทย์ งามกระโทก โรงเรียนบ้านแม่ระกา 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
72. นายวัชระ มาลี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
73. นายสุธิชัย เหมยอ้าย โรงเรียนบ้านแม่ระกา 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
74. นายไพรทูล ปั้นแสง โรงเรียนบ้านแม่ระกา 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
75. นายกรรชัย หุนกระโทก โรงเรียนบ้านแม่ระกา 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
76. เด็กหญิงจันทิมา เที่ยงเกษม โรงเรียนบ้านแม่ระกา 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
77. เด็กหญิงกัญญาณัฐ สีหาราช โรงเรียนบ้านแม่ระกา 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
78. เด็กหญิงพัชรพร อ่อนพรมราช โรงเรียนบ้านแม่ระกา 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
79. นางสาวสุชาดา การะเกตุ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
80. เด็กหญิงมาลิตา พิมโพธิ์ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
81. เด็กหญิงชลลดา ระวังชน โรงเรียนบ้านแม่ระกา 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
82. เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสนตระกูล โรงเรียนบ้านแม่ระกา 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
83. เด็กหญิงรติมาพร แก่นสันเทียะ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
84. เด็กหญิงปาริชาติ ชัยโย โรงเรียนบ้านแม่ระกา 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
85. เด็กหญิงอรุณรัตน์ อุมา โรงเรียนบ้านแม่ระกา 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
86. เด็กหญิงชญานิศวร์ ศรีประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
87. เด็กหญิงชลธิชา ตึกสูงเนิน โรงเรียนบ้านแม่ระกา 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
88. นายวัชระ มาลี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
89. นายสุธิชัย เหมยอ้าย โรงเรียนบ้านแม่ระกา 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
90. นายกิ่งดาว บุญเตาอิฐ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
91. นายบุรินทร์ หนูดี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
92. เด็กชายศุภกานต์ เดชห้วยไผ่ โรงเรียนบ้านเจริญผล 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
93. เด็กชายณัฐวัฒตร จารุเพ็ง โรงเรียนบ้านสะเดา 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
94. เด็กชายอภิชา ทรายทอง โรงเรียนบ้านหนองพระ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
95. เด็กชายมนตรี อารีกุล โรงเรียนบ้านหนองพระ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
96. เด็กชายวชิราวุฒิ สีแสน โรงเรียนบ้านหนองพระ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
97. เด็กชายอนุชา จันนาค โรงเรียนบ้านหนองพระ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
98. เด็กชายธนวิชญ์ บุญเพิ่ม โรงเรียนบ้านหนองพระ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
99. เด็กชายทัศนัย ทับทิมทอง โรงเรียนบ้านหนองพระ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
100. เด็กชายณัฐพล เรืองศรี โรงเรียนบ้านหนองพระ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
101. นายแมน ไกรสอน โรงเรียนบ้านหนองพระ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
102. นางสาวสุภารักษ์ จิณะกับ โรงเรียนบ้านหนองพระ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
103. นางสาวณัฐชยา ศรีรัตนสุข โรงเรียนบ้านหนองพระ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
104. นางสาวนิศารัตน์ ชมเทศ โรงเรียนบ้านหนองพระ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
105. นางอัญชลี เทศแก้ว โรงเรียนบ้านหนองพระ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
106. นายสุธี อินมั่น โรงเรียนบ้านหนองพระ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
107. เด็กหญิงนันทิชา ผามั่น โรงเรียนบ้านเจริญผล 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
108. เด็กหญิงนันทพร ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านเจริญผล 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
109. เด็กหญิงพิชญาภา ทองคำนุช โรงเรียนบ้านเจริญผล 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
110. เด็กหญิงขวัญข้าว ทองอิ่ม โรงเรียนบ้านหนองพระ 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
111. เด็กหญิงชนากานต์ เดชห้วยไผ่ โรงเรียนบ้านเจริญผล 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
112. เด็กหญิงรมิตา มหานาม โรงเรียนบ้านหนองพระ 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
113. เด็กหญิงวันวิสาข์ สละริม โรงเรียนบ้านเจริญผล 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
114. เด็กหญิงจามิกร ชุมสมาน โรงเรียนบ้านหนองพระ 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
115. เด็กหญิงรุ่งนภา เชื้อเพชร โรงเรียนบ้านเจริญผล 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
116. นางอารีรัตน์ อินวิเชียร โรงเรียนบ้านเจริญผล 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
117. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีทรัพย์ โรงเรียนบ้านเจริญผล 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
118. นางสาวลดาภรณ์ จันทะยาง โรงเรียนบ้านเจริญผล 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
119. เด็กชายพิษณุ พลูทวี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
120. เด็กชายอนุภัทร แหนมครบุรี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
121. เด็กชายไกรนุวัฒน์ หาญสูงเนิน โรงเรียนบ้านแม่ระกา 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
122. นายกันทรากร แก้วเกิด โรงเรียนบ้านแม่ระกา 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
123. เด็กชายพีรพัฒน์ พรชาวนา โรงเรียนบ้านแม่ระกา 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
124. เด็กชายสรพงษ์ ลิลาด โรงเรียนบ้านแม่ระกา 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
125. เด็กชายไตรวิทย์ งามกระโทก โรงเรียนบ้านแม่ระกา 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
126. เด็กชายเขมทัต ดาเดช โรงเรียนบ้านแม่ระกา 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
127. เด็กชายนฤชัย ไหลครบุรี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
128. เด็กชายสุริยา เกลี้ยงโท้ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
129. เด็กชายวรินทร พัดมณี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
130. เด็กชายภูวดล เสารี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
131. นางสาวณันทนา เจียมแท้ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
132. นายปฎิณญา ทองรุ่ง โรงเรียนบ้านแม่ระกา 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
133. นางแจ่มศิริ ประสานสมบัติ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
134. เด็กหญิงปุณณภา ยุพารุ่งคุณ บ้านเข็ก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
135. เด็กหญิงรัตติการณ์ เศษท้าว บ้านเข็ก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
136. เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้ววังสาร บ้านเข็ก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
137. เด็กหญิงพรพิมล นุชเฉย บ้านเข็ก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
138. เด็กหญิงกรรณิกา นุชเฉย บ้านเข็ก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
139. เด็กหญิงเบญจลักษณ์ อุยเอก บ้านเข็ก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
140. เด็กหญิงศศิวรรณ ทองพูล บ้านเข็ก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
141. เด็กหญิงศิรินภา นามบุญลือ บ้านเข็ก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
142. เด็กหญิงวรัชญาพร นุชประเสริฐ บ้านเข็ก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
143. เด็กหญิงจารุมน เนืองเสน บ้านเข็ก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
144. เด็กหญิงสุทธิกาญจน์ ดวงจิต บ้านเข็ก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
145. นายจักรพันธ์ บินขุนทด บ้านเข็ก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
146. นายณัฐนนท์ แย้มทับ บ้านเข็ก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
147. เด็กชายณัฐวัฒตร จารุเพ็ง โรงเรียนบ้านสะเดา 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
148. เด็กชายณัฐพล เรืองศรี โรงเรียนบ้านหนองพระ 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
149. เด็กชายอนุชา จันนาค โรงเรียนบ้านหนองพระ 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
150. เด็กชายธนวิชญ์ บุญเพิ่ม โรงเรียนบ้านหนองพระ 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
151. เด็กชายทัศนัย ทับทิมทอง โรงเรียนบ้านหนองพระ 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
152. นายสุธี อินมั่น โรงเรียนบ้านหนองพระ 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
153. นางสาวนิศารัตน์ ชมเทศ โรงเรียนบ้านหนองพระ 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
154. เด็กหญิงกสิณา อินทับ โรงเรียนวัดวังพิกุล 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
155. เด็กหญิงจิราภา อั้นใจใหญ่ โรงเรียนวัดวังพิกุล 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
156. เด็กหญิงภัทรปภา ยอยยิ้ม โรงเรียนวัดวังพิกุล 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
157. เด็กหญิงจิตตินันท์ นวนสูงเนิน โรงเรียนวัดวังพิกุล 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
158. เด็กหญิงจิตตานันท์ นวนสูงเนิน โรงเรียนวัดวังพิกุล 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
159. นางสุรีรัตน์ หลำชาวนา โรงเรียนวัดวังพิกุล 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
160. นางปาริชาติ บุญทา โรงเรียนวัดวังพิกุล 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
161. เด็กชายสุทิพงษ์ โชติบ้านขาม โรงเรียนบ้านแม่ระกา 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
162. เด็กชายนฤชัย ไหลครบุรี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
163. นายสุริยา เกลี้ยงโท้ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
164. นายภูวดล เสารี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
165. นายกันทรากร แก้วเกิด โรงเรียนบ้านแม่ระกา 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
166. นางวรรณภา พุทธสอน โรงเรียนบ้านแม่ระกา 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
167. นายธีรวัต เจนพรมราช โรงเรียนบ้านแม่ระกา 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
168. นางสาวจริยา นิลแสง โรงเรียนบ้านแม่ระกา 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
169. นางสาวณัฐชนันท์ สวัสดี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
170. นางสาวจิราพร เกษตรณ์ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
171. เด็กหญิงลลิตา ไชยวุฒิ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
172. นางสาวเกษมณี แผ้วกิ่ง โรงเรียนบ้านแม่ระกา 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
173. นายธีรวัต เจนพรมราช โรงเรียนบ้านแม่ระกา 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
174. นางสาวศรัณยา นันท์ศิลิ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
175. เด็กหญิงสิรินทรา สุวรรณโต โรงเรียนบ้านแม่ระกา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
176. เด็กชายณัฐวุฒิ ยุติธรรม โรงเรียนบ้านแม่ระกา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
177. เด็กชายวชิราวุฒิ หอมกลิ่น โรงเรียนบ้านแม่ระกา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
178. เด็กชายพีรชัช ยศปัญญา โรงเรียนบ้านแม่ระกา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
179. เด็กชายกลวัชร ตันต่อมแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ระกา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
180. เด็กชายกฤติพงศ์ ธัมโคตร์ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
181. เด็กหญิงพิชญา รวมญาติ โรงเรียนบ้านเข็ก 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
182. เด็กชายพิชญ์ชาภัทร เกษวงษ์ โรงเรียนบ้านเข็ก 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
183. เด็กชายสุทธิพงษ์ ฟักทองอ่อน โรงเรียนบ้านเข็ก 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
184. เด็กหญิงปานรวี วิลัยพฤกษ์ โรงเรียนบ้านดงพลวง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
185. เด็กหญิงวริศรา ศรีบุญเทียม โรงเรียนบ้านแม่ระกา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
186. เด็กชายปรีชา แสงอรุณ โรงเรียนบ้านดงพลวง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
187. นายกรรชัย หุนกระโทก โรงเรียนบ้านแม่ระกา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
188. นายบุรินทร์ หนูดี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
189. นายวัชระ มาลี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
190. นางสาววรรณวิสา ทองเพียร โรงเรียนบ้านแม่ระกา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
191. นางอารีรัตน์ เปล่งขำ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
192. นายนิกร บางศรี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
193. เด็กชายคณิศร แช่มช้อย โรงเรียนบ้านแม่ระกา 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
194. เด็กชายนัทธวัฒน์ นาคงาม โรงเรียนวัดวังพิกุล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
195. เด็กชายพิพัฒน์ นามบุญลือ โรงเรียนบ้านเข็ก 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
196. เด็กชายนราเทพ ทองสุข โรงเรียนวัดวังพิกุล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
197. เด็กชายจีรทิปต์ ทัศนกาลจน์ โรงเรียนบ้านเข็ก 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
198. เด็กชายภัทรพล คดมาก โรงเรียนวัดวังพิกุล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
199. เด็กชายชัยพัชร์ แสงอ่วม โรงเรียนวัดวังพิกุล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
200. เด็กชายชรินทร อ่ำเจริญ โรงเรียนบ้านคลองเมือง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
201. เด็กชายธนภัทร ศรีดี โรงเรียนวัดวังพิกุล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
202. เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญอ้น โรงเรียนบ้านคลองเมือง 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
203. เด็กชายจอดาดา - โรงเรียนวัดวังพิกุล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
204. เด็กชายภูวณัตถ์ จินดาเฟือง โรงเรียนวัดวังพิกุล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
205. เด็กชายทัศตพล สระทองย้อย โรงเรียนวัดวังพิกุล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
206. เด็กชายศุภวิชญ์ สุวโรจน์รุ่งเรืองกิจ โรงเรียนวัดวังพิกุล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
207. เด็กชายญาณเดช ชัยโย โรงเรียนบ้านแม่ระกา 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
208. เด็กชายวรเมธ มีไผ่ขอ โรงเรียนวัดวังพิกุล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
209. เด็กชายนิพัฒน์ ขำแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ระกา 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
210. เด็กชายธรรมรัตน์ จันทนา โรงเรียนวัดวังพิกุล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
211. นายสมพงษ์ คงถนอม โรงเรียนวัดวังพิกุล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
212. นางสุรีรัตน์ หลำชาวนา โรงเรียนวัดวังพิกุล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
213. นางสาววราภรณ์ วังเย็น โรงเรียนวัดวังพิกุล 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
214. เด็กหญิงธนธรณ์ ฉัตรไทย โรงเรียนบ้านคลองเมือง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
215. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ตังดอน โรงเรียนวัดวังพิกุล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
216. เด็กหญิงชลลดา หินแก่น โรงเรียนบ้านคลองเมือง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
217. เด็กหญิงอริยา อ่ำสนิท โรงเรียนวัดวังพิกุล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
218. เด็กหญิงนภัสรา ผิววันดี โรงเรียนบ้านคลองเมือง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
219. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บุญมา โรงเรียนบ้านคลองเมือง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
220. เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีสมัย โรงเรียนวัดวังพิกุล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
221. เด็กหญิงปนัดดา ไกรนารถ โรงเรียนบ้านคลองเมือง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
222. เด็กหญิงจิตตานันท์ นวนสูงเนิน โรงเรียนวัดวังพิกุล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
223. เด็กหญิงนาธิสา ภักดีโต โรงเรียนวัดวังพิกุล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
224. เด็กหญิงกสิณา อินทับ โรงเรียนวัดวังพิกุล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
225. เด็กหญิงวันวิษา แก้วจำปา โรงเรียนวัดวังพิกุล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
226. เด็กหญิงจิราภา อั้นใจใหญ่ โรงเรียนวัดวังพิกุล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
227. เด็กหญิงภัทรปภา ยอยยิ้ม โรงเรียนวัดวังพิกุล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
228. เด็กหญิงจิตตินันท์ นวนสูงเนิน โรงเรียนวัดวังพิกุล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
229. นายสมพงษ์ คงถนอม โรงเรียนวัดวังพิกุล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
230. นางสาวพรรษา เผ่าคนชม โรงเรียนวัดวังพิกุล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
231. นางสุรีรัตน์ หลำชาวนา โรงเรียนวัดวังพิกุล 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
232. ด.ช.จักรี จุฑานิตย์ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
233. ด.ช.พงศภัค เนืองเสน โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
234. ด.ช.นำชัย สนธิรัตน์ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
235. ด.ช.พิษณุพงศ์ จักจังหรีด โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
236. ด.ช.สุพัฒน์ นกพ่วง โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
237. ด.ช.นฤชัย ไหลครบุรี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
238. ด.ช.ไกรวิชญ์ หาญสูงเนิน โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
239. ด.ช.กมลรัฐ เล็กกระโทก โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
240. ด.ช.กันทรากร แก้วเกิด โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
241. ด.ช.กษิภัท พัทมณี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
242. ด.ช.ไตรวิทย์ งามกระโทก โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
243. ด.ช.เขมทัต ดาเดช โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
244. ด.ช.พานนิวัฒน์ รสจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
245. ด.ช.จีรภัทร อุ๋ยตระกูล โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
246. ด.ช.ภูวดล เสารี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
247. ด.ช.วรินทร พัดมณี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
248. นายสุธิชัย เหมยอ้าย โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
249. นายไพรทูล ปั้นแสง โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
250. นายกรรชัย หุนกระโทก โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
251. นายวัชระ มาลี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
252. ด.ญ.จันทิมา เที่ยงเกษม โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
253. ด.ญ.กัญญาณัฐ สีหาราช โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
254. ด.ญ.พัชรพร อ่อนพรมราช โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
255. ด.ญ. ปาริชาติ ชัยโย โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
256. ด.ญ.กัญญา ภู่คราม โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
257. ด.ญ.ชลลดา ระวังชน โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
258. ด.ญ.ฟ้าใส กลึกสูงเนิน โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
259. ด.ญ.รติมาพร แก่นสันเทียะ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
260. ด.ญ.เฉลิมขวัญ คัดครบุรี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
261. ด.ญ.อรุณรัตน์ อุมา โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
262. ด.ญ.ชญานิศวร์ ศรีประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
263. ด.ญ.ชลธิชา ตึกสูงเนิน โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
264. น.ส.สุชาดา การะเกตุ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
265. ด.ญ.พรนัชชา ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
266. ด.ญ.กัญญณัฐ แสนตระกูล โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
267. ด.ญ.มาลิตา พิมโพธิ์ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
268. นายสุธิชัย เหมยอ้าย โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
269. นายวัชระ มาลี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
270. นายกิ่งดาว บุญเตาอิฐ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
271. นายบุรินทร์ หนูดี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
272. เด็กชายณัฐพล มีสุข บ้านเข็ก 24 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร นักกีฬา
273. นางสาววัชรี ปานคะเชนทร์ บ้านเข็ก 24 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร ผู้ฝึกสอน
274. เด็กหญิงจีราพร เกลี้ยงกลาง บ้านเจริญผล 25 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร นักกีฬา
275. นางสาวศิริพร ลำพึงคิด บ้านเจริญผล 25 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร ผู้ฝึกสอน
276. เด็กชายชนะชน วงค์วุฒิ บ้านเข็ก 26 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร นักกีฬา
277. นางสาววัชรี ปานคะเชนทร์ บ้านเข็ก 26 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
278. เด็กหญิงกนกรัตน์ สระทองย้อย โรงเรียนวัดวังพิกุล 27 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร นักกีฬา
279. นางสาวอภิญญา วงศ์พยอม โรงเรียนวัดวังพิกุล 27 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
280. เด็กชายอัครนันท์ ศรีฟอง บ้านเข็ก 28 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร นักกีฬา
281. นางสาวฉลองขวัญ หวังภู่ บ้านเข็ก 28 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
282. ด.ญ.จันธิมาพรสิริ ใจดี โรงเรียนบ้านแม่ระกา 29 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร นักกีฬา
283. นายสุธิชัย เหมยอ้าย โรงเรียนบ้านแม่ระกา 29 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
284. เด็กชายวรวุทธ จาดยางโทน บ้านเข็ก 30 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร นักกีฬา
285. นางสาวสุวรรณรัตน์ เผยศิริ บ้านเข็ก 30 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
286. เด็กหญิงกันต์ฤทัย สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองพระ 31 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร นักกีฬา
287. นางสาวณัฐชยา ศรีรัตนสุข โรงเรียนบ้านหนองพระ 31 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
288. เด็กชายศุภภณ อัศวภูมิ บ้านเข็ก 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
289. เด็กชายณัฐพงษ์ สมงาม บ้านเข็ก 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
290. เด็กชายพิชิตพล นุชประเสริฐ บ้านเข็ก 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
291. เด็กชายพิชตินันท์ ศิริบุตร บ้านเข็ก 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
292. เด็กชายธเนศ มีสัตย์ บ้านเข็ก 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
293. นางสาวสุวรรณรัตน์ เผยศิริ บ้านเข็ก 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร ผู้ฝึกสอน
294. ด.ญ.ลักษณ์นารา สมยาประเสริฐ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
295. ด.ญ.พลอยไพลิน การะเกตุ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
296. ด.ญ.พิมพ์ลดา ศรีเจริญ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
297. ด.ญ.เพ็ญพรรษา จันทร์สิงห์ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
298. ด.ญ.ฑิฆัมพร จอมมาลัย โรงเรียนบ้านแม่ระกา 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
299. นายสุธิชัย เหมยอ้าย โรงเรียนบ้านแม่ระกา 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร ผู้ฝึกสอน
300. เด็กชายไตรวิชญ์ บัวแก้ว บ้านเจริญผล 34 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร นักกีฬา
301. นายสุราษฎร์ ใจขัน บ้านเจริญผล 34 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
302. เด็กหญิงธีวราภรณ์ พุทธสอน โรงเรียนบ้านสะเดา 35 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร นักกีฬา
303. นายจตุพล ทวีศักดิ์สิงห์ โรงเรียนบ้านสะเดา 35 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
304. เด็กชายสุรเชษฐ์ น้อยเหลา โรงเรียนวัดวังพิกุล 36 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร นักกีฬา
305. นางสุรีรัตน์ หลำชาวนา โรงเรียนวัดวังพิกุล 36 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
306. เด็กหญิงขวัญข้าว ทองอิ่ม โรงเรียนบ้านหนองพระ 37 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร นักกีฬา
307. นางสาวสุภารักษ์ จิณะกับ โรงเรียนบ้านหนองพระ 37 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
308. เด็กชายเจษฏา เสือสะเดา โรงเรียนบ้านสะเดา 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
309. เด็กชายพีรศักดิ์ ศรีทัด โรงเรียนบ้านสะเดา 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
310. ด.ช.ชัยภัทร หลากจิตต์ โรงเรียนบ้านสะเดา 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
311. เด็กชายณัฐวัตร จารุเพ็ง โรงเรียนบ้านสะเดา 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
312. นายปัญญา นุชรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านสะเดา 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
313. ด.ญ.ญาณินท์ โสวัตร์ บ้านเข็ก 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
314. เด็กหญิงวราวรรณ จาดยางโทน บ้านเข็ก 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
315. เด็กหญิงวันสิริ หวยสูงเนิน บ้านเข็ก 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
316. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ เพ็งบ้านไร่ บ้านเข็ก 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
317. นางสาวกาญจนา พานทอง บ้านเข็ก 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
318. เด็กชายณัฐภูมิ ข่มอารมย์ บ้านเข็ก 40 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร นักกีฬา
319. นายณัฐนนท์ แย้มทับ บ้านเข็ก 40 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
320. เด็กหญิงนาตาฌา เอมอิ่ม บ้านเจริญผล 41 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร นักกีฬา
321. นายสุราษฎร์ ใจขัน บ้านเจริญผล 41 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
322. เด็กชายณัฐพัฒน์ ประสงค์ บ้านเข็ก 42 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร นักกีฬา
323. นางสาวสุภารัตน์ คำมูลตา บ้านเข็ก 42 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
324. เด็กหญิงจารุมน เนืองเสน บ้านเข็ก 43 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร นักกีฬา
325. นายณัฐนนท์ แย้มทับ บ้านเข็ก 43 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
326. เด็กชายกิตติภัทร แก้วสระแสน บ้านเข็ก 44 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร นักกีฬา
327. นางสาวสุภารัตน์ คำมูลตา บ้านเข็ก 44 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร ผู้ฝึกสอน
328. เด็กหญิงกรรณิกา นุชเฉย บ้านเข็ก 45 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร นักกีฬา
329. นางสาวชิดชนก ไชยงามเมือง บ้านเข็ก 45 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร ผู้ฝึกสอน
330. เด็กชายนัฐนนท์ ภูษา บ้านเข็ก 46 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร นักกีฬา
331. นางสาวชิดชนก ไชยงามเมือง บ้านเข็ก 46 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร ผู้ฝึกสอน
332. เด็กชายเสกสิทธิ์ พันธ์สวัสดิ์ บ้านเจริญผล 48 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร นักกีฬา
333. นายสุราษฎร์ ใจขัน บ้านเจริญผล 48 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร ผู้ฝึกสอน
334. ด.ช.นิพิฐพนธ์ อินทร์สะอาด บ้านเข็ก 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
335. เด็กชายณัฐภูมิ ข่มอารมณ์ บ้านเข็ก 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
336. เด็กชายวุฒิภัทร เหลืองอ่อน บ้านเข็ก 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
337. เด็กชายณัฐพัฒน์ ประสงค์ บ้านเข็ก 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
338. นางสาวจินตพร โนจักร บ้านเข็ก 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
339. เด็กหญิงกรรณิกา นุชเฉย บ้านเข็ก 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
340. เด็กหญิงศศิวรรณ ทองพูล บ้านเข็ก 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
341. เด็กหญิงรัตติการณ์ เศษท้าว บ้านเข็ก 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
342. เด็กหญิงจารุมน เนืองเสน บ้านเข็ก 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
343. นางสาวสุภารัตน์ คำมูลตา บ้านเข็ก 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
344. เด็กชายจักรกฤษณ์ ไวยธัญการ บ้านเจริญผล 54 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร นักกีฬา
345. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วง บ้านเจริญผล 54 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
346. ด.ญ.เพ็ญพรรษา จันทร์สิงห์ โรงเรียนบ้านแม่ระกา 55 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร นักกีฬา
347. นายสุธิชัย เหมยอ้าย โรงเรียนบ้านแม่ระกา 55 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
348. เด็กชายณัฐภัทร พุทธายะ บ้านเจริญผล 56 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร นักกีฬา
349. นางสาวพิมพ์พัน คุชช่วง บ้านเจริญผล 56 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
350. เด็กหญิงไอรินลดา เลี่ยมเพชร โรงเรียนวัดดงข่อย 57 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร นักกีฬา
351. นายเอกภาพ แกล้วกสิกิจ โรงเรียนวัดดงข่อย 57 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional