ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57

รายชื่อนักกีฬาทั้งหมดของ วังทอง 1

# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน # รายการกีฬา ประเภท
1. เด็กชายภาคภูมิ พรสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
2. เด็กชายวรเมธ ขุนทอง โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
3. เด็กชายณัฐพงษ์ สิงคำ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
4. เด็กชายพัทธนันท์ ผลประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
5. นางสาวสุวรรณา แซกรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
6. ด.ญ.ภัทรกัญญา สิงห์รักษ์ ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
7. ด.ญ.สุกัญญา ทรงสวัสดิ์วงค์ ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
8. ด.ญ.พัชรีญา อ่วมแจง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
9. ด.ญ.วริสรา สิงรักษ์ ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
10. นางสาวเบญจมาศ ใจวัง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
11. เด็กชายนาวา เจสะขา โรงเรียนบ้านหนองปรือ 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
12. เด็กชายศรัทธา ปัญญาบาล โรงเรียนบ้านหนองปรือ 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
13. เด็กชายชยทัต ธันยะ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
14. เด็กชายวายุ สิงคำ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
15. นายพงษ์นพวัฒน์ ทองนพคุณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
16. เด็กหญิงนภาภรณ์ คำมี โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
17. เด็กหญิงปรัศนี ขาลอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
18. เด็กหญิงพิมพ์พิสาข์ มาไชยนาม โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
19. เด็กหญิงสาธิตา เลิศอุดม โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
20. นายอรรถพล กล้าวิกรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
21. เด็กชายเพชรรัตน์ สุดใจ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
22. เด็กชายไพสิฐ ชวนชม โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
23. เด็กชายจักรกฤษ มีช้อย โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
24. เด็กชายศุภสิทธิ์ ดวงอุดมทรัพย์ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
25. เด็กชายศรพิพัฒน์ ขัดติวงศ์ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
26. นางสาวชนิตา อักษร ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
27. ด.ญ.วิมลสิริ เอี่ยมสวัสดิ์ ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
28. ด.ญ.ปัทมพร คำเขียว ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
29. ด.ญ.นันท์นภัส สายบุญเรือง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
30. นางสาวคงขวัญ โทลา ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
31. เด็กชายอดิเทพ หลักหาญ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
32. เด็กชายนัทธวัฒน์ ทองจันทร์ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
33. เด็กชายวรวิทย์ แสงศรี โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
34. เด็กชายวุฒิศักดิ์ มีกันหา โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
35. เด็กชายวัชรพล สุพรรณสาร โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
36. เด็กชายตะวันฉาย โชติกมาศ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
37. เด็กชายพิษณุ เลิศพลอย โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
38. เด็กชายชนะพล จันทาบ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
39. เด็กชายพิรพงษ์ มุจพันธ์ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
40. เด็กชายจิรภาส จันทร โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
41. เด็กชายธนพล คงสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
42. เด็กชายพีระเดช ตาลสอน โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
43. เด็กชายประทีป มูระคา โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
44. เด็กชายธันวา อ่ำเกิด โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
45. เด็กชายพุฒินันท์ ประสม โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
46. นายทองสุข เทียมราช โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
47. เด็กหญิงอมรวรรณ ปืนขุนทด โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
48. เด็กหญิงศศิประภา เหลือบแล โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
49. เด็กหญิงกัลยารัตน์ ใจสบาย โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
50. เด็กหญิงเจนจิรา ศรีสุวรรณ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
51. เด็กหญิงสุวีรยา นวลจีน โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
52. เด็กหญิงกนกพร ทัศนา โรงเรียนบ้านหนองปรือ 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
53. เด็กหญิงปาณิสรา สงวนสิน โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
54. เด็กหญิงกาญจนา จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านป่าขนุน 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
55. เด็กหญิงดาริน โรงเรียนบ้านป่าขนุน 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
56. เด็กหญิงญาณิศา จูชาวนา โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
57. นายถนอมพันธ์ ฝั้นจันทร์ตา โรงเรียนบ้านป่าขนุน 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
58. นางสาวตันหยง นาคจรูญ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
59. นายณัฐพล จันแสน โรงเรียนบ้านน้ำริน 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
60. นายพีรพัฒน์ ทาแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำริน 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
61. นายณัฐวุฒิ สุขเสน โรงเรียนบ้านน้ำริน 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
62. ด.ช.ภูวดล นะมิตร โรงเรียนบ้านน้ำริน 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
63. ด.ช.วิทยา จันทร์คูณ โรงเรียนบ้านน้ำริน 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
64. ด.ช.เกียรติศักดิ์ เกษาเเสง โรงเรียนบ้านน้ำริน 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
65. ด.ช.ทรงพล วังคีรี โรงเรียนบ้านน้ำริน 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
66. ด.ช.ธนกร ป้านภูมิ โรงเรียนบ้านน้ำริน 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
67. ด.ช.โชคดี เอื้องสัจจะ โรงเรียนบ้านน้ำริน 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
68. ด.ช.อภิสิทธิ์ เบ้าอาสา โรงเรียนบ้านน้ำริน 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
69. ด.ช.สุพจน์ โทจำปา โรงเรียนบ้านน้ำริน 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
70. นายพัฒธพล ฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านน้ำริน 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
71. ด.ญ.วรรณิศา จันคีรี โรงเรียนบ้านน้ำริน 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
72. ด.ญ.ณัฐธิดา เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบ้านน้ำริน 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
73. ด.ญ.ฟ้าใส คำพวง โรงเรียนบ้านน้ำริน 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
74. ด.ญ.ศศิวรรณ ฉายสุวรรณ โรงเรียนบ้านน้ำริน 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
75. ด.ญ.ปรีญยฎา บุญแต่ง โรงเรียนบ้านน้ำริน 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
76. ด.ญ.อรกัญญา ก้อนเพียง โรงเรียนบ้านน้ำริน 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
77. ด.ญ.กนิษบา ใจลิน โรงเรียนบ้านน้ำริน 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
78. น.ส.กมลชนก ศรีมนทา โรงเรียนบ้านน้ำริน 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
79. น.ส.สุกัลยาณี จันทร์แดง โรงเรียนบ้านน้ำริน 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
80. น.ส.วริศรา ตลึงเพชร โรงเรียนบ้านน้ำริน 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
81. นายประกาย ชัยวงค์ โรงเรียนบ้านน้ำริน 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
82. นายอ๓ิชาติ เอี่ยมสงคราม โรงเรียนบ้านน้ำริน 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
83. เด็กชายภูมิกร อะโนศรี โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
84. เด็กชายสรวิศ แก้วทองดี โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
85. เด็กชายณัฐพนธ์ เข็มทอง โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
86. เด็กชายยุทธศักดิ์ คุณพลอย โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
87. เด็กชายธีรภัทร เฉยสอน โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
88. เด็กชายธนาศร พันธ์กลาง โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
89. เด็กชายธวัชชัย คำอิน โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
90. เด็กชายพิชญะ เหลาท้าว โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
91. นางสาวสุธินี สาลี โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
92. นางสาวกุลจิรา สินทา โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
93. นางสาวพิชญาพร แจงทอง โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
94. นายอรรถชัย นันตะวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
95. เด็กหญิงปลายฟ้า โพทะจันทร์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
96. เด็กหญิงศศิวิมล สาดา โรงเรียนบ้านซำหวาย 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
97. เด็กหญิงปาปาพิว โรงเรียนบ้านซำหวาย 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
98. เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุวรรณสน โรงเรียนชุมชน ๑๕ บ้านเนินสว่าง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
99. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สีฟอง โรงเรียนชุมชน ๑๕ บ้านเนินสว่าง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
100. เด็กหญิงทิพย์ลาวัลย์ ระหงษ์ โรงเรียนชุมชน ๑๕ บ้านเนินสว่าง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
101. เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์ กุลเจริญ โรงเรียนชุมชน ๑๕ บ้านเนินสว่าง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
102. เด็กหญิงกมลนิตย์ สีบุ โรงเรียนชุมชน ๑๕ บ้านเนินสว่าง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
103. นางสาวสุกัญญา หม่องชา โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
104. นางสาววรวรรณ ลือชา โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
105. นางนิภารัตน์ แก้วสุวรรณ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
106. นางสาวเพ็ญนภา ยางสูง โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
107. เด็กชายคุณานนท์ หะฉิมมา โรงเรียนบ้านซำหวาย 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
108. เด็กชายเตวิช อุทธา โรงเรียนบ้านซำหวาย 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
109. เด็กชายอนุชา จันคำ โรงเรียนบ้านซำหวาย 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
110. นายจิรศักดิ์ สิงห์สอน โรงเรียนบ้านซำหวาย 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
111. นายนพดล สิงห์สอน โรงเรียนบ้านซำหวาย 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
112. เด็กชายชิติพัทธ์ ทองขาว โรงเรียนบ้านซำหวาย 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
113. นายปาราเมศ เสนะจำนงค์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
114. เด็กชายศิวัช บัวสนธิ์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
115. เด็กชายศิริชัย วงค์คำจันทร์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
116. เด็กชายพงศกร ยอดมีกลิ่น โรงเรียนบ้านซำหวาย 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
117. เด็กชายธนากร สิงห์สอน โรงเรียนบ้านซำหวาย 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
118. เด็กชายสิทธิโชค จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
119. นางสาวกาญจนา คงเทศน์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
120. เด็กหญิงกนกพร แก้วเอี่ยม โรงเรียนบ้านซำหวาย 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
121. เด็กหญิงธัญวรัฒม์ พรหมอินทร์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
122. นางสาวรัตติกาล นงภา โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
123. เด็กหญิงพิชชาพร นันตะวงค์ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
124. เด็กหญิงวรรณษา ขะชี้ฟ้า โรงเรียนบ้านซำหวาย 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
125. นางสาวรธีพร อิสสระ โรงเรียนบ้านซำหวาย 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
126. เด็กหญิงศศิพร จันทะหุม โรงเรียนบ้านซำหวาย 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
127. นางสาวนันท์นภัส พรหมอินทร์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
128. เด็กหญิงศิริพร ดรเนตรงาม โรงเรียนบ้านซำหวาย 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
129. เด็กหญิงกัลยารัตน์ เลิศสวย โรงเรียนบ้านซำหวาย 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
130. นางพุฒธชาติ ด้วงพรม โรงเรียนบ้านซำหวาย 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
131. นางสาวกาญจนา คงเทศน์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
132. ด.ช.ประวีร์ เฉลิม โรงเรียนบ้านน้ำริน 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
133. ด.ช.เอกภพ พิมเสน โรงเรียนบ้านน้ำริน 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
134. ด.ช.กฤษณะ พุมจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำริน 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
135. ด.ช.อภิรักษ์ เบ้าอาสา โรงเรียนบ้านน้ำริน 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
136. ด.ช.พุฒิเมธ คำระวุธ โรงเรียนบ้านน้ำริน 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
137. นายฐาปกรณ์ ชูรา โรงเรียนบ้านน้ำริน 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
138. นายเฉลิมฤทธิ์ ศรีสุรินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำริน 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
139. เด็กหญิงสุพรรษา ภุมรินทร์ บ้านใหม่พนมทอง 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
140. เด็กหญิงกาญจนา จันทร์เขียว บ้านใหม่พนมทอง 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
141. เด็กหญิงศิรประภา พวงเพชร บ้านใหม่พนมทอง 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
142. เด็กหญิงสุชาวดี สาดี บ้านใหม่พนมทอง 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
143. เด็กหญิงสุชาวดี รามโพธิ์ บ้านใหม่พนมทอง 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
144. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ นนท์ขุนทด บ้านใหม่พนมทอง 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
145. นางสาวปิยะภรณ์ ช่วงไชย บ้านใหม่พนมทอง 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
146. เด็กชายสมโพธน์ ศรีสอาด บ้านใหม่พนมทอง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
147. เด็กชายยุทธนา โซ บ้านใหม่พนมทอง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
148. เด็กชายนราวิชญ์ เนตรแสงสี ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
149. เด็กชายณัฐนันท์ แดงด้วง ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
150. เด็กชายอภิวัฒน์ กันทองสุข ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
151. นางสาวกิตติมา จันทะคุณ ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
152. นางสาวศศินารถ มั่นชาวนา ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
153. นางสาวนันท์นภัส พรหมอินทร์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
154. เด็กหญิงกนกพร แก้วเอี่ยม โรงเรียนบ้านซำหวาย 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
155. เด็กหญิงกัลยารัตน์ เลิศสวย โรงเรียนบ้านซำหวาย 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
156. เด็กหญิงศศิพร จันทะหุม โรงเรียนบ้านซำหวาย 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
157. นางสาวรธีพร อิสสระ โรงเรียนบ้านซำหวาย 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
158. นางพุฒธชาติ ด้วงพรม โรงเรียนบ้านซำหวาย 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
159. ด.ญ. บุญนภา แก้วล โรงเรียนบ้านน้ำริน 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
160. ด.ญ. เจนจิรา พุทธวงค์ โรงเรียนบ้านน้ำริน 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
161. ด.ญ. สุชัญญา สาดี โรงเรียนบ้านน้ำริน 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
162. ด.ญ. ภิรฎา กลัดจำนงค์ โรงเรียนบ้านน้ำริน 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
163. ด.ช.ณัฐพล รอบรู้ โรงเรียนบ้านน้ำริน 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
164. ด.ช. พีรกานต์ เกษาแสง โรงเรียนบ้านน้ำริน 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
165. ด.ช. ประโพธ ขาวโต โรงเรียนบ้านน้ำริน 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
166. ด.ช. ธนกฤต ดำดิน โรงเรียนบ้านน้ำริน 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
167. ด.ช.พีรพัฒน์ วิลานันท์ โรงเรียนบ้านน้ำริน 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
168. ด.ช. อัครวินทร์ ผุยศร โรงเรียนบ้านน้ำริน 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
169. นางสาวโชติรส อินทรโชติ โรงเรียนบ้านน้ำริน 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
170. นางสาวเสาวลักษณ์ ทุมแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำริน 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
171. เด็กชายเตชินท์ พันธ์กลาง โรงเรียนบ้านหนองปรือ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
172. ด.ช.พีรพล ช่ออัญชัญ โรงเรียนบ้านน้ำริน 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
173. ด.ช.คหบดี กำมาทอง โรงเรียนบ้านน้ำริน 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
174. ด.ช.วรานนท์ สายสินธุ์ โรงเรียนบ้านน้ำริน 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
175. ด.ช.วายุ ดีสะท้าน โรงเรียนบ้านน้ำริน 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
176. ด.ช.เกียรติภูมิ บำรุงชู โรงเรียนบ้านน้ำริน 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
177. ด.ช.ธนพัฒน์ เนตรแสงสี โรงเรียนบ้านน้ำริน 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
178. ด.ช.ชนม์ณภัทร ณะอุบล โรงเรียนบ้านน้ำริน 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
179. ด.ช.พีรภัทร คำเขียว โรงเรียนบ้านน้ำริน 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
180. ด.ช.ประวีร์ เฉลิม โรงเรียนบ้านน้ำริน 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
181. ด.ช.ธันวา อ่ำเกิด โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
182. ด.ช.เอกภพ พิมเสน โรงเรียนบ้านน้ำริน 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
183. ด.ช.สุพจน์ โทจำปา โรงเรียนบ้านน้ำริน 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
184. ด.ช.กฤษณะ พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านน้ำริน 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
185. ด.ช.อภิรักษ์ เบ้าอาสา โรงเรียนบ้านน้ำริน 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
186. ด.ช.พุฒิเมธ คำระวุธ โรงเรียนบ้านน้ำริน 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
187. เด็กชายอภิสิทธิ์ ติศิลป์ โรงเรียนบ้านนาพราน 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
188. นายฐาปกรณ์ ชูรา โรงเรียนบ้านน้ำริน 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
189. นางสาวกรรณภรณ์ เครื่องคำ โรงเรียนบ้านน้ำริน 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
190. เด็กหญิงกชมน รอดพ่าย โรงเรียนบ้านนาพราน 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
191. เด็กหญิงณัฐนิชา สังวริ โรงเรียนบ้านป่าขนุน 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
192. เด็กหญิงธนภรณ์ วงค์ห้วยเเก้ว โรงเรียนบ้านป่าขนุน 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
193. เด็กหญิงกาญจนา จันทร์เขียว โรงเรียนบ้านป่าขนุน 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
194. เด็กหญิงเจนจิรา ศรีสุวรรณ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
195. เด็กหญิงขวัญจิรา อินหันต์ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
196. เด็กหญิงอมรวรรณ ปืนขุนทด โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
197. เด็กหญิงวรรณวิสา จันทร์พฤกษ์ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
198. เด็กหญิงสุวีรยา นวลจีน โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
199. เด็กหญิงศศินิภา เหลือบแล โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
200. เด็กหญิงสิรภัทร พุดตาน โรงเรียนบ้านป่าขนุน 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
201. เด็กหญิงศศิประภา เหลือบแล โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
202. เด็กหญิงมธุรดา จันทราพรม โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
203. เด็กหญิงปาณิสรา สงวนสิน โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
204. เด็กหญิงดาริน โรงเรียนบ้านป่าขนุน 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
205. เด็กหญิงกนกพร ทัศนา โรงเรียนบ้านหนองปรือ 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
206. เด็กหญิงญาณิศา จูชาวนา โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
207. เด็กหญิงกัลยารัตน์ ใจสบาย โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
208. เด็กหญิงเบญทิพย์ เนตรแสงสี โรงเรียนบ้านนาพราน 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
209. เด็กหญิงวิไลพร สารมะโน โรงเรียนบ้านนาพราน 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
210. นางสาวรวินท์นิภา สุทธิสนธิ์ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
211. นางสาวฐิตาภา สายวงค์ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
212. นางสาวตันหยง นาคจรูญ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
213. เด็กชายธเนตร ไสยราช โรงเรียนบ้านนาพราน 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
214. เด็กชายอนันต์ สิงหรักษ์ โรงเรียนบ้านนาพราน 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
215. เด็กชายปภาวิชญ์ ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านนาพราน 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
216. เด็กชายยศกร สีฟอง โรงเรียนบ้านนาพราน 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
217. เด็กชายอนุชา เพียราช โรงเรียนบ้านนาพราน 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
218. เด็กชายนรภัทร สีบุ โรงเรียนบ้านนาพราน 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
219. นายธีรภัทร ขุนตาวงษ์ โรงเรียนบ้านนาพราน 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
220. นายศุกลวัฒน์ เนตรแสงสี โรงเรียนบ้านนาพราน 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
221. นายธีรภัทร เนตรแสงสี โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
222. เด็กชายปัณณทัต การด โรงเรียนบ้านนาพราน 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
223. นายญาณภัทร รอดพ่าย โรงเรียนบ้านนาพราน 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
224. นายสิรภัทร มั่นคง โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
225. เด็กชายศุภกรณ์ แซ่เติ๋น โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
226. เด็กชายอภิสิทธิ์ เข้าอิสาน โรงเรียนบ้านน้ำริน 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
227. เด็กชายโชคดี เอื้งสัจจะ โรงเรียนบ้านน้ำริน 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
228. เด็กชายณัฐวุฒิ สุขแสน โรงเรียนบ้านน้ำริน 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
229. ด็กชายดนุสรณ์ แท่งทอง โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
230. เด็กชายพัชรพงษ์ คงสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
231. นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น โรงเรียนบ้านนาพราน 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
232. นายชัยมงคล ชื่นอ่อน โรงเรียนบ้านนาพราน 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
233. นายอิสรภาพ กันมา โรงเรียนบ้านนาพราน 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
234. เด็กหญิงพัทธราภรณ์ ดีธงทอง โรงเรียนบ้านนาพราน 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
235. เด็กหญิงรสสุคนธ์ พุทพัน โรงเรียนบ้านนาพราน 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
236. เด็กหญิงธิติมา กันทะกุล โรงเรียนบ้านนาพราน 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
237. นางสาวศุภิกา ดอนไพรพรม โรงเรียนบ้านนาพราน 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
238. นางสาวศิรินทิญา กมุลหา โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
239. นางสาวสิริยุพา รอดพ่าย โรงเรียนบ้านนาพราน 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
240. นางสาวศศิธร วุทธา โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
241. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
242. เด็กหญิงชุลิตา แท่งเหล็ก โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
243. เด็กหญิงธาราทิพย์ สิงรักษ์ โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
244. เด็กหญิงสุชาดา กระบุน โรงเรียนบ้านเนินสว่าง 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
245. เด็กหญิงอริสรา เนตรแสงสี โรงเรียนบ้านนาพราน 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
246. เด็กหญิงรัตน์ดา คงวิชา โรงเรียนบ้านนาพราน 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
247. เด็กหญิงนิชานันท์ พงษ์ประพันธ์ โรงเรียนบ้านนาพราน 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
248. เด็กหญิงมลิวรรณ พรมแคน โรงเรียนบ้านนาพราน 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
249. เด็กหญิงราชาวดี มุ่งนา โรงเรียนบ้านนาพราน 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
250. เด็กหญิงมาราตรี สีโห้ โรงเรียนบ้านนาพราน 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
251. เด็กหญิงวรัทยา วังอิน โรงเรียนบ้านนาพราน 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
252. นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น โรงเรียนบ้านนาพราน 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
253. นายอิสรภาพ กันมา โรงเรียนบ้านนาพราน 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
254. นายชัยมงคล ชื่นอ่อน โรงเรียนบ้านนาพราน 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
255. เด็กชายธนกร ขามสันเทียะ บ้านใหม่พนมทอง 24 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร นักกีฬา
256. นางสาววรรณพร แจ้งฉาย บ้านใหม่พนมทอง 24 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร ผู้ฝึกสอน
257. เด็กหญิงกมลรัตน์ วิสัย บ้านใหม่พนมทอง 25 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร นักกีฬา
258. นางสาววรรณพร แจ้งฉาย บ้านใหม่พนมทอง 25 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร ผู้ฝึกสอน
259. เด็กชายกฤษณากร ปินตาสี โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 26 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร นักกีฬา
260. นางสาวนวิยา ยังหุ่น โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 26 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
261. เด็กชายปรเมศวร์ เกตุปาน โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 28 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร นักกีฬา
262. นางสาวสุกัญญา หม่องชา โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 28 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
263. เด็กหญิงสุมิตรา คงเพ็ชร โรงเรียนบ้านป่าขนุน 29 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร นักกีฬา
264. นายถนอมพันธ์ ฝั้นจันทร์ตา โรงเรียนบ้านป่าขนุน 29 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
265. เด็กชายพงศ์ภาคิน เลิศนาคิน โรงเรียนบ้านนาพราน 30 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร นักกีฬา
266. นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น โรงเรียนบ้านนาพราน 30 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
267. เด็กหญิงปาณิศรา ผาดี โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 31 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร นักกีฬา
268. นางสาวพรรณทิพย์ภา ปาลวัฒน์ โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 31 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
269. เด็กชายน้ำมนต์ สีบุ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
270. เด็กชายภูวฤทธิ์ ภูสถาน โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
271. เด็กชายพิชยนนท์ ธนาศรี โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
272. เด็กชายชุติเทพ ปลื้มวงค์ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
273. เด็กชายศรุต ศรีชาวนา โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
274. นางสาวน้ำฝน ศึกษา โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร ผู้ฝึกสอน
275. เด็กหญิงนภัสสร คุ้มพ่วง โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
276. เด็กหญิงน้ำเบญจทิพย์ พุฒทอง โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
277. เด็กหญิงวริสรา สิงรักษ์ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
278. เด็กหญิงณัฏฐนันท์ มากกุล โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
279. เด็กหญิงณัฐริกา อินทรมา โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
280. นางสาววรวรรณ ลือชา โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร ผู้ฝึกสอน
281. เด็กชายสุเมธัส จันทะคุณ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 34 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร นักกีฬา
282. นางสาวเบญจมาศ ใจวัง โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 34 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
283. เด็กหญิงพัชราภรณ์ เนียมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านกลาง 35 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร นักกีฬา
284. นางสาวกชณิชา พุธฉิม โรงเรียนบ้านกลาง 35 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
285. เด็กชายธันวา อ่ำเกิด โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 36 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร นักกีฬา
286. นายทองสุข เทียมราช โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 36 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
287. เด็กหญิงธัญรัตน์ สิงห์สอน โรงเรียนบ้านซำหวาย 37 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร นักกีฬา
288. นางสาวกาญจนา คงเทศน์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 37 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
289. เด็กชายสุเมธัส จันทะคุณ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
290. เด็กชายพชรพล ภาษี โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
291. เด็กชายปรินทร คำเขียว โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
292. เด็กชายสิทธินนท์ สีฟอง โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
293. นางสาววรวรรณ ลือชา โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
294. เด็กหญิงธัญรัตน์ สิงห์สอน โรงเรียนบ้านซำหวาย 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
295. เด็กหญิงปาปาพิว โรงเรียนบ้านซำหวาย 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
296. เด็กหญิงนริศรา จือชัย โรงเรียนบ้านซำหวาย 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
297. เด็กหญิงศศิวิมล สาดา โรงเรียนบ้านซำหวาย 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
298. นางสาวกาญจนา คงเทศน์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
299. นายญาณภัทร รอดพ่าย โรงเรียนบ้านนาพราน 40 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร นักกีฬา
300. นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น โรงเรียนบ้านนาพราน 40 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
301. เด็กหญิงรสสุคลธ์ พุทพัน โรงเรียนบ้านนาพราน 41 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร นักกีฬา
302. นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น โรงเรียนบ้านนาพราน 41 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
303. เด็กชายพิชญะ วงษ์อนุ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 42 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร นักกีฬา
304. นางสาวน้ำฝน ศึกษา โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 42 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
305. เด็กหญิงศศิพร จันทะหุม โรงเรียนบ้านซำหวาย 43 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร นักกีฬา
306. นางสาวกาญจนา คงเทศน์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 43 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
307. นายดนุสรณ์ แท่งทอง โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 44 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร นักกีฬา
308. นายเฉลิมพล พรมวังขวา โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 44 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร ผู้ฝึกสอน
309. เด็กชายณัฐพงษ์ ขำชาวนา โรงเรียนบ้านซำหวาย 46 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร นักกีฬา
310. นางสาวกาญจนา คงเทศน์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 46 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร ผู้ฝึกสอน
311. เด็กหญิงกนกพร แก้วเอี่ยม โรงเรียนบ้านซำหวาย 47 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร นักกีฬา
312. นางสาวกาญจนา คงเทศน์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 47 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร ผู้ฝึกสอน
313. เด็กชายชิติพัทธ์ ทองขาว โรงเรียนบ้านซำหวาย 48 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร นักกีฬา
314. นางสาวกาญจนา คงเทศน์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 48 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร ผู้ฝึกสอน
315. เด็กหญิงธัญวรัฒม์ พรหมอินทร์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 49 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร นักกีฬา
316. นางสาวกาญจนา คงเทศน์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 49 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร ผู้ฝึกสอน
317. นายธีรภัทร ขุนตาวงษ์ โรงเรียนบ้านนาพราน 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
318. เด็กชายปัณณทัต การด โรงเรียนบ้านนาพราน 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
319. นายญาณภัทร รอดพ่าย โรงเรียนบ้านนาพราน 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
320. เด็กชายนรภัทร สีบุ โรงเรียนบ้านนาพราน 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
321. นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น โรงเรียนบ้านนาพราน 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
322. เด็กหญิงนัฐธิณี ดีธงทอง โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
323. เด็กหญิงดวงรัตน์ จันทร โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
324. เด็กหญิงกรวินท์ ตีอิน โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
325. นางสาววชิรญาณ์ มีกันหา โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
326. นายเฉลิมพล พรมวังขวา โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
327. เด็กชายธนพล คงสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
328. เด็กชายพิษณุ พลอยเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
329. นายดนุสรณ์ แท่งทอง โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
330. นายพัชรพง คงสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
331. นายทองสุข เทียมราช โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร ผู้ฝึกสอน
332. เด็กชายชยากร แห้วเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 54 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร นักกีฬา
333. นางสาวกาญจนา คงเทศน์ โรงเรียนบ้านซำหวาย 54 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
334. เด็กชายธนากร ฤิทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านนาพราน 56 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร นักกีฬา
335. นางสาวนภาภรณ์ บุญชื่น โรงเรียนบ้านนาพราน 56 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
336. เด็กหญิง ศรัณยา ขวาน้ำคำ โรงเรียนบ้านน้ำยาง 57 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร นักกีฬา
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional