ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ชนิดกีฬาวังทอง 1วังทอง 2วังทอง 3วังทอง 4วังทอง 5บางกระทุ่ม 1บางกระทุ่ม 2เนินมะปราง 1เนินมะปราง 2รวมพิมพ์ใบรายชื่อ
1.   เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี     5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
2.   เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี     5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
3.   เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี     5 5 5 5 4 5 5 5 5 44
4.   เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี     5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
5.   เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี     5 5 5 5 5 5 5 5 4 44
6.   เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี     5 4 5 5 5 5 5 5 5 44
7.   ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี     16 12 12 14 15 12 12 12 16 121
8.   ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี     12 10 0 11 15 12 12 12 14 98
9.   ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี     12 13 12 14 16 12 0 12 12 103
10.   ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี     12 12 10 13 16 11 0 12 14 100
11.   วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี     12 15 0 9 15 11 15 10 11 98
12.   วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี     12 15 14 11 12 9 14 11 13 111
13.   วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี     13 12 13 11 15 14 10 13 11 112
14.   วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี     12 11 12 14 13 13 13 9 10 107
15.   เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี     7 5 7 7 7 7 6 7 7 60
16.   เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี     7 7 0 7 7 5 7 7 7 54
17.   เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี     7 7 7 7 7 5 0 7 7 54
18.   เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี     6 6 0 6 7 7 0 5 7 44
19.   ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี     12 13 15 11 18 8 14 14 16 121
20.   ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี     19 23 20 20 21 17 22 19 21 182
21.   ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี     23 22 19 21 18 17 22 19 21 182
22.   ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี     21 22 20 21 20 22 0 19 19 164
23.   ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี     21 21 12 17 20 18 0 19 19 147
24.   กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
25.   กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
26.   กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
27.   กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร     0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
28.   กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
29.   กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
30.   กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
31.   กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
32.   กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร     6 6 0 6 6 6 6 6 6 48
33.   กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร     6 6 6 6 6 6 6 6 6 54
34.   กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร     2 0 2 2 2 2 2 2 2 16
35.   กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
36.   กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร     2 0 2 2 2 2 2 2 2 16
37.   กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
38.   กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร     5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
39.   กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร     5 5 0 5 5 5 5 5 6 41
40.   กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
41.   กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
42.   กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
43.   กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร     2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
44.   กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร     2 2 2 2 2 2 0 2 2 16
45.   กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร     0 2 1 2 2 2 0 2 2 13
46.   กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร     2 2 2 2 2 2 0 2 2 16
47.   กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร     2 2 2 2 0 2 0 2 2 14
48.   กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร     2 2 2 2 2 2 0 2 2 16
49.   กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร     2 2 2 2 0 2 0 2 2 14
50.   กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร     5 0 5 5 5 5 0 5 5 35
51.   กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร     5 5 5 5 5 5 0 5 5 40
52.   กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร     5 5 0 5 0 5 0 5 5 30
53.   กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร     0 5 5 5 0 5 0 5 5 30
54.   กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร     2 2 1 2 2 2 2 2 2 18
55.   กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร     0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
56.   กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร     2 2 1 2 2 2 2 2 2 17
57.   กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร     1 2 2 2 2 2 2 2 2 17
58.   กองเชียร์นักกีฬา     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สรุป3363402783383513242393313492,886
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional