ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57

รายชื่อนักกีฬาทั้งหมดของ บางกระทุ่ม 1

# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน # รายการกีฬา ประเภท
1. เด็กชายนภัทร จันทะไพร โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
2. เด็กชายกฤษณากร เดชรักษ์ โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
3. เด็กชายอนิวัตต์ ทาดา โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
4. นางสาวกนกวรรณ แพรสุรินทร์ โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
5. นางสาวชื่นนภา ทิวาลัย โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
6. เด็กหญิงรุ่งนภา มนตรี โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
7. เด็กหญิงกัญญาพัชร ใจหอมชื่น โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
8. เด็กหญิงสุทธิดา มณีธรรม โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
9. นางสาวกนกวรรณ แพรสุรินทร์ โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
10. นางสาวชื่นนภา ทิวาลัย โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
11. เด็กชายกิตติกวิน สกุลอินทร์ โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
12. เด็กชายกันทรากร เดชรักษ์ โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
13. เด็กชายภูรวิช ชะอ้อน โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
14. เด็กชายปกรณ์ยศ พรมชาวเสียง โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
15. นางสาวทักษพร เกิดเที้ยง โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
16. เด็กหญิงบุณยวีร์ พุทไธสง โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
17. เด็กหญิงกัญญาณัฐ กัณภักตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
18. เด็กหญิงวาสนา สุนทรชัย โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
19. เด็กหญิงบุญสิตา ก้อนชาวนา โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
20. นางสาวธิดาพร พาอินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
21. เด็กชายเกรียงไกร แก้วบางทราย โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
22. เด็กชายนพเกล้า บุญช่วย โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
23. เด็กชายอนุวัต อยู่วัฒนา โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
24. เด็กชายชยุตพงศ์ จันทร โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
25. นางสาวนิศารัตน์ บุญยืน โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
26. เด็กหญิงอัมพวา คล้ายสุบิน โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
27. เด็กหญิงทิพย์วรา พานนิล โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
28. เด็กหญิงธนกรณ์ ผิวเขียว โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
29. นางสาวแรมจันทร์ ขำหรุ่น โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
30. นางสาวพรนิภา แก้วฑา โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
31. เด็กชายสิขเรศวร์ นาคอัง โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
32. เด็กชายกิตติศักดิ์ กรองแก้ว โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
33. เด็กชายปุญญพัฒน์ พ่วงชาวนา โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
34. เด็กชายรพัภัทร พรหมรักษ์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
35. เด็กชายนวมินทร์ ศรีผ่อง โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
36. เด็กชายอาทิวรา ศรีผ่อง โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
37. เด็กชายพีรพัฒน์ คงทิพย์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
38. เด็กชายทินภัทร แสนลา โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
39. เด็กชายกิตติชัย กุมพสิงห์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
40. เด็กชายวันเฉลิม สุทธิพันธ์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
41. นางภัทธิรา คล้ายพร้อม โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
42. นายอนุชา แก้วมั่น โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
43. เด็กหญิงกรองแก้ว จันทวงษ์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
44. เด็กหญิงศรัญยา เจิมจันทร์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
45. เด็กหญิงอมรวรรณ สมานโส โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
46. เด็กหญิงศิริลักษณ์ รัตนอุเบกขา โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
47. เด็กหญิงสุภัคตรา เตชา โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
48. เด็กหญิงนภาวดี เกิดแก้ว โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
49. เด็กหญิงหนึ่งณภัทร บุญชาวนา โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
50. เด็กหญิงฐานิดา ทับพันธ์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
51. เด็กหญิงณัฐญา สมานโส โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
52. เด็กหญิงนันทิกาญจน์ ผันวิลัย โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
53. นายอนุชา แก้วมั่น โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
54. นางภัทธิรา คล้ายพร้อม โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
55. นายเสกสรรค์ บุญใจ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
56. เด็กชายอชิตพล ศรีคง โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
57. เด็กชายศุภวัฒน์ โพธิ์เจริญ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
58. เด็กชายรังสิมันต์ ปิ่นกระจาย โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
59. เด็กชายพงศกร คัชมาตย์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
60. นายอดิสรณ์ กึ่งวงค์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
61. นายอดิสร มีชื่อ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
62. เด็กชายนัฏฐวัฒน์ ชาวด่านซ้าย โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
63. นายชัยวุฒิ จันทวงษ์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
64. นายศุภวิชญ์ พงษ์พานิช โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
65. นางภัทธิรา คล้ายพร้อม โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
66. นายอนุชา แก้วมั่น โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 9 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
67. เด็กหญิงนันท์ชพร แสงจันทร์ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
68. เด็กหญิงพลอยศิลา ถนอมชาติ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
69. เด็กหญิงวาริน กลิ่นชาวนา โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
70. เด็กหญิงนภัสสรา เศษผักหวาน โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
71. เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ธูปชาวนา โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
72. เด็กหญิงปิยะนันท์ มาโพธิ์ชัย โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
73. นางสาวสุกัญญา เพียงผล โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
74. นางสาวพลอยชนก ศรีพระจันทร์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
75. นางสาวธนัญญา สังข์ทอง โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
76. นายสิทธิชัย ราวิล โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
77. นายวีรยุทร ปรางทอง โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 10 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
78. เด็กชายทฤษฏี เหลาเลิศ โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
79. เด็กชายพรพิชัย อ้นชาวนา โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
80. เด็กชายอธิราช วิวัฒน์ โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
81. เด็กชายจิรายุ งามทะวงษ์ โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
82. เด็กชายภูริณัฐ สมานมิตร โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
83. เด็กชายวิชญะ พรหมมา โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
84. เด็กชายทานวีร์ เหลาเลิศ โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
85. เด็กชายชลธาร มะณีเติม โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
86. เด็กชายกุลธวัช ทองเทียน โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
87. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ธิชาย ต้องแต้ม โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
88. นายเชิดชู แก้วลบ โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
89. เด็กหญิงพิชชาภา จันทเสน โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
90. เด็กหญิงปริยาภัทร์ กัณหา โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
91. เด็กหญิงสุภาวิดา สกุลงาม โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
92. เด็กหญิงชุติเนตร ทองอ้น โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
93. เด็กหญิงทิตา ประสิทธิการ โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
94. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เชื้อดี โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
95. เด็กหญิงภคพร นาคหาดกระบือ โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
96. นางสาวทักษพร เกิดเที้ยง โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
97. นายเชิดชู แก้วลบ โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
98. เด็กชายณัฐสิทธิ เอี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
99. เด็กชายภูเบศ น่วมน้อย โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
100. เด็กชายธนภัทร ขำน้ำคู้ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
101. เด็กชายกัญจนจักร์ บูรณพงศ์ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
102. เด็กชายปุณภัทร จอยวงศ์ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
103. เด็กชายปฏิภัทร มากรณ์ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
104. เด็กชายเมฆา พิศพร โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
105. เด็กชายอธิภัทร น้อยใจมั่น โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
106. เด็กชายณัฐวัฒน์ จันสารคาม โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
107. เด็กชายอัครวัฒณ์ วรรณวัติ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
108. เด็กชายอดิศร ท้องแท้ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
109. เด็กชายกฤตภาส ฉิมพาลี โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
110. นางสาวฐิติยา ประสงค์ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
111. นางสาวสรชา มาเมือง โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
112. เด็กหญิงกนกอร พึ่งเพ็ง โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
113. เด็กหญิงไอริณ เต๊ะหวัง โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
114. เด็กหญิงสุฑาทิพย์ แก้วบางทราย โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
115. เด็กหญิงจรรยาพร เพิ่มพล โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
116. เด็กหญิงณัฐชญา วัฒนจินดา โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
117. เด็กหญิงนริศรา ศรีสะอาด โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
118. เด็กหญิงณัฐกานต์ เมฆประดับ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
119. เด็กหญิงจอมขวัญ บัววังโปร่ง โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
120. เด็กหญิงศีดาพัฒน์ อ่วมแพ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
121. เด็กหญิงวรวรรณ พรหมบึงลำ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
122. เด็กหญิงชนกานต์ สุขกระแสร์ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
123. นางสาวฐิติยา ประสงค์ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
124. นางสาวสรชา มาเมือง โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
125. เด็กชายรพีภัทร พรหมรักษ์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
126. เด็กชายอาทิวรา ศรีผ่อง โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
127. เด็กชายกิตติศักดิ์ กรองแก้ว โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
128. เด็กชายพีรพัฒน์ คงทิพย์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
129. เด็กชายกิตติชัย กุมพสิงห์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
130. นายภานุกูล บุญมี โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
131. นายสุรกานต์ จันณะ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
132. เด็กหญิงบุณยวีร์ พุทธไธสง โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
133. เด็กหญิงสุภาวดี ทองไทย โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
134. เด็กหญิงพรปวีณ์ ภูมิผล โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
135. เด็กหญิงกัลยกร ป้อมสาหร่าย โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
136. นางสาวภิรมย์ลักษณ์ ดอนหม้อ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
137. นายกฤตภาส ฉิมพาลี โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
138. นายธนภัทร ขำน้ำคู้ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
139. เด็กชายอภิภัทร น้อยใจมั่น โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
140. เด็กชายเมฆา พิศพร โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
141. นายปฏิพัทธิ์ มากรณ์ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 17 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
142. เด็กหญิงชนกานต์ สุขกระแสร์ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
143. เด็กหญิงนริศรา ศรีสะอาด โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
144. เด็กหญิงสุฑาทิพย์ แก้วบางทราย โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
145. เด็กหญิงกนกอร พึ่งเพ็ง โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
146. นางสาวพลอยชนก ศรีพระจันทร์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
147. นางสาวฐิติยา ประสงค์ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
148. นางสาวสรชา มาเมือง โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 18 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
149. เด็กชายณัฐดนัย อุตโรกุล โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
150. เด็กชายอัครพล อ่อนคำ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
151. เด็กชายเอกโชติ วงค์สะโสม โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
152. เด็กชายกิตติพัทธ์ พันท้าว โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
153. เด็กหญิงปพิชญา ดาวเรือง โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
154. เด็กหญิงลลิตา ศรียาน โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
155. เด็กหญิงอมรสิริ น้อมผล โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
156. นางสาวนิศาชล เบิกใจ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
157. เด็กชายอาทิวรา ศรีผ่อง โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
158. เด็กชายพีรพัฒน์ คงทิพย์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
159. เด็กชายทินภัทร แสนลา โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
160. เด็กชายกิตติชัย กุมพสิงห์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
161. เด็กชายศุภโชค ไชยราช โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
162. เด็กชายอภินันท์ นันทา โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
163. เด็กชายนันทวัฒน์ ทองชาวนา โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
164. เด็กชายปรานต์ปกรณ์ เทียนสมจิตร โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
165. เด็กชายธุวพัส พวงทอง โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
166. เด็กชายวันเฉลิม สุทธิพันธ์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
167. เด็กชายสิขเรศวร์ นาคอัง โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
168. เด็กชายกิตติศักดิ์ กรองแก้ว โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
169. เด็กชายรพีภัทร พรหมรักษ์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
170. เด็กชายปุญญพัฒน์ พ่วงชาวนา โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
171. เด็กชายนวมินทร์ ศรีผ่อง โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
172. นางภัทธิรา คล้ายพร้อม โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
173. นายอนุชา แก้วมั่น โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
174. เด็กหญิงอมรวรรณ สมานโส โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
175. เด็กหญิงสุภัคตรา เตชา โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
176. เด็กหญิงนภาวดี เกิดแก้ว โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
177. เด็กหญิงหนึ่งณภัทร บุญชาวนา โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
178. เด็กหญิงฐานิดา ทับพันธ์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
179. เด็กหญิงนันทิกาญจน์ ผันวิลัย โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
180. เด็กหญิงกรองแก้ว จันทวงษ์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
181. เด็กหญิงศรัญยา เจิมจันทร์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
182. เด็กหญิงศิริลักษณ์ รัตนอุเบกขา โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
183. เด็กหญิงณัฐญา กองเต็ก โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
184. เด็กหญิงนภัศรา ชาชาวนา โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
185. เด็กหญิงนริศรา ชาชาวนา โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
186. เด็กหญิงณัฐณิญา ชาชาวนา โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
187. เด็กหญิงณัฐญา สมานโส โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
188. เด็กหญิงสุธิชาพร ศาลาแดง โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
189. เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงสว่าง โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
190. นายอนุชา แก้วมั่น โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
191. เด็กชายอธิภัทร น้อยใจมั่น โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
192. นายพงศกร ดวงทา โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
193. เด็กชายจักรพรรดิ์ เรืองทิม โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
194. นายรพีภัทร์ เพ็ชรเทียน โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
195. นายชญานนท์ ละคำลือ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
196. เด็กชายอดิศักดิ์ สว่างเมฆ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
197. นายปุณภัท จอยวงษ์ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
198. นายธนภัทร ขำน้ำคู้ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
199. เด็กชายอนุวัต อยู่วัฒนา โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
200. นายกัญจนจักก์ บูรณพงศ์ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
201. เด็กชายณัฐวัฒน์ จันสารคาม โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
202. นายปฏิพัทธิ์ มากรณ์ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
203. เด็กชายณัฐวุฒิ ไพริด โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
204. เด็กชายญาณากร อ่ำสำลี โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
205. เด็กชายอดิศร ทองแท้ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
206. เด็กชายวรพงศ์ รอดเครือวัลย์ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
207. เด็กชายอัครวัฒณ์ วรรณวัติ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
208. นายกฤตภาส ฉิมพาลี โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
209. เด็กชายภูเบศ น่วมน้อย โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
210. เด็กชายเมฆา พิศพร โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
211. นายจำปี อ่ำอำไพ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
212. นายธนาเศรษฐ์ โภชน์อุดมสิน โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 22 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
213. นางสาวณัฐชญา วัฒนจินดา โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
214. เด็กหญิงนริศรา ศรีสะอาด โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
215. เด็กหญิงณัฐกานต์ เมฆประดับ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
216. เด็กหญิงจอมขวัญ บัววังโปร่ง โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
217. เด็กหญิงศีดาพัฒน์ อ่วมแพ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
218. เด็กหญิงวรวรรณ พรหมบึงลำ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
219. เด็กหญิงชนกานต์ สุขกระแสร์ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
220. เด็กหญิงกนกอร พึ่งเพ็ง โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
221. เด็กหญิงภัทรวดี ยิ่งรุ่งเรือง โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
222. เด็กหญิงน้ำทิพย์ แก้วบุตร โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
223. นางสาวธนัญญา สังข์ทอง โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
224. นางสาวอธิชา ภักดีโต โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
225. นางสาวพลอยชนก ศรีพระจันทร์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
226. เด็กหญิงศิริกันยกร อุดมวัฒน์วรโชติ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
227. เด็กหญิงไอริณ เต๊ะหวัง โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
228. นางสาวสุฑาทิพย์ แก้วบางทราย โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
229. นางสาวจรรยาพร เพิ่มพล โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
230. นางสาวสรชา มาเมือง โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 23 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
231. เด็กชายกิตติพัทธ์ พันท้าว โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 24 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร นักกีฬา
232. นางสาวเนตรนภา กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 24 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร ผู้ฝึกสอน
233. เด็กหญิงปาลิตา อินโส โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 25 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร นักกีฬา
234. นางสาวอริสา วิโรจน์ชัยกุล โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 25 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร ผู้ฝึกสอน
235. เด็กชายธนกร ศรีสาธร โรงเรียนวัดบึงลำ 26 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร นักกีฬา
236. นางลักคณา ช้างพินิจ โรงเรียนวัดบึงลำ 26 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
237. เด็กหญิงปรรณรัสสร ศาสนอง โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 27 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร นักกีฬา
238. นางสาวนิศารัตน์ บุญยืน โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 27 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
239. เด็กชายวงศธร ทองแท่ง โรงเรียนวัดบึงลำ 28 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร นักกีฬา
240. นางสาวณฐวรรณ สายทอง โรงเรียนวัดบึงลำ 28 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
241. เด็กหญิงปานทิพย์ เอื้อนยศ โรงเรียนประชาสามัคคี 29 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร นักกีฬา
242. นางประภาวรรณ รองเมือง โรงเรียนประชาสามัคคี 29 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
243. เด็กชายนาวี โพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านวังสาร 30 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร นักกีฬา
244. นางสาวศิรินญา พุทธนาวงศ์ โรงเรียนบ้านวังสาร 30 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
245. เด็กหญิงชุติมา รักคง โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 31 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร นักกีฬา
246. นางมยุรี ประยูรพันธ์ โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 31 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
247. เด็กชายศุภโชค บุญชื่น โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
248. เด็กชายเมธัส ทับมี โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
249. เด็กชายปฐมฤกษ์ เสมียนอ่ำ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
250. เด็กชายนิธิกร ขำบางโพธิ์ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
251. เด็กชายจักกริน อาตจันทึก โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
252. นายธนกฤต ณัฐนิคม โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร ผู้ฝึกสอน
253. เด็กหญิงขวัญข้าว ฟักเงิน โรงเรียนประชาสามัคคี 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
254. เด็กหญิงชญาภา อบเชย โรงเรียนประชาสามัคคี 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
255. เด็กหญิงเกวลิน มาลัยทิพย์ โรงเรียนประชาสามัคคี 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
256. เด็กหญิงฐิติมา ภักดีโต โรงเรียนประชาสามัคคี 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
257. เด็กหญิงปนัสยา ทับทิมจันทร์ โรงเรียนประชาสามัคคี 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
258. นางประภาวรรณ รองเมือง โรงเรียนประชาสามัคคี 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร ผู้ฝึกสอน
259. เด็กชายภูริวัฒน์ เกตุปั้น โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 34 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร นักกีฬา
260. นางสาวปวีณา เมฆทับ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 34 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
261. เด็กหญิงชุติเนตร ทองอ้น โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 35 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร นักกีฬา
262. นางสาวศิริวรรณ พงศ์ศรี โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 35 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
263. เด็กชายณัฐพงค์ บุญถึง โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 36 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร นักกีฬา
264. นายกฤษดา เกตุทิม โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 36 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
265. เด็กหญิงสุภาวิดา สกุลงาม โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 37 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร นักกีฬา
266. นางสาวศิริวรรณ พงศ์ศรี โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 37 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
267. เด็กชายรพีภัทร พรหมรักษ์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
268. เด็กชายปรานต์ปกรณ์ เทียนสมจิตร โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
269. เด็กชายศุภโชค ไชยราช โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
270. เด็กชายกิตติชัย กุมพสิงห์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
271. นายอนุชา แก้วมั่น โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
272. ด.ญ.อมรวรรณ สมานโสต โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
273. เด็กหญิงนภัศรา ชาชาวนา โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
274. เด็กหญิงฐานิดา ทับพันธ์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
275. เด็กหญิงนัฐณิญา ชาชาวนา โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
276. นายอนุชา แก้วมั่น โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
277. นายเสกสรรค์ บุญใจ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 40 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร นักกีฬา
278. นายอนุชา แก้วมั่น โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 40 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
279. ด.ญ.ปิยะนันต์ มาโพธิ์ชัย โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 41 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร นักกีฬา
280. นายธนกฤต ณัฐนิคม โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 41 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
281. เด็กชายนัฏฐวัฒน์ ชาวด่านซ้าย โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 42 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร นักกีฬา
282. นายอนุชา แก้วมั่น โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 42 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
283. เด็กหญิงชนกานต์ สุขกระแสร์ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 43 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร นักกีฬา
284. นางสาวณัฐินี แก้ววิเชียร โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 43 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
285. เด็กชายสุนทร สุดาจันทร์ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 44 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร นักกีฬา
286. นายธนกฤต ณัฐนิคม โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 44 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร ผู้ฝึกสอน
287. นางสาวพลอยชนก ศรีพระจันทร์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 45 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร นักกีฬา
288. นายอนุชา แก้วมั่น โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 45 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 400 เมตร ผู้ฝึกสอน
289. เด็กชายธนาวุฒิ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 46 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร นักกีฬา
290. นายอนุชา แก้วมั่น โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 46 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร ผู้ฝึกสอน
291. นางสาวฐิติรัตน์ สืบพันธ์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 47 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร นักกีฬา
292. นางทัศนวรรณ แสงอินทร์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 47 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 800 เมตร ผู้ฝึกสอน
293. เด็กชายรัชเดช นุ่นโฉม โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 48 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร นักกีฬา
294. นายอนุชา แก้วมั่น โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 48 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร ผู้ฝึกสอน
295. นางสาวชนิดา โพธิ์เจริญ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 49 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร นักกีฬา
296. นางทัศนวรรณ แสงอินทร์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 49 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 1,500 เมตร ผู้ฝึกสอน
297. นายปฏิพัทธิ์ มากรณ์ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
298. นายปุณภัท จอยวงษ์ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
299. เด็กชายอัครวัฒณ์ วรรณวัติ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
300. เด็กชายอธิภัทร น้อยใจมั่น โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
301. นางสาวณัฐินี แก้ววิเชียร โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 50 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
302. เด็กหญิงรัตนากร ไชยรักษ์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
303. เด็กหญิงกันยากร มากทรัพย์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
304. เด็กหญิงวรกานต์ สุขเฉลิม โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
305. ด.ญ.ชนิดา โพธิ์เจริญ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชากูล) 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
306. นางทัศนวรรณ แสงอินทร์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 51 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
307. เด็กชายจตุภัทร สาระขวัญ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
308. เด็กชายชนาธิป ใยลำยวง โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
309. เด็กชายคิมหรรษ์ แก้วนนท์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
310. เด็กชายนครินทร์ เพ็ญสุภา โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
311. นายอนุชา แก้วมั่น โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 52 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร ผู้ฝึกสอน
312. เด็กหญิงสิริกร พ่วงสุข โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
313. นางสาวชนัญญา บุญจันทร์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
314. นางสาวชนิตา บุญจันทร์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
315. เด็กหญิงวรกานต์ สุขเฉลิม โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร นักกีฬา
316. นางทัศนวรรณ แสงอินทร์ โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 53 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 4x400 เมตร ผู้ฝึกสอน
317. เด็กชายปรเมศร์ จันทะไพร โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 54 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร นักกีฬา
318. นางสาวศิริวรรณ พงศ์ศรี โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 54 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
319. เด็กหญิงบุณยวีร์ พุทไธสง โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 55 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร นักกีฬา
320. นางสาวปวีณา เมฆทับ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 55 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
321. เด็กชายกุลธวัช ทองเทียน โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 56 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร นักกีฬา
322. นางสาวศิริวรรณ พงศ์ศรี โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 56 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
323. เด็กหญิงไอรดา พันธ์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านวังสาร 57 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร นักกีฬา
324. นางสาวศิรินญา พุทธนาวงศ์ โรงเรียนบ้านวังสาร 57 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional