ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57

รายชื่อนักกีฬาทั้งหมดของ บางกระทุ่ม 2

# ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน # รายการกีฬา ประเภท
1. ด.ช.ศิวฤทธิ์ สุขสำราญ วัดท่านา 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
2. ด.ช.เตชิต ชอนหนองบอน วัดท่านา 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
3. ด.ช.ปัณณวิชญ์ พองผลา วัดท่านา 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
4. ด.ช.พรรษา ไทยเจริญ วัดท่านา 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
5. นางสาวกัญญวรัชญ์ ผลสุด วัดท่านา 1 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
6. เด็กหญิงอลิศา จีนด้วง โรงเรียนศึกษาลัย 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
7. เด็กหญิงสุพิชญา จินาพันธ์ โรงเรียนศึกษาลัย 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
8. เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ พลสว่าง โรงเรียนศึกษาลัย 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี นักกีฬา
9. นางสาววรัชยา ทองหล้า โรงเรียนศึกษาลัย 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
10. นางสาวประไพรัตน์ แย้มสุข โรงเรียนศึกษาลัย 2 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 10 ปี ผู้ฝึกสอน
11. เด็กชายภัทรพล มากอิ่ม โรงเรียนวัดโคกสลุด 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
12. เด็กชายสุทธิลักษณ์ ศรีปาน โรงเรียนวัดโคกสลุด 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
13. เด็กชายชนาธิป ศรีคง โรงเรียนวัดโคกสลุด 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
14. นางสาวณัฐธิดา ทองประกอบ โรงเรียนวัดโคกสลุด 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
15. นางสาวอัจฉรา โสดา โรงเรียนวัดโคกสลุด 3 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
16. เด็กหญิงภูมิรัตน์ ภูมิผล โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
17. เด็กหญิงจิราวัลย์ โตตี่ โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
18. เด็กหญิงอภิชญา เมฆประดับ โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
19. เด็กหญิงชนมน ขาวสะอาด โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
20. นายรังสรรค์ มากจุ้ย โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส 4 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
21. เด็กชายปัณณวิชญ์ วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
22. เด็กชายอภิสร ชมขำ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
23. เด็กชายอาทิตย์ จูบ้านไร่ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
24. เด็กชายณัฐวุฒิ สุขเปีย โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
25. นางสาวกัญญารัตน์ ภาคศัพท์ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 5 เปตอง ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
26. เด็กหญิงศศิภา พรมแพร โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
27. เด็กหญิงมะลิวัลย์ ปานอ่วม โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
28. เด็กหญิงจิราพร ทั่วสูงเนิน โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
29. เด็กหญิงรุ่งนภา เที่ยงพร โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
30. นางสาวกัญญารัตน์ ภาคศัพท์ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 6 เปตอง หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
31. เด็กชายภัทรดนัย กลิ่นแย้ม ราษฎร์เจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
32. เด็กชายวรภพ ภิญโญสูงเนิน ราษฎร์เจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
33. เด็กชายอัฑพัฒน์ พุ่มพฤกษ์ ราษฎร์เจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
34. เด็กชายจรณินท์ เทแก้ว ราษฎร์เจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
35. เด็กชายธนวัฒน์ โตมา ราษฎร์เจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
36. เด็กชายวชิรวิทย์ มากสลุด ราษฎร์เจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
37. เด็กชายชุติพนธ์ รุ่งแจ้ง ราษฎร์เจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
38. เด็กชายศิวัช ศรีปาน ราษฎร์เจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
39. เด็กชายธีรเดช บุญคง ราษฎร์เจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
40. เด็กชายอรุณ รุ่งแจ้ง ราษฎร์เจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
41. เด็กชายอชิระ วนกาวี ราษฎร์เจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
42. นายอรรถกร สามารถ ราษฎร์เจริญ 7 ฟุตซอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
43. เด็กหญิงพรรณิภา ลอยสุวรรณ โรงเรียนศึกษาลัย 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
44. เด็กหญิงณิชากร กลิ่นชาวนา โรงเรียนศึกษาลัย 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
45. เด็กหญิงพิชญา จูชาวนา โรงเรียนศึกษาลัย 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
46. เด็กหญิงกัญญาพร สมมล โรงเรียนศึกษาลัย 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
47. เด็กหญิงวรดา เรในไพร โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
48. เด็กหญิงปลธิชา พลอยระย้า โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
49. เด็กหญิงกนกวรรณ อยู่ชาวนา โรงเรียนท่ามะขาม 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
50. เด็กหญิงประวิชญา หว่องเชนทร์ โรงเรียนศึกษาลัย 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
51. เด็กหญิงกชกร มณีท่าโพธิ์ โรงเรียนศึกษาลัย 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
52. เด็กหญิงสุภาพร เลี่ยมมินพลู โรงเรียนศึกษาลัย 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
53. เด็กหญิงลภัสนันท์ บุญชาวนา โรงเรียนศึกษาลัย 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
54. นายอรัญ หมวกอินทร์ โรงเรียนศึกษาลัย 8 ฟุตซอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
55. เด็กชายเตชิต เอมพิน โรงเรียนวัดโคกสลุด 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
56. เด็กชายธนชาติ ปานแย้ม โรงเรียนวัดโคกสลุด 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
57. เด็กชายสิทธิชัย ปาปะไพ โรงเรียนวัดโคกสลุด 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
58. เด็กชายปธานิน ตุ้มทอง โรงเรียนวัดโคกสลุด 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
59. เด็กชายธีรภัทร์ ยิ่งนอก โรงเรียนวัดโคกสลุด 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
60. เด็กชายอติชาญ จี้หอม โรงเรียนวัดโคกสลุด 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
61. เด็กชายณฐกร เงินจันทร์ โรงเรียนวัดโคกสลุด 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
62. เด็กชายศักดินนท์ ไพรสิงห์ โรงเรียนวัดโคกสลุด 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
63. เด็กชายธีร์กวินณ์ ช้างปาน โรงเรียนวัดโคกสลุด 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
64. เด็กชายกิตติคุณ แขวกระทุ่ม โรงเรียนวัดโคกสลุด 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
65. นายณัฐกิตติ์ บุญคง โรงเรียนวัดโคกสลุด 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
66. นายพิษณุ พวงทอง โรงเรียนวัดโคกสลุด 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
67. นายธีรนันภัทร โพธิ์ดง โรงเรียนวัดโคกสลุด 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
68. นางสาวนภัสสร ติครบุรี โรงเรียนวัดโคกสลุด 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
69. นางวิภาดา โพธิ์ดง โรงเรียนวัดโคกสลุด 11 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
70. เด็กหญิงธาราทิพย์ โกสิงห์ โรงเรียนวัดโคกสลุด 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
71. เด็กหญิงศุภกานต์ เงินจันทร์ โรงเรียนวัดโคกสลุด 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
72. เด็กหญิงสุมิตตรา พูลยิ้ม โรงเรียนวัดโคกสลุด 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
73. เด็กหญิงอรนารถ ศรีปาน โรงเรียนวัดโคกสลุด 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
74. เด็กหญิงปภัสรา บุญเปลื่อง โรงเรียนวัดโคกสลุด 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
75. เด็กหญิงกุลดา ทองเนื้ออ่อน โรงเรียนวัดโคกสลุด 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
76. เด็กหญิงวรดา เร่ในไพร โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
77. เด็กหญิงกัญญาพัชร คงเมือง โรงเรียนวัดโคกสลุด 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
78. เด็กหญิงพรรณวษา ดีอินทร์ โรงเรียนวัดโคกสลุด 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
79. นางสาวนภัสสร ติครบุรี โรงเรียนวัดโคกสลุด 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
80. นายณัฐกิตติ์ บุญคง โรงเรียนวัดโคกสลุด 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
81. นายพิษณุ พวงทอง โรงเรียนวัดโคกสลุด 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
82. นายธีรนันภัทร โพธิ์ดง โรงเรียนวัดโคกสลุด 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
83. นางวิภาดา โพธิ์ดง โรงเรียนวัดโคกสลุด 12 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
84. เด็กชายวีระพงษ์ โพธิ์นวม โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
85. เด็กชายอิงควัฒน์ กรุดอินทร์ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
86. เด็กชายอภิสร ชมขำ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
87. เด็กชายธีรภัทร เทพพาบ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
88. เด็กชายปัณณวิชญ์ วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
89. เด็กชายพัชรพล เขียวสอาด โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
90. เด็กชายกฤษกร สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
91. เด็กชายอติวิชญ์ ภักดีสุข โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
92. เด็กชายธนภัทร ศรีปาน โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
93. นายสิรภพ มูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 13 วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
94. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ต้วนยี่ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
95. เด็กหญิงเยาวพา ช้างทอง โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
96. เด็กหญิงอภิญญา โต๊ะโต โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
97. เด็กหญิงจิราพร ทั่วสูงเนิน โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
98. เด็กหญิงพรพรรณษา จำปาอ่อง โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
99. เด็กหญิงพรวดี กลมพุก โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
100. เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วกำพล โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
101. เด็กหญิงพิชญาวรรณ นุชบ้านป่า โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
102. เด็กหญิงนภาภัทร ปลื้มใจ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
103. เด็กหญิงศิริวิภา จันทรสอน โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
104. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา เจริญกุล โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
105. เด็กหญิงอาริษา เลี้ยงวงษ์ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี นักกีฬา
106. นายสิรภพ มูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 14 วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 16 ปี ผู้ฝึกสอน
107. เด็กชายณชพล รอดมณี ประชาสรรค์วิทยา 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
108. เด็กชายใจเด็ด ต๊กควรเฮง ประชาสรรค์วิทยา 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
109. เด็กชายวรเมธ กลิ่นแย้ม ประชาสรรค์วิทยา 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
110. เด็กชายธนภัทร คนหลัก ประชาสรรค์วิทยา 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
111. นายอรรฆพร คุรุธรรมานนท์ ประชาสรรค์วิทยา 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
112. นายสุเทพ ดีอินทร์ ประชาสรรค์วิทยา 15 เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
113. เด็กหญิงธนฌา จำลองเพ็ชร์ ราษฎร์เจริญ 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
114. เด็กหญิงประภัสสร ยี่สุ่นแก้ว ราษฎร์เจริญ 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
115. เด็กหญิงสุพิชยา ราชา ราษฎร์เจริญ 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
116. เด็กหญิงสุพิชญา สว่างเมฆ ราษฎร์เจริญ 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
117. เด็กหญิงรัตนวลี รัตนมณี ราษฎร์เจริญ 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
118. นายภานุพงศ์ แกมเงิน ราษฎร์เจริญ 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
119. นางลักษณา ดงเย็น ราษฎร์เจริญ 16 เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
120. เด็กชายจุฑาวัฒน์ เสืออ่ำ ประชาสรรค์วิทยา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
121. เด็กชายญาณโรจน์ เพ็ชรรัตน์ ประชาสรรค์วิทยา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
122. เด็กชายศุภกิจ ใจเที่ยงธรรม ประชาสรรค์วิทยา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
123. เด็กชายอธิวัฒน์ ขาวขำ ประชาสรรค์วิทยา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
124. เด็กชายศุภกร ผ่องอุดม ประชาสรรค์วิทยา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
125. เด็กชายณัฏฐชัย โสภาเถร ประชาสรรค์วิทยา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
126. เด็กหญิงฉันท์ชนก ยาท้วม ประชาสรรค์วิทยา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
127. เด็กหญิงจิดาภา บุญราชแขวง ประชาสรรค์วิทยา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
128. เด็กหญิงวรัญญา เร่ในไพร ประชาสรรค์วิทยา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
129. เด็กหญิงกัญญาณัฐ กุจั่น ประชาสรรค์วิทยา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
130. เด็กหญิงพิชชาพร คำพันธ์ ประชาสรรค์วิทยา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
131. เด็กหญิงณิชกมล ประทีปรัตน์ ประชาสรรค์วิทยา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี นักกีฬา
132. นายสุเทพ ดีอินทร์ ประชาสรรค์วิทยา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
133. นายอรรฆพร คุรุธรรมานนท์ ประชาสรรค์วิทยา 19 ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี ผู้ฝึกสอน
134. เด็กชายรัชพงศ์ ผู้ดี โรงเรียนศึกษาลัย 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
135. เด็กชายทรงพล เกษรเพชร์ โรงเรียนศึกษาลัย 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
136. เด็กชายไพโรจณ์ ขำน้ำคู้ โรงเรียนศึกษาลัย 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
137. เด็กชายใจเด็ด ต๊กควรเฮง โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
138. เด็กชายพฤติพงศ์ ไกรกรุง โรงเรียนศึกษาลัย 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
139. เด็กชายธนวัฒน์ ดีอินทร์ โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
140. เด็กชายธนภัทร มั่งคั่ง โรงเรียนศึกษาลัย 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
141. เด็กชายทรงพล อินทร์งาม โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
142. เด็กชายศิริวัฒน์ ป้อมสาหร่าย โรงเรียนศึกษาลัย 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
143. เด็กชายวรเมธ กลิ่นแย้ม โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
144. เด็กชายณชพล รอดมณี โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
145. เด็กชายธนภัทร คนหลัก โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
146. เด็กชายกวินณ์ ช้างปาน โรงเรียนวัดโคกสลุด 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
147. เด็กชายพิชญพงศ์ ไชยศิลา โรงเรียนศึกษาลัย 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
148. เด็กชายสุธี กำราบภัย โรงเรียนศึกษาลัย 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
149. เด็กชายภัคพงศิ์ จิ๋วน๊อต โรงเรียนศึกษาลัย 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
150. เด็กชายปุญญพัฒน์ พร้อมมูล โรงเรียนศึกษาลัย 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
151. เด็กชายเจตนิพิฐ สุดอ่อนน้อม โรงเรียนศึกษาลัย 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
152. เด็กชายอัครรินฐ์ จำปาทอง โรงเรียนศึกษาลัย 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
153. เด็กชายธีรภัทร์ กลิ่นชาวนา โรงเรียนศึกษาลัย 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
154. ว่าที่ร.ต.วัฒนา บุญหว่าน โรงเรียนศึกษาลัย 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
155. นายอรัญ หมวกอินทร์ โรงเรียนศึกษาลัย 20 ฟุตบอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
156. เด็กหญิงวรดา เร่ในไพร โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
157. เด็กหญิงสุภาพร เลี่ยมมินพลู โรงเรียนศึกษาลัย 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
158. เด็กหญิงลภัสนันท์ บุญชาวนา โรงเรียนศึกษาลัย 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
159. เด็กหญิงพรปวีณ์ รุจิเรขอภิรักษ์ โรงเรียนศึกษาลัย 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
160. เด็กหญิงพิชญา จูชาวนา โรงเรียนศึกษาลัย 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
161. เด็กหญิงกมลลักษณ์ สอนเจริญ โรงเรียนศึกษาลัย 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
162. เด็กหญิงศิริลักษณ์ มาโพธิ์ชัย โรงเรียนศึกษาลัย 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
163. เด็กหญิงพิชญธิดา มีเครือรอด โรงเรียนศึกษาลัย 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
164. เด็กหญิงภิรมณ ขวัญอ่อน โรงเรียนศึกษาลัย 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
165. เด็กหญิงปลธิชา พลอยระย้า โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
166. เด็กหญิงกมลรัตน์ โพธิ์ดง โรงเรียนศึกษาลัย 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
167. เด็กหญิงกนกวรรณ อยู่ชาวนา โรงเรียนท่ามะขาม 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
168. เด็กหญิงชนัฐปภา สุขสมบัติ โรงเรียนศึกษาลัย 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
169. เด็กหญิงกชกร มณีท่าโพธิ์ โรงเรียนศึกษาลัย 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
170. เด็กหญิงสุพรรษา ภูมิดี โรงเรียนศึกษาลัย 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
171. เด็กหญิงประวิชญา หว่องเชนทร์ โรงเรียนศึกษาลัย 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
172. เด็กหญิงพัชรี โคกทอง โรงเรียนศึกษาลัย 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
173. เด็กหญิงพรรณนิภา ลอยสุวรรณ โรงเรียนศึกษาลัย 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
174. เด็กหญิงณิชากร กลิ่นชาวนา โรงเรียนศึกษาลัย 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
175. เด็กหญิงกัญญาพร สมมล โรงเรียนศึกษาลัย 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี นักกีฬา
176. นายอรัญ หมวกอินทร์ โรงเรียนศึกษาลัย 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
177. ว่าที่ร.ต. วัฒนา บุญหว่าน โรงเรียนศึกษาลัย 21 ฟุตบอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี ผู้ฝึกสอน
178. ด.ช.ธนภัทร ขวัญทับทิม วัดท่านา 24 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร นักกีฬา
179. นางสาวชนันท์นิฏฐา เหมือนคล้าย วัดท่านา 24 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร ผู้ฝึกสอน
180. เด็กหญิงพรศิริ จิตต์ฤกษ์ วัดท่ามะขาม 25 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร นักกีฬา
181. นางสาววิภาพร อุ้ยตา วัดท่ามะขาม 25 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 40 เมตร ผู้ฝึกสอน
182. ด.ช.ธนาธิป สังข์หร่าย วัดท่านา 26 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร นักกีฬา
183. นางสาวชนันท์นิฏฐา เหมือนคล้าย วัดท่านา 26 กรีฑา ชาย อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
184. เด็กหญิงพิชญาภัค ศศิวงค์ยาง โรงเรียนศึกษาลัย 27 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร นักกีฬา
185. นางสาวกฤษณา ศรีสุข โรงเรียนศึกษาลัย 27 กรีฑา หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
186. เด็กชายภูรนัฐ ฉัตรแก้ว โรงเรียนศึกษาลัย 28 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร นักกีฬา
187. นางสาวสุภัสสร น่วมวัฒน์ โรงเรียนศึกษาลัย 28 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
188. เด็กหญิงณิชชา กิจวัฒนะกุล วัดท่ามะขาม 29 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร นักกีฬา
189. นายทรงพล พรหมน้อย วัดท่ามะขาม 29 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
190. ด.ช.พรรษา ไทยเจริญ วัดท่านา 30 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร นักกีฬา
191. นางสาวสุดารัตน์ จำนงค์ภักดิ์ วัดท่านา 30 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
192. ด.ญ.จินดาภา เรืองบ้านโคน วัดท่านา 31 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร นักกีฬา
193. นางสาวสุดารัตน์ จำนงค์ภักดิ์ วัดท่านา 31 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 อายุไม่เกิน 9 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
194. เด็กชายณพชร คำเรืองศรี โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
195. เด็กชายธนโชติ วงศ์ไชยา โรงเรียนท่ามะขาม 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
196. เด็กชายปภาวิน ยี่สุ่นแก้ว โรงเรียนราษฏร์เจริญ 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
197. เด็กชายอัครรินฐ์ จำปาทอง โรงเรียนศึกษาลัย 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
198. เด็กชายภัคพงศ์ จิ๋วน๊อต โรงเรียนศึกษาลัย 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
199. ว่าที่ร.ต.วัฒนา บุญหว่าน โรงเรียนศึกษาลัย 32 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร ผู้ฝึกสอน
200. เด็กหญิงอิษรา โพธิ์นวม โรงเรียนราษฎร์ดำริ 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
201. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใจนุ่มนิ่ม โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
202. เด็กหญิงกัลยรัตน์ จิตจริต โรงเรียนท่ามะขาม 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
203. เด็กหญิงวิกันดา เมฆทับ โรงเรียนราษฎร์ดำริ 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
204. เด็กหญิงณัฐชพร มณีศาล โรงเรียนศึกษาลัย 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร นักกีฬา
205. นางสาวสัตตบงกช ยอดบุษดี โรงเรียนศึกษาลัย 33 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 5x80 เมตร ผู้ฝึกสอน
206. เด็กชายธีรเดช บุญคง ราษฎร์เจริญ 34 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร นักกีฬา
207. นางสาวหฤทชญา ศิริสุวรรณ ราษฎร์เจริญ 34 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
208. เด็กหญิงชลธิชา พลอยระย้า ประชาสรรค์วิทยา 35 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร นักกีฬา
209. นายอรรฆพร คุรุธรรมานนท์ ประชาสรรค์วิทยา 35 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
210. เด็กชายจิรธณัฐ ฉ่ำบุตร โรงเรียนศึกษาลัย 36 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร นักกีฬา
211. นายอรัญ หมวกอินทร์ โรงเรียนศึกษาลัย 36 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
212. เด็กหญิงพัชรี โคกทอง โรงเรียนศึกษาลัย 37 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร นักกีฬา
213. นายอรัญ หมวกอินทร์ โรงเรียนศึกษาลัย 37 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
214. เด็กชายธีรเดช บุญคง โรงเรียนราษฏร์เจริญ 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
215. เด็กชายจิรธณัฐ ฉ่ำบุตร โรงเรียนศึกษาลัย 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
216. เด็กชายชยพล ทับทิมทอง โรงเรียนศึกษาลัย 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
217. เด็กชายพงศกร อินทร์ขำวงค์ โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
218. นายอรัญ หมวกอินทร์ โรงเรียนศึกษาลัย 38 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
219. เด็กหญิงชลธิชา พลอยระย้า ประชาสรรค์วิทยา 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
220. เด็กหญิงอารดา กลัดเนินกุ่ม โรงเรียนท่ามะขาม 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
221. เด็กหญิงชนิภรณ์ ตรีประดับ โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
222. เด็กหญิงพัชรี โคกทอง โรงเรียนศึกษาลัย 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร นักกีฬา
223. นายอรัญ หมวกอินทร์ โรงเรียนศึกษาลัย 39 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 5-6 อายุไม่เกิน 13 ปี 4x100 เมตร ผู้ฝึกสอน
224. เด็กชายอภิสร ชมขำ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 40 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร นักกีฬา
225. นางสาวกัญญารัตน์ ภาคศัพท์ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 40 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
226. เด็กหญิงจิราวรรณ จำปานิล โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 41 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร นักกีฬา
227. นางสาวกัญญารัตน์ ภาคศัพท์ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 41 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 100 เมตร ผู้ฝึกสอน
228. เด็กชายอภิสร ชมขำ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 42 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร นักกีฬา
229. นางสาวกัญญารัตน์ ภาคศัพท์ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 42 กรีฑา ชาย มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
230. เด็กหญิงจิราวรรณ จำปานิล โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 43 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร นักกีฬา
231. นางสาวกัญญารัตน์ ภาคศัพท์ โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 43 กรีฑา หญิง มัธยมศึกษาปีที่1-3 อายุไม่เกิน 16 ปี 200 เมตร ผู้ฝึกสอน
232. เด็กชายณพชร คำเรืองศรี วัดบางกระทุ่ม 54 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร นักกีฬา
233. นายอนุชา สุวรรณนำปน วัดบางกระทุ่ม 54 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
234. ด.ญ.อิษรา โพธิ์นวม โรงเรียนราษฎร์ดำริ 55 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร นักกีฬา
235. นางสาวปิยนุช อินทร์ธนู โรงเรียนราษฎร์ดำริ 55 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 60 เมตร ผู้ฝึกสอน
236. เด็กชายภัคพงศ์ จิ๋วน๊อต โรงเรียนศึกษาลัย 56 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร นักกีฬา
237. ว่าที่ ร.ต.วัฒนา บุญหว่าน โรงเรียนศึกษาลัย 56 กรีฑา ชาย ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
238. เด็กหญิงณัฐชพร มณีศาล โรงเรียนศึกษาลัย 57 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร นักกีฬา
239. นางสาวสัตตบงกช ยอดบุษดี โรงเรียนศึกษาลัย 57 กรีฑา หญิง ประถมศึกษาปีที่ 3-4 อายุไม่เกิน 11 ปี 80 เมตร ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional