ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
คณะกรรมการอำนวยการ
1. นางผกาภรณ์   พลายสังข์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์   โปร่งเจริญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นายธราพงศ์   สุเทียนทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2รองประธานกรรมการ
4. นางนุชสรา   ทองดอนคำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2รองประธานกรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์   บุญญพันธ์โสภณผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากรรมการ
6. นางราตรี   แจ่มใสผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกรรมการ
7. นางสุมาลี   ยอดยิ่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนกรรมการ
8. นางสุราณี   เมืองมัจฉาผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการกรรมการ
9. นางบุญญดา   วงศ์สุวคันธผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการ
10. นายพงษ์พีระ   ทองแบบปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯกรรมการ
11. นางสาววรากรณ์   โพธิ์มากผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในกรรมการ
12. นางสาวสุดธิดา   แผงดาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีกรรมการ
13. นางสาวสิริลักษณ์   เชาวน์เสริมสุขผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กรรมการ
14. นางมาลัย   รุ่งแสงปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากรรมการ
15. นางณิชาภา   สังข์เมืองนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
16. นางสาวอัจจิมา   ยาดีเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรรมการ
17. นางสาวศศิประภา   ศรีแก้วเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรรมการ
18. นางสาวปวีณรัตน์   สิริธนาเรืองนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษากรรมการ
19. นางกนิษฐา   พึ่งม่วงนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวยุพิน   สิทธิไกรพงษ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน
1. นายธราพงศ์   สุเทียนทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ   จันประตูมอญประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 1รองประธานกรรมการ
3. นายนธี   ฉิมฉวีประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 2รองประธานกรรมการ
4. นายสรณพงศ์   ใยดีประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 3รองประธานกรรมการ
5. นายบรรพต   ใจกล้าประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 4รองประธานกรรมการ
6. นายสมจิตร   นาคผู้ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 5รองประธานกรรมการ
7. นายเนตร   ใจเร็วประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบางกระทุ่ม 1รองประธานกรรมการ
8. นายนเรศวร์   เศรษฐสิงห์ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาบางกระทุ่ม 2รองประธานกรรมการ
9. นายสมศักดิ์   กมลรัตน์ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 1รองประธานกรรมการ
10. นายสุรกิต   ศรีคำประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2รองประธานกรรมการ
11. นายอำพันธุ์   พงษ์พานิชครูโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
12. นายอนุชา   สุวรรณนำปนครูโรงเรียนวัดบางกระทุ่มกรรมการ
13. นายสันติ   ปานรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
14. นายอุกฤษฎ์   ยศปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
15. นายเกียรติพงษ์   ญาณวโรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
16. นายธีรสิทธิ์   วิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการ
17. นายวิทยา   โชติคามครูโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์กรรมการ
18. นางกนิษฐา   พึ่งม่วงนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวยุพิน   สิทธิไกรพงษ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
1. นายบรรพต   ใจกล้าประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 4ประธานกรรมการ
2. นายณัฐกิตต์   ชาวนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กกรรมการ
3. นายสรณพงศ์   ใยดีประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 3กรรมการ
4. นางสมถวิล   คำหมู่ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชม 2 กกไม้แดงกรรมการ
5. นางสาวณัฐวรรณ   ปาลิวนิชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายอาคม   มหามาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาดกรรมการ
7. นางปนัดดา   ทับทิมทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าหมื่นรามกรรมการ
8. นางสาวรัชดาภรณ์   นาคสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงากรรมการ
9. นายอารีย์   ลิ้มตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีธรรมกรรมการ
10. นายสาธิต   ทองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุพรรณพนมทองกรรมการ
11. นายบรรพต   ใจกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพันชาลีกรรมการ
12. นางดวงหทัย   รุ่งเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินไม้แดงกรรมการ
13. นางชฑรัช   วงษ์ยอดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนากรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นายปิยะ   ธูปทองนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายพิชญ์ธนพัฒน์   พรปิติภัทรครูโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
3. นายณัฐนนท์   แย้มทับครูโรงเรียนบ้านเข็กกรรมการ
4. นางสาวนัฐฐาพร   ศุขวิทย์ครูโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
5. นางสาวสินาภรณ์   บุญเลิศฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
6. นายบุญญฤทธิ์   สายคำหมื่นครูโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
7. ว่าที่ ร.ต.วัฒนา   บุญหว่านครูโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
8. นางสาวกัลยรัตน์   คำชื่นครูโรงเรียนบ้านยางโทนกรรมการ
9. นางสาวชลดา   ฟักทองอ่อนลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1. นางบุุญญดา   วงศ์สุวคันธผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา   พึ่งม่วงนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
3. นางณิชาภา   สังข์เมืองนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
4. นางสาวยุพิน   สิทธิไกรพงษ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการกรรมการ
5. นางสาวศศิประภา   ศรีแก้วเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรรมการ
6. นางสาวปวีณรัตน์   สิริธนาเรืองนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษากรรมการ
7. นางสาวอัจจิมา   ยาดีเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
1. นายศุภณัฐ   จันประตูมอญประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิสา   สถาพรครูโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการ
3. นางสาวพลอยสิรินทร์   มาทองครูโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราภรณ์   วิไลสมสกุลครูโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
5. นางสาวอุทุมพร   มาโยมครูโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์มาดา   วงค์ศิริธนดลครูโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
7. นายกฤษดา   อุดทาครูโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ถ้วยรางวัล
1. นายธราพงศ์   สุเทียนทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางบุญญดา   วงศ์สุวคันธผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการ
3. นางณิชาภา   สังข์เมืองนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
4. นางกนิษฐา   พึ่งม่วงนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
5. นางสาวยุพิน   สิทธิไกรพงษ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการกรรมการ
6. นางสาวอัจจิมา   ยาดีเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรรมการ
7. นางสาวศศิประภา   ศรีแก้วเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรรมการ
8. นางสาวปวีณรัตน์   สิริธนาเรืองนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษากรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล - ประมวลผลการแข่งขัน
1. นายมนตรี   ชัยชราแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์   เรืองกิจวิทยาครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา   เย็นขันครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการ
4. นางสาวจิดาภา   ประเดชบุญครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการ
5. นางศรีนวล   วันรักชาติครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการ
6. ว่าที่ ร.ต.วรเศรษฐ์   เหล็กเพ็ชร์ครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการ
7. นางสาวสมหญิง   ขวัญอ่อนครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการ
8. นายบุญสืบ   แสงสว่างครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการ
9. นางสาววริศรา   มงคลครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการ
10. นางสาวณฐิพร   วันรักชาติครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการ
11. นางสาวนพวรรณ   สงวนสินครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการ
12. นางสาวอัจฉรา   เพชรรัตน์ธุรการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
1. นายอดุลย์   นวัตกรณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดินทองประธานกรรมการ
2. นายนเรศ   แสนประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินทองรองประธานกรรมการ
3. นางสมถวิล   คำหมู่ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวพรพะเยาว์   คงอยู่ครูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
5. นางสาวกัญญามาศ   พาสคอลครูโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงกรรมการ
6. นางสาวนิศาชล   อ่อนศรีดอนทองครูโรงเรียนบ้านดินทองกรรมการ
7. นางสาวปนัดดา   กะภูทินครูโรงเรียนบ้านดินทองกรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
1. นางบุญญดา   วงศ์สุวคันธผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. นายกิตติพงษ์   โปร่งเจริญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริลักษณ์   เชาวน์เสริมสุขผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กรรมการ
3. นางนวรรณ   บุญเทียนนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการกรรมการ
4. นายภานุกร   ปานนิ่มเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดกรรมการ
5. นางสาวอารีย์   ยังเพ็งเจ้าหน้าที่ธุรการกรรมการ
6. นางสาวนันทิกา   แก้วปัญญานักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
1. นายธราพงศ์   สุเทียนทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางนุชสรา   ทองดอนคำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางบุญญดา   วงศ์สุวคันธผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการ
4. นางณิชาภา   สังข์เมืองนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
5. นางสาวปวีณรัตน์   สิริธนาเรืองนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษากรรมการ
6. นางสาวอัจจิมา   ยาดีเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรรมการ
7. นางสาวศศิประภา   ศรีแก้วเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรรมการ
8. นางกนิษฐา   พึ่งม่วงนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวยุพิน   สิทธิไกรพงษ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายตัดสินฟุตบอล
1. นายสันติ   ปานรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์   ญาณวโรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินประธานกรรมการ
3. นายอุกฤษฏ์   ยศปัญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยประธานกรรมการ
4. นายสุธี   เทพกันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวรองประธานกรรมการ
5. นายสิทธิภัสร์   ยอดสุวรรโณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขมิ้นรองประธานกรรมการ
6. นางสาวนันทวัน   จันทร์กลิ่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุกระโดนรองประธานกรรมการ
7. นายวิญญู   ดวงมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐรองประธานกรรมการ
8. นายประทีป   จันทร์รักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมภูรองประธานกรรมการ
9. นายณัฐวัฒน์   คำแหงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภาศรองประธานกรรมการ
10. นางสาวยุพิน   สุ่มประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีรองประธานกรรมการ
11. นางกรรณิการ์   การกิ่งไพรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยรองประธานกรรมการ
12. นายธีรสิทธิ์   วิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาท่าพลรองประธานกรรมการ
13. นายศุภเชษฐ์   ปั้นประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านมุงรองประธานกรรมการ
14. นายลือชัย   สิริศิโรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลวกง่ามรองประธานกรรมการ
15. นายสุริยัน   ชัยพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปรางรองประธานกรรมการ
16. นางนัฏชนก   แสงสุขผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพรงรองประธานกรรมการ
17. นายสยาม   บุญมาครูโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
18. นายอภิลักษ์   ไทยพยัพครูโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
19. นายอนุชา   จันทร์ปานครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการ
20. นายอภิชิต   วรรณวงค์ครูโรงเรียนบ้านพุกระโดนกรรมการ
21. นายวิทยา   โชติกคามครูโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์กรรมการ
22. นายกฤษพงศ์   แสงปัญญาครูโรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุงกรรมการ
23. นายศุภวิญช์   บุญสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
24. นายพุฒิเมธ   ศรีสุขครูโรงเรียนบ้านลำภาศกรรมการ
25. นายวรพล   โพตะกาวครูโรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์กรรมการ
26. นายกานจ์   เกตุภัณฑ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
27. นายแรงชัย   จุ้ยด้วงครูโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
28. นายมนตรี   พุกอิ่มครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยกรรมการ
29. นายนิยม   รุณไชยครูโรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยกรรมการ
30. นายพนม   มาเตเจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอเนินมะปรางกรรมการ
31. นายชยพล   อุดศรีครูโรงเรียนวัดปลวกง่ามกรรมการ
32. นายกฤษณุ   เอกมาตย์ครูโรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการ
33. นายวสันต์   คนโทครูโรงเรียนวัดบ้านมุงกรรมการ
34. นายภัคพล   นาจำรัสครูโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการ
35. นายวิมัจ   จันทะไพรครูโรงเรียนบ้านผาท่าพลกรรมการ
36. นายอิสระพงศ์   แซ่เฮงครูโรงเรียนบ้านไทรดงยั้งกรรมการ
37. นายพีระพล   เทศเอมครูโรงเรียนบ้านเนินมะปรางกรรมการ
38. นายเวช   น้อยเขียวข้าราชการบำนาญอำเภอเนินมะปรางกรรมการและเลขานุการ
39. นายมนตรี   สีบุญครูโรงเรียนบ้านซำรังกรรมการและเลขานุการ
40. นางสาวทาริกา   นนทพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินฟุตซอล
1. นายอภิชาติ   เอี่ยมสงครามครูโรงเรียนบ้านน้ำรินประธานกรรมการ
2. นายถนอมพันธ์   ฝั้นจันทร์ตาครูโรงเรียนบ้านป่าขนุนรองประธานกรรมการ
3. นายฐาปกรณ์   ชูราครูโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
4. นายชัยมงคล   ชื่นอ่อนครูโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
5. นายณัฐกร   บุญธรรมครูโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
6. นายเฉลิมพล   พรมวังขวาครูโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการ
7. นายทองสุข   เทียมราชครูโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญกรรมการ
8. นายอิสรภาพ   กันมาครูโรงเรียนบ้านนาพรานกรรมการ
9. นายประกาย   ชัยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
10. นายเฉลิมฤทธิ์   ศรีสุรินทร์ครูโรงเรียนบ้านน้ำรินกรรมการ
11. นายสุวรรณ   ทองคำปันครูโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
12. นายวุฒิชัย   โทลาครูโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
13. นายสมภพ   นนท์ขุนทดครูโรงเรียนบ้านใหม่พนมทองกรรมการ
14. นายเกื้อกูล   หนูภาครูโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
15. นายกาญจนา   คงเทศน์ครูโรงเรียนบ้านซำหวายกรรมการ
16. นางสาววรวรรณ   ลือชาครูโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
17. นายมนสิช   คงประเสริฐรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างกรรมการ
18. นายพงษ์นพวัฒน์   ทองนพคุณครูโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายตัดสินเปตอง
1. นายสมจิตร   นาคผู้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ   สุขขำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญผลรองประธานกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์   กันมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นายศิวพงษ์   โพธิศรีทองครูโรงเรียนบ้านซำตะเคียนกรรมการ
5. นายสายฟ้า   แร่ทองพนักงานราชการโรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการ
6. นายแมน   ไกรสอนครูโรงเรียนบ้านหนองพระกรรมการ
7. นายพัทธกานต์   อู่ทองมากครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
8. นายวรพงษ์   เรืองกิจวิทยาครูโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการ
9. นายเอกภาพ   แกล้วกสิกิจครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดงข่อยกรรมการ
10. นายไตรภพ   สิงห์มีครูโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคีกรรมการ
11. นายคงฤทธิ์   ฉัตรพันธ์แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลกกรรมการ
12. นายทัชชภรณ์   บุญวังทององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองกรรมการ
13. นางสาวนงลักษณ์   สุทัตยนันท์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเข็กกรรมการ
14. นางวีรณา   วิไลกุลเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคลองเมืองกรรมการ
15. นางสาวสุกัญญา่   เฉยบัวเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
16. นายณัฐกิตติ์   ชาวนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กกรรมการและเลขานุการ
17. นายจักรพันธ์   บินขุนทดครูโรงเรียนบ้านเข็กกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายตัดสินเซปัคตะกร้อ
1. นายเนตร   ใจเร็วผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์   ขำสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ   ช่อลำดวนผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายเชิดชู   แก้วลบผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายอดิเรก   น้อยพานิชผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล)กรรมการ
6. นายชลธาร   ศิวปรียานุพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลดกรรมการ
7. นายอัษฎาวุธ   สอนง่ายผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงลำกรรมการ
8. นางสาวโชติกา   นิลมณีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
9. นางสาวกันตา   กลึมสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
10. นางสาวพิตะวัน   เนตรทองผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงศรีเจริญกรรมการ
11. ว่าที่ ร.ต.พงษ์ธิชาย   ต้องแต้มครูโรงเรียนวัดดงหมี (ธรรมรสอุปถัมภ์)กรรมการ
12. นายธนกฤต   ณัฐนิคมครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
13. นายวีรยุทธ   ปรางทองครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
14. นางสาวณัฐธิดา   เสนะจำนงค์ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
15. นางสาวพรนิภา   แก้วฑาครูโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงกรรมการ
16. นายภานุกูล   บุญมีครูโรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล)กรรมการ
17. นายธีรพงษ์   ตันเยี่ยมครูโรงเรียนบ้านหนองกลดกรรมการ
18. นางสาวปวิตรา   วงษาครูโรงเรียนบ้านวังสารกรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายติดสินวอลเล่ย์บอล
1. นายสรณพงษ์   ใยดีผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายภูวิช   เหล็กขำครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12ประธานกรรมการ
3. นายปิ่น   คำหมู่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพร้าวรองประธานกรรมการ
4. นายทนันชัย   อินทนาชัยผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12รองประธานกรรมการ
5. นายพิชัย   สุขชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพรมกรรมการ
6. นางเบญจมาศ   รัตนประภาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสะพานกรรมการ
7. นางจันทรัตน์   บุญพร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงกรรมการ
8. นายภัทรพงษ์   สุขเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการ
9. นายพีระวัฒน์   จันทร์หอกลองครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12กรรมการ
10. นายณัฐพล   วรรณสุขครูโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง (ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)กรรมการ
11. นายยุทธนา   ทับเชียงทองครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการ
12. นายไชยวัฒน์   สุขใยครูโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ (วันครู 2504)กรรมการ
13. นายติดา   คล้ายวงษ์ประยูรครูโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
14. นางสาวชนิฎาภรณ์   ภัทรภิยโยครูโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
15. นายอนุพงศ์   คงแสงครูโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการ
16. นายพิมุข   สุขขวัญครูโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
17. นายเกษม   ปานขาวครูโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
18. นางรัตนา   ศรีบัวจับข้าราชการบำนาญกรรมการ
19. นายเอกภพ   แก้วใสข้าราชการบำนาญกรรมการ
20. นายอำพันธุ์   พงษ์พานิชครูโรงเรียนบ้านบึงพร้าวกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายตัดสินกรีฑา
1. นายบรรพต   ใจกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพันชาลีประธานกรรมการ
2. นายนธี   ฉิมฉวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯประธานกรรมการ
3. นายอรรณพ   มาเมืองข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวสุลีพร   ปิ่นแก้วครูโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวรมิตา   สมรรถวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการ
6. นางสาวดารณี   ดีมีครูโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา   โสพรมครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
8. นางสาววริศรา   อุดแจ่มครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
9. นางสาวกชนิภา   อินทะรังษีครูโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการ
10. นายชิโนรส   จันทร์บุญนาคครูโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาฯกรรมการ
11. นางสาวจิราภรณ์   ดีธงทองครูโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการ
12. นายอนุวัฒน์   ทัศบุตรครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมฯกรรมการ
13. นายกษิดิศ   ล้นเหลือครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมฯกรรมการ
14. นายจักรพรรดิ   ศิริวารินทร์ครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมฯกรรมการ
15. นายศรัณย์พัชร   เชาวนะครูโรงเรียนห้วยพูลกรรมการ
16. ว่าที่ ร.ต.วรเศรษฐ์   เหล็กเพ็ชร์ครูโรงเรียนวังนกแอ่นกรรมการ
17. นายธราเทพ   บุตรอินทร์ครูโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
18. นายสุขเกษม   ใจยวนครูโรงเรียนบ้านซำตะเคียนฯกรรมการ
19. นายสุเมธ   แสงรัตน์ครูโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ฯกรรมการ
20. นายศิวพงษ์   โพธิ์ทองครูโรงเรียนบ้านซำตะเคียนฯกรรมการ
21. นายมรกต   ศรีสมยศครูโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
22. นางสาวจันทร์จิรา   อุดมครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
23. นางสาวชรินรัตน์   สุขมามอญครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
24. นางสาวกนกวรรณ   จันมีเทศครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
25. นายวุฒิภัทร   คำแก้วครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมฯกรรมการ
26. นายประกรรณ์   ทองรักษ์ครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมฯกรรมการ
27. นายสำรวย   ยังนาครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
28. นางสาวพิมพ์รัตน์   จักรบุตรครูโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
29. นางสาวสุพัตรา   สมบูรณ์เพ็งครูโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
30. นางสาวจริยา   ทิกะครูโรงเรียนบ้านปากยางกรรมการ
31. นางสาวธัญญาลักษณ์   แหยมพลับครูโรงเรียนบ้านซำตะเคียนฯกรรมการ
32. นางสาวเบญจา   รอบจังหวัดเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการ
33. นางสาวอัมพิกา   อินวังเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคีกรรมการ
34. นายไตรภพ   สิงห์มีครูโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคีกรรมการ
35. นายสกล   อุไรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
36. นายวิศววิท   นาคะเกศครูโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาฯกรรมการ
37. นายณรรฐพล   เนียมสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6ฯกรรมการ
38. นายวีรพล   ลีมีครูโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการ
39. นางสาวมุทิตา   กองบุญมาครูโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
40. นางสาวเพียงใจ   จินะชิตครูโรงเรียนศึกษาลัยกรรมการ
41. นางลักขณา   ดงเย็นครูโรงเรียนราษฎร์เจริญกรรมการ
42. นางสาวสิริลักษณ์   อังกูรพิริยะครูโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาสกรรมการ
43. นางสาวภูริชญา   ขำสุนทรครูโรงเรียนวัดบางกระทุ่มกรรมการ
44. นางสาวนภัสสร   ติครบุรีครูโรงเรียนวัดโคกสลุดกรรมการ
45. นางสาวนุชณภางค์   ฟูสามป๊อกครูโรงเรียนประชาสรรค์วิทยากรรมการ
46. นางปรียาวดี   บัวแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
47. นายธนากร   วัฒนพรเดชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
48. นางสาวประไพพัชร์   ดีอ่ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์กรรมการ
49. นางสาวกนกกาญจน์   อุปราชผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสากรรมป่าไม้ 2กรรมการ
50. นายจักรกฤษ   กราบกรานผู้อำนวยการโรงเรียนวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการ
51. นายศิวพงษ์   โพธิ์ศรีทองครูโรงเรียนบ้านซำตะเคียนฯกรรมการ
52. นายวิทวัส   ทองคำครูโรงเรียนบ้านตอเรือกรรมการ
53. นายภิญโญ   โออุโรครูโรงเรียนบ้านน้ำพรมกรรมการ
54. นางสาวนันท์นภัศ   อมดวงครูโรงเรียนบ้านแก่งจูงนางกรรมการ
55. ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์   ลาคำครูโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศกรรมการ
56. นายเขมรัฐ   ปั่นวงษ์ก๋อครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามกรรมการ
57. นายชัยวัฒน์   รัตติรังสรรค์ครูโรงเรียนบ้านม่วงหอมฯกรรมการ
58. นายมนตรี   ชัยชราแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่นกรรมการและเลขานุการ
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional