ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 13 ปี
1. บางกระทุ่ม 2ชนะเลิศ 1 . เด็กชายธีรภัทร์ ยิ่งนอก นักกีฬา
2 . เด็กชายปธานิน ตุ้มทอง นักกีฬา
3 . เด็กชายสิทธิชัย ปาปะไพ นักกีฬา
4 . เด็กชายธนชาติ ปานแย้ม นักกีฬา
5 . เด็กชายเตชิต เอมพิน นักกีฬา
6 . เด็กชายกิตติคุณ แขวกระทุ่ม นักกีฬา
7 . เด็กชายธีร์กวินณ์ ช้างปาน นักกีฬา
8 . เด็กชายศักดินนท์ ไพรสิงห์ นักกีฬา
9 . เด็กชายณฐกร เงินจันทร์ นักกีฬา
10 . นางวิภาดา โพธิ์ดง ผู้ฝึกสอน
11 . นางสาวนภัสสร ติครบุรี ผู้ฝึกสอน
12 . นายธีรนันภัทร โพธิ์ดง ผู้ฝึกสอน
13 . นายพิษณุ พวงทอง ผู้ฝึกสอน
14 . นายณัฐกิตติ์ บุญคง ผู้ฝึกสอน
15 . เด็กชายอติชาญ จี้หอม นักกีฬา
2. เนินมะปราง 2รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นายวีรเทพ ชัยชนะ ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กชายชโยดม ง้วนหอม นักกีฬา
3 . เด็กชายธีรภัทร์ แก้วล้ำ นักกีฬา
4 . เด็กชายเตวิช ยศปัญญา นักกีฬา
5 . เด็กชายบุญฤทธิ์ ทองคำ นักกีฬา
6 . เด็กชายอัครพล ชัยเสนา นักกีฬา
7 . เด็กชายกันตพงศ์ บุญเจริญ นักกีฬา
8 . เด็กชายปัญฑิวัฒน์ สอนใหม่ นักกีฬา
9 . เด็กชายกิตติพงศ์ พานิช นักกีฬา
10 . นางสาวน้ำฝน ยาปัน ผู้ฝึกสอน
11 . เด็กชายชยพล เมืองทอง นักกีฬา
3. วังทอง 4รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายคุณากร บุญผ่อง นักกีฬา
2 . เด็กชายสิทธิศักดิ์ อยู่บุญ นักกีฬา
3 . เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์อักศร นักกีฬา
4 . เด็กชายศุภกร เผือกโฉลง นักกีฬา
5 . เด็กชายสุรศักดิ์ อ่ำบางกระทุ่ม นักกีฬา
6 . เด็กชายณัฏฐพงศ์ แดงชาวนา นักกีฬา
7 . เด็กชายเอกภพ รูปสม นักกีฬา
8 . นายภาณุพงศ์ เลิศคง ผู้ฝึกสอน
9 . นางสาวฉัตรสุดา ทรัพย์เจริญ ผู้ฝึกสอน
4. วังทอง 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายพิชญะ เหลาท้าว นักกีฬา
2 . เด็กชายธวัชชัย คำอิน นักกีฬา
3 . เด็กชายธนาศร พันธ์กลาง นักกีฬา
4 . เด็กชายธีรภัทร เฉยสอน นักกีฬา
5 . เด็กชายยุทธศักดิ์ คุณพลอย นักกีฬา
6 . เด็กชายณัฐพนธ์ เข็มทอง นักกีฬา
7 . เด็กชายภูมิกร อะโนศรี นักกีฬา
8 . นายอรรถชัย นันตะวงษ์ ผู้ฝึกสอน
9 . นางสาวพิชญาพร แจงทอง ผู้ฝึกสอน
10 . นางสาวกุลจิรา สินทา ผู้ฝึกสอน
11 . นางสาวสุธินี สาลี ผู้ฝึกสอน
12 . เด็กชายสรวิศ แก้วทองดี นักกีฬา
5. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายภูริณัฐ สมานมิตร นักกีฬา
2 . เด็กชายจิรายุ งามทะวงษ์ นักกีฬา
3 . เด็กชายอธิราช วิวัฒน์ นักกีฬา
4 . เด็กชายพรพิชัย อ้นชาวนา นักกีฬา
5 . เด็กชายทฤษฏี เหลาเลิศ นักกีฬา
6 . เด็กชายกุลธวัช ทองเทียน นักกีฬา
7 . เด็กชายชลธาร มะณีเติม นักกีฬา
8 . เด็กชายทานวีร์ เหลาเลิศ นักกีฬา
9 . เด็กชายวิชญะ พรหมมา นักกีฬา
10 . นายเชิดชู แก้วลบ ผู้ฝึกสอน
11 . ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ธิชาย ต้องแต้ม ผู้ฝึกสอน
6. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายสุธี อินมั่น ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กชายณัฐพล เรืองศรี นักกีฬา
3 . เด็กชายทัศนัย ทับทิมทอง นักกีฬา
4 . เด็กชายธนวิชญ์ บุญเพิ่ม นักกีฬา
5 . เด็กชายอนุชา จันนาค นักกีฬา
6 . เด็กชายวชิราวุฒิ สีแสน นักกีฬา
7 . เด็กชายมนตรี อารีกุล นักกีฬา
8 . เด็กชายอภิชา ทรายทอง นักกีฬา
9 . เด็กชายณัฐวัฒตร จารุเพ็ง นักกีฬา
10 . นางสาวนิศารัตน์ ชมเทศ ผู้ฝึกสอน
11 . นางสาวณัฐชยา ศรีรัตนสุข ผู้ฝึกสอน
12 . เด็กชายศุภกานต์ เดชห้วยไผ่ นักกีฬา
13 . นางสาวสุภารักษ์ จิณะกับ ผู้ฝึกสอน
14 . นายแมน ไกรสอน ผู้ฝึกสอน
15 . นางอัญชลี เทศแก้ว ผู้ฝึกสอน
7. วังทอง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายภานุวัฒน์ พันทะวงษ์ นักกีฬา
2 . เด็กชายวรรณชาติ ทองทา นักกีฬา
3 . เด็กชายนรินทร งามดอน นักกีฬา
4 . เด็กชายพิทวัส บุญอาจ นักกีฬา
5 . เด็กชายพงค์พัฒน์ นันทะแพทย์ นักกีฬา
6 . เด็กชายจารุพัฒน์ แสงสุวรรณ์ นักกีฬา
7 . เด็กชายอภิวัฒน์ จุลวิถี นักกีฬา
8 . เด็กชายรัฐพล สามารถ นักกีฬา
9 . เด็กชายปภาวิชญ์ พันทะวงษ์ นักกีฬา
10 . เด็กชายสุชาครีส์ คำสุข นักกีฬา
11 . เด็กชายธนภัทร บุญมา นักกีฬา
12 . เด็กชายณัฐพล นันทะแพทย์ นักกีฬา
13 . ว่าที่ ร้อยตรีหญิงชลดา บัวสี ผู้ฝึกสอน
14 . นางสาวอนัญญา จันทะคูณ ผู้ฝึกสอน
15 . นางสาวกัลยรัตน์ ชื่นวงศ์ ผู้ฝึกสอน
8. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายธนพล แก้วระว้า นักกีฬา
2 . เด็กชายธนพล สุขเกษม นักกีฬา
3 . เด็กชายอัคนี สีดาคำ นักกีฬา
4 . เด็กชายปูญญพัฒน์ วิระปิง นักกีฬา
5 . เด็กชายนนทพัฒน์ พัฒนผล นักกีฬา
6 . เด็กชายภูดิษ สีมะนาว นักกีฬา
7 . เด็กชายชยธร เณรเกษร นักกีฬา
8 . เด็กชายนริญทร เมืองทอง นักกีฬา
9 . นายวัลลพ ชูกะนันท์ ผู้ฝึกสอน
10 . นายกมล สมคิดวิไล ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional