ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา วอลเลย์บอล หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี
1. บางกระทุ่ม 2ชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงกุลดา ทองเนื้ออ่อน นักกีฬา
2 . เด็กหญิงปภัสรา บุญเปลื่อง นักกีฬา
3 . เด็กหญิงอรนารถ ศรีปาน นักกีฬา
4 . เด็กหญิงสุมิตตรา พูลยิ้ม นักกีฬา
5 . เด็กหญิงศุภกานต์ เงินจันทร์ นักกีฬา
6 . เด็กหญิงธาราทิพย์ โกสิงห์ นักกีฬา
7 . เด็กหญิงพรรณวษา ดีอินทร์ นักกีฬา
8 . เด็กหญิงกัญญาพัชร คงเมือง นักกีฬา
9 . นางวิภาดา โพธิ์ดง ผู้ฝึกสอน
10 . นายธีรนันภัทร โพธิ์ดง ผู้ฝึกสอน
11 . นายพิษณุ พวงทอง ผู้ฝึกสอน
12 . นายณัฐกิตติ์ บุญคง ผู้ฝึกสอน
13 . นางสาวนภัสสร ติครบุรี ผู้ฝึกสอน
14 . เด็กหญิงวรดา เร่ในไพร นักกีฬา
2. วังทอง 1รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กหญิงกมลนิตย์ สีบุ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์ กุลเจริญ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงทิพย์ลาวัลย์ ระหงษ์ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สีฟอง นักกีฬา
5 . เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุวรรณสน นักกีฬา
6 . เด็กหญิงปาปาพิว นักกีฬา
7 . เด็กหญิงศศิวิมล สาดา นักกีฬา
8 . เด็กหญิงปลายฟ้า โพทะจันทร์ นักกีฬา
9 . นางสาววรวรรณ ลือชา ผู้ฝึกสอน
10 . นางสาวสุกัญญา หม่องชา ผู้ฝึกสอน
11 . นางสาวเพ็ญนภา ยางสูง ผู้ฝึกสอน
12 . นางนิภารัตน์ แก้วสุวรรณ ผู้ฝึกสอน
3. วังทอง 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงธนพร เผือกสีสุข นักกีฬา
2 . เด็กหญิงพัชชานัน เหรียญทอง นักกีฬา
3 . เด็กหญิงประภา แซ่ลี นักกีฬา
4 . เด็กหญิงสายรุ้ง ดวงจันทร์ นักกีฬา
5 . เด็กหญิงปภาพร พันธ์พุก นักกีฬา
6 . เด็กหญิงเพชรลดา ชุ่มเย็น นักกีฬา
7 . เด็กหญิงภัทรวดี วรรชนะ นักกีฬา
8 . เด็กหญิงวรพร แก้วสว่าง นักกีฬา
9 . เด็กหญิงปกเกศ บัวแสง นักกีฬา
10 . เด็กหญิงปลายฟ้า ยกบุตร นักกีฬา
11 . เด็กหญิงวรรณษา เสนานุช นักกีฬา
12 . เด็กหญิงจินตนา นวลจันทร์ นักกีฬา
13 . นางสาวศิรินภา นาคแก้ว ผู้ฝึกสอน
14 . นายอภิสิทธิ์ แสงสว่าง ผู้ฝึกสอน
15 . นายวิศววิท นาคะเกศ ผู้ฝึกสอน
4. บางกระทุ่ม 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงภคพร นาคหาดกระบือ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เชื้อดี นักกีฬา
3 . เด็กหญิงทิตา ประสิทธิการ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงชุติเนตร ทองอ้น นักกีฬา
5 . เด็กหญิงสุภาวิดา สกุลงาม นักกีฬา
6 . เด็กหญิงปริยาภัทร์ กัณหา นักกีฬา
7 . เด็กหญิงพิชชาภา จันทเสน นักกีฬา
8 . นายเชิดชู แก้วลบ ผู้ฝึกสอน
9 . นางสาวทักษพร เกิดเที้ยง ผู้ฝึกสอน
5. วังทอง 4เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาวภัชธนัน จันทะคุณ ผู้ฝึกสอน
2 . นางสาวณัชชา อภัยภักดิ์ ผู้ฝึกสอน
3 . เด็กหญิงสุชาดา อินสุ่ม นักกีฬา
4 . เด็กหญิงนิภาดา สีแดง นักกีฬา
5 . เด็กหญิงวราภรณ์ บางนาชาด นักกีฬา
6 . เด็กหญิงจิรัชญา คชรินทร์ นักกีฬา
7 . เด็กหญิงนภัสสร ศึกสูงเนิน นักกีฬา
8 . เด็กหญิงเปมิกา พลรบ นักกีฬา
9 . เด็กหญิงสโรชา สุขโชติ นักกีฬา
10 . เด็กหญิงอภิณห์พร เพ็ชรแก้ว นักกีฬา
11 . เด็กหญิงวรรณวิษา รางกระโทก นักกีฬา
6. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นางสาวกวิศญาร์ อินสา ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กหญิงธณัสญา นครจันทร์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงเบญญา ทนครบุรี นักกีฬา
4 . เด็กหญิงชลธิรศน์ มีบุญ นักกีฬา
5 . เด็กหญิงอังศุมาลิน วันทา นักกีฬา
6 . เด็กหญิงจิรารัตน์ กุดัง นักกีฬา
7 . เด็กหญิงพรชนก แจ้งเรือง นักกีฬา
8 . เด็กหญิงรัตนชนก ปั้นจอม นักกีฬา
9 . เด็กหญิงณฐมน ยาทา นักกีฬา
10 . เด็กหญิงณัฐวลัย ศรีนวลอินทร์ นักกีฬา
11 . เด็กหญิงกวินตา จอมธรรม นักกีฬา
12 . นายวีรเทพ ชัยชนะ ผู้ฝึกสอน
13 . เด็กหญิงวรรณนิกา ก๊กมาศ นักกีฬา
7. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงจามิกร ชุมสมาน นักกีฬา
2 . เด็กหญิงรมิตา มหานาม นักกีฬา
3 . เด็กหญิงขวัญข้าว ทองอิ่ม นักกีฬา
4 . เด็กหญิงวันวิสาข์ สละริม นักกีฬา
5 . เด็กหญิงชนากานต์ เดชห้วยไผ่ นักกีฬา
6 . เด็กหญิงพิชญาภา ทองคำนุช นักกีฬา
7 . เด็กหญิงนันทพร ศรีอินทร์ นักกีฬา
8 . เด็กหญิงนันทิชา ผามั่น นักกีฬา
9 . เด็กหญิงรุ่งนภา เชื้อเพชร นักกีฬา
10 . นางสาวลดาภรณ์ จันทะยาง ผู้ฝึกสอน
11 . นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีทรัพย์ ผู้ฝึกสอน
12 . นางอารีรัตน์ อินวิเชียร ผู้ฝึกสอน
8. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . 1. เด็กหญิงอนุสรา มั่งมี นักกีฬา
2 . 2.เด็กหญิง อุษณี ผัสดา นักกีฬา
3 . เด็กหญิง พรนภา เป็งหล้า นักกีฬา
4 . เด็กหญิง นริตตาร์ อิ่มกิจ นักกีฬา
5 . เด็กหญิง ปิยะพร ขีนานา นักกีฬา
6 . เด็กหญิง กัลยารัตน์ ภูนิทาน นักกีฬา
7 . เด็กหญิง กานต์ดา สนสิริ นักกีฬา
8 . เด็กหญิง ณัฐสุมา เชื้ออินทร์ นักกีฬา
9 . นางสาว ชนิฎาภรณ์ ภัทรภิยโย ผู้ฝึกสอน
10 . นาย อนุพงศ์ คงแสง ผู้ฝึกสอน
11 . นางสุโรจนา ธิรินทอง ผู้ฝึกสอน
12 . เด็กหญิง นิลลญา ไข่ขาว นักกีฬา
13 . เด็กหญิง พิมพ์นภา บุญศรี นักกีฬา
14 . เด็กหญิงณัฎฐานิตญ์ จันทร์คลอง นักกีฬา
9. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศิริยาตร์ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงกนกพร สารเอก นักกีฬา
3 . เด็กหญิงศิราวัลย์ วังใหม่ นักกีฬา
4 . เด็กหญิงธาดา ศรีแก้ว นักกีฬา
5 . เด็กหญิงจีรวรรณ หาคม นักกีฬา
6 . เด็กหญิงชุลีพร ชัยปรีชา นักกีฬา
7 . เด็กหญิงปารมี พรมรักษา นักกีฬา
8 . นางสาวสุกัญญา น้อยลา ผู้ฝึกสอน
9 . เด็กหญิงภัทรพร แก้วสวาท นักกีฬา
10 . เด็กหญิงปิยะมา สุวรรณกรึก นักกีฬา
11 . เด็กหญิงกมลพร ประสงค์ผล นักกีฬา
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional