ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา วอลเลย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี
1. เนินมะปราง 2ชนะเลิศ 1 . นายวีรเทพ ชัยชนะ ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กชายมงคลชัย กัมมูลลัด นักกีฬา
3 . เด็กชายณัฐภูมิ เนียมพันธ์ นักกีฬา
4 . เด็กชายวรากร ปั่นแก้ว นักกีฬา
5 . เด็กชายกฤษฎา รสดี นักกีฬา
6 . เด็กชายดนุสรณ์ ศรีสุข นักกีฬา
7 . เด็กชายชนกันต์ ดือเร๊ะ นักกีฬา
8 . เด็กชายพรศักดิ์ สองขุนทศ นักกีฬา
9 . เด็กชายกิตติธัช กองศรี นักกีฬา
10 . เด็กชายจลากร ใจเพ็ชร นักกีฬา
11 . นางสาวปัทมล บุตรดาจันทร์ ผู้ฝึกสอน
2. วังทอง 4รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . นางสาวอัญญาณี สีหาราช ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กชายนพดล เพ็งพันธ์ นักกีฬา
3 . เด็กชายวิณัฐ รางกระโทก นักกีฬา
4 . เด็กชายเจษฎา ขาวเอี่ยม นักกีฬา
5 . เด็กชายธงชัย อุ่นอินทร์ นักกีฬา
6 . เด็กชายอรรถพล ดาดง นักกีฬา
7 . เด็กชายทวีศักดิ์ หวัดสูงเนิน นักกีฬา
8 . เด็กชายปาราเมฆ ยุรมาตร์ นักกีฬา
9 . เด็กชายพีรพัฒน์ ว่าวสูงเนิน นักกีฬา
10 . เด็กชายธีรภัทร พงษ์พรต นักกีฬา
11 . นายนันธิพงษ์ ชมจันทร์ ผู้ฝึกสอน
3. วังทอง 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายสิทธิโชค จันทะวงษ์ นักกีฬา
2 . เด็กชายธนากร สิงห์สอน นักกีฬา
3 . เด็กชายพงศกร ยอดมีกลิ่น นักกีฬา
4 . เด็กชายศิริชัย วงค์คำจันทร์ นักกีฬา
5 . เด็กชายศิวัช บัวสนธิ์ นักกีฬา
6 . นายปาราเมศ เสนะจำนงค์ นักกีฬา
7 . เด็กชายชิติพัทธ์ ทองขาว นักกีฬา
8 . นายนพดล สิงห์สอน นักกีฬา
9 . นายจิรศักดิ์ สิงห์สอน นักกีฬา
10 . เด็กชายอนุชา จันคำ นักกีฬา
11 . เด็กชายเตวิช อุทธา นักกีฬา
12 . เด็กชายคุณานนท์ หะฉิมมา นักกีฬา
13 . นางสาวกาญจนา คงเทศน์ ผู้ฝึกสอน
4. วังทอง 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายชัยวัฒน์ คุ้มภัย นักกีฬา
2 . เด็กชายวรภพ แสนไชยวงค์ นักกีฬา
3 . เด็กชายธนพล เอี่ยมสำอางค์ นักกีฬา
4 . เด็กชายกฤษณะ มาลี นักกีฬา
5 . เด็กชายธีรพล ทองศรี นักกีฬา
6 . เด็กชายสวิตต์ ศรีโยธิน นักกีฬา
7 . เด็กชายพีระวัชร์ รักจันดา นักกีฬา
8 . เด็กชายภูริภัทร์ โลกวิจิตร นักกีฬา
9 . เด็กชายกีรติ แก้วทะชาติ นักกีฬา
10 . นางสาวจิราภรณ์ ดีธงทอง ผู้ฝึกสอน
11 . นางสาวเบญจวรรณ บรรพต ผู้ฝึกสอน
12 . เด็กชายณัฐพล ลาป่าน นักกีฬา
5. บางกระทุ่ม 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายสิรภพ มูลสวัสดิ์ ผู้ฝึกสอน
2 . เด็กชายธีรภัทร เทพพาบ นักกีฬา
3 . เด็กชายอภิสร ชมขำ นักกีฬา
4 . เด็กชายอิงควัฒน์ กรุดอินทร์ นักกีฬา
5 . เด็กชายวีระพงษ์ โพธิ์นวม นักกีฬา
6 . เด็กชายธนภัทร ศรีปาน นักกีฬา
7 . เด็กชายอติวิชญ์ ภักดีสุข นักกีฬา
8 . เด็กชายกฤษกร สุขประเสริฐ นักกีฬา
9 . เด็กชายพัชรพล เขียวสอาด นักกีฬา
10 . เด็กชายปัณณวิชญ์ วดีศิริศักดิ์ นักกีฬา
6. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายสุริยา เกลี้ยงโท้ นักกีฬา
2 . เด็กชายนฤชัย ไหลครบุรี นักกีฬา
3 . เด็กชายเขมทัต ดาเดช นักกีฬา
4 . เด็กชายไตรวิทย์ งามกระโทก นักกีฬา
5 . เด็กชายสรพงษ์ ลิลาด นักกีฬา
6 . เด็กชายพีรพัฒน์ พรชาวนา นักกีฬา
7 . นายกันทรากร แก้วเกิด นักกีฬา
8 . เด็กชายไกรนุวัฒน์ หาญสูงเนิน นักกีฬา
9 . เด็กชายอนุภัทร แหนมครบุรี นักกีฬา
10 . เด็กชายพิษณุ พลูทวี นักกีฬา
11 . เด็กชายภูวดล เสารี นักกีฬา
12 . เด็กชายวรินทร พัดมณี นักกีฬา
13 . นางแจ่มศิริ ประสานสมบัติ ผู้ฝึกสอน
14 . นายปฎิณญา ทองรุ่ง ผู้ฝึกสอน
15 . นางสาวณันทนา เจียมแท้ ผู้ฝึกสอน
7. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายกล้าเกล้า เณรนาค นักกีฬา
2 . เด็กชายสุธินันท์ สารพงษ์ นักกีฬา
3 . เด็กชายธนโชติ คำวงษ์ นักกีฬา
4 . เด็กชายธนากร อยู่สนอง นักกีฬา
5 . เด็กชายจารุกร ทองตัน นักกีฬา
6 . เด็กชายการณ์กูล วงษ์เขียน นักกีฬา
7 . เด็กชายประวิทย์ ดอนพรม นักกีฬา
8 . เด็กชายวีระชัย อ่อนหอม นักกีฬา
9 . เด็กชายเอกรักษ์ จันสุก นักกีฬา
10 . นายพิษณุวิทย์ หนุนเพิ่ม ผู้ฝึกสอน
11 . นางพรรณทิพภา จำเนียรพรม ผู้ฝึกสอน
12 . เด็กชายวงศกร จันทร์มา นักกีฬา
13 . นายชัชพงษ์ เทพนิคม นักกีฬา
8. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายนันทกร ใจสมัคร นักกีฬา
2 . เด็กชายธนวัต สังข์เทศ นักกีฬา
3 . เด็กชายธีรกร สอนอ่อน นักกีฬา
4 . เด็กชายสิรภัทร ภู่จิ๋ว นักกีฬา
5 . เด็กชายดนู อำภัย นักกีฬา
6 . เด็กชายปราโมทย์ ปิ่นดี นักกีฬา
7 . เด็กชายนราธิป นวลหอม นักกีฬา
8 . เด็กชายอดิเทพ โพธิรัมย์ นักกีฬา
9 . นายอิทธิมนต์ ทาทอง ผู้ฝึกสอน
10 . นายกมล สมคิดวิไล ผู้ฝึกสอน
11 . เด็กชายปูญญพัฒน์ วิระปิง นักกีฬา
12 . เด็กชายธนพล แก้วระว้า นักกีฬา
13 . เด็กชายชยธร เณรเกษร นักกีฬา
9. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายอัครวัฒณ์ วรรณวัติ นักกีฬา
2 . เด็กชายณัฐวัฒน์ จันสารคาม นักกีฬา
3 . เด็กชายอธิภัทร น้อยใจมั่น นักกีฬา
4 . เด็กชายเมฆา พิศพร นักกีฬา
5 . เด็กชายปฏิภัทร มากรณ์ นักกีฬา
6 . เด็กชายปุณภัทร จอยวงศ์ นักกีฬา
7 . เด็กชายกัญจนจักร์ บูรณพงศ์ นักกีฬา
8 . เด็กชายธนภัทร ขำน้ำคู้ นักกีฬา
9 . เด็กชายภูเบศ น่วมน้อย นักกีฬา
10 . เด็กชายณัฐสิทธิ เอี่ยมสมบูรณ์ นักกีฬา
11 . เด็กชายกฤตภาส ฉิมพาลี นักกีฬา
12 . เด็กชายอดิศร ท้องแท้ นักกีฬา
13 . นางสาวสรชา มาเมือง ผู้ฝึกสอน
14 . นางสาวฐิติยา ประสงค์ ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional