ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา เซปักตะกร้อ หญิง อายุไม่เกิน 13 ปี
1. วังทอง 5ชนะเลิศ 1 . เด็กหญิงจิตตานันท์ นวนสูงเนิน นักกีฬา
2 . เด็กหญิงจิตตินันท์ นวนสูงเนิน นักกีฬา
3 . เด็กหญิงภัทรปภา ยอยยิ้ม นักกีฬา
4 . เด็กหญิงจิราภา อั้นใจใหญ่ นักกีฬา
5 . เด็กหญิงกสิณา อินทับ นักกีฬา
6 . นางสุรีรัตน์ หลำชาวนา ผู้ฝึกสอน
7 . นางปาริชาติ บุญทา ผู้ฝึกสอน
2. วังทอง 4รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กหญิงดมิสา มั่งสูงเนิน นักกีฬา
2 . เด็กหญิงกวินธิดา ห่านคำวงษ์ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงพฤกษา หนูแก้ว นักกีฬา
4 . เด็กหญิงนภสร สังข์ทอง นักกีฬา
5 . เด็กหญิงวริศรา ทองเนื้อดี นักกีฬา
6 . นางสาวรัตนา คำสวัสดิ์ ผู้ฝึกสอน
7 . นางสาวธิดารัตน์ รุ่งทอง ผู้ฝึกสอน
3. วังทอง 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงสุชาวดี สาดี นักกีฬา
2 . เด็กหญิงศิรประภา พวงเพชร นักกีฬา
3 . เด็กหญิงกาญจนา จันทร์เขียว นักกีฬา
4 . เด็กหญิงสุพรรษา ภุมรินทร์ นักกีฬา
5 . เด็กหญิงสุชาวดี รามโพธิ์ นักกีฬา
6 . ว่าที่ร้อยตรีสมภพ นนท์ขุนทด ผู้ฝึกสอน
7 . นางสาวปิยะภรณ์ ช่วงไชย ผู้ฝึกสอน
4. วังทอง 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กหญิงอนุสรา อาสนภิญโญ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงอภิชญา แก้วมิตร นักกีฬา
3 . เด็กหญิงภัทรสุดา สนารี นักกีฬา
4 . เด็กหญิงธิดาพร พูลพังงา นักกีฬา
5 . นายพรเทพ วงศ์ประดิพัทธ์ ผู้ฝึกสอน
6 . นางสาวสุชาดา โตอดิเทพ ผู้ฝึกสอน
7 . นางมะลิวัลย์ โกบุตร ผู้ฝึกสอน
5. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงรินรดา เทียนเหลือ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงวรรณวิสา ผะอบเหล็ก นักกีฬา
3 . เด็กหญิงอนัญญา บุญมี นักกีฬา
4 . เด็กหญิงพศิกา สีลา นักกีฬา
5 . เด็กหญิงณัฐธีรา สาวันดี นักกีฬา
6 . นายพร้อมพงศ์ บุญรอด ผู้ฝึกสอน
7 . นายอนุชา จันทร์ปาน ผู้ฝึกสอน
6. บางกระทุ่ม 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงรัตนวลี รัตนมณี นักกีฬา
2 . เด็กหญิงสุพิชญา สว่างเมฆ นักกีฬา
3 . เด็กหญิงสุพิชยา ราชา นักกีฬา
4 . เด็กหญิงประภัสสร ยี่สุ่นแก้ว นักกีฬา
5 . เด็กหญิงธนฌา จำลองเพ็ชร์ นักกีฬา
6 . นางลักษณา ดงเย็น ผู้ฝึกสอน
7 . นายภานุพงศ์ แกมเงิน ผู้ฝึกสอน
7. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงกัลยรัตน์ โคตรหลักคำ นักกีฬา
2 . เด็กหญิงกมลพร ประสงค์ผล นักกีฬา
3 . เด็กหญิงภัทรพร แก้วสวาท นักกีฬา
4 . เด็กหญิงจิราวรรณ แก้วแก่น นักกีฬา
5 . นายสุธี เทพกัน ผู้ฝึกสอน
6 . นางกันทิมา อัมรนันท์ ผู้ฝึกสอน
7 . นายกานจ์ เกตุภันฑ์ ผู้ฝึกสอน
8. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงกัลยกร ป้อมสาหร่าย นักกีฬา
2 . เด็กหญิงพรปวีณ์ ภูมิผล นักกีฬา
3 . เด็กหญิงสุภาวดี ทองไทย นักกีฬา
4 . เด็กหญิงบุณยวีร์ พุทธไธสง นักกีฬา
5 . นางสาวภิรมย์ลักษณ์ ดอนหม้อ ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional