ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา เซปักตะกร้อ ชาย อายุไม่เกิน 16 ปี
1. เนินมะปราง 1ชนะเลิศ 1 . เด็กชายกิตติศักดิ์ คงยัง นักกีฬา
2 . เด็กชายพงษ์กร แก้วกระจ่าง นักกีฬา
3 . เด็กชายเมธาวิน อ้อยกลาง นักกีฬา
4 . เด็กชายเอกสิทธิ์ สกุนา นักกีฬา
5 . นายวิสันต์ คนโท ผู้ฝึกสอน
6 . นางภัคคินี สร้อยพัชรกุล ผู้ฝึกสอน
7 . เด็กชายทินภัทร ทิพยศ นักกีฬา
2. วังทอง 1รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายอภิวัฒน์ กันทองสุข นักกีฬา
2 . เด็กชายณัฐนันท์ แดงด้วง นักกีฬา
3 . เด็กชายนราวิชญ์ เนตรแสงสี นักกีฬา
4 . เด็กชายยุทธนา โซ นักกีฬา
5 . เด็กชายสมโพธน์ ศรีสอาด นักกีฬา
6 . นางสาวศศินารถ มั่นชาวนา ผู้ฝึกสอน
7 . นางสาวกิตติมา จันทะคุณ ผู้ฝึกสอน
3. เนินมะปราง 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายสมใจ มีกาย นักกีฬา
2 . เด็กชายธนภัทร สมบุตร นักกีฬา
3 . เด็กชายมีบุญ เหมือนกรุง นักกีฬา
4 . เด็กชายอดิศักดิ์ แก้วเรณู นักกีฬา
5 . เด็กชายณัฐพนธ์ สมบุตร นักกีฬา
6 . นายนิยม รุณไชย ผู้ฝึกสอน
7 . นายวรวัตร สิมรุณ ผู้ฝึกสอน
4. บางกระทุ่ม 1รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . นายปฏิพัทธิ์ มากรณ์ นักกีฬา
2 . เด็กชายเมฆา พิศพร นักกีฬา
3 . เด็กชายอภิภัทร น้อยใจมั่น นักกีฬา
4 . นายธนภัทร ขำน้ำคู้ นักกีฬา
5 . นายกฤตภาส ฉิมพาลี นักกีฬา
5. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายกันทรากร แก้วเกิด นักกีฬา
2 . นายภูวดล เสารี นักกีฬา
3 . นายสุริยา เกลี้ยงโท้ นักกีฬา
4 . เด็กชายนฤชัย ไหลครบุรี นักกีฬา
5 . เด็กชายสุทิพงษ์ โชติบ้านขาม นักกีฬา
6 . นายธีรวัต เจนพรมราช ผู้ฝึกสอน
7 . นางวรรณภา พุทธสอน ผู้ฝึกสอน
6. วังทอง 3เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายพชรพล มุมขุนทด นักกีฬา
2 . เด็กชายวีระชัย อ่อนหอม นักกีฬา
3 . เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แผวผาลา นักกีฬา
4 . เด็กชายธีระพงษ์ พูลวังทอง นักกีฬา
5 . นางสาวอมรรัตน์ ภูมะลา ผู้ฝึกสอน
6 . นางสาวนทีกานต์ แจ้งโถง ผู้ฝึกสอน
7 . เด็กชายทศพร ยูฮันเงาะ นักกีฬา
7. วังทอง 4เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . นายนพดล เพ็งพันธ์ นักกีฬา
2 . เด็กชายอรรถพล ดาดง นักกีฬา
3 . นายธีรภัทร พงษ์พรต นักกีฬา
4 . เด็กชายเจษฎา ขาวเอี่ยม นักกีฬา
5 . นายณัฐวุฒิ ยิ้มเกิด นักกีฬา
6 . นางสาววิมลศิริ คงทัน ผู้ฝึกสอน
7 . นางจุรึรัตน์ มีเพชร ผู้ฝึกสอน
8. วังทอง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายศุภกร ปันคำ นักกีฬา
2 . เด็กชายเตชินท์ สีปัดชา นักกีฬา
3 . เด็กชายนิธิศ ขวัญคุ้ม นักกีฬา
4 . นายพรเทพ วงศ์ประดิพัทธ์ ผู้ฝึกสอน
5 . นายเจษฎา แสงจันทร์ ผู้ฝึกสอน
6 . นายภิญโญ โออุไร ผู้ฝึกสอน
7 . เด็กชายจีรวัฒน์ ธรรมยา นักกีฬา
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional