ทีมการแข่งขัน

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวม
1.   วังทอง 4 15 8 12 22 57
2.   เนินมะปราง 1 8 9 7 33 57
3.   วังทอง 1 7 5 10 31 53
4.   บางกระทุ่ม 2 7 4 5 25 41
5.   วังทอง 2 5 10 14 25 54
6.   เนินมะปราง 2 5 6 11 35 57
7.   วังทอง 5 5 5 7 36 53
8.   วังทอง 3 3 3 2 42 50
9.   บางกระทุ่ม 1 2 7 12 36 57
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา ฟุตบอล ชาย - หญิง อนุบาล อายุไม่เกิน 7 ปี
1. วังทอง 1ชนะเลิศ 1 . ด.ช. อัครวินทร์ ผุยศร นักกีฬา
2 . ด.ช.พีรพัฒน์ วิลานันท์ นักกีฬา
3 . ด.ช. ธนกฤต ดำดิน นักกีฬา
4 . ด.ช. ประโพธ ขาวโต นักกีฬา
5 . ด.ช. พีรกานต์ เกษาแสง นักกีฬา
6 . ด.ช.ณัฐพล รอบรู้ นักกีฬา
7 . ด.ญ. ภิรฎา กลัดจำนงค์ นักกีฬา
8 . ด.ญ. สุชัญญา สาดี นักกีฬา
9 . ด.ญ. เจนจิรา พุทธวงค์ นักกีฬา
10 . ด.ญ. บุญนภา แก้วล นักกีฬา
11 . นางสาวเสาวลักษณ์ ทุมแก้ว ผู้ฝึกสอน
12 . นางสาวโชติรส อินทรโชติ ผู้ฝึกสอน
2. วังทอง 3รองชนะเลิศอันดับ 1 1 . เด็กชายกวินทร์ สิงห์เส นักกีฬา
2 . เด็กชายวิชชาบูรณ์ เทียนแย้ม นักกีฬา
3 . เด็กชายศรัณย์พงษ์ ไกรสกุล นักกีฬา
4 . เด็กชายจักรินทร์ คุ้มภัย นักกีฬา
5 . เด็กหญิงธนันพร ขันวาว นักกีฬา
6 . เด็กหญิงอิ่มเอม ชูประสิทธิ์ นักกีฬา
7 . เด็กชายธนภัทร จินะใจ นักกีฬา
8 . เด็กชายณัฐภูมิ แสนประสิทธิ์ นักกีฬา
9 . เด็กหญิงสุภิศรา ธัญญอุดม นักกีฬา
10 . เด็กหญิงกวินทิพย์ ประวิตราวงศ์ นักกีฬา
11 . เด็กหญิงลลิตา เสือผึ้ง นักกีฬา
12 . นางสาวภัทรวดี พรรนา ผู้ฝึกสอน
13 . นางสาวจารุวรรณ จันแก้ว ผู้ฝึกสอน
14 . เด็กชายกิตติชัย สอนไชยา นักกีฬา
15 . เด็กหญิงกรรณาภรณ์ สิงห์เรือง นักกีฬา
3. บางกระทุ่ม 2รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายณัฏฐชัย โสภาเถร นักกีฬา
2 . เด็กชายศุภกร ผ่องอุดม นักกีฬา
3 . เด็กชายอธิวัฒน์ ขาวขำ นักกีฬา
4 . เด็กชายศุภกิจ ใจเที่ยงธรรม นักกีฬา
5 . เด็กชายญาณโรจน์ เพ็ชรรัตน์ นักกีฬา
6 . เด็กชายจุฑาวัฒน์ เสืออ่ำ นักกีฬา
7 . เด็กหญิงณิชกมล ประทีปรัตน์ นักกีฬา
8 . เด็กหญิงพิชชาพร คำพันธ์ นักกีฬา
9 . เด็กหญิงกัญญาณัฐ กุจั่น นักกีฬา
10 . เด็กหญิงวรัญญา เร่ในไพร นักกีฬา
11 . เด็กหญิงจิดาภา บุญราชแขวง นักกีฬา
12 . เด็กหญิงฉันท์ชนก ยาท้วม นักกีฬา
13 . นายอรรฆพร คุรุธรรมานนท์ ผู้ฝึกสอน
14 . นายสุเทพ ดีอินทร์ ผู้ฝึกสอน
4. วังทอง 4รองชนะเลิศอันดับ 2 1 . เด็กชายกฤชกร ทิพรมมา นักกีฬา
2 . เด็กชายชนะชัย บุญส่ง นักกีฬา
3 . เด็กชายถิรวัฒน์ บุญมีมา นักกีฬา
4 . เด็กชายปาณัสม์ สิทธิพันธ์ นักกีฬา
5 . เด็กชายพิษณุกรณ์ บัววังโปร่ง นักกีฬา
6 . เด็กหญิงณัฐธิตา เพชรแก้ว นักกีฬา
7 . เด็กหญิงนัชชนาถ ปิ่นม่วง นักกีฬา
8 . เด็กหญิงรวิสุดา แวงดา นักกีฬา
9 . เด็กหญิงวรกานต์ พรมมา นักกีฬา
10 . เด็กหญิงอัปศร วงค์สุวรรณ นักกีฬา
11 . นางสาวสุจิตรา อิ่มกระจ่าง ผู้ฝึกสอน
5. วังทอง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . ด.ช.วรพงศ์ ทำนุดวงโรจน์ นักกีฬา
2 . ด.ช.ภัทรเดช ไม้หอม นักกีฬา
3 . ด.ช.จักรี เล็งตามดี นักกีฬา
4 . ด.ช.วิทวัส เอี่ยมบู่ นักกีฬา
5 . ด.ญ.โดเธอร์ จันทร์แสน นักกีฬา
6 . ด.ญ.โชติกา ฉิมมาทอง นักกีฬา
7 . ด.ญ.สุณัฐชา บุญมีมา นักกีฬา
8 . ด.ญ.จิตติมา ฉิมมาทอง นักกีฬา
9 . ด.ช.อนุวัต กิสิน นักกีฬา
10 . ด.ช.ณัฐพัชร์ ศิริโรจน์ นักกีฬา
11 . ด.ช.ภาคิน วิจิตรปัญญา นักกีฬา
12 . ด.ช.กมลณัฐ เกลียวกลม นักกีฬา
13 . นายสำรวย ยังนา ผู้ฝึกสอน
6. เนินมะปราง 2เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายชณพัฒน์ ฉิมพลี นักกีฬา
2 . เด็กชายณัฐพล อ้นลิ นักกีฬา
3 . เด็กชายวัชระวิชญ์ พิทยธรานันท์ นักกีฬา
4 . เด็กชายแทนตะวัน ตระกูลศักดิ์ นักกีฬา
5 . เด็กชายวรินทร์ณภัทร คำหลง นักกีฬา
6 . เด็กชายนราวิชญ์ ด้วงสงกา นักกีฬา
7 . เด็กชายณรุดินทร์ พรมพาน นักกีฬา
8 . เด็กหญิงกันยกร วิลัยฤทธิ์ นักกีฬา
9 . เด็กหญิงกชกร แจ่มศิริ นักกีฬา
10 . เด็กหญิงอนัญญา ลงกระโทก นักกีฬา
11 . เด็กหญิงจิรภิญญา เกิดเทวา นักกีฬา
12 . เด็กหญิงญาดา แซ่ง้อ นักกีฬา
13 . นางสาวจินดา อินทร์แผลง ผู้ฝึกสอน
14 . นางสาวภัสราภรณ์ นิ่มอ่อน ผู้ฝึกสอน
15 . นางสาวธันย์ชนก โพธิ์ศรี ผู้ฝึกสอน
16 . นางสาวจุฑามาศ ฮวบเจริญ ผู้ฝึกสอน
7. วังทอง 5เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายกฤติพงศ์ ธัมโคตร์ นักกีฬา
2 . เด็กชายกลวัชร ตันต่อมแก้ว นักกีฬา
3 . เด็กชายพีรชัช ยศปัญญา นักกีฬา
4 . เด็กชายวชิราวุฒิ หอมกลิ่น นักกีฬา
5 . เด็กชายณัฐวุฒิ ยุติธรรม นักกีฬา
6 . เด็กหญิงสิรินทรา สุวรรณโต นักกีฬา
7 . เด็กหญิงวริศรา ศรีบุญเทียม นักกีฬา
8 . เด็กชายสุทธิพงษ์ ฟักทองอ่อน นักกีฬา
9 . เด็กชายพิชญ์ชาภัทร เกษวงษ์ นักกีฬา
10 . เด็กหญิงพิชญา รวมญาติ นักกีฬา
11 . นายนิกร บางศรี ผู้ฝึกสอน
12 . นางอารีรัตน์ เปล่งขำ ผู้ฝึกสอน
13 . นางสาววรรณวิสา ทองเพียร ผู้ฝึกสอน
14 . นายวัชระ มาลี ผู้ฝึกสอน
15 . นายบุรินทร์ หนูดี ผู้ฝึกสอน
16 . นายกรรชัย หุนกระโทก ผู้ฝึกสอน
17 . เด็กชายปรีชา แสงอรุณ นักกีฬา
18 . เด็กหญิงปานรวี วิลัยพฤกษ์ นักกีฬา
8. เนินมะปราง 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายฐิติกร กมลรัตน์ นักกีฬา
2 . เด็กชายไกรวิชญ์ คุตปราณี นักกีฬา
3 . เด็กชายอภิมุข แสนโท นักกีฬา
4 . เด็กชายยุทธนา ศิริภักดี นักกีฬา
5 . เด็กหญิงปณิตา อินสิทธิ์ นักกีฬา
6 . เด็กหญิงโชติกา วรรณุไล นักกีฬา
7 . เด็กชายวรโชติ ห่อทอง นักกีฬา
8 . เด็กหญิงศิริวรรณ วงศ์ศรี นักกีฬา
9 . เด็กชายเปม่า ศิริโสตร์ นักกีฬา
10 . เด็กหญิงมีนา คุตปราณี นักกีฬา
11 . นางทนัฐอนงค์วรรณ ทับทิมสวน ผู้ฝึกสอน
12 . นางสาวศุภิสรา พลเดชปริญญา ผู้ฝึกสอน
13 . นายศิริพจน์ สุขเจริญ ผู้ฝึกสอน
14 . เด็กชายกฤษดา นาสินพร้อม นักกีฬา
9. บางกระทุ่ม 1เข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กชายกิตติพัทธ์ พันท้าว นักกีฬา
2 . เด็กชายเอกโชติ วงค์สะโสม นักกีฬา
3 . เด็กชายอัครพล อ่อนคำ นักกีฬา
4 . เด็กชายณัฐดนัย อุตโรกุล นักกีฬา
5 . เด็กหญิงอมรสิริ น้อมผล นักกีฬา
6 . เด็กหญิงลลิตา ศรียาน นักกีฬา
7 . เด็กหญิงปพิชญา ดาวเรือง นักกีฬา
8 . นางสาวนิศาชล เบิกใจ ผู้ฝึกสอน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬา วังทอง 1 : 336 คน
นักกีฬา วังทอง 2 : 340 คน
นักกีฬา วังทอง 3 : 278 คน
นักกีฬา วังทอง 4 : 338 คน
นักกีฬา วังทอง 5 : 351 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 1 : 324 คน
นักกีฬา บางกระทุ่ม 2 : 239 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 1 : 331 คน
นักกีฬา เนินมะปราง 2 : 349 คน
รวมทั้งหมด 2,886 คน

Copyright © 2016 - 2023 สพป.พิษณุโลก เขต 2
ผู้พัฒนาระบบ
นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
และ นายมนตรี ชัยชราแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
Valid XHTML 1.0 Transitional